KOSMICKÁ POSVÁTNÁ GEOMETRIE

KOSMICKÁ GEOMETRIE

Existuje jedno Aramejské slovo, které miluji. Aramejština je holistický jazyk plný propojeností a moudrosti a díky tomu je možné, aby zdánlivě jednoduchá slova v sobě nesla celé sítě provázaných významů. To jediné slůvko, které mě uchvátilo, v sobě významově obsahuje toto všechno: "Uvědomuji si, že stojím na posvátné půdě. Uvědomuji si, že život je posvátný. Uvědomuji si, že život je krásný a chci se ho zúčastnit." Tím Aramejským plnovýznamovým nádherným slůvkem je slovo "AMEJN".

Původní význam slova "svatý" znamená MOCNÝ, SILNÝ. SVATOzář se malovala u jedinců, vyzařujících ve svých životech čisté ideály a principy (vysoké vibrace).

Pokud někdo z Vás také vnímá a cítí, že život je posvátný, potom je vlastně posvátný celý Vesmír, celé Univerzum.

Je dobré, čas od času, zvědomovat si i ty nejzákladnější souvislosti. Pokud je KOSMOS mocný a silný a vyzařuje mocné principy, potom je KOSMOS posvátný v celé své podstatě.

Mohu tedy vědomě napsat, že KOSMICKÁ geometrie je totéž, co POSVÁTNÁ GEOMETRIE.

GoldenSpiralLogarithmic color in

Fibonacciho posloupnost:    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ... najdeme ji všude


POSVÁTNÁ GEOMETRIE

S plným odvoláním se na dokonalou a ucelenou KOSMICKOU NUMEROLOGII se nyní pokusíme zvědomit si základní Kosmické principy, jež jsou zrcadleny formou geometrických křivek.

Pro hlubší pochopení souvislostí doporučuji přečíst si principy Kosmické numerologie zde o ní najdete více.

Zkusme nyní cítit a představovat si. Také vnímáte či cítíte, že Vesmír jako celek obsahuje řád a pravidla? Že není nějakým pouhým nesmyslným chaosem? Pokud vnímáte, že má řád a pravidla, potom tento řád stojí na pozadí celého Stvoření. U kořene Stvoření jsou ta nejzákladnější pravidla, z nichž vyrůstají další pravidla a ta se větví na další a další, podobně jako roste strom. STROM ŽIVOTA.

Více o POSVÁTNÉ GEOMETRII ŽIVOTA zde

Kdybychom uměli dobře vypozorovat ta nejzákladnější Kosmická pravidla, možná bychom lépe porozuměli a lépe procítili nejen okolní svět, ale i sami sebe. Možná bychom měli chuť být vice tolerantní, či si lépe uvědomovali posvátnost celého Stvoření.

Těm nejzákladnějším Kosmickým pravidlům já osobně říkám Kosmické principy. Na nich totiž stojí celé Univerzum. Řád, či principy, to je myšlenkové dílo. Smyslem řádu je definované fungování. Definice je ustanovení myšlenky, což je duchovní proces. Stvoření je tedy dílem duchovních procesů.

Pojďme se pokusit nahlédnout co nejhlouběji pod pokličku Stvoření, někam až ke kořenům prazákladních Kosmických principů.

Pokud jsou u kořene UNIVERZA nějaké UNIVERZÁLNÍ prazákladní principy, potom je zřejmé, že nějakou formou tyto principy "vykvetou" například do fyzické hrubohmotné roviny a nějakou možná zdánlivě jinou formou do jemnohmotné roviny. Budou to však stále tytéž prazákladní principy. Je tedy na nás, na pozorovatelích, jak dobře budeme umět pozorovat a odhalovat souvislosti.

V současnosti se nám například děje to, že námi vypozorovaná pravidla kvantového světa jsou zdánlivě jiná a odlišná od pravidel Newtonvského světa a ty jsou zase odlišná od pravidel světa Kosmologického. Přitom všichni cítíme, že všechny tři roviny Univerza musí mít stejný prapůvod a prazákladní pravidla, protože Newtonovský svět vyrůstá z kvantového světa a Kosmologie stojí na ramenou světa Newtonovského a současně kvantový svět vykvétá z Kosmologického světa. Vše přece tvoří jeden provázaný celek, jedno Univerzum. Říkáme tomu jednota.

Celý Kosmos existuje v jednotě. Má tedy jednotnou prazákladní podstatu.

Mohlo by se zdát, že jsme svými lidskými schopnostmi a možnostmi (lépe řečeno svými omezeními) příliš vzdálení od extrémních světů kvant a megagalaxií, a že nám bude podstata Univerza vždy unikat.

Ano i ne. Něco nám bude unikat vždy a něco podstatného budeme schopni objevovat neustále. Proč si to myslím? Protože v sobě máme něco nedefinovatelného, Božského. Boží jiskru.

Obraz, který je zarytý nejhlouběji v povědomí lidstva je zřejmě obraz od Leonarda da Vinciho. Rozkročený člověk, s roztaženýma rukama, co by živoucí pentagram.

Hlava člověka tvoří v tomto pentagramu vrcholový bod. Jeden vrcholový bod na vrcholu a čtyři pod ním. Původní význam pentagramu vystihuje tuto myšlenku: "Čtyři živly dokáže ovládnout pátý element". Tím pátým elementem je však určitá záhada. Stejně jako je Boží jiskra v nás záhadou.

Ve starých pramenech se uvažuje nad tím, že pátým elementem je asi láska, nebo Boží jiskra, nebo vůle, nebo vědomí, nebo éter atd. atd.

Je v nás tedy něco velmi mocného. Mám proto odvahu myslet si, že dokážeme také tak mocně i odhalovat hluboké posvátnosti Stvoření.

Dobrá, pojďme na to. Zkusme se protentokrát opřít o našeho věrného pomocníka, o naše velemoudré kolektivní podvědomí lidstva. Že máme podvědomí to víme. Že je moudré to také víme. Řídí například všechny tělesné procesy uvnitř nás. Musí toho tedy umět tolik, že si to ani představit nedokážeme. Na úrovni nevědomí jsme tedy přímo napojeni na síly a principy Univerza.

Je-li tomu tak, pojďme se lépe porozhlédnout, jak se jako lidstvo chováme právě na podvědomé úrovni. Třeba tam spatříme nějakou mapu hlubších souvislostí, které nám povrchním rozumem dosud unikaly.

Definice Kosmické numerologie vznikla právě takto. Pouhým sumářem a uvědoměním, jak se jakožto lidstvo již po tisíce let stavíme k prazákladním symbolům Univerza, k číslům. Jak čísla žijme.

Vědci mají tendenci veškeré principy Kosmu převádět na matematické vzorečky. Tyto vzorečky jsou v podstatě myšlenky vyjadřované symbolikou. Jakousi formou souvislostí mezi symboly a čísly. Jsou to tedy principy popisované formou symboliky, formou vztahů symbolů mezi sebou navzájem.

Naše lidské kolektivní podvědomí je plně napojené na podstatu bytí a zná proto podstatu Univerza, zná Kosmické principy, zná Kosmickou symboliku. Různé jazyky a různé číselné systémy lidstva se mohou zdát na první pohled odlišné. To co však mají společné, je podprahová moudrost, která je uložená v hlubších souvislostech. Například v kořenech slov, v systému abecedy, v číselných souvislostech atd. Jeden z největších mystiků a badatelů všech dob Rudolf Steiner říká, že s vytvářením lidské řeči, lidských jazyků, nám pomáhaly vyšší duchovní bytosti. Proto je tam ukryto tolik moudrostí.

Stejně tak tomu je i s čísly. Je v nich plno moudrosti. Čtverku žijeme na podvědomé úrovni jinak, než sedmičku. A proto také čtverku píšeme charakteristicky jinak, než sedmičku. Arabské číslice používáme již tak dlouho, že jsou velmi mocně zapsány v Kosmické knihovně a tudíž i v podvědomí lidstva. Ano, podprahovou moudrost můžeme objevit stejně tak v systému Mayského početního systému, jako v desítkovém systému Arabských číslic. Nějakou moudrost objevíme u Mayských tvůrců a jinou moudrost objevíme v našem početním systému. Tyto moudrosti se však navzájem nijak nevylučují, Naopak, doplňují se.

Když blíže prozkoumáme náš "moderní západní" desítkový početní systém, tak zjistíme, že na podvědomé úrovni velmi dobře víme, jaké principy jsou spojené se čtverkou, jaké s pětkou, jaké se šestkou atd. atd.

Pokud tedy naše podvědomí bylo u vzniku našeho početního systému a "radilo" a spolutvořilo, tak se nyní podívejme, jak "radilo" používat geometrické formy, vzhledem k jednotlivým číslům, tedy k jednotlivým symbolům prazákladních Kosmických principů.

Je až s podivem a úžasem, s jak málo geometrickými formami jsme si jako lidstvo vystačili u číselných symbolů.

Nejvyšším číslem je číslo devět. Proč? Protože pak už se všechna čísla jen a jen opakují. Začínáme nulou, což je kruh. Pak nula přechází v jedničku, což je čárka, pak dvojka, což je kombinace kruhové formy a čárky.

Je fascinující, že všechna námi používaná čísla si vystačí s následujícími jednoDUCHými geometrickými formami:

 • kruhová křivka
 • rovná čára
 • rovná šikmá čára

 • kolmice rovných čar
 • vlna
 • a to je vše, už nic víc

Nic víc? Ano i ne. Vše je o souvislostech. Třeba osmička jsou nekonečné přechody mezi kruhy. A současně je osička také splynutím a propojením devítky se šestkou.


KOSMICKÝ ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍPokud si z prazákladních principů Kosmické numerologie vyextrahujeme použitou geometrickou formu, potom můžeme spatřit následující geometrické souvislosti.

 • KRUHOVÁ KŘIVKA (nula, dvojka, trojka, pětka, šestka, osmička, devítka

Zrcadlí principy: duchovní podstata, duchovní principy. Principy: obejmutí, propojenosti, ochrany, dokonalosti, možností, potenciálu, nekonečnosti, neomezenosti, věčnosti, neprojevenosti, ...

 • ROVNÁ ČÁRA VERTIKÁLNÍ (jednička, čtverka, pětka)

Zrcadlí principy: Z neomezeného a neprojeveného Absolutna sestupuje konkrétní projevenost. Jsou to principy: projevenosti, konkrétnosti, projeveného řádu a záměru, plánu, jednoty, jednoty coby souhry protikladů, pevnosti, stálosti, definovanosti, konkrétní jedinečné cesty, konkrétní vývojové cesty.

 • ROVNÁ ČÁRA ŠIKMÁ (trojka co by trojúhelník, čtverka, šestka, sedmička, devítka)

Zrcadlí principy: Postupná konkrétní cesta, postupný vývoj, vědomá cesta, vědomá cesta jinam.

 • ROVNÁ ČÁRA HORIZONTÁLNÍ (dvojka, trojka co by trojúhelník, čtverka, pětka, sedmička)

Zrcadlí Principy: Materiální a fyzické působení, bariéra, hranice, přechod.

 • VLNA (sedmička)

Zrcadlí principy: Vlnové prostředí, rozprostřené prostředí, nefyzické prostředí, vše je všude a naráz.

Kosmická Numerologie má dvě úrovně. Jedna úroveň: 0 až 9 popisuje prazákladní Kosmické principy od nuly do devítky, což je úroveň, která se bytostně a aktuálně týká nás, bytostí žijících ve hmotných tělech. Druhá úroveň: 0 - 14 popisuje svým číselným způsobem příběh Stvoření. Zdá se, že dílo, které nazýváme Univerzum, nebo Stvoření, je takové povahy, že ve všech svých částech a aspektech, v sobě nese zprávu o sobě samém. Vědci to nazývají tak, že Vesmír je fraktální povahy. Tedy, že ve svém vývoji a větvení nese neustále tytéž prazákladní vzorce působení.

Nebylo by tedy pak divu, že veškeré jeho aspekty v sobě nesou informace o svém původu a působení. Vždyť z prazákladních principů vzniká a vyrůstá, tak je vlastně jen fraktálně neúnavně předává dál a dál a dál.

Upřímně, že by nebylo divu? Za sebe musím říct, že právě bylo. Celé Univerzum se mi jeví jako podivuhodné, přenádherné, dokonalé dílo. Míra mého nechápání se přímo odráží v míře mého podivování se.

Harameinův bod, brána mezi světy, 64 čtyřstěnů - 144 trojúhelníků

Boží oko v trojúhelníku s 36 paprsky. U 4stěnu 4 x 36 = 144


POSVÁTNÁ GEOMETRIE V PRAXI

Dobrá, dejme tomu, že skutečně nějaká mocná či posvátná geometrie existuje a že kruhová křivka dejme tomu nějak skutečně zrcadlí duchovní principy atd. atd.

Co si s tím však může "moderní" člověk počít? Dá se to nějak někde pozorovat a hlavně také nějak využít v každodenní realitě života?

ANO dá. A to kdekoliv a neustále. Stejně tak jako pracují síly a působnosti Vesmíru kdekoliv a neustále. Jakmile se v Kosmické numerologii naučíte vidět zrcadlení Kosmických principů v číslech, které Vás všudypřítomně neustále obklopují, je už pak jen krůček, k vědomému napojování se na tyto principy. Stejjně jako to dělali mudrci dávnověku. Např. jeden z krásných příkladů, kdy můžete pomocí informačního působení úžasně mocně vitalizovat vodu najdete zde.

Čeká vás důležitý pohovor či zkouška? Chcete něco učinit na podporu Vaší úspěšnosti? Můžete vědomě pracovat na propojení se s těmi Kosmickými symboly, které zrcadlí principy orientace a porozumění a ovládnutí dané oblasti. Tyto principy v sobě Kosmos zrcadlí svojí Kosmickou řečí, řečí symbolů a symboliky. Na úrovni číselné symboliky to je číslo čtyři, na úrovni geometrické formy to je trojúhelník, kterému dáte přesah jak ve vertikální (duchovní) rovině, tak i v horizontální (hmotné) rovině, čímž graficky získáváme opět číslo čtyři.

ŽE TO ZNÍ CELÉ DIVNĚ? Možná. Není vak nic jednoduššího, než si to zkoušet na vlastní pěst. Garantuji Vám, že čím víc budete průzkumníkem sami za sebe, čím víc budete badatelem, objevitelem, experimentátorem, čím víc nadšení a entuziasmu do svého objevování vložíte, tím více budete vnitřně odměňování. Tím více Vám bude vyšší svět ochoten napomáhat, alespoň v začátcích určitě. Zjistíte, že Vaše objevy na tomto křehkém vyšším poli působení, nejsou volně a veřejně sdělitelné. Nemohou tak sloužit k předvádění se, či zviditelňování se. Tak je to holt moudrým Stvořením zařízené. O co víc se nelze těmito objevy a vědomostmi jakkoliv vyvyšovat a chlubit, o to více se jimi lze vnitřně oBOHAcovat. Můžete neuvěřitelně růst uvnitř svého vlastního křehkého vnitřního světa. Zde se mohou odehrávat doslova zázraky. Vždy však budou Vašimi vnitřními osobními, jedinečnými a nesdělitelnými zázraky. Jen Vy a jedině Vy budete vědět, co jste vyslali anebo přijali za zprávu či působení z vyššího světa. O to úžasnější se však může stát Váš život.


CÍLEM JE CESTA

Cílem vývoje obecně není dosažení nějakého stavu či schopností. Jak to? No protože vždy budeme moci dosahovat dalších a dalších nových úrovní. Samotný jediný definovaný cíl tedy ani neexistuje. Existuje "pouze" ve formě cesty samotné. Cíl je tedy věčný, průběžný, stejně jako je věčná a průběžná cesta. A proto má podle mě smysl, když se vědomá bytost nesnaží lopotit se za nějakým jedním cílem, ale raději dává prostor pro harmonické prožívání samotné cesty.

Harmonické prožívání cesty ... no a právě k tomu Vám může vaše vnitřní práce s Posvátnou geometrií (vycházející z Kosmické numerologie) dopomáhat, protože nesmírně obohatí Vaše zkušenosti se světem.

Například já zkouším uplatňovat povědomí o Kosmických principech zrcadlených v geometrických formách takto: Když pracuji u nás v Centru Serafín s lidmi, tak záleží na tom, na čem pracujeme a s jakými lidmi pracuji. Pokud chci nás všechny propojit v rámci jedné duchovní oblasti, potom si například vizualizuji kruh, který nás všechny objímá. Pokud mezi sebou máme materialisty, nebo chci propojovat lidi s odlišnými postoji, potom si všechny zúčastněné vizualizuji v rámci tvaru osmičky, která je symbolem propojování odlišností a objevování dokonalosti ve všech sférách bytí. Pokud například chci podpořit akci a vědomé rozhodování, tak si nás zúčastněné vizualizuji v rámci rovnostranného trojúhelníka. Nebudu Vám říkat, co se pak podle mě děje. Jsou to výsostně moje niterní zkušenosti a moje dojmy z působení. Vyšší jemný svět nefunguje na lusknutí človíčka, který je sobecký a povrchní a který se vzteká a dupe nožičkou a spoustu věcí považuje za nespravedlnosti. Vyšší svět interaguje v závislosti na úrovni a na záměrech a čistoty zúčastněných bytostí. Proto výsledky ani nemohou být jednotné, tabulkové či jednoduše předatelné.

Vyšší svět je vyšší svět. To však neznamená, že je každému jednomu z nás nedostupný. Uvažme ten zázrak, že naše nevědomí či podvědomí, jsou na tento vyšší svět plně napojená. Pojďme to objevovat.


RŮZNÉ ÚROVNĚ PRÁCE SE SYMBOLY

Výše uvedené informace jsou záměrně pouze "obecné. Kdo má zájem, ten se jistě na svou cestu vydá.

Možnosti práce se symboly, jsou podle mě nevyčerpatelné. Vědomí Kosmu, naše vědomí a vědomí obecně, je neohraničené a nespoutané. Proto je možné tvořit a tvořit a tvořit.

Symboly jsou součástí vědomí Kosmu, jsou jeho řečí, pamětí, komunikací, pracují a vytváří vazby a stopy. Vesmír nehovoří omezenými lidskými slovy a lidskou řečí. Hovoří přímo svojí podstatou, svými principy a souvislostmi. Jeden mimořádně nadaný Rus, kterého hojně využívají ruské tajné služby, protože se umí dostávat za časoprostorový horizont, řekl tuto větu: "Naučte se myslet v symbolech a uvidíte co se stane".

Práci se symboly vnímám jako tvůrčí práci Je možné pracovat se symboly, které jsou statické, pulzující, vyzařující, plošné, prostorové, trojrozměrné, proměňující se v čase, rotující, světelné, zvukové, rostoucí, fraktální, ochranné, interaktivní, nebo které jsou tvarovými zářiči, nebo energetickými branami, uzavřené, neuzavřené, propojkami, dějové a kauzální symboly, dále symboly se kterými pracujeme v bdělém stavu, ve stavu rozšířeného vědomí, ve spánku, v duchu, v čakrách, v Auře, ... atd. atd. atd.

POKORA

To co má podle mě obecně dar velmi silně blokovat člověka, který se snaží pracovat se symbolikou, je stav, kdy jeho záměrem je ovlivňování druhých lidí, anebo když se snaží tzv. zachránit a vyléčit svět. Jestli mohu něco neskromně radit, tak je to jediné: pokora, pokora, pokora. Svět nejvíce změníme a "zachráníme" tím, když budeme usilovně a poctivě pracovat sami na sobě. 

Napřklad zde najdete fascinující konkrétní ukázku moudré práce s energetickými symboly na úrovni celých generací moudrých šamanů.

Nedávno objevený zázračný obraz v krajině prastarých šamanů. Je vidět pouze z výšky. Nachází se v Kanadě. Prastarý název dané oblasti je "Šamanova čelenka"

V místě tzv. šamanské čakry na hrudi, je umístěný symbol složený z půlkruhu a půlčtverce. U čísla 5 je použitá stejná symbolika, je však v jiném vzájemném postavení. Půlkruh a půlčtverec vytváří u pětky otevřený symbol, zatímco zde vytváří naopak uzavření. U pětky otevřený půlkruh směřuje vpřed, a půlčtverec na opačnou stranu. Zde směřují opět jinak, tedy nahoru a dolů. U pětky je půlkruh dole, zatímco zde je naopak umístěný nahoře.


Další hlubší informace, jak pracovat se symboly, považuji za moudré předávat již pouze ve vybraných případech a čistě individuálně, osobně a jen za určitých podmínek. Nechť každý z nás hledá a tvoří s Boží jiskou.

Vizualizuji si nekonečně velký kruh, který ...

níže najdete také pár našich tipů na různá energetická, informační a vitalizační "udělátka" pracující na různých principech:  formou symboliky,  vibrační formou krystalických mřížek,  tvarovým zářením do torzního pole, atd.__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________