PYRAMIDÁLNÍ FRAKTALITA

Velká Pyramida v Gíze, anebo Křišťálová pyramida u vás doma v pokoji ... jsou nejmocnějším nástrojem Univerza. Mnohem mocnějším, než třeba jakákoliv zbraň, či lidmi vyrobený stroj. Někomu to možná bude znít divně, osobně to však mohu ze své zkušenosti potvrdit. Již roky pracuji s Křišťálovými Pyramidami, a to co se díky nim děje, to bere dech. Podívejme se proč tomu tak je a jak to můžeme žít v našich každodenních životech. Ve starém Egyptě to tak dělali. Proč bychom nemohli i my?

OBĚ DVĚ PYRAMIDY NA OBRÁZCÍCH MAJÍ NĚCO SPOLEČNÉHO. A JE TO PŘÍMO TO NEJPODSTATNĚJŠÍ.

Velká Pyramida v Gíze vždy přitahovala naši pozornost a vždy i bude. Je tajemná a dějí se v ní efekty, které zatím nemají oporu v našich fyzikálních zkušenostech. Je kolem ní plno dohadů a teorií. Fascinuje nás.

Vše nasvědčuje tomu, že Univerzum se do hmotné roviny manifestuje podle dokonalých Božích principů. Nehmotný Boží předpis se nějakou zázračnou cestou transformuje do jemnohmotných a následně i hrubohmotných procesů. Vše v rámci dokonalého Božího Kosmického vědomí.

Dnes pomaličku znovuobjevujeme, co věděli již v dávnověku. Objevujeme, že Tvořivé rozhraní, ze kterého vzniká náš hrubohmotný Vesmír má pyramidální strukturu a že celé Univerzum vyrůstá z těchto struktur fraktálním způsobem.

Díky tomu je pak napříč celým Univerzem ve vzájemné rezonanci a souladu vše, co obsahuje navzájem shodnou informační matrici. A pokud je tato matrice ve shodě s matricí, ze které vyrůstá náš hmotný svět, potom "na velikosti nezáleží", je s ní prostě v rezonanci. Informační matrice nemají fyzický rozměr. Proto tato rezonance není závislá na fyzických rozměrech.

Vyrobíme-li pyramidu, která obsahuje stejnou informační matrici (vzor), jakou má Boží Tvůrčí rozhraní, potom je díky Fraktalitě Univerza s tímto Božím rozhraním ve vzájemné rezonanci.

Tato Pyramidální Matrice v sobě zahrnuje vzájemně prolnuté opačně orientované čtyřstěnné pyramidy a tři dvojice pětistěnných Pyramid. Na obr. je barevně je odlišena jedna z dvojic 5stěnných Pyramid.

A díky tomu se pak mohou dít, jevy, které zcela přesahují naše zkušenosti. Napojení na Pránu, napojení na vyšší řády ... to vše je často i mimo naši představivost. A proto je to pro nás natolik fascinující a záhadné. A proto dokáže být pyramidální struktura mnohem mocnější, než např. jakákoliv lidmi vyrobená zbraň. Pyramidální struktura je totiž přímým rezonančním propojením se Zdrojem.


FRAKTALITA VE ZVUKOVÝCH VLNÁCH 432Hz

Pokud vystavíme Solfeggio Frekvence základní Kosmické frekvenci 432Hz, tak v generovaných frekvenčních vzorech, spatříme něco úžasného. Najdeme zde Matrice, ze kterých vzniká náš energetický svět. Najdeme zde Trojkové (neboli Pyramidální) vzory, Šestkové (neboli Hexagonální vzory, a také Kulovité dvojité Toroidy, které přechází v opačné výtrysky energií v rámci jedné osy, což je náš známý symbol JIN JANG. Zobrazení je dokonalé a je dokonce zobrazené i ve 3D. Vychutnejme si tu nádheru zde.


FRAKTÁLNÍ PROPOJENOST VŠEHO SE VŠÍM

Odedávna se lidé rádi dívají u ohniště do hořích plamenů. Je to uklidňující a magické. Proč jsou tak magické? Kdo ví. Plameny jsou pokaždé jiné, přitom však dodržují stále stejnou základní informační matrici. Možná, že právě tento princip nás přitahuje, neboť to je jeden z nosných principů Univerza.

Už nějakou dobu si zvykáme na pojem fraktály. Jsou to nádherné geometrické obrazce a vzory, které přitahují naši pozornost. Neustále se proměňují, přitom však dodržují stále stejnou základní matrici.

Když fraktální obrazce pozorujeme v jakémkoliv měřítku či rozlišení, tak pozorujeme stále se opakující určitý charakteristický tvar, či motiv. A Geometrie není nic jiného, než vizuální matematika.

Dnes už hovoříme o FRAKTÁLNÍM VESMÍRU. Chápeme, že tytéž základní vzory, matrice, zákonitosti, principy, se nejrůznějšími formami projevují v nejrůznějších rovinách existence. Právě proto nacházíme principy "zlatého řezu" úplně všude. Jak v rostlinné říši, živočišné říši, tak třeba i v planetárním uspořádání.

Charakteristické kvalitativní a kvantitativní změny v různých komplexních systémech přichází v poměru zlatého řezu tj. cca 1,62. Např. průměrná vzdálenost oběžných drah všech planet Sluneční soustavy se vždy zvětšuje v násobcích 1,62

Základní principy jsou základní principy. Genialita konstrukce Univerza spočívá v jeho tvořivé fraktalitě. Může vzniknout mnoho nového, za pomocí jedněch základních vzorů a pravidel.

Víme už, že nehmotný a hmotný svět jsou navzájem propojeny v jeden společný svět. Jak toho však Stvořitel dosáhl ani jen netušíme. Nedokážeme si ani jen vzdáleně představit, co je to vědomí, co je to Duše, co je to věčnost v okamžiku ...

Přesto se to všechno nějak děje. Nehmotné a nadčasoprostorové předpisy a vzory a matrice nějak prokvétají skrze "záhadné rozhraní" do hmotných energetických časoprostorových jevů a vztahů.

O tomto záhadném Tvořivém rozhraní vědělo v dávnověku více lidí či bytostí. Jejich vědění a informace o Bráně mezi nehmotným a hmotným světem bylo nejstřeženějším tajemstvím v historii celého lidstva.

Kdo zná pravidla této Tvořivé Brány mezi nehmotným a hmotným světem, ten má v rukou klíče ke Kosmické technologii Tvoření a má v rukou klíče, které otevírají jiné dimenze.

Dnes díky fantastické práci badatele Nassima Haramejna máme lepší přehled alespoň o základních aspektech Brány Tvoření.

N. Haramein popsal vlastnosti dokonalého bodu, a ukazuje se, že tento dokonalý bod je oním rozhraním mezi nehmotným a hmotným světem. Bod nemá fyzický rozměr. Má však pravidla, strukturu, uspořádání ...

A co ze života známe nehmotného, avšak reálného, co má svá pravidla? Známe to. Je to PROGRAM.

Program jsou pravidla sledující určitý záměr. Právě programy v počítačích se stávají v dnešním světě fenoménem ovlivňujícím stále více naše životy.

A můžeme také sledovat, že nosiče našich programů se neustále zmenšují a zmenšují. Zde ukázka jednoho z prvních analogových počítačů na světě. Pochází z doby před Kristem a je fascinující svojí dokonalostí. Kdyby pravidla, podle kterých pracuje, byla převedena do elektronického nosiče, byla by to dokonalá moderní aplikace. V dnešní době ukládáme programy do stále menších struktur.

Zatím je však stále ukládáme do hmotných nosičů. Možná, že jednou přijde doba, kdy je budeme také umět ukládat do nehmotných struktur.

Tzv. dokonalý bod, nebo také tzv. Harameinův bod, je oním Božským rozhraním, které propojuje oba břehy bytí, nehmotný a hmotný svět. Toto rozhraní či propojení, v sobě nese Božská pravidla a principy, podle kterých se projevuje Univerzum.

3 D ANIMACE DOKONALÉHO BODU ČASOPROSTORU (HARAMEINOVA BODU). FASCINUJÍCÍ STRUKTURA.

Zřejmě nikdo a nikdy nebude vědět o tomto rozhraní mezi nehmotným a hmotným světem všechno. Je to Božská technologie, a tak bych se divil, kdyby v sobě nenesla pojistku spočívající v neodhalitelnosti všeho.

V jednom prastarém úžasném Hermetickém textu se popisují okolnosti zázračného zrodu Duše. Říká se tam, že Stvořitel si dal při vytváření Duše záležet na tom, aby nikdy a nikdo nemohl objevit podstatu a tajemství Duše.

Dovedu si představit, že s Bránou mezi nehmotným a hmotným světem to bude podobné. Vždyť je to nejvyšší technologie fungování Univerza. A nejvyšší patří do rukou jen nejvyššímu.

Přesto se však můžeme o tomto rozhraní dozvídat stále více a více. To nám umožněno je.

KABALA OBSAHUJE ZNAČNÉ VĚDĚNÍ O BOŽÍM TVŮRČÍM PRINCIPU. PROPOJENÍM 8 KABALISTICKÝCH STROMŮ ŽIVOTA ZÍSKÁVÁME HARAMEINŮV BOD - BRÁNU MEZI NEHMOTNÝM A HMOTNÝM SVĚTEM.

Už Pythagoras říkával, že náš svět je složený ze spousty maličkých trojúhelníčků. Tehdy tito velcí a zázrační řečtí matematici a filozofové studovali ve staroegyptských gnostických klášterech. Zdá se, že tu a tam se jejich učitelé uvolili i k předávání hlubokých gnostických a holistických znalostí.

Trojúhelníky a trojúhelníkové útvary, tedy pyramidy, jsou nejstarším vyobrazením Božských technologií. Boží oko v trojúhelníku známe všichni. Oko je oknem do Duše. Takže Boží Duše (záměr) se do našeho světa manifestuje skrze trojúhelníky. Boží oko v trojúhelníku, je potvrzením toho, co říkával Pythagoras.

Na starých obrazech můžeme spatřit na Božím Trůnu namalovanou pyramidu, anebo trojúhelník, a nikoliv nějakou světelnou, či humanoidní bytost.

BOŽÍ OKO V TROJÚHELNÍKU

Obraz zvaný: BOŽÍ TRŮN. Není na něm žádná humanoidní bytost. Je na něm PYRAMIDA. Ta je součástí kruhu tvořeného celkem 24 Božími bytostmi. Kruh je tvořený 24 bytostmi + 1 centrální Pyramidou = 25 entit celkem. Kruh, neboli 360° děleno 25 = 14,4 !!! Tvůrce obrazu s úžasným jménem Jacob Boehme nám sděluje vysoké vědění, že Boží Dílo Pyramida pracuje v systému 1 4 4.

V některých mýtech, legendách a vyobrazeních, sestoupuje Bůh na Zemi v Pyramidě.

Prohlédneme-li si Pyramidální Bránu Tvoření, tak jak ji pro lidstvo objevil geniální badatel Nassim Haramein, tak spatříme strukturu, která je dokonale fraktální a která se sestává ze samých pyramid a trojúhelníků. Na "svém bezrozměrném povrchu" obsahuje 144 povrchových rovnostranných trojúhelníků. Uvnitř jednoho Haramienova Bodu vidíme soustavu osmi MERKAB. V rámci každé Merkaby vidíme komplex osmi čtyřstěnných pyramid a šesti pětistěnných pyramid orientovaných špičkami od sebe. Přitom jeden jediný bod je souhrnem osmi Merkab.

Navíc v rámci přechodů mezi osmi Merkabami, tedy uvnitř jediného Harameinova bodu, vidíme také soustavu pětistěnných pyramid orientovaných špičkami k sobě. Jeden jediný bod Univerza je tedy dokonalou soustavou vzájemně provázaných čtyřstěnných a pětistěnných pyramid.

Pokud soustava 64 bezrozměrných čtyřstěnných pyramid (8 x 8) "vyzáří" "kvantovost", potom vnější pozorovatel již vnímá rozměrové časoprostorové kvantové efekty.

Podle výpočtů se ukazuje, že v samotném středu setkávání osmi Merkab, tedy v centru Harameinova bodu, vzniká něco jako miniaturní černá díra, na jejímž povrchu se dějí kvantové efekty.

CELKEM 12 VEKTOROVÝCH SIL. 3 + 3 NA JEDNÉ STRANĚ A 3 + 3 NA DRUHÉ STRANĚ. UPROSTŘED NULOVÝ BOD - BOŽÍ MANIFESTACE DO HMOTY

DA VINCIHO POSLEDNÍ VEČEŘE. 3 + 3 APOŠTOLOVÉ NA JEDNÉ STRANĚ A 3 + 3 APOŠTOLOVÉ NA DRUHÉ STRANĚ. A UPROSTŘED BOŽÍ PRINCIP - JEŽÍŠ

"Záření" 64 čtyřstěnných Pyramid v rámci jediného Harameinova bodu, se projevuje "vyzařováním" 64 kuloploch. Můžeme si to zkusit představit tak, že jeden Harameinův bod obsahuje 64 bezrozměrných čtyřstěnů a tyto umí "zářit" 64 kuloploch. Neboli 64 vzájemně propojených koulí. Tyto koule tvoří krychli o stranách 4 x 4 x 4 koule. Tyto koule poskytují propojování kvantových efektů samotného středu již v rámci časoprostoru.

Z nadčasoprostorového nehmotného předpisu (informační matrice) tak vykvétá něco časoprostorově hmotného. Ti kdo tento proces znali, to nazvali velmi trefně KVĚTEM ŽIVOTA.

Pokud se této krychli tvořené 64 vzájemně propojenými koulemi podívám blíže na zoubek, tak rentgenovým pohledem spatříme charakteristické prolínání kružnic. Tento obrázek znají snad všichni. Je jím KVĚT ŽIVOTA.

A je skutečným květem. Z informací semínka vyrůstá život něčeho nového hmatatelného.

A to vše za požití minimálních vstupních vzorů. Čtyřstěnné pyramidy si samy v sobě vytváří soustavy pětistěnných pyramid a současně "vyzařují" pomocí kuloploch kvantové efekty. Tím vzniká Květ Života, který manifestuje realitu života ve hmotě.

Zdá se tedy, že pyramidy jsou klíčovým faktorem této fraktální Boží Technologie. Zkusme více prozkoumat tyto pyramidy.

Je pyramida jako pyramida, nebo jsou zde nějaké zásadní rozdíly?

Podívejme se na tu nejzáhadnější a největší pyramidu v historii lidstva, jakou jen známe. Fascinuje nás po tisíciletí. Její stavitel věděl své. Můžeme se proto nechat od něj poučit. Proč zvolil právě takovou pyramidu a ne jinou. Tou pyramidou je Velká Pyramida v Gíze.

V nejstarších psaných dochovaných textech, jak jen známe (Sumerské písmo) se výslovně a do detailu uvádí, že komplex tří pyramid v Gíze (Velká Pyramida + dvě další) sloužili Anunakům (bytosti z hvězd) jako multifunkční technologicko-navigační komplex. Pro tuto chvíli ponechme stranou fascinující okolnosti vzniku Velké Pyramidy (tyto tři pyramidy jsou vyrobeny technologií odléváním vápencových bloků, nikoliv otesáváním, jako jsou všechny ostatní pyramidy).

SUMERSKÉ VYOBRAZENÍ PYRAMID NÁM SDĚLUJE, ŽE PYRAMIDY PATŘÍ LÉTAJÍCÍM BYTOSTEM Z HVĚZD

Podívejme se na geometrii Velké Pyramidy, tedy na její konkrétní rozměry a poměry stran a úhlů. Pokud byli její stavitelé tak vědoucí, jak se zdá, tak se třeba něco zajímavého dozvíme.

Teď přichází chvíle, kdy si musíme sednout a dobře se držet. To, co zjišťujeme totiž bere dech. Ne to je slabé slovo. Je to nekonečně fascinující. Zcela to překračuje naše vědomosti a také naši představivost.

STAČÍ ZADÁNÍ POUZE DVOU ÚDAJŮ U PĚTISTĚNNÉ PYRAMIDY:

  • délka základny
  • výška pyramidy

A ZÍSKÁVÁME DÍKY VZÁJEMNÝM POMĚRŮM TYTO VÝSTUPY:


HRUBOHMOTNÁ BRÁNA

S obrovskou přesností (na stotisíciny přesně) získáváme jednu ze základních charakteristik Univerza, tzv. "konstantu jemnosti struktury."

Co je to za konstantu? Ve svých niterních reakcích funguje hmotný Vesmír s určitou definovanou jemností. Jakoby, to byla samotná míra rozlišení, na které pracuje hrubohmotný Vesmír. Je to něco jako základní rastr, na kterém běží Vesmír. Je to tedy něco zcela zásadního a určujícího. Mohli bychom si to představit jako amplitudu, jakou může reálný elektron emitovat, nebo absorbovat reálný foton.

Tzv. "Ruka, která vše napsala" měla jistě svůj důvod, proč použila právě tuto velikost "rastru", anebo míru rozlišení u hrubohmotné roviny Stvoření. Stvořitel tímto nastavil základní parametry hrubohmotné brány.


JEMNOHMOTNÁ BRÁNA

Dále získáváme informaci o základní charakteristice Jemnohmotné Brány. Jsme tedy nyní u Harameinova bodu. Povrch struktury Harameinova bodu je tvořený celkem 144 rovnostrannými trojúhelníky.

Navíc tento komplex 144 trojúhelníků vytváří Tvůrčí Princip 1 4 4 = 4 prvky orientované jedním směrem a 4 prvky orientované opačným směrem, a to vše v rámci 1 propojovacího elementu. Je to princip: 1 a 4 a opačné 4 v rámci centrálního propojení. A to je přesně podstatou základní matrice MERKABY - 1 čtyřstěn špičkou nahoru a 1 čtyřstěn špičkou dolů a oba čtyřstěny jsou navzájem prolnuté v rámci jedné centrální osy.

Přesnost tohoto údaje je opět uchvacující (na stotisíciny přesně). Že je to úžasné? Držme si klobouky. Bude to ještě úžasnější.


NEDOSTIŽNÁ DUCHOVNÍ DOKONALOST

Dále získáváme informaci o nedostižné dokonalosti duchovního principu. K určení Pyramidy nám stačily jen dva údaje, délka a výška. Přesto získáváme další, již třetí základní údaj o našem světě. Tím údajem je tzv. Ludolfovo nekonečné číslo ∏.

Toto číslo ∏ charakterizuje vztah mezi lineární liní a kruhovou liní. Říká nám, jaký je mezi těmito liniemi poměr. Průměr kruhu se "omotá" kolem vlastní kružnice přesně 3,14... krát. Je to však nekonečné číslo. A to nám něco sděluje. Hlubší podstatou tohoto nekonečného čísla je vztah mezi kvantovým a nekvantovým světem (symbolicky řečeno: lineární linie versus kruhová linie).

Nekvantový svět, tedy nehmotný svět, není omezený (determinovaný) kvantovostí. Zatímco kvantový svět je determinovaný časoprostorovostí. V kvantovaném světě není možné být všude naráz. V nehmotném, tedy nekvantovaném světě, nejsme omezení touto časoprostorovou determinací. Jsme tam nad časoprostorem a proto můžeme být na více místech současně. Nehmotný svět JE NEOMEZENÝ A JE BOŽSKY DOKONALÝ. Tento princip nám zde ve světě hmoty zrcadlí princip kruhu. Dokonalý kruh je totiž možný jen v dokonalém Duchovním světě. Kruh je symbolem principu "obejmutí" či "všezahrnutí."

Pozn.: Kdybychom zde ve hmotě chtěli vytvořit dokonalý kruh, tak se nám to nemůže pomocí hmoty podařit. Nejmenší částečky hmoty jsou kvanta a ani ty neumí vytvořit dokonalou spojitou kruhovou linii, neboť mezi jednotlivými oddělenými (kvantovanými) body je spojinicí rovná úsečka. Dokonalý Kruh = Duchovní princip.

NEKONEČNÉ ČÍSLO ∏ JE PODSTATOU BOŽÍ TVŮRČÍ PYRAMIDY. A DRŽME SI KLOBOUKY I NADÁLE!


KVANTOVÁ PRAVIDLA

Vyzářené kvantové efekty se projevují manifestací kvantových entit. Ty se projevují jak vlnově, tak i částicově. Je to další zázrak Stvoření. Jsou to v podstatě dvojaké vlastnosti hmoty. A základní charakteristika tohoto vlnově-částicového chování je základní charakteristikou kvantového světa, neboli hmotného světa. Tyto vlastnosti popisuje tzv. Plackova konstanta.

Planckova konstanta popisuje základní chování mikrosvěta. Popisuje např vztah mezi energií a frekvencí částice, anebo také mezi hybností částice a vlnovou délkou její De Broglieovy vlny. Vědci postupně přešli k tzv. redukované Planckově konstantě, protože ta pro naše chápání světa poskytuje výstižnější popis. Redukovaná Planckova konstanta má význam elementárního kvanta projekce momentu hybnosti do libovolné souřadnicové osy. Pro fyziky je tedy základní konstantou hmotného Stvoření.

Velká Pyramida v Gíze nám díky poměrům svých rozměrů sděluje informaci o této další základní konstantě Univerza a to opět s neuvěřitelnou přesností (na miliontinu přesně).

V tuto chvíli jsme "vytěžili" ze vzájemných poměrů rozměrů Velké Pyramidy v Gíze již čtyři fascinující základní konstanty Univerza a to s neuvěřitelnou přesností.

A to stačilo znát k vytvoření této pyramidy, která je Božím informačním gejzírem, POUZE 2 ÚDAJE!

OTÁZKA ZNÍ: JAK JE TO MOŽNÉ?

Je to možné díky genialitě Stvoření. Genialita Stvoření v sobě nese geniální principy Fraktality. Jedny a tytéž základní vzory a matrice dokáží generovat nové a nové a nové roviny a vrstvy a vzory, přičemž všechny jsou tvořeny a navzájem propojeny a provázány jedněmi základními informačními matricemi. GENIÁLNÍ.

Vlastně bych už se vůbec nedivil, kdybychom časem objevili v dalších jiných poměrech rozměrů Velké Pyramidy další a další a další základní charakteristiky našeho Univerza. Vždyť Univerzum je vytvářeno právě těmito pyramidálními matricemi.

Proto má určitě obrovský smysl zkoumat další a další souvislosti této pyramidální struktury.

Zřejmě proto nás Velká Pyramida v Gíze tak fascinuje. A proto tato pyramida také generuje tak neuvěřitelné efekty, od méně se kazících potravin až po astrální cestování.

Vše ukazuje na to, že Velká Pyramida v Gíze dodržuje pravidla základní Božské Tvořivé matrice, a proto je díky všudypřítomné fraktalitě Stvoření s touto Božskou Tvořivou matricí v rezonanci. A pokud je s ní v rezonanci, tak je v přímém napojení na Božské Tvůrčí Zdroje, tedy na ničím neohraničenou Pránu a Božský "program" vědomí Univerza.

A co to vlastně znamená? Znamená to, že se pak může dít cokoliv Božského. Tedy i takové jevy, které jsou zcela mimo naše zkušenosti a chápání.

Plyne nám z toho jedno obecné poučení.

Pokud dodržuješ Boží pravidla a zákonitosti, tak následují Boží projevy. A to platí obecně jak v hrubohmotné rovině, jemnohmotné rovině, tak i v nehmotné rovině.

V nejvyšší nehmotné rovině je základním nosným principem LÁSKA. Celý Vesmír je ztělesněním principu Lásky.

Láska se může v kvantovém prostředí prožívat pomocí principu sdílení. Kvantový svět totiž nabízí jedinečnou možnost odtržení, separace, díky principu kvantování. A právě v tomto prostředí, které je charakterizované principem odtržení, je velikou učební lekcí naučit se sdílet. Sdílet vše a se vším. To je cesta, která vede k Bohu.

Pyramidální struktury jsou tedy Božím dílem směrem do hmoty.. Není to však cíl jako takový. Je to Kosmický nástroj. Je to cesta. Je to však Božsky dokonalý nástroj stvořený pro Láskyplnou kultivaci Duší. A jak Stvořitel tvořil tento nástroj? No přece s LÁSKOU.

Jsem si jist, že dalším zkoumáním fraktálních pyramidálních struktur a jejich hlubším pochopením, se více dozvíme o Božím díle, a o sobě samém, o možnostech, které všude kolem nás dřímají, a to vše, aby nás to nakonec svedlo jeden k druhému a ke vzájemnému sdílení a k životu v LÁSCE.


DOMÁCÍ PYRAMIDOVÉ ZÁZRAKY

LÉČIVÉ ZPÍVAJÍCÍ KŘIŠŤÁLOVÉ PYRAMIDY

Jsou vyrobeny ve stejném matričním vzoru jako je "Harameinův bod" či Velká Pyramida v Gíze. Jsou tedy také v rezonanci s principem Tvoření. Nezáleží na velikosti. Všechny velikosti jsou díky dokonalé fraktalitě ve vzájemné rezonanci, pokud dodržují původní Tvůrčí matrici.

Naše osobní zkušenosti s Léčivými Křišťálovými Pyramidami jsou po všech těch letech používání, přesně takového typu, jaké by si člověk sám od sebe ani nedokázal představit. Jde to až za hranici chápání a představivosti.

Jevy a účinky jsou někdy takového řádu, že to nejde ani sdělit druhému. Jde to jen zažít. Ale vše má svůj vývoj a řád. Např. první rok pužívání Křišťálových Pyramid. mi hráli jako každý jiný nástroj. Hrály dokonale a krásně. A to bylo vše. Pak se však začaly dít věci.

Začaly u klientů nekontrolovaně spuštět veliké očistné procesy, začaly mi praskat jedna za druhou ... dokud jsem nepochopil, co po mě pyramidy chtějí. První rok mě nechávaly na pokoji. Nic jsem o nich nevěděl a jen jsem si hrál. Ve chvíli, když už jsem je hodně používal s klienty, tak mi pyramidy svojí řečí řekli: "´takhle ne chlapečku, nic o tom nevíš, musíš změnit přístup, jinak budeš více škodirt, než pomáhat." "Uč se"

Změnil jsem tedy přístup, snažil jsem se být pokornější, pozornější, a učit se. "Méně je více", to byl můj nový přístup. A pyramidy mi svojí řečí ihned daly najevo, že toto je ta psrávná cesta. Od tě doby mi žádná nepraskla a od té doby mi také začaly pyramidy hrát jinak, než hrály celý předchozí rok. Nyní reagují na energie, fungují jako diagnostický nástroj, neuvěřitelně silně vitalizují vše kolem i uvnitř. Dokážou buď téměř nehrát anebo se naopak téměř samy rozezvučovat, to vše podle jedinečnosti dané situace.

VITALIZACE ZPÍVAJÍCÍMI KŘIŠŤÁLOVÝMI PYRAMIDAMI

PRODEJ LÉČIVÝCH ZPÍVAJÍCÍCH KŘIŠŤÁLOVÝCH PYRAMID

Poslední lekci jsem dostal od Pyramidy před pár měsíci. Stál jsem od Pyramidy vzdálený asi 5 metrů a něco říkal klientce. Jenže jsem právě "kázal vodu a sám pil víno", protože jsem ji "poučoval" o něčem, co jsem, právě aktuálně neuměl žít. A Pyramida mi řekla svojí řečí co si o tom myslí. Řekla to tak, že moji energii převedla do fyzického světa a něco mi fyzicky předvedla. Jde to však mimo fyzikální zákonitosti, takže si to zde na veřejnosti nechám s dovolením pro sebe. Těm, kdo si u nás kupují Křišťálové Pyramidy, těm to však říkám, protože nechci být jen prodejcem nějakých hezkých věcí. Chci aby si nacítili velikost a podstatu Křišťálových Pyramid. Je to Zdrojová Pyramidální Matrice, navíc z Křišťálu ... není to jen nějaká věc. Je to Boží nástroj, je to Boží Entita. A proto se dějí takové věci. Děje se také to, že vztah mezi člověkem a pyramidou se postupně vyvíjí a mění. Vše podle kvalit a záměrů.

ZVUKOVÉ UKÁZKY LÉČIVÉHO ZVUKU ZPÍVAJÍCÍCH KŘIŠŤÁLOVÝCH PYRAMID. 5ti stěnných a 4 stěnných.


DALŠÍ FRAKTÁLNÍ ZDROJOVÉ SOUVISLOSTI

Posvátná Geometrie Pyramidálních struktur nejde oddělit od čísel a matematických vztahů. Vždyť je to to samé, jen v jiném odlesku vnímání. Níže najdete fascinující hlubší souvislosti Kosmické Numerologie.