KOSMICKÝ VÝZNAM SYMBOLU JIN JANG

Jedná se o jeden z nejznámějších symbolů ezoteriky a dost možná, že i lidstva jako takového. Přisuzuje se mu původ v prastaré Asii, možná Tibetu nebo Číně.

Symbolu Jin Jang se někdy také říká Monáda. Významem se jedná o ústřední symbol Kosmu. Přitom výklady jeho přesného významu se hodně různí, ale povětšinou se nesou v duchu tří oblastí:

  • Jin Jang jako koherentní struktura přírody a mysli, projevující se v celé existenci.
  • Jin Jang jako interakce mezi přibýváním a ubýváním vesmírné a lidské říše.
  • Jin Jang jako proces harmonizace zajišťující stálou, dynamickou rovnováhu všech věcí.

Díky nejmodernějším úžasným objevům Nassima Harameina, který rozkryl strukturu bodu časoprostoru, neboli organizaci vznikání hmotných efektů a projevů hmoty z nehmotné informační matrice, jsme se dozvěděli také, jaká je fyzikální podstata symbolu Jin Jang.

Ten, kdo kdysi v dávnověku znal podstatu symbolu Jin Jang, také znal podstatu bodu časoprostoru (neboli tvůrčího rozhraní mezi nehmotou a hmotou). Je to zřejmé z toho, že neznal pouze symbol Jin Jang, ale znal také podrobnosti uspořádání informační matrice bodu časoprostoru. Víme to, protože nejutajovanějším věděním lidstva byla po tisíciletí znalost Kosmického Kódu 1 4 4, což je ještě podrobnější a komplexnější vědění o fungování rozhraní mezi nehmotou a hmotou. Zde o Kódu 1 4 4 více.

Struktura rozhraní mezi nehmotou a hmotou je pyramidální koncepce. Jedná se o dokonalý koncert propojení čtyřstěnných pyramid (pyramidy s trojúhelníkovou základnou) a pětistěnných pyramid (pyramidy se čtvercovou základnou). Tato pyramidální propojení vytváří dále uvnitř Matrice hexagony (šestiúhelníky). Uvnitř samotné struktury pak vzniká dvojitý, vzájemně opačně rotující toroid.

Když se blíže prostuduje tento dvojitý toroid, jak pulzuje, jaké dráhy pohybu vznikají jeho rotacemi, tak užasneme. Tento neuvěřitelný pohyb přináší vědcům vysvětlení, jak je možné, že uvnitř bodu vzniká je tzv. singularita, neboli zhroucení tzv. fyzikálních hodnot, anebo také jinak řečeno: bod s nekonečnou hustotou (čili neomezenou informační kapacitou).

Vlevo ve videu s českými titulky najdete fascinující ukázku pochopení organizace časoprostoru, vakua, toků informací pomocí systému rotace bodu. Pro ty, kteří chtějí jen rychlé okouknutí:

  • v čase 0h 55min 24s začíná na dané téma Nassim Haramein hovořit.
  • v čase 1h 03min 12s popisuje animaci rotačního toku bodu (dvojitého toroidu)
  • v čase 1h 5mni 37s přechází na novou verzi animace rotačního toku bodu, kde to o minutu později vygraduje v AHA moment pochopení, odkud se vzal pradávný symbol z dávnověku, symbol Jin/Jang (alias Monáda)

Zde najdete všech 6 dílů videí celodenní přednášky N. Harameina

Každý bod časoprostoru tedy může vědět všechno o všech ostatních bodech a bod sám o sobě obsahuje nekonečné množství energie. Jedná se tedy o dokonalou informační Matrici, která je základem vznikání. Toto vznikání je informační povahy a vychází zřejmě z působení Kosmického Vědomí.

Při studiu geometrie rotace dvojitého toroidu se při určitém prostorovém pohledu, či natočení (takovém, kdy je vše vidět v jediném pohledu) objeví dokonalý symbol Jin Jang.

Symbol Jin Jang je vyobrazením funkce rotace dvojitého toroidu, který v našem Univerzu zajišťuje absolutní rovnováhu veškerého vznikání, neboť to co se současně uzavírá dovnitř a smršťuje se, to současně také i expanduje směrem ven. V jediném pohybu, či pulzu, tak všechno současně zaniká a současně vzniká, současně se smršťuje a současně expanduje. A jelikož je tento princip základní strukturou bodu, neboli Univerza jako takového, potom tyto zázračné vlastnosti může mít celé Univerzum.

Má to dalekosáhlé důsledky. Např. otázky typu: jak může existovat nekonečnost rozměrů Univerza, či jak je možné, že se Vesmír současně rozpíná a současně smršťuje v podstatě postrádají smysl. Jsou nesmyslné. Časoprostor (neboli hmotné projevy) jsou projevem informační Matrice. Ta je integrální součástí Vědomí Kosmu. Vše se tedy může odehrávat uvnitř vědomí jako takového, včetně hmotných efektů a časoprostorových dojmů. Všechny dojmy, včetně těch nejhmotnějších totiž vznikají ve vědomí formou uvědomění. A vědomí není hmotné, je nehmotné. Jinými slovy v nehmotné podstatě vznikají uvědoměním dojmy či představy hmotných projevů, od dojmů času, prostoru, tlaků, bolestí, čehokoliv. Jedná se o dokonalé dílo Kosmického Tvůrce.

V takovém dualitním nastavení Univerza, kdy hlavní hmotné principy a efekty (zákonitosti) vznikají díky dvojitým opačně rotujícím toroidům, pak vznikají dualitní fyzikální projevy, které všichni známe: Chlad/Teplo, Světlo/Tma, Plus/Mínus, Dovnitř/Ven … atd.

JIN JANG U KOSMICKÉ FREKVENCE 432 Hz

Energie, které pozorujeme všude kolem sebe, se odlišují svojí frekvenční charakteristikou. Některé vlny vnímáme např. jako teplo, jiné jako světlo, a jiné zase jako zvuk. Přitom absolutní většina vln je našim fyzickým smyslům nedostupná. Zajímavostí určitě je, že Srdeční čakra se jmenuje Anáhata, což znamená Nekonečný Zvuk (jinými slovy znamená nekončená modulovaná energie). A jistě také není bez zajmavosti, že geniální mystik Rudolf Steiner přinášel lidstvu vědění o dvanácti smyslech člověka, nikoliv jen pěti. Ukazuje nám, že člověk má 4 smysly Fyzické, 4 smysly Psychické a 4 smysly Duchovní. Přitom pouze jediný z našich pěti známých smyslů, je smyslem Duchovním. A je to právě Sluch. Zvuk tedy pro nás může být něčím více, než jen pouhou fyzikální frekvencí.

Zde můžete vidět, co vše dokáže zvuk provádět s hrubou hmotou. Lidé dnes velmi silně reagují na prastarou moudrost, která využívala zvukové frekvence k léčení. Tou moudrostí jsou Solfeggio Frekvence. Zde o nich více.

Pokud vystavíme Solfeggio Frekvence základní Kosmické frekvenci 432Hz (zde o ní najdete více, cca v první čtvrtině stránky), tak v generovaných frekvenčních vzorech, spatříme něco úžasného. Najdeme zde Matrice, ze kterých vzniká náš energetický svět. Najdeme zde Trojkové (neboli Pyramidální) vzory, Šestkové (neboli Hexagonální vzory, a také Kulovité dvojité Toroidy, které přechází v opačné výtrysky energií v rámci jedné osy, což je náš známý symbol JIN JANG. Zobrazení je dokonalé a to dokonce i ve 3D. Vychutnejme si tu nádheru:

Solfeggio frekvence vystavené Kosmickým 432Hz

Jak je ta nádhera vůbec možná. Mojí odpovědí je FRAKTALITA. Univerzum je dokonale Fraktální skrz naskrz, takže jedny a ty samé základní vzory, se Matricově uplatňují ve všech rovinách a úrovních Univerza. Když budeme dobří pozorovatelé, odhalíme je například i ve zvuku.

VŠE JE RELATIVNÍ

Když vše uvážíme, např. to, že v dualitním Univerzu se  jedná o jedinou ucelenou škálu hodnot směřujících k opačným pólům, tedy protikladům, potom jedna a ta samá hodnota, má vždy různé hodnocení, a to na základě pozice a hediska pozorovatele. Jak říkával A. Einstein, "co pozorovatel, to Vesmír."

Např. teplota. Vyberme si např. jednu teplotu -3°C. Je to pouze jedna teplota z celé teplotní škály. Pro většinu obyvatel Planety to bude znamenat chlad, avšak pro dejme tomu ledního medvěda to bude příliš teplo, vzhledem k jeho potřebám a uspořádání. Jedna a ta samá hodnota tedy může být pro většinu pozorovatelů taková a pro menšinu zase onaká. A přesně tohle jsem dlouhé roky myslel, že znamenají v symbolu Jin Jang ty opačné barvy teček uvnitř symbolu.

Dnes už vím, že jsou skutečným obrazem osy dvojitého rotačního toroidu, kdy v ose toroidu vzniká současný pohyb dvěma opačnými směry, a v prostorovém zobrazení to pak vidíme jako dvě opačné "tečky" (výtrysky).

Dlouho jsem také přehlížel další zprávu ukrytou v symbolu Jin Jang. A tou zprávou je ROTACE. Když se podíváme na obě "slzičky", černou a bílou, jak se zaoblují do kruhu, tak můžeme uvidět, že obě opačné slzičky ROTUJÍ. A to je hlavní zpráva symbolu Jin Jang.

Moderní pokrokoví vědci dnes hledají odpověď na nejzákladnější otázku: "odkud se ve Vesmíru bere princip polarizace". Jinými slovy, jakým principem umí Vesmír zajistit rozlišení jakýchkoliv hodnot. Např náboj plus a mínus, čím je zajištěno, že tyto náboje dokáží mít opačné hodnoty.

Dnes už fyzikové vědí, že všechny síly, které znají, se skládají pouze ze čtyř základních sil: 1) Elektromagnetické, 2) Gravitační, 3) Slabé jaderné síly, 4) Silné jaderné síly. Všechny ostatní síly vznikají kombinacemi těchto čtyř základních sil. Vědci však tuší, že na pozadí těchto čtyř základních sil se ještě ukrývá nějaký hlubší, jednotící princip. Pro vědce by byl doslova zlatým Grálem fyziky.

Nejpokrokovější vědci přichází stále silněji s tezemi, a dokonce už dnes i s rovnicemi (např. geniální teoretický fyzik Genadij Šipov s teorií Torzního pole), že oním hlubším jednotícím principem je princip ROTACE. Pokud soustava bodů rotuje určitým způsobem, projevuje se to jako Elektromagnetické Pole, pokud rotuje jiným způsobem, projevuje se to jako Gravitace … atd.

A zdá se, že přesně o tomto principu hovoří symbol Jin Jang. Popisuje rotační charakteristiku bodu a co vše z této rotace vzniká.

Když to celé uvážíme, tu fantastičnost uspořádání Univerza, tak další neméně zajímavou otázkou je: jak to všechno mohli lidé dávnověku tak dokonale a detailně znát?

Možnosti vědomí jsou zdá se … doslova netušené.

Flow Disc je ukázkou mocného působení Kosmické Geometrie na okolní prostředí a živé buňky.

Jin Jang Flow Disc