KOSMICKÉ KÓDY A KLÍČE  

"VŠE JE SVĚTLO A DO SVĚTLA SE NAVRACÍ"

Vesmír bude vždy pro všechny jeho jednotlivé pozorovatele záhadou a mystériem. Takový je hlavní princip Univerza. Díky tomu, můžeme neustále objevovat a tvořit. Nikdy však neobjevíme vše. A to je jedině dobře. Je to totiž nutná podmínka toho, aby to všechny zúčastněné bavilo navěky věků, napříč veškerou existencí. Tvůrčí bytosti mají nutkavou potřebu tvořit. Jsou zvídavé, hravé, tvořivé. A mystéria Kosmu jsou pro ně doslova Božskou duchovní manou.

Horovo oko. Hor - staroegyptský bůh nebes, slunce a světla. Oko je oknem do Duše. Oko je symbolem pozorování a vědění, Oko je symbolem cesty vedoucí k moudrosti,

Boží oko ve vyzařujícím trojúhelníku. Prozkoumáte-li níže bránu mezi hmotným a nehmotným světem (Harameinův bod), bude Vám zřejmé, že je to přesná a geniální symbolika.

Tvůrčí bytosti, které se ve svém vývoji nalézají ještě ve stádiu hrubohmotných fyzických těl a žijí stále ještě na planetách, ty už vědí, že jednou budou muset jít jinam. Podmínky života ve hrubé planetární hmotě jsou totiž velmi nestabilní. Kosmické záření, srážky, meteority, je toho tolik, co může planetu zasáhnout a kompletně vyhubit různé formy života. Historie planety Země je toho plná. A samotná mateřská hvězda se také jednou promění natolik, že již neumožní planetární život.

Jakoby nám tím vším Vesmír říkal: hledej a tvoř moje vědomá bytosti. Budeš to tak jako tak pro přežití potřebovat. Vesmír je dokonalý. Nejen, že svými Kosmickými jevy život dává, ale i bere. A nejen to, po celou tu dobu poskytuje vědomým bytostem nejrůznější vodítka a lekce. Stačí jen být pozornými pozorovateli.

Nádherný film KONTAKT s Jodie Foster, končí myšlenkou, že Vesmír je nepředstavitelně obrovský a že kdyby měl život existovat pouze na planetě Zemi, bylo by to mrhání místem a časem. Nejeden člověk už dnes cítí, že Vesmír je doslova protkaný životem.

My lidé ještě stále máme hrubohmotná těla. Moudré prameny uvádějí, že aktuálně žijeme v uhlíkové éře a že následující vyšší vývojový stav lidstva, bude éra křemíková, a že možná jednou dospějeme i do dalšího vývojového stavu, do éry zlaté.

Možná, že jednou skutečně zmoudříme, kdo ví. Hluboké prameny uvádí, že lidstvo již žije svůj několikátý pokus, a že zatím se to vždy zadrhlo a zvrátilo zpět. Kdo ví. Třeba jednou skutečně budeme umět vědomě žít ve světelných tělech.

Že to není možné? Mudrci říkají, že "vše je světlo a že vše se do světla navrací." A skutečně, my sami často používáme pojmy: vysvětlit, osvětlit, nebo osvícený. Jakoby ve světle byly vysoké vědomosti a schopnosti.

Světlo, prána, gravitace, atd. ... to jsou vše jsou pojmy, u kterých nám "moderním" lidem stále uniká jejich podstata, navzdory tomu, že jsme tím doslova obklopeni. Zřejmě také proto nás fascinují hory důkazů, že velikáni dávnověku věděli o podstatě vznikání tolik, že toho dokázali i prakticky využívat.

Pokrokoví vědci se už pomaličku blíží k duchovní podstatě Univerza. Zjišťují, že kvanta jsou navzájem informačně provázána napříč celým Univerzem a že jsou navázána na vědomí pozorovatele. "Moderní" poznatky konečně začínají zapadat do mystické a duchovní podstaty světa dle prastarých přístupů a popisů světa.

Ochranný symbol Hamsa. Prastarý původ, např. Sumer. Dlaň pravé ruky je všeobecným ochranným znakem. Oko v dlani přidává navíc symbol okna do duše a Baží moudrosti.

ÓM, prvotní mantra, symbol nejposvátnější hinduistické slabiky. Symbolizuje nekonečné Brahma a celý Vesmír. Symbolizuje prvotní zvuk. Proto většina manter začíná touto slabikou.


LÁSKA a SVĚTLO V DUŠI

Lidé cítí, že to, čemu říkáme Láska, naplňuje naše životy něčím, co přináší nejvyšší hodnoty vůbec. Láska není něco, čeho se dá dosáhnout. Prostě se to stane. Je to stav, nikoliv něco definovatelného. Přesto všechno se kupodivu dá jednoduchou empirickou úvahou dojít ke zjištění, že pokud má bohatě rozvětvený a mnohovrstevnatý systém růst, zvětšovat se a košatět, potom jeho nejzákladnějšími vlastnostmi musí být taková základní pravidla, která tento systém udrží při životě ve všech situacích a zajistí, že nezkolabuje a také, že bude naplněný kvalitami růstu a rozvoje. Logickou úvahou, se dá dojít ke zjištění, že existují tři podstatné funkcionality či principy, které toto vše dokonale zajistí.

 • nezištné sdílení
 • práce na sobě
 • pocit naplnění
 • Dobře se podívejme na tyto tři principy a zkusme je nahradit jediným pojmem. LÁSKA ? Nechť si odpoví každý sám. Pro mě osobně to Láska je. Láska je tím nejpodstatnějším stavem, který dokonale zajišťuje přetrvání a kvalitní rozvoj systému života. Pokud tomu tak skutečně je, potom je to ten nejzákladnější a tím pádem i nejuniverzálnější Kosmický zákon, či princip, jaký existuje. Jakýsi zákon nad zákony. Láska je mízou a principem života a existence. Vše co se děje v duchu lásky, je Vesmírem podporováno jeho základními Kosmickými prostředky (například Kosmickými zrcadly) a vše co jde proti duchu Lásky, je Vesmírem učeno a hněteno k tomuto základnímu Poznání Lásky.

  SKUTEČNÉ TVOŘENÍ NENÍ O POSTUPECH

  Budeme-li znát tajná učení, tajné a mocné techniky a postupy, určitě budeme schopni nevídaných věcí. Přesto to všechno nás to nemusí vést ke štěstí. Budeme-li aplikovat tajné a mocné techniky bez toho, aniž bychom byli vedeni Láskou, potom nás Vesmír bude svými prostředky brzdit a učit. Z pohledu Vesmíru budeme nezralí, a proto nás budou Kosmická zrcadla učit soucitu a Lásce. Soucit, pokora, sdílení, jsou nutnými podmínkami pro skutečné tvoření, které je ku prospěchu rozvoje systému. Toto by měli mít všechny vědomé tvořivé bytosti stále na paměti, při svém tvoření.

  Techniky a postupy jsou "jen" techniky a postupy. Je to "jen" nástroj, nikoliv smysl, nebo cíl. Přesto je dobré porozumět nabízeným mocným Božským nástrojům Univerza.

  Symbol Jin Jang. Symbol hmotného světa, duality, rotace, pohybu, polarity. souhry protikladů. Harameinova animace bodu časoprostru ukazuje uvnitř dva rotující protisměrné toroidy. Jeho přesnou grafikou je symbol Jin Jang. Více o symbolu níže.

  Keltský symbol trojité spirály. Sluneční vědec Maurice Cotterell odhalil, že Keltové doslova žili Sluneční vědou. Symbol popisuje charakteristiku Slunečního vyzařování. Říká mimojiné, že čtvrtý kvadrant vyzařovaných nabitých částic je neutrální.

  Dobrá. Pojďme nyní blíže prozkoumat tyto mocné Božské nástroje. Pojďme nyní dát prostor těm poznatkům a souvislostem, které nás mohou rozvinout nejen technicky a duchovně, ale i v přístupu ke všemu CO JE.

  Doba už tomu chce, Doba už to zdá se dovolila. Duchovní vedení světa nám již dovoluje začít rozkrývat podstatu prány, podstatu rozhraní či brány mezi nehmotným a hmotným světem a podstaty zázraku vznikání a tvorby. O vyšším duchovním vedení světa se více dozvíte v geniálním vědeckém díle Emila Páleše s názvem ANGELOLOGIE DĚJIN, kde je empirickými daty prokázáno, že dějiny planety Země jsou pravidelně a cyklicky globálně ovlivňovány střídajícími se vyššími duchovními vlivy.

  Jaká je řeč Univerza? Vesmír nehovoří v lidských větách, Vesmír nelže. Vesmír komunikuje přesně a nedělá chyby. Vesmír není omezený malinkatými lidskými zkušenostmi. Vesmír hovoří skrze podstatu, funkcionality a principy. Podstatou člověka, je vědomí člověka. Podstatou Kosmu je vědomí Kosmu. Říkáme tomu Kosmické vědomí. Vědomí Kosmu, komunikuje. Vědomí Kosmu tvoří. Vědomí Kosmu obsahuje symboly. Symboly umožňují vzájemnou komunikaci. Symbolika je jednou z řečí Univerza. Kdo se naučí vnímat a číst Kosmickou symboliku, ten vnímá Řeč Univerza. Vědomí jakožto takové, je už přímo ze samé podstaty neohraničené. Neohraničenost je jeho principem.

  Prastará symbolika kombinující více rovin vědění. Brána mezi hmotným a nehmotným světem, vznikání, polarita, provázanost světů.

  Původní význam pentagramu symbolizuje čtyři živly (a směry), které může ovládnout pátý element. Tím pátým elementem je Láska, vůle, Boží jiskra, ...

  Zdá se, že osamostatněné vydělené vědomí se v rámci neohraničeného vědomí snadno ztrácí a panikaří a proto mu tolik pomáhají opěrné referenční body, něco o co se může kdykoliv opřít, kam se může kdykoliv navrátit, co mu dává smysl, co mu vytváří určitý domov a základnu pro své objevné expedice.

  Pokud má v neomezeném Kosmickém vědomí, existovat něco tak fantastického, jako je omezený hmotný svět, potom je nutností existence čísel. Hmota ve svém principu totiž znamená oddělování a separaci. Něco je vlevo a něco vpravo. Planetární systém znamená hvězdu s planetami a to jsou čísla. Jedna hvězda a osm planet. Už samotný fyzikální pojem základních částic - kvanta - v sobě nese podstatu oddělenosti a čísel.

  Čísla jsou jedny ze základních symbolů Kosmického vědomí, které svojí "hrou" utváří hmotný svět. Proto se fyzikům tak dobře daří popisovat funkcionality našeho světa v řeči čísel - pomocí vzorečků a rovnic.

  Je klíčové uvědomit si, že čísla nejsou produktem ani konstruktem hmotného světa. Čísla jsou přímo základní součástí Kosmického vědomí, ze kterého vyvěrá to, čemu říkáme energie a z ní vyvěrá to, čemu říkáme hmota. Čísla jsou projevem vědomí, jež tvoří vše CO JE. Čísla jsou principy. Čísla zrcadlí a vyzařují Kosmické principy. Čísla jsou hlubokou činností Kosmu. Tato činnost utváří svět. Čísla jsou proto aktivní a tvůrčí a propojují vědomí pozorovatelů. Vědomý tvůrce může pomocí čísel tvořit, stejně jako může tvořit myšlenkou, záměrem, stejně jako může tvořit pomocí jiných Kosmických symbolů, jako je Kosmická geometrie a další. Kosmické principy působí na celé Stvoření. Základní Kosmické principy tvoří na nejhlubší úrovni. A čísla patří mezi ty nejzákladnější struktury tvořící vědomí. Kdo chápe čísla jakožto aktivní a tvořivé entity, ten může tvořit na hlubší a hlubší úrovni.

  Pojďme nahlédnout pod pokličku fascinujícího světa čísel, a podívejme se na podstatu základní symboliky, jež nás obklopuje.

  Univerzum se vyznačuje řádem a zákonitostmi. Proto říkáme např. fyzikální ZÁKONY. Vesmír tedy není žádný zmatek či nepořádek. Obsahuje řád, myšlenku. Jnými slovy, je prostoupený Duchem. I když se Vesmír jeví mnohovrstevnatě, přesto cítíme a chápeme, že všechny vrstvy jsou do sebe navzájem vsazené a propojené. Univerzum je souhrou protikladů v rámci jednoty. Na pozadí, někde u kořene vznikání Vesmíru, jsou pra-základní pravidla, která platí pro celý Vesmír.

  Kosmická geometrie, kterou Vesmír využívá, je jedním z takových základních pravidel. Známe prastarý pojem POSVÁTNÁ GEOMETIRE. Původ slova svatý a posvátný spočívá ve významu MOCNÝ. Posvátná geometrie je tedy MOCNÁ geometrie.

  Úžasný novodobý badatel a fyzik Nassim Haramein postupně rozkrývá podstatu GEOMETRIE VAKUA. Touto geometrií vakua není nic menšího, než brána mezi nehmotou a hmotou. Je to samotné rozhraní, v němž probíhá zázrak VZNIKÁNÍ.

  Známe to pod pojmem KVĚT ŽIVOTA, anebo také pod symbolikou číselného kódu 1 4 4. Nassim Haramen rozkrývá tuto fascinující strukturu bodu časoprostoru.


  V odkazu najdete základní sadu jeho šesti úžasných videí. Pokud je shlédnete všechny, budete mít ucelenou základní představu o struktuře bodu, o principech vznikání, o struktuře brány mezi světy a o neohraničeném propojení celého Univerza.

  Kabalistický Strom Života

  Strom představuje schéma, kdy Boží síla sestupuje na svět - ovšem pouze tehdy, pokud je strom v dokonalé rovnováze. Podstatu a tajné znalosti o bráně tvoření vědci a mudrci dávnověku znali. Tyto vědomosti se všemožně tajily, ale také se i využívaly. Tito vědoucí velikáni si takové tajné informace brali sebou na druhý posmrtný břeh bytí. Chtěli, aby jejich Duše měla k těmto podstatným tvořivým vědomostem přístup i v nehmotném duchovním světě. Tyto super tajné informace mistrně kódovali, aby je mohli rozkódovat oni sami, případně jen ti nejpovolanější.

  Buddhistické Kolo Života má 8 paprsků

  Zkusme tedy sestavit z Kabalistického Stromu Života dokonalou rovnováhu použitím 8 paprsků. Získáme tím dokonalý Harameinův bod časoprostoru ! BOD VZNIKÁNÍ. Na řezu Harameinova bodu pak spatříme ... co jiného, než KVĚT ŽIVOTA.

  V Kabale se říká, že není jen jeden Strom Života, ale že jsou 4 a že se spojují ve svých kořenech. a také se tamm říká, že mají zrcadlovou funkci. Zkusme tedy spojit 4 Stromy Života ve svých kořenech a pak přidat zrcadlově otočené (plarizované) další 4. Získáme tím 8 Kabalistických Stromů Života tvořících dokonalou rovnováhu. BINGO! Vždyť je to přesný popis struktury Harameiova bodu. Bodu VZNIKÁNÍ.

  Květ Života, utajovaný číselný kód 144, Merkaba, Symbol Jin Jang, Kabalistický Strom Života, ... to vše jsou různé symboly téhož, jsou to různé úhly pohledů na Bránu mezi světy, na Bod časoprostoru, Entitu Vznikání ...


  Pojďme se podívat na konkrétní tajné znalosti kódu 144 respektive 144 000 tak, jak s nimi tajně pracovali historičtí Sluneční vládci dávnověku, jako byl například egyptský vládce Tutanchamon, mayský vládce Pacal a další. Sami sebe napojovali na tento kód všech kódů (včetně kódu protisměrných rovnostranných čtyřstěnů). Vše předem přepečlivě vyprojektovali, vytvořili, aby to následně co nejlépe ukryli před zraky budoucích generací. Myslím však, že pro jejich vlastní Duše jsou všechny tyto jimi zaznamenané vědomosti, odkazy a energeticko-informační kanály nadále přístupné. Je také možné domnívat se, že z hlediska vyššího vědomí a vědomí lidstva, může jít i o jakousi časovou schránu, která lidstvu poskytne a vydá svá tajemství teprve tehdy, až úroveň vědomí lidstva dosáhne určité hraniční hodnoty.

  princip: ČTYŘI JEDNÍM SMĚREM A "OPAČNÉ" ČTYŘI V RÁMCI JEDNÉ OSY

  Dva navzájem otočené čtyřstěny jsou hlavní principiální strukturou Vznikání, či bodu Vakua, nebo brány mezi hmotným a nehmotným světem, anebo Harameinova bodu, anebo také Květu Života ... názvů můžeme najít mnoho.

  Pojďme si tento princip zopakovat ještě jednou, je to velmi poučné. ČTYŘI JEDNÍM SMĚREM JSOU V RÁMCI JEDNÉ OSY PROPOJENÉ S OPAČNÝMI ČTYŘMI. Tato struktura je u kořene principu Tvoření.

  PRA SLOVANSKÝ DVOJITÝ KŘÍŽ - 1 4 4

  Tento princip byl mudrcům dávnověku velmi dobře známý. Zázračný energetický Tibetský nástroj Dordje, je toho zářným příkladem. Slované nebyli v tomto směru ve svém vědění o nic pozadu. Můžeme být hrdí na hluboké vědomosti našich Slovanských předků. Podívejte se na Slovanský dvojitý kříž. Je to dokonalá symbolika uvedeného principu Vznikání a Tvoření v dokonalé rovnováze. Čtyři a propojení v rámci osy s protilehlými čtyřmi.

  Základní křivky Kosmické geometrie pracují a utváří naše světy. Stejně jako je utváří čísla a stejně jako je utváří i další Kosmická symbolika. Stejně jako má Vesmír svá základní pravidla, stejně tak má i život v rámci Kosmu svá základní pravidla.

  Když pochopíte podstatu významů čísel Kosmické numerologie, uzříte tím také, jak pracují jednotlivé základní křivky geometrie a s jakými vlastnostmi Univerza jsou propojené.

  Pokud pozorujeme projevy života z pohledu geometrie, uzříme fascinující souvislosti. Jedna základní sada geometrických pravidel, která prostupuje životem křížem krážem.


  Základní hmotné životní procesy se vyznačují základními geometrickými principy. Vesmír je fraktální povahy. Zachovává si proto informační struktury, jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Tím Vesmír geniálně řeší principy nekonečnosti. Vše je současně nekonečně veliké i malé a to proto, že rozvíjet se dá neustále jak směrem nahoru, tak i dolů. Nemáme šanci poznat, jestli jsme malí nebo velcí, tato otázka je relativní, stejně jako je relativní vše, co pozorujeme ve Vesmíru.

  Speciální a všudypřítomný konkrétní poměr dvou rozměrů: 1,618xxx můžeme pozorovat všude kolem sebe. Na člověku, v přírodě, ve Vesmíru. Jakoby život, Vesmír čí Stvoření, tento princip uplatňoval všeobecně, skrz naskrz.

  Abychom mohli jakožto vědomí tvůrci vědomě tvořit ve hmotě, díky daru všudypřítomného Kosmického vědomí a všudypřítomné Kosmické energie, prány a vakua, je zapotřebí znát základní Kosmické klíče, které umí s Pránou a vakuem "pracovat". Vydá to doslova na nekonečné studium Kosmické Univerzity. Učíme se osobními zkušenostmi, po jednotlivých krocích. Pojďme se na jednotlivé krůčky podívat blíže.


  Jsou to Kosmické klíče bodu vakua a principu vznikání. Klíče Kosmu mají nejrůznější podoby. Zdá se, že jsou to svým způsobem jiné úhly pohledu na tu samou podstatu. Proto může být mnoho různých klíčů ke stejné bráně a ke stejné podstatě.

  Nikola Tesla, génius, který podle mě v dané době překročil přijatelnou míru nového vědění, tak tento génius jakoby z jiných sfér, rád říkal jednu poznámku: "kdybyste jen znali skutečný význam čísel 3 6 9, tak byste měli v rukou klíče od Vesmíru"


  Osobně považuji téma Sluneční Brány za natolik důležité pro náš duševní i tělesný rozvoj a chápání světa, že to slovy ani neumím vyjádřit. Slunce není nějaký dokonalý Bůh. Slunce je však dokonalým Božím dílem, které má na starosti všechny planety Slunečního systému. A to je doslova Kosmický úkol a Kosmické působení. Slunce hrubohmotné ... Slunce jemnohmotné ... Slunce energetické ... Slunce Duchovní ... Slunce vědomé ... Slunce shromaždištěm Duší ... Slunce cestovní bránou ... Slunce portálem ... Slunce Dárcem ... Je obrovským darem pro všechny hledající bytosti. Je toho tolik, čemu nás může naučit a za co mu můžeme být vděční. D9kuji ti Slunce za tvé RA.

  Naši pradávní prapředci PraSlované, dokonale ovládali Sluneční znalosti a věděli, jak konkrétně Slunce ovlivňuje život na Zemi a také toho patřičně využívali. Sluneční Symbolika, kterou používali je doslova Hvězdně či Kosmicky mocná S překvapením zjišťujeme, že tato mocná symbolika je symbolickým a grafickým vyjádřením průběhu vyzařování nabitých částic ve čtyřech kvadrantech.

  Struktura nabitých částic na rovníku

  Ramena kvadrantů se rotací stáčí

  PraSlovanský symbol RYŽIK. Nebeský symbol čistého světla


  Číslo dvanáct je nám lidem velmi příjemné, lahodí nám a máme ho rádi. Je to nejharmoničtější číslo vůbec. Je superharmonické. Je dělitelné jedničkou, dvojkou, trojkou, čtverkou, šestkou, dvanáctkou. Je také přímo prastarou mírou - tucet. Numerologicky je číslo 12 trojkou, a trojka je také trojúhelníkem.

  Vše co pozorujeme, že je v rámci Kosmu dokonalé, cyklické, rotační, ucelené, navazující, vědomé, prostě Kosmicky dokonalé, to všechno je provázané číselným symbolem 12.

  12 znamení zvěrokruhu. 12 hodin během dne. 12 měsíců v roce, 12 apoštolů, 12 kmenů Izraelských. Jsou to Božské tvůrčí principy. Když tvoříme dvanáctkově, tak výsledkem je funkční dokonalost sama. 12 x 12 = 144!

  Kosmický kód 12 je kódem dokonalé rovnováhy a díky tomu vznikajícího středového Božského principu.

  Kosmický kód 12 je kódem dokonalé rovnováhy a díky tomu vznikajícího středového Božského principu.


  Symbol Jin Jang anebo také čínská Monáda Jin Jang. Myslím, že drtivá většina lidstva a populace zná tento supersilný symbol. Vidíme v něm dualitu, vzájemné propojení. Vidíme v něm symboliku principu, že každá hdnota tohoto dualitního Vesmíru v sobě nese zárodek opačných hodnot. Při hlubším pohledu v symbolu spatříme také symboliku rotace, tedy pohybu. To vše jsme v totmo symbolu mohli vidět doposud. Kdy a jak vznikl tento symbol všech symbolů, to nevíme. Každopádně lidé, kteří ho užívali v pradávných dobách o něm věděli mohem a mnohem více, než víme my. Nová doba prozření přichází. Hlubší tajemství tohoto symbolu, které se nedávno podařilo rozkrýt doslova bere dech. Symbol je graficky přesným plošným vyjádřením trojrozměrných energetickoinformačních procesů, které probíhají v "Bodu Vznikání". Znalosti těchto tvořivých principů dávají vědomým tvůrcům doslova křídla.

  Jak je uvedeno výše, geniální badatel, Nassim Haramein, odhaluje strukturu dokonalého bodu časoprostoru. Poodhaluje principy, díky kterým hmota a časoprostor vykvétá a vzniká z nehmoty. Bod vakua, či bod časoprostoru, to je rozhraní mezi nehmotou a hmotou. Je to prolnutí dvou zdánlivě odlišných a současně propojených entit. Ukazuje se, že tato struktura vytváří dva navzájem otočené a propojené rotující toroidy, čímž se vytváří hmota s principy polarity, tedy principy protikladných sil v rámci jednoty! Tato polarizovaná struktura rotuje takovým způsobem, že uvnitř se nachází prostor singularity, prostor dokonalé rovnováhy a klidu a současně prostor vytváření hmoty a jejího působení. Pokud si toto vědění vztáhneme např. na meditační činnost, pak se nám ukazuje následující princip: čím větší klid a rovnováhu dosáhneme uvnitř sebe, tím silnější energie a tím silnější pole bude vytvořeno kolem nás a tím se můžeme stát ještě více klidnějšími. Tento princip vnitřní síly, pak dokáže držet a udržet informace a tím pak účinně působíme na okolní svět. Na jednu stranu je zde tlak hmotných sil, na druhou stranu je zde možnost hledat klidovou rovnováhu. Obojí působí mocně na to druhé. Věčný to úkol bytostí žijících ve hmotě. Harameinův objev vznikání časoprostoru a hmoty znamená, že Vesmír nevznikl jedním Velkým třeskem, ale že vzniká neustále a v každém bodě. Proto roste a urychluje se. Učí se, Míra informací stoupá. Zkrátka se "pěkně otáčí". Když se provede trojrozměrná animace těchto dvou rotujících toroidů, jak si navzájem propojují a prolínají své opačné infoenergie, potom z určitého úhlu pohledu, je charakteristickým plošným obrázkem tohoto procesu náš známý symbol JIN JANG


  PAULIHO SYNCHRONICITA  aneb Kosmický kód 1 3 7

  Jedno číslo se line Vesmírem jako záhadná všudypřítomná nit a protože vědcům zcela uniká jeho podstata, tak je dráždí téměř až k nepříčetnosti. Je to zcela klíčové číslo, které má vliv na základní vlastnosti Vesmíru a vědci stále netuší proč je právě takové a ne jiné. 

  Wolfgang Pauli - vědec s českými kořeny, nositel Nobelovy ceny, který zcela propadl záhadě zkoumání podstaty tohoto čísla, je jedním z největších a nejslavnějších vědců vůbec.

  Když se Wolfgangu Paulimu přitížilo a odvezli ho do nemocnice a on se probral, první věc, na kterou se zeptal, bylo číslo pokoje. Když mu sestra řekla, že leží na pokoji číslo 137, odpověděl: "Odsud se už živý nedostanu." A skutečně, zemřel v tomto pokoji 15. 12. 1958.

  Jedna věc je zjevná na první pohled. A to, že 1 3 7 jsou prvočísla. Sekvence 1 3 7 přímo nabádá, že se tam dá dosadit jediné možné chybějící prvočíslo, a tím je číslo 5. Souvislá řada prvočísel 1 3 5 7 je dokonalá. Jsou to všechna lichá čísla, tak jak jdou v řadě za sebou, protože další liché číslo 9 už není prvočíslem.

  Co znamená prvočíslo? Znamená to, že není dělitelné (tedy harmonické), s žádnými dalšími čísly. (kromě samo se sebou) Je tedy JEN A JEN SVÉ a tudíž přináší světu něco ZCELA ORIGINÁLNÍHO, NOVÉHO. Je to změna, či narušení stávajícího stavu. Tomuto principu říkají mudrci "narušení Harmonie." A nemusí to být myšleno jen v negativním smyslu. Prostě změna, něco jiného. Ať už tak, nebo tak. V prastarých textech mudrci označují jedno číslo stejným pojmem: jakožto "narušení harmonie" a tím narušitelským číslem je číslo 11. Zde více o čísle 11. A ejhle 1 + 3 + 7 = 11

  V řadě 1 3 7 chybí číslo 5. Pro skalní hledače to však je veledůležitá zpráva a vodítko: "Hledej, kde a jak můžeš smysluplně dosadit pětku, a získáš tím odpověď a klíč". Pojďme tedy zkusit dosadit pětku. Současně zkusme použít principy základních entit Harameinnova bodu. Vezměme něčeho tři a použijme to čtverkově, vzájemně obráceně a zkusme to navzájem prolnout. Čísla 1 3 7 jsou cekem tři, avšak jedno zdánlivě chybí, takže ty tři odkazují na čtvrtou položku. Zkusme to provést graficky.

  Čím je tento útvar?

  Je formou, je principem, je strukturou vnitřní části základní struktury Harameinova bodu Vznikání. Je to forma vnitřní struktury Merkaby. Dva prolnuté, vzájemně orientované čtyřstěny, tvoří základní formu či entitu, Harameinova bodu. A uvnitř této struktury, v jejím srdci, či jádře, najdeme uvedené dvě navzájem opačně orientované pyramidy.


  Přiblížit Kosmický kód 9 a hlouběji rozkrývat jeho podstatu, je jako nesplnitelný úkol hlouběji přiblížit podstatu Boha, nebo třeba Lásky, nebo čaker ...

  Můžeme o tom psát, fantazírovat, ale stále nám budou unikat hlubší roviny. Můžeme se to však pokoušet žít.

  Historie lidstva je asi nejviditelněji poznamenaná tímto Kosmickým kódem kódů. Odkazy na devítku najdeme úplně všude. Ať je to jakákoliv kultura, nebo jakákoliv doba.

  Devítka je nejvyšším číslem. Devítka produchovňuje hmotu. Devítka působí tělesně. Devítka působí hvězdně. Devítka tvoří. Devítka léčí. Devítka je nezničitelná. ... klikni níže a prozkoumej devítku


  Je tento symbol něčím, čeho bychom se snad měli bát, anebo se mu měli vyhýbat? Anebo je to všechno jen nějaká pověra, mýtus, zajímavost?

  Ještě než se hlouběji ponoříme do významu symboliky 666, zkusme se na ta čísla chvíli jen tak zadívat. Jako na obrázek, bez přemýšlení. Jsou něčím výjimečná, že? Tři spirálky vedle sebe. Je to svým způsobem magický tvar, forma ...

  Každopádně platí, že číslo 666, jakožto mystický symbol, či duchovně historická záhada, fascinuje lidi od svého samotného objevení se. Připomeňme si, kde se vlastně tento symbol, či snad číslo vzalo.

  Najdeme ho přímo v knize knih, v Bibli, konkrétně ve výjevu z Janovy v Apokalypsy:

  13,17-18: "Aby nemohl nakupovat ani prodávat, kdo není označen, jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666."


  Jaké je Vaše osobní životní číslo? Jaký je jeho význam a na co poukazuje? Vnímáte naplnění Vašeho života?

  Životní číslo zcela konkrétně souvisí s naplánovanými podmínkami konkrétní inkarnace. Něco vyjadřuje, vystihuje a něco určuje. Dá se chápat jako celoživotní světélko přímo před očima, které má dar osvětlovat nám cestu životem a připomínat nám to, na co jsme v tomto životě nechtěli zapomenout a co si na úrovni Duše přejeme zušlechťovat.

  Níže najdete aplikaci, kde můžete zadat své datum narození, nebo oblíbené číslo, nebo libovolné datum a dozvíte se, s jakými silami a principy, jsou tato Vaše životní čísla propojená na Kosmické úrovni.


  Oblast pupku (pupeční pleteň) je centrem veledůležité čakry Manipura. Je centrem emocí, Kosmických sil, pupeční šňůry, stříbrné niti, ...

  Čakry se odpradávna zobrazují jako centra energií s určitým počtem okvětních lístků, v určitých barvách a s určitými symboly. Všechny tyto symboly v sobě nesou hluboké vědění. V čakře Manipura (která je centrem silných Kosmických sil) se nachází symbol, který jde svým dosahem velmi hluboko. Tento symbol je grafem. Je to graf, který popisuje právě průběh energií v našem těle.

  "Vše projevené" jsou energie. Svět tedy můžeme velmi dobře vnímat právě skrze energie. Čakry jakožto klíčová energetická centra nám poskytují nekonečný prostor pro studium a poznávání vzájemných souvislostí Stvoření. Jedna souvislost, kterou jsem nazval "R" souvislostí, se nám ukáže, když se pokusíme zachytit do grafu průběh hodnot zaznamenávající počet okvětních lístků v závislosti na poloze čaker.

  Protože lístky symbolizují nádí, což jsou energetické a informační potoky, které dávají čakrám charakteristickou strukturu, můžeme tak v grafu pozorovat průběh závislosti celkové energetické charakteristiky člověka v závislosti na jeho jednotlivých čakrách.

  Grafický průběh této křivky má zřetelný a charakteristický tvar. A opravdu, tento nezaměnitelný tvar není jen grafem, je současně i jantrou, tedy obrazovým kódem našeho energetického centra - čakry MANIPURA.

  Dlouhotrvajícím utajováním ezoterické čakry SURIA (Sluneční pleteň / 10 lístků / obnovuje energetické procesy), která se nachází hned nad čakrou MANIPUROU (pupeční pleteň / 8 lístků / centrum síly), došlo v průběhu času k určitému zmatení při zobrazování čakry MANIPURY. Do jejího zobrazování byly částečně vkládány prvky zobrazení čakry SURIA. Projevovalo se to například tím, že MANIPURA byla někdy zobrazována s 8 lístky a někdy s 10., např. u výše uvedeného zobrazení je sice použito 10 lístků, avšak v 8 rozích.

  Symbol jantry čakry MANIPURA - samotné sanskrtské písmeno R, přesně odpovídá získanému grafu vyobrazenému výše.

  V symbolu čakry je dokonce navíc zobrazen i vztah profilu energií člověka vůči Práně, tedy vůči nekonečné energii Zdroje.

  Neohraničená energie Zdroje je znázorněna horní nekonečnou rovnou hodnotou, nad níž v jantře dokonce bdí i "oko Zdroje".

  Na čakru MANIPURA působí i jiné kódy. Zvukovým kódem (mantrou), který ji rozechvívá, je zvuk souhlásky R. Je tedy jen logické, aby se zvuk souhlásky R vyjadřoval v grafické podobě tvarem, který je přímo charakteristikou a jantrou čakry MANIPURA, tedy tvarem - písmenem R.

  Dokonalá holistická provázanost Univerza mi napovídá, že to je jeden z mnoha nespočetných důvodů, proč písmeno R je právě takové, jaké je a proč třeba nemá nějaký jiný tvar. Holistické souvislosti jsou nedozírné.

  Písmeno R se stalo přímým symbolem zobrazení čakry, která je energetickým centrem pupeční pleteně, tedy čakry, která je považována za "centrum síly". Pokud bychom chtěli vtisknout symbol vědění a znalostí o energiích člověka do některé z čaker, potom by myslím byla symbolicky nejvhodnější ta čakra, která je právě centrem Kosmických sil.


  Ukazje se, že pyramidy a pyramidální struktury se přímo podílejí na principu Tvorby hmotného světa. Pyramidy jsou tak jednou ze základních forem VZNIKÁNÍ, a jsou tím pádem i nositelem fraktality Kosmu. Pyramidy jsou Kosmické klíče k těm nejhlubším tvůrčím Kosmickým principům.

  Dozvíte se zde několik fascinujících souvislostí, jak se pyramidální struktury tím nejzákladnějším možným způsobem podílí na procesu VZNIKÁNÍ, (Květu Života). Vědomí tvůrci už budou vědět, co s načatými informacemi.


  Po celém světě lidé znají fenomén tzv. "108 pozdravů Slunce", anebo 108 čehokoliv jiného, duchovně laděného. Často se uvádí, že číslo 108 odráží hlubokou tradici a spiritualismus a že význam počtu je stále otevřený výkladu a je mnoho teorií, proč právě toto číslo.

  Sluneční soustava hostí život a je proto z hlediska duchovních a tvořivých sil klenotem ve Vesmíru.

  Je velmi poučné prostudovat si tento klenot nejen fyzikálně, ale také její symboliku, a duchovní aspekty. Pro život na Zemi je klíčové působení Slunce a Měsíce. Jejich velikosti a vzdálenosti. Ihned, a to doslova na první pohled, spatříme jeden nepřehlédnutelný fakt. Slunce i Měsíc zrcadlí vůči Zemi jeden uhrančivý vztah. Je to Kosmický kód 1 0 8.

  O co jde? Slunce má průměrnou vzdálenost od Země 108 násobek své velikosti. Měsíc má průměrnou vzdálenost od Země 108 násobek své velikosti. Náhoda ? Ani omylem. Pokud poznáte významy čísel 1, 0, 8, podle Kosmické numerologie, tak budete vědět či cítit, že někde na pozadí toho všeho, je práce vědomí Kosmu.

  Tato práce vědomí Kosmu je ostatně nepřehlédnutelná i v dalších klíčových jevech.

  Tak například: Síla, která zajišťuje, že Země neodletí do Kosmu anebo, že se Země nezřítí do Slunce, je silou, která neustále vyvažuje všemožné silové nerovnováhy odstředivých a dostředivých sil na oběžné dráze Země kolem Slunce. Zde se o tom dozvíte více.

  A kód 1 0 8 ? Pojďme se na něj podívat blíže:
  PYRAMIDOVÉ TVOŘENÍ VE STARÉM EGYPTĚ

  Kliknutím na ikonu, se můžete podívat, co všechno neuvěřitelného je v této pyramidě zakódováno v jejich rozměrech a proporcích. Projektant Pyramidy tak hovoří řečí Univerza a jeho Tvořivých Kosmických Principů. Díky zákonům fraktality dochází při zachování proporcí a informačních matric k rezonancím se Zdrojem Tvořivých Sil.