SVĚTLO ČÍSEL - 8

8 PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ

CYKLIČNOST. PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ. POZNÁNÍ DOKONALOSTI ŽIVOTA. JAK NAHOŘE TAK DOLE. VĚČNÉ PROMĚNY ŽIVOTA


Jak k číslu 8 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

  • Jedině osmička (kromě Zdrojové nuly) se dá psát cyklicky stále dokola, oblast přechodu mezi kruhovými dokonalostmi nahoře a dole je jediné bodové místo kříže = bodové okamžiky smrt a narození
  • Buddhisté putují osmidílnou cestou
  • V taoistickém systému BA-GUA je osm nesmrtelných tvorů, kteří ovládají cestu
  • FENG SHUI pracuje s osmi směry
  • Judaismus přikazuje vykonání obřízky přesně osmý den po narození
  • Nejstarší křtitelnice byly osmiboké

8 - OSM

Osmička je jedinečné číslo. Má v sobě něco Kosmického a kouzelného. Když se na ni díváme, cítíme, že je výjimečná. Je magická už jen od pohledu. Má dokonalý tvar. Vychází z tvaru kruhu. Má tedy v sobě nejvyšší dokonalost. Má však v sobě také symbolickou překážku, vzájemné překřížení.

Možná proto se jí říká O - SMYČKA. Do smyčky přece lapáme oběť. Bude dobré osmičku důkladně prozkoumat. Kruh je dokonalost. Osmičku však symbolicky tvoří kruhy dva. Co to znamená? Jeden je výše než druhý, avšak společně stále tvoří jeden celek. Kruh - to je původní potenciál, ze kterého všechno vzešlo. Prapůvodní potenciál, poté co se projevil, na sebe nyní upomíná dvěma kruhy nad sebou - osmičkou. Zatím v našem Kosmickém příběhu Stvoření spolu všechno krásně ladí. Zkusme z něj tedy vycházet. Která čísla příběhu nás upozorňují na osmičku? Nelze to přehlédnout - propojení šestky s devítkou. Je to dokonalé propojení tvarů a forem. Šestka prolnutá s devítkou, to je osmička.

Osmička tím hovoří o principech, na které odkazuje prolínání a propojení principů šestkových a devítkových.

Která část osmičky hovoří o samotném přechodu ze šestkových principů do devítkových? Je to oblast překřížení, tedy v symbolické rovině KŘÍŽ. Místem přechodu je tedy KŘÍŽ.

Překřížení má ve svém středu pouze jeden jediný bod. Tato symbolika nám říká, že přechod mezi šestkovým a devítkovým světem je bodový.

V rámci kříže pouze jeden jediný okamžik života. V našem životě jsou pouze dva okamžiky, které tomu odpovídají - narození a smrt. Zajímavé je, že osmičku nepíšeme jako kruh a kruh. Píšeme ji pomocí překřížení. Začínáme tím, že z nejvyšší pozice klesáme dolů. LEVOTOČIVĚ sestupujeme z vyšší úrovně do nižší. V místě křížení se nezačneme vracet zpět nahoru, abychom dokončili kruh, ale PRAVOTOČIVĚ klesáme dolů, až do nejnižších vrstev na pomyslné dno, odkud dále pokračujeme ve vykružování oblouku a to tak dlouho, dokud nedokončíme celý dolní kruh. Teprve po dokončení celého dolního kruhu (dokončení celého pobytu v nižších sférách), se vracíme zpět do vyšších úrovní, abychom teprve nyní dokončili dříve nedokončený kruh "horního světa". A nyní nastává zázrak. Celou cestu můžeme opakovat znova a znova a znova. Je to výjimečné a jedinečné. Kromě nejdokonalejší nuly, ze které všechno vzešlo, je totiž osmička jediným číslem, které má také výsadu nejvyšší Božské cykličnosti. To je velmi silné symbolické sdělení. Jinými slovy, nejprve ve vyšších sférách (v duchovním světě) započne vědomá příprava a práce na sestupu do hmotného dobrodružství v nižších sférách. Projdeme kritickým místem přechodu (křížením) mezi oběma světy a jakoby zcela náhle jsme vhozeni do vod "OPAČNÉHO" hmotného světa (místo křížení je jen pouhým bodem). Nyní jsme nuceni absolvovat celý cyklus života ve hmotě. Musíme dokončit celý kruh. Teprve až po jeho celém dokončení (tedy až po fyzické smrti), je nám dovoleno vrátit se zpět do své původní duchovní domoviny (opět skrze totéž bodové místo křížení). Stoupáme vzhůru do vyšších sfér. Vracíme se domů a vyhodnocujeme vše prožité. Úžasnou symbolikou je, že teprve v okamžiku dokončení horního duchovního kruhu, dochází k celkovému dokončení celé osmičky, tedy k dokončení celé mise jednoho pozemského života. A jako zázrakem, je osmička opět nachystaná k dalšímu vývojovému dobrodružství. O-smyčka připomíná svým tvarem také vězeňská pouta. A skutečně, O-smičkou jsme opravdu lapeni. O-smičkovou cestou jsme nuceni procházet tak dlouho, dokud se z ní neodPOUTÁme vlastním Poznáním a vyzrálostí. Zkusme prolnout šestkové principy s devítkovými principy a podívejme se, co tím získáme.

6. UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ POBYTEM VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI. TO PŘINÁŠÍ NUTNOST POZNÁVÁNÍ HMOTNÝCH PRINCIPŮ A NÁSLEDNĚ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.

prolneme s

9. DUCHOVNÍ RŮST LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ PROPOJOVÁNÍM S NEHMOTNOU DUCHOVNÍ SFÉROU A SKRZE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VSTUPU DO DESÍTKY

a získáme

8. ŽIVOT, TO JE CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. ŽIVOT VEDE K POZNÁVÁNÍ PROMĚN, K PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST VÝVOJE A PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR.

Osmičkové prolnutí dvou světů, prolnutí šestky s devítkou

"Jak dokonalost nahoře, tak dokonalost dole". Smrt a znovuzrození jedno jest. Poznání dokonalosti a jednoty obou sfér. Symbolicky to dává krásný smysl. Vzpomeňme si na obdobné protipólné prolnutí čtverkových principů porozumění a ovládnutí životního prostředí, tedy horní čtyřky a obrácené dolní čtyřky.

Jak nahoře, tak dole

Získali jsme tím opět silné sdělení. Trojúhelník je symbolem trojky, tedy akce a vývoje. Získali jsme dva navzájem provázané trojúhelníky, tedy v symbolické rovině sdělení: "jak akce a vývoj nahoře, tak akce a vývoj dole"

Pro zasvěcené je osmička věděním o podstatě naší životní pouti. Detailně vypráví o principech našeho bytí a napojení na ZDROJ. Propojuje do JEDNOTY protikladné světy. Úžasné je, že všechno co lidé tajně věděli tehdy, můžeme i my praktickým způsobem využívat ku prospěchu života a k naší radosti doslova každý den, od rána do večera. Když chtějí Tibetští mniši načerpat do svého páteřního kanálu maximum Kosmické energie (Prány), tak zaujmou speciální postoj "želvičky", čímž nastaví svoji páteř do ideální přijímací pozice a ve svých bocích začnou tělem vykružovat osmičku. Vědí, že příjem NEHMOTNÉ Kosmické energie se jim znásobí aktivním "osmičkováním" HMOTNÉHO těla. Možná, že se tak děje právě proto, že proces přijímání Prány vědomě podporují "osmičkovými" principy, tedy PRINCIPY PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH ROVIN EXISTENCE DO JEDNOTY. Osmička nabízí doslova NEKONEČNÝ POTENCIÁL ke zkoumání a k praktickému využívání.

Novodobý geniální badatel, Nassim Haramein, odhaluje strukturu dokonalého bodu časoprostoru. Poodhaluje principy, díky kterým hmota a časoprostor vykvétá a vzniká z nehmoty. Bod vakua, či bod časoprostoru, to je rozhraní mezi nehmotou a hmotou. Je to prolnutí dvou zdánlivě odlišných a současně propojených světů. Přesně tento princip zrcadlí osmička. Struktura bodu vakua, tak jak ji odhaluje Nassim Haramein, má tu základní vlastnost, že je složena z osmi osmistěnů ! a roste a vyvíjí se v dokonalých oktávách ! (jako v hudebních notách). Když tato struktura roste, je v každém dalším kroku o polovinu větší, než původní velikost, takže roste jako hudební noty, jakoby vakuum bylo Kosmickým hudebním nástrojem, který vytváří a hledá rovnováhu v různých měřítkách, jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Fascinující.

Harameinův objev vznikání časoprostoru a hmoty znamená, že Vesmír nevznikl jedním Velkým třeskem, ale že vzniká neustále a v každém bodě. Proto roste a urychluje se. Učí se, Míra informací stoupá. Tyto principy neohraničeného růstu mají dalekosáhlé důsledky: Pokud existuje nekonečné množství různě velkých systémů, pak tam venku je ve skutečnosti jeden Vesmír, jehož jsme my pozorovatelé středem. Jsou to do sebe navzájem vsazené a tedy propojené systémy. Proto je možné, aby každičký bod obsahoval informace o všech ostatních bodech.

Zde - úžasná videa Nassima Harameina


SOUHRN

Číselný Symbol: OSM

Osmičkové principy: NEUSTÁLÁ CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. POZNÁVÁNÍ PROMĚN. PROPOJENÍ DVOU ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR A VÝVOJE V OBOU SFÉRÁCH.

Tvar číselného symbolu: DVA KRUHY. JEDEN JE POSTAVENÝ NA DRUHÉM. MÍSTO KONTAKTU JE SOUČASNĚ MÍSTEM PŘEKŘÍŽENÍ.

Vlastnosti tvaru: KRUH JE DOKONALOST. DVA KRUHY NAD SEBOU JSOU DOKONALOST V OBOU SFÉRÁCH. JEDEN KRUH PŘECHÁZÍ V DRUHÝ V MÍSTĚ PŘEKŘÍŽENÍ. CYKLIČNOST POHYBU DOLŮ - NAHORU, DOLŮ - NAHORU

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.

4. VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT V ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5. PROCES POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY JE VĚČNÝ, OTEVŘENÝ A VESKRZE INDIVIDUÁLNÍ. KAŽDÝ ČLOVĚK JE JEDINEČNOU TVŮRČÍ OSOBNOSTÍ. ČLOVĚK JE TVOŘEN BOŽSKOU JISKROU A LIDSTVÍM.

6. UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ POBYTEM VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI. TO PŘINÁŠÍ NUTNOST POZNÁVÁNÍ HMOTNÝCH PRINCIPŮ A NÁSLEDNĚ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.

7. ZVLÁDNUTÍ POZEMSKÉ ŠKOLY VYŽADUJE PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ PŘI SESTUPU DO HMOTNÝCH ÚROVNÍ. CÍLENÝ VSTUP DO NOVÉHO PROSTŘEDÍ.

8. ŽIVOT, TO JE CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. ŽIVOT VEDE K POZNÁVÁNÍ PROMĚN, K PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST VÝVOJE A PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR.


návrat k číslu 7                           přejít k číslu 9

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________