POSVÁTNÁ GEOMETRIE ŽIVOTA

KLÍČE TVOŘENÍ

"Harameinův ideální bod". Vytváří strukturu časoprostoru. Obsahuje 144 sférických trojúhelníků. Když jeho vrcholy vyzařují kuloprostor, vzniká tím útvar ze 64 koulí. Pokud tento útvar rozřízneme, tak se nám na řezu objeví struktura - květ života.


GEOMETRIE ŽIVOTA

Kdo jsme a kam kráčíme?    Proč jsme tady?  •  Jaký je smysl života?  •  Co bude potom?

To jsou otázky všech otázek. Čím víc toho poznáme, čím víc toho prožijeme a procítíme a čím víc souvislostí si zvědomíme, tím víc se budeme cítit smysluplnou součástí Stvoření.

Jaký je život ve své podstatě? • Jak vzniká, jak vzkvétá? • Kde všude můžeme spatřit jeho projevy?

Pojďme nyní pozorovat Stvoření tak trochu jinak. Třeba něco objevíme. Jeden princip se line přírodou a je tak všudypřítomný a silný, že si ho nelze nevšimnout. Tím principem je univerzální a jednotná charakteristika forem, kterých život nabývá. O jaké charakteristické vlastnosti forem života hovořím? Jedná se o princip zlatého řezu. Můžeme jej pozorovat všude kolem sebe. Ve stavbě těla člověka, v rostlinách, zvířatech, počasí, přírodě, Kosmu ... prostě všude, kam se podíváte. Zdá se, že Stvoření využívá tohoto principu jako na běžícím páse.

Asi proto se o zlatém řezu píše všude. Pojďme se mu nyní podívat na zoubek po našem, jednoduše, obyčejným selským rozumem.


VZNIK NĚČEHO NOVÉHO

Objevovat MECHANISMUS DĚLENÍ, znamená objevovat KLÍČE TVOŘENÍ. Ve Stvoření a v přírodě vše vzniká a rodí se a zaniká. Pokud má něco vznikat v tak zvané hrubohmotné sféře Stvoření, tedy v takové, kde se snažíme být pomocí rozumu dobrými pozorovateli, tak tady se domníváme, že něco hmotného se dělí a rozmnožuje a rozrůstá na větší a rozvětvenější a komplexnější struktury.

Někdy tomu říkáme dělení, růst, bujení, nebo také Strom Života. Něco konkrétního se tedy rozrůstá a proměňuje.

Něco konkrétního ... ale co bylo před oním konkrétním prvním vajíčkem? Slepice? Ne, slepice to nebyla. Byla to slepice a vajíčko současně. Jak je to možné? Než sjede z montážní linky nový model automobilu, co mu předcházelo? Předcházela mu práce inženýrů, tisíce hodin práce a tisíce výkresů. Předcházel mu kompletní a komplexí plán nového modelu. Teprve potom mohl být zhmotněn.

Stejně tak prvnímu hrubohmotnému vajíčku musel předcházet dokonalý plán slepice se všemi jejími funkcemi, tedy i vajíčkem. Plán, to je něco myšlenkového, tedy nehmotného. Toto nehmotné, avšak prvotní, stojí na počátku Stvoření. V Kosmické numerologii je tento stav a tento princip zastoupený z hlediska čísel nulou a z hlediska geometrické formy kruhem. Zde více o nule a o její roli ve Stvoření.

Na počátku je tedy neprojevený tzv. nulový stav. Stav možností a plánů. Tento ve hmotě neprojevený stav se však v dalším kroku konkrétně projevil, a to dokonalou souhrou projevených konkrétních funkcí a principů ve hmotě. Vše funguje dokonale tzv. v jednotě. Neprojevený nulový stav (O) se projevil dokonalou jednotou ( I ). Ano, kruh a čárka. To přece najdeme na každém tlačítku, který zapíná, nebo vypíná kdejaký přístroj. Toto tlačítko uvádí daný přístroj z neprojeveného stavu do stavu projeveného. Prostě ho zapne, nebo vypne.

Na počátku tedy byla nula. Tato nula se následně projevila jako jednička. Něco se tedy zapnulo. Pojďme zkusit takto zapnout i život a celé hmotné Stvoření.

Nula a pak jednička. A co bude dál? Dvojka? Nebo něco jiného? Zkusme pro tentokrát vycházet z dynamiky samotného dokonalého prvního kroku a zkusme ho opakovat stále dokola. Zkusme to, protože přesně to je vlastnost zlatého řezu, který pozorujme všude kolem sebe.

Prvním krokem je zapnutí. 0 a 1. V prvním kroku jsme tedy numerologicky získali ve výsledku (v součtu) jedničku. 0 + 1 = 1. Zkusme nyní přidat další, druhý krok. Tím druhým krokem bude přidání toho nejmenšího možného z hlediska projeveného světa, tedy přidání pouhé jedničky.

  • Výchozí stav: 0 - možnosti.
  • První krok: 0 + 1 = 1 - něco se zapnulo.
  • Druhý krok: 1 + 1 = 2 - něco nejmenšího se po zapnutí přidalo.

Získali jsme tím numerologicky tyto první stavy: 0, 1, 2,

A co bude následovat v dalším kroku? Bude to opět přidání toho něčeho nejmenšího, tedy jedničky? Ano to můžeme. Ukazuje se, že princip přidávání stále stejné jedničky nádherně funguje v samotném matematickém principu. To se nám podařilo odhalit i v úžasné symbolice Kosmické numerologie. Zde rostoucí posloupnost čísel od nuly, vždy o jedno číslo, vytváří fascinující číselný Kosmický příběh Stvoření, který popisuje Stvoření z hlediska jeho prazákladních principů, ze kterých Stvoření přímo vyrůstá.


SOUČTY - ZÁKLAD SKOKOVÝCH ZMĚN

Můžeme však použít ještě jeden princip. Ten byl totiž také použit v našich dosavadních prvních krocích. Můžeme zkusit přidávat to, co jsme přidávali doposud. A co jsme přidávali doposud? Ve druhém kroku jsme získali dvojku. Ta vznikla SOUČTEM předchozích stavů. Život skutečně vychází z předchozích stavů a je navíc i neuvěřitelně SKOKOVĚ proměnlivý a dynamický. Zkusme tedy skokový SOUČTOVÝ PRINCIP. Tak se nám mohou začít dít nové věci skokově.

Součtový princip: 0 + 1 = 1. 1 + 1 = 2. Vidíme, že zde vždy sčítáme poslední a jemu předcházející číslo. A přesně to odpovídá našemu pozorování života našÍm selským rozumem. To nové přece vychází a rodí se z toho předchozího a obsahuje v sobě jeho stopu. Když budeme k sobě přičítat (spojovat) to předchozí, získáme tím něco nového. Stejně jako inženýři navrhovali nový model automobilu. Také vycházeli ze zkušeností s předchozím modelem, aby mohl vzniknout model nový.

OK, zkusme to vyjádřit matematicky. 0 + 1 = 1. 1 + 1 = 2. 2 + 1 = 3. 3 + 2 = 5. 5 + 3 = 8. 8 + 5 = 13. 13 + 8 = 21. 21 + 13 = 34. 34 21 = 55. 55 + 34 = 89. 89 + 55 = 144 atd. atd.

Úvahou selského rozumu jsme získali číselnou posloupnost, která by snad mohla, nebo měla, vývoj života charakterizovat.

Uvedené řadě čísel se říká Fibonacciho posloupnost čísel. Pojďme se nyní podívat, jestli tato posloupnost skutečně odpovídá našemu pozorování přírody a světa.


VŠUDYPŘÍTOMNÝ ZLATÝ ŘEZ

Byla tu již řeč o všudypřítomném zlatém řezu. Co že to vlastně je? Je to jeden jediný určitý konkrétní poměr dvou veličin. Nic víc nic míň. Když přeříznete tyčku na dvě části v takovém konkrétním místě, že ta delší část vůči té kratší části bude ve sejném poměru jako délka původní tyčky vůči přeříznuté delší části, potom jste provedli řez ve zlatém řezu tyčky. Poměr vyjadřující hodnotu zlatého řezu je zvláštní číslo. Jeho hodnota je 1,618xxx. Je to nekonečné číslo. Podobně jako Ludolfovo veledůležité číslo Pí, které je také nekonečným číslem.

A právě tento speciální konkrétní poměr 1,618xxx můžeme pozorovat všude kolem sebe. Na člověku, v přírodě, ve vesmíru. Zaokrouhleno 1,62. Podívejme se na obrázky ze života. Není potřeba nic víc. Je to tak zřejmé. Jakoby život, Vesmír čí Stvoření, tento princip uplatňoval všeobecně skrz naskrz.

Hádejte jaký je poměr u průměrné vzájemné vzdálenosti planet Sluneční soustavy. Je to 1,62

Sami jsme si před chvíli odvodili "pouhým" selským rozumem, že ve hmotném světě bychom mohli dobrým pozorováním nalézt Fibonacciho posloupnost čísel. Geometrii Zlatého řezu jsme již pozorováním našli.

Najdeme v přírodě také i GEOMETRII Fibonacciho čísel?


FUNKCE FIBONACCIHO ČÍSEL

Fibonacciho posloupnost čísel jsme získali určitou úvahou. Tato úvaha vyjadřuje určitou funkci. Z hlediska selského rozumu ta funkce zní takto: To nové vznikne vzájemným působením a splynutím (součtem) toho předchozího.

A to kolem sebe skutečně pozorujeme. A teď pozor! Z matematického hlediska je Fibonacciho funkce takovou funkcí, která stále přesněji a přesněji směřuje (konverguje) ke konečnému vzájemně poměrovému číslu, jež je přímo hodnotou zlatého řezu 1,618xxx !!!

Bingo! Naše pozorování světa, pozorování zlatého řezu, je v souladu s naší selskou matematickou a selskou numerologickou úvahou, tedy s posloupností Fibonacciho čísel, co by životadárným principem.

Pojďme se tedy podívat na nejrůznější souvislosti. Předchozí ukázku posloupnosti jsem zakončil u čísla 144. Proč právě u čísla 144? Má to svůj velký důvod. Podíváme se i na něj.

Nyní se však podívejme na grafické vyjádření Fibonacciho čísel. Je to křivka. Je to fascinující křivka. Taková, která v sobě nese principy růstu a tvorby života. V Kosmické numerologii je číslo 144 nejvyšším Kosmickým kódem zrcadlícím hranice poznání a hranice tvorby. Zrcadlí mystérium bytí. Zde více o Kosmickém kódu 144.

A právě křivka života, Fibonacciho křivka, prochází touto hraniční hodnotou. To nebude náhoda. Jak to mohu vědět? Jednoduše. Nic totiž není náhoda.

Pokud je číslo 144 hranicí, tak se podívejme na Fibonacciho posloupnost čísel od jejího počátku až po její hranici a to jak ze symbolického, grafického tak i numerologického úhlu pohledu. Stvoření je provázáno moudrým Duchem skrz naskrz, takže něco zajímavého bychom mohli objevit i zde.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Začínáme nulou, tedy neprojeveným stavem. To je stav, kdy hrubohmotný svět fyzicky neexistoval. Existoval ve stavu plánu a možností, ale neexistoval fyzicky. Aby mohl začít existovat fyzicky, bylo potřeba přejít ze stavu nefyzického do stavu fyzického, anebo k nefyzickému stavu připojit ještě i stav fyzický. Bylo potřeba nějak vytvořit časoprostorové prostředí. Lidově řečeno, z nehmoty či z vyššího prostředí vytvořit hmotu, či sestoupit do hmoty.

Vyšší svět a nižší svět. Vyšší vibrace, nižší vibrace. Já osobně to nechápu tak, že nižší vibrace jsou něco horšího, nebo méně hodnotného, než vyšší vibrace. Svět potřebuje ke svému fungování oboje. Stejně jako druhák nemusí být o nic hloupější než deváťák. Pouze se aktuálně nachází v jiné vývojové fázi.

Pokud tedy z hlediska symboliky bychom měli sestoupit z vyšších stavů, či vyšších vibrací do nižších stavů či nižších vibrací, potom tomuto principu odpovídá v Kosmické numerologii číslo 7. Zde se dozvíte více o sedmičkových principech. A najdeme někde sedmičku v naší Fibonacciho posloupnosti?

Světe div se. Celkovým numerologickým výsledkem "naší" posloupnosti je právě číslo 7 neboť 0 + 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 + 34 + 55 + 89 + 144 =  376 = 3 + 7 + 6 = 16 = 1 + 6 = 7. Úžasné.

Dle Tibetské moudrosti sestoupilo z nebes do hmoty 7 vládců. V Buddhismu vede z nebe na Zem 7 schodů.

Jakoby funkce popisující základní principy tvorby života hovořila právě o tom, že jejím základním principem je sestup z nehmoty do hmoty. A to je velkolepá zpráva. Hovoří o tom, že život a celé Stvoření pochází z nehmoty a že z ní neustále vyvěrá a že je tudíž Duchovní podstaty. Wow. Nádhera.

Kosmická numerologie nás učí, že lidé popisují rádi svět ve třech rovinách. Například Duchovní svět: Otec, Syn a Duch svatý. Nebo metafyzický pohled na svět: Informace - energie - hmota. Anebo komplexní pohled na člověka: Tělo - mysl - Duch. Říkáme tomu trojjedinost. Podívejme se nyní na Fibonacciho posloupnost čísel právě tak, tedy z pohledu tojjedinosti.

Wow. Vidíme, že se numerologicky skládá ze třech dílčích částí. 7 - 2 - 7 s celkovým výsledkem 7.

Je to dvojka obklopená ze všech stran sedmičkami, přičemž celkovým výsledkem je sedmička. Takto hovoří numerologie o Fibonacciho životadárné posloupnosti. Co to znamená z pohledu Kosmické numerologie?

Znamená to, že principy dvojky hrají ústřední roli v rámci principů sedmičky. Zde najdete více o principech, jež zrcadlí dvojka.

Dvojka, to jsou principy duality, principy souhry protikladů, principy tlaků vyvolávajících reakce, a TAKÉ PRINCIPY ROTACE. Dvojka hovoří o protikladech a o jejich souhře. Protiklady proti sobě kladené. Jsou to KLADY kladené proti sobě a přitom ve vzájemné souhře. Oba protiklady však pochází z téhož zdroje, tedy z vyšších duchovních sfér. Je projevem velemoudrého duchovního systému Stvoření. Vše co sestupuje do hmotného světa je kladem tohoto světa a to i když se jedná o vzájemně protichůdné hodnoty. Světlo je kladem tohoto světa, stejně jako je tma kladem tohoto světa. Bez světla a tmy by totiž svět nemohl fungovat tak dokonale, jak funguje. Zdraví je kladem stejně tak, jako je nemoc kladem. Můžeme postupně moudřet a odhalovat, že nemoc Je moudrou řečí těla, které somatizací postupně ztrácí naším jednáním moc. Atd. atd.


NUMEROLOGIE FIBONACCIHO ČÍSEL

Z vyšších nehmotných sfér, sedmičkově sestupují do hmoty vědomé interakce (záměry ducha) a ty víří a vytváří pomocí principů rotace principy protikladů, tlaků a dynamiku systému, který pracuje jako jednotné pole. Veškerá polarizace (protiklady) existují v rámci jednotného pole, a na obou koncích svého spektra jsou výsledkem informačních interakcí, jež přímo svojí existencí vytvářejí i hmotné prostředí, se všemi jeho vazbami a projevy, ve kterém se manifestují. "Hrubá hmota" je projevem "nehmoty". Toto je numerologická zpráva naší Fibonacciho posloupnosti čísel.

Pracuji s Kosmickou numerologií již nějakou dobu. Proto bych se speciálně zde ještě rád nad něčím pozastavil. Myslím, že tu jsou ještě další dvě obrovské numerologické zprávy.

Dualita a Rotace v centru všeho. Působí tedy jako dvojitý agent - dvojkově na obě strany.

Prohlédněte si obrázek. Sedmička z obou stran a uprostřed dvojka. Dokonalé systémy jsou dokonalé. Dávají dokonalý smysl, technicky, systémově, matematicky, duchovně, symbolicky, prostě jakkoliv. Jsou přece dokonalé. Dokonalé systémy ve svém středu integrují to podstatné. Prostřední čakrou lidí je čakra srdeční. Mohu se proto domnívat, že principy lásky jsou tím, co má být v centru bytí, co má smysl a co rozvíjí život.

Zde máme numerologicky v centru dvojku. Je centrem, je středem. Jakou centrální roli a podstatu v sobě nese tato životadárná posloupnost čísel? Nejstarší vyobrazení duality, MONÁDA, která zobrazuje protichůdné síly jin/jang, v sobě nese jedno klíčové poselství. Je jím princip ROTACE. Vše ve Vesmíru víří a rotuje. úplně vše. Vesmír, galaxie, hvězdy, planety, kvantové částice ... Podle fascinující práce geniálního fyzika Genadije Šipova, je právě systém rotace bodů časoprostoru tím, co vytváří 4 základní Kosmické síly: 1) gravitaci, 2) elektromagnetickou sílu, 3) slabou jadernou sílu, 4) silnou jadernou sílu. Všechny ostatní známé síly vznikají kombinací těchto čtyř základních sil. V teorii G. Šipova přitom stačí, aby jednotlivé body rotovaly buď v jednom směru, nebo v opačném směru. Stačí k tomu tedy nejmenší možná akce. Rotace vlevo, nebo vpravo. Vše materiální, už pak může vznikat jako důsledek tohoto geniálního důmyslného rotačního systému.

Mnoho vědců se dnes snaží objevit a dokázat, že princip rotace je příčinou principu polarizace (tedy odlišení hodnot). Zkusme tedy symbolicky a numerologicky vnímat prostřední dvojku jako dvojitého rotačního agenta. Agenta, který hraje na obě strany. V takovém případě by jednu krajní sedmičku obohatil o jednu dvojku (bílou) a druhou sedmičku by obohatil o druhou dvojku (černou). Co nám tímto principem vzniká? DEVÍTKA NA VŠECHNY STRANY! Jedna černá a druhá bílá. Duchovní dokonalost v protikladech.

Když se záměr (duch) projeví a zmaterializuje se, potom je výsledná materie jeho další jinou a vždy dokonalou formou. Je totiž stále formou duchovních procesů. To je myslím, velmi důležitá zpráva. Filozoficky má dalekosáhlé důsledky. Znamená to, že hmota není něčím míň. Něco méně hodnotného, něco z čeho máme, nebo můžeme utíkat. Duch a záměr je zde plně přítomný. Hmota jej zrcadlí.

Druhou úžasnou zprávou je potenciál funkce ROTACE. Albert Einstein dělal pokusy s vysokou rotací velkých hmot a doufal, že naměří změny gravitační síly v ose rotace. Je vypozorované, že když jsou děti výjimečně unavené, tak se spontánně začnou točit, a tím čerpají energii z prostoru, Buddhisté v Tibetu neustále roztáčí své modlitební bubínky, aby neustále rotovaly a byly tím napojené na Vesmírnou energii. Známé je také tzv. spinování vody, tedy její energetické nabíjení. Zdá se, že další velmi významnou zprávou Fibonacciho posloupnosti čísel 0 až 144 je upozornění na potenciál rotace. Rotace stojí na pozadí základních a zásadních energetických a materializačních procesů. Můžeme toto vědění nějak využít? Samozřejmě, že ano. Například zaoblené tvary místností, zaoblené spojnice stěn a stropů, Nahrazování pravých úhlů oblinami. Vitalizační rotační práce s vodou atd. Tady se však již zastavím a další již ponechám na Vašem hledání a osobním bádání. Možnosti jsou doslova neomezené.


Původní význam pojmu Svatý znamená Mocný. Život je mocný, Kosmos se svými principy je mocný. Jeho projevy jsou také mocné. Kosmická geometrie je tedy posvátná geometrie.

Podívejme se tedy na posvátnou geometrii Fibonacciho "144" posloupnosti ze symbolického hlediska. Grafika čísel Kosmické numerologie nás učí tomu, že oblouková křivka, zrcadlí duchovní principy. Zde se dozvíte více o významu základních křivek. Číslo dvanáct v Kosmické numerologii zrcadlí principy dokonalosti, dokonalosti Kosmických cyklů. Přesně takový je život. Dokonalý a cyklický. Zde se dozvíte více o čísle 12.

Bude taková i křivka "144" Fibonacciho posloupnosti čísel?

V symbolické formě se křivka, jako had života (Uroboros), navrací hraničním číslem 144 sama do sebe, do počátku, do nuly. Dává to smysl. Číslo 144 symbolizuje Harameinův bod časoprostoru, který je vytvářen 144 rovnostrannými trojúhelníky. Harameinův bod časoprostoru můžeme chápat jako rozhraní nebo jako bránu mezi nehmotným a hmotným světem, tedy něco, z čeho se hmotný svět vytváří a z čeho vykvétá. Je tedy v principu oním známým Květem života (odpovídající obrázky najdete hned v úvodu této stránky). A také proto je Boží oko zobrazováno v trojúhelníku. Boží oko je přítomno vědomé tvorbě života.

Oko Boha uvnitř trojúhelníku s 36 paprsky. Haramejnovo těleso je tvořeno čtyřstěny. 4 x 36 = 144 !

Celkově máme v "naší 144" Fibonacciho posloupnosti 13 čísel, jež vytváří 12 kroků, či 12 dílů, nebo 12 segmentů. Stejně jako je 12 znamení zvěrokruhu, nebo 12 měsíců v roce, nebo 12 hodin na hodinách atd.

Máme tu však jednu zvláštnost. Naše posloupnost čísel obsahuje jednu jedinou a jedinečnou výjimku. A tou je přímo číslo jedna. Je zde oproti ostatním číslům, tak nějak navíc. Opakuje se nám. Co nám tím chce tato symbolika říci?

Jednička zrcadlí principy plánu a konkretizace a projevení se. Je tedy něčím co proniká okolím jako šíp, a který nese něco konkrétního, nějakou konkrétní zprávu. Tato zpráva (plán/záměr) je zde tedy dvakrát. Symbolicky zdá se znamená něco a znovu ještě něco. Je něčím jako plánem v plánu. To zní ale trochu nesmyslně. Plán v plánu je pořád jen jedním plánem. Jak tedy uchopit druhou jedničku tak, aby byla něčím jiným, než byl původní plán? Nějaká nová jednička?


Co kdybychom naší křivce, která symbolicky vytváří kruh, dali nějaký nový rozměr? Kruh s novým rozměrem?

Kruh s novou dimenzí?

Ale ano, SPIRÁLA je ze symbolického hlediska kruhem s novou dimenzí.Wow. Skutečně. Fibonacciho křivka jako byla ve svém symbolickém principu jakousi Duchovně hmotnou spirálou života, která přináší zcela nové hodnoty. A vypadá to, že nejen v symbolické rovině, ale i doslovně.

Když jedeme pohodlně autem, tak je to také díky funkci odpružení. Auto má pružiny a ty se starají o odpružení. Jejich funkcí je odpružení. Tato hlavní funkce pružiny probíhá v ose samotné pružiny. Funkce pružiny se tedy odehrává v její ose. Osa, linie, či šíp. Podívejme se na pružinu blíže a v duchu ji vymontujme z auta. Pružina je spirála. Položme ji na stůl a podívejme se na ní shůry. Shůry vypadá jako kruh. Když o ní nebudeme nic vědět, můžeme se při ohledu shůry domnívat, že to je kruh. Podíváme-li se však trochu z jiného úhlu pohledu, uvidíme, že ty jako kruhy stoupají výš a výš. Technici tomu říkají stoupání. Míra stoupání ovlivňuje míru funkce pružiny.


GEOMETRIE FIBONACCIHO ČÍSEL

Pojďme si nyní namalovat kruh na papír. Papír je nyní naší pracovní plochou. A to jak doslovně, tak i symbolicky. Máme-li ZÁMĚR namalovat (vytvořit) kruh (dokonalost), potom to můžeme v symbolické rovině přirovnat v Kosmické numerologii k působení principů jedničky. A zkusme nyní přidat nějakou novou pracovní rovinu, nějakou změnu, nebo vývoj, něco odlišného, něco nového. Ale přitom musíme zachovat původní záměr, tedy dokonalost kruhu. Nabízí se nám možnost malovat kruh a přitom současně začít stoupat do nových a nových rovin.

Učili nás, že planety obíhají kolem Slunce po kruhových drahách. Podívejte se, jak jiné ty dráhy jsou.

A ejhle, posunem získáváme spirálu. Tento náš nový stoupavý pohyb splňuje jak prvotní původní (záměr) jedničku, tak i záměr získat něco nového, něco co nešlo definovat už v té první jedničce, ale přitom je to něco, co z té první jedničky vychází. Oproti pracovní papírové ploše při malování kruhu je tato druhá jednička (směr či záměr) svým směrem kolmá na plochu papíru, neboť kruhy stoupají nahoru. Vzniká spirála, jejíž funkcí je pohyb v ose, tedy změna stavu a vývoj, to vše v rámci dokonalosti (kruhovitosti).

GoldenSpiralLogarithmic color in

Obecně v symbolické rovině jako by tato druhá jednička odkazovala na jinou novou rovinu.

Co všechno nám tedy naše úchvatná křivka Fibonacciho posloupnosti říká ve svém symbolickém sdělení? Jaké sdělení má v sobě zakódované? Nezapomínejme, že Stvoření je Duchovní dílo a že myšlenky a plány jsou tím, co hýbe světem. Napřed je vědomí, aby mohlo následovat projevení se. Nejedná se tedy jen o nějakou "pouhou" symbolickou rovinu sdělení Fibonacciho křivky. Dost možná, že tato symbolika je přímo tvořící a určující, protože záměr vědomí je určující.

Na počátku jsou možnosti a dokonalost ve fyzicky neprojeveném stavu. Z tohoto záhadného prastavu nějakým zázrakem vyvěrá princip tvorby nového projeveného. Toto nové projevené je dokonalé, je duchovní podstaty. Toto nové a projevené je životem ve fyzické rovině. Tento život vychází z předchozích stavů jejich sčítáním, tedy splýváním a prolínáním, neboli vzájemným oBOHAcováním. Takto nově vznikající stavy nabývají nových rovin, nových forem a nových možností. Tento princip je osou vývoje. Je záměrem, či smyslem vývoje života. Toto je geometrická zpráva Fibonacciho posloupnosti čísel.

No to je síla! Jestliže je Kosmická numerologie fascinující, potom Kosmická geometrie je stejně tak fascinující. A vlastně není divu. Vždyť geometrie je jen jiný úhel pohledu na totéž, je to jiný úhel pohledu na číselné vztahy. Geometrie a matematika jedno jest. Obojí zrcadlí tytéž prazáklady

Máme tu dvě Kosmické posloupnosti čísel a tomu odpovídající dva Kosmické geometrické projevy.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, (144) - Kosmický číselný příběh stvoření.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 - Fibonacciho spirální křivka vývoje života.

A obojí je ve vzájemně se doplňující shodě. Fascinující.


OBJEVOVÁNÍ DALŠÍCH UKRYTÝCH ZPRÁV

Nyní jsme získali základ pro další pole zkoumání a objevování. Je zde v symbolické rovině ukryto bezpočet dalších a dalších souvislostí. O některých myslím není dobré hovořit jen tak volně veřejně. Některé mají spočívat a pracovat v moudrých a trpělivých myslích. Nechci zde proto uvádět veřejně další hlubší souvislosti. Takové věci se mají dít jen někdy a jen osobně. Myslím si, že již jen to málo zde uvedené je natolik komplexní, úžasné a inspirující, že komu v srdci hoří jiskra hledání a obdivu, ten má po zbytek života na co navazovat.

Tři čtverce tvoří základní funkční jednotku Fib. funkce.

Čtyři trojúhelníky tvoří základní jednotku Harameiova bodu.

Například prastaré texty a moudří říkají, že voda je zázrak. Uvádí, že voda je ve Vesmíru nejrozšířenější látkou a že pracuje s informacemi a že je ve hmotném světě převodníkem informací do hmoty. Zde najdete nástin zázračných vlastností vody: Proč zde hovořím o vodě? Lze si totiž všimnout, že všude kde se voda vyskytuje v jakékoliv podobě, tam všude najdeme mohutnou eskalaci forem Fibonacciho křivky a posloupnosti. Tvorové žijící v moři, mušle, mořské proudy a víry, vlny na hladině, víry vzdušné vlhkosti atd. atd.

Zkusme si představit, že nějaký obecný Kosmický zdroj vyzařuje napříč celým Vesmírem principy Kosmické numerologie a Kosmické geometrie. Kde tyto prncipy dobře uvidíme? Uvidíme je výrazně tam, kde je výrazně citlivé médium. A tím voda zdá se opravdu je. A jakýže Kosmický vyzařovací zdroj by to mohl být?

Jedna legenda se line napříč starověkými civilizacemi a kulturami celého světa. Vypráví nám, že zdrojem života a jeho evoluce je Strom života. Známý badatel Carl Johan Calleman ve své skvělé knize "Mayský kalendář a Strom života" objasňuje, že v mayské kosmologii se Strom života jmenuje Hunab-Ku, což doslova znamená "Jeden pán" (Hun Ahau). Většinou je popisován jako Jediný dárce pohybu a míry nebo také Jediný zdroj potenciálu a hranic. Z jeho symbolického grafického vyjádření je zřejmé, že nejvýraznějšími rysy jsou oddělenost světla a tmy, polarita jin/jang a spirálovitý pohyb.

"vyšší dívčí", Mayská geometrie vhodná k hlubokému studiu

HUNAB KU - v mayském jazyce to znamená "Jeden pán" - bůh stvořitel, který stvořil lidi. Tento bůh v sobě spojuje protipóly. Miluji Mayskou moudrost. Mayská kosmologie ho popisuje také jako Centrum kosmu nebo Srdce nebes, které do vesmíru šíří polarizovaná pole, vytváří organizované systémy života na různých úrovních a řídí jejich koordinaci. Tyto různé úrovně kosmu jsou mezi sebou vzájemně propojeny a do sebe vsazeny, přičemž Strom života řídí jejich synchronizaci podle principu "jak nahoře, tak dole".

C. J. Calleman si uvědomil, že vědci nedávno objevená centrální osa strukturovaného vesmíru je mayským Stromem života! Podle něj jde o jakousi kosmickou superobří anténu, která ihned po svém zrodu (Velkém třesku?) vysunula svoje tři kolmá ramena, čímž dala vzniknout hmotnému prostředí se třemi dimenzemi prostoru. Celá osa rotuje a tím generuje základní princip jin/jang. Mayové popisují devět kvalitativních rovin světů, které jsou do sebe vsazeny a propojeny, ale zároveň jsou navzájem i dostatečně odděleny.

C. J. Calleman nazval takovýto strukturovaný vesmír halografickým vesmírem, protože spousta údajů naznačuje, že rotací Stromu života vznikají světelné kruhy, aury - neboli halo, na různých kvalitativních úrovních Univerza. Tyto kruhy Stromu života obklopují jeho polarizovaná pole, jimž vládne jin-jang polarita. C. J. Calleman dokládá, že Mayové velmi dobře znali rytmy Stromu života, jimiž koordinuje vývojové evoluční skoky (skokový efekt Fibonacciho funkce)

Podle Mayů ještě před tím, než započal čas: "Existovalo jen nepochopitelné božství Hunab-Ku, prostupující Srdcem nebes, které sedm věčností spalo. Pak Hunab-Ku silou svého slova Srdce nebes rozechvěl."

No není to nádhera? Taková Posvátná Kosmologie se dá přece studovat celý život a stále můžeme nacházet nové a nové souvislosti


a zde můžete hledat další inspiraci ke svému vlastnímu bádání

SPOLEČNÉ PRVKY HARAMIENOVA BODU, LIDSKÉ DNA, PAMĚŤOVÝCH FUNKCÍ OČÍTAČŮ

Klíčová čísla Harameinova BODU versus DNA

  • BOD: 2 spojená opačně orientovaná nejjednodušší prostorová tělesa (4 stěny). Harameinův bod je složený celkem ze 64 čtyřstěnů, základní tvar Harameinova bodu vytváří 20 charakteristických směrovaných rovin.
  • DNA: 2 opačná vlákna (otec/matka), ta jsou vytvářena kombinacemi 4 "písmen" jež jsou vytvářena 20 aminokyselinami, což vytváří 64 charakteristických částí DNA tzv. kodonů
Klíčová čísla Harameinova BODU versus PC - paměťové datové bloky počítačů

  • BOD: 2 spojená opačně orientovaná nejjednodušší prostorová tělesa (4 stěny). Harameinův bod je složený celkem ze 64 čtyřstěnů (64 jednotek). Harameinův bod je tvořený celkově z 8 průniků dvojic opačně orientovanaých čtyřstěnů = 8 x 8 směrových ploch..
  • POČÍTAČE. 2 výchozí základní opačné stavy, 0 a 1, vypnuto a zapnuto, Datová jednotka 1 Bajt je tvořena z 8 bitů (osmiciferné binární číslo). 8 x 8 = 64. Paměťové jednotky jsou definovány pomocí násobků 64.

POSVÁTNÁ GEOMETRIE ŽIVOTA? To je život sám. Tak se nám ukazuje. Tak je život utvářen. Takové formy na sebe život bere. Takovou zprávu o Kosmických principech nám svojí jedinečnou řečí přináší.

Přeji další úžasné bádání. Zde něco více o základních Kosmických křivkách.


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________