KOSMICKÝ KÓD 144    (144 000)

Zde uvedené souvislosti ohledně kosmického kódu 144, jsou pro naši dobu natolik revoluční a natolik mocné, že je potřeba k uvedenému přistupovat s maximální obezřetností a pokorou.

Níže uvádím konkrétní tajné znalosti kódu 144 respektive 144 000 tak, jak s nimi tajně pracovali historičtí Sluneční vládci dávnověku, jako byl například egyptský vládce Tutanchamon, mayský vládce Pacal a další. Sami sebe napojovali na tento kód všech kódů (včetně kódu protisměrných rovnostranných čtyřstěnů). Vše předem přepečlivě vyprojektovali, vytvořili, aby to následně co nejlépe ukryli před zraky budoucích generací. Myslím však, že pro jejich vlastní Duše jsou všechny tyto jimi zaznamenané vědomosti, odkazy a energeticko-informační kanály nadále přístupné. Je také možné domnívat se, že z hlediska vyššího vědomí a vědomí lidstva, může jít o jakousi časovou schránu, která lidstvu poskytne a vydá svá tajemství teprve tehdy, až úroveň vědomí lidstva dosáhne určité hraniční hodnoty. Jsem v úžasu a v převeliké úctě ke znalostem, jimiž vládli tito velikáni. Jednejme tak, abychom si tyto vysoké vědomosti o rozhraní mezi hmotným a nehmotným světem zasloužili a abychom je rozvíjeli pouze ku prospěchu života.Za chvíli se zamyslíme nad senzačním objevem badatele Nassima Harameina a dáme si jej do souvislosti s tajným věděním Slunečních vládců dávnověku,

Následně se budeme věnovat branám mezi časoprostorem a nehmotným světem.

Úplně dole na konci stránky pak najdete základní náhled na energie čísla 144 000 z pohledu KOSMICKÉ NUMEROLOGIE.


Staří mudrci přesně věděli, o čem hovořili svojí tajnou řečí čísel, když používali číselnou symboliku 144 000. A jak ukazují nové objevy Nassima Harameina, tak číselný kód 144 jde přímo k podstatě vzniku entit (bodů časoprostoru), ze kterých se utváří náš hmotný Vesmír.

1 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0 = 9

Toto je veliké, převeliké symbolické Poznání. Vše nasvědčuje tomu, že při tomto nejvyšším pozemském stupni Poznání (devítkovém) se už nemusíme znovu inkarnovat na planetu Zemi. Duše získává volbu (desítkovou), kam chce jít dál.

Číselných variací na téma čísla 144 000 najdeme v historii světa neuvěřitelné a nepřeberné množství, doslova záplavu. Od Bible až po nejstarší nálezy a artefakty vůbec. Například když byla objevena nevykradená hrobka "Slunečního vládce", faraona Tutanchamóna, tak jeho tělo bylo uloženo ve vícevrstvém sarkofágu (9 vrstev celkem, přesněji 6 + 3). Tělo bylo omotané obinadly, ve kterých byly pečlivě uloženy důležité symbolické předměty. V součtu to bylo celkem 143 položek. A samotné tělo Tutanchamónovo bylo 144. nejdůležitější položkou. Dokonalá symbolika. Číslo 144 od nepaměti hovoří o nejvyšším Poznání tajemství duchovních cest života, o cestě Duše z hmoty zpět do světla, hovoří o neproniknutelném mystériu bytí, je bránou mezi světy.

Když Bible hovoří o svrchovaně duchovní záležitosti - "O vytvoření dobrých správců Božího lidu", tak říká: "Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek".

A dále: "Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele"

V Bibli však tato podmínka k nalezení správců Božího lidu zdaleka nestačí. Bible přidává ještě další nutnou podmínku: Schopnost naučit se zpívat ,,Novou píseň" a tak se v další části Bible říká: "Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni"

A když stáli na hoře Sión, Bible pokračuje slovy: ,,Stáli na hoře Sión." "A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce."

Jak výmluvné a jak krásně podané. Schopnost "naučit se zpívat novou píseň." Dozvídáme se, že tato schopnost zajišťuje vysoký duchovní status, zajišťuje vykoupení. Dozvídáme se, že hodnoty zastoupené symbolikou 144 000 něco tak velikého jako je vykoupení zajišťují a splňují. Jak přesné, jak trefné, jak poetické. Dle duchovních slovníků vykoupení znamená osvobození z otroctví. Jinými slovy, Jedině ti, kteří jsou osvobozeni z otroctví (ti, kteří se již nemusí inkarnovat), tak jedině tito jsou schopni přinést nové paradigma (novou píseň). Tito lidé nenávidí úplatek, jsou tedy nepodplatitelní a pevní a jednají v duchu Božím. 144 000 zde neoznačuje počet, ale vlastnosti. Je to zcela běžné uchopení symboliky čísel vyskytujících se v duchovních textech.

Toto poznání symboliky čísel 1 4 4 a čísla 9 je všudypřítomné napříč celou Zeměkoulí a všemi dobami a kulturami. Učení východních národů jsou na tom přímo postavena. Symboliky staveb a artefaktů záhadně moudrých jihoamerických kultur jsou tím doslova přeplněné. Egyptská poselství hovoří zeširoka o tomtéž.

Samozřejmostí jsou pak i nejrůznější variace na symboliku 1 4 4. Například k vrcholům devítistupňových Mayských pyramid vedou často schodiště s 72 schody. To je nádherná symbolika, protože při obřadu je potřeba za uvědoměním a za světlem vystoupit 72 schodů a 72 schodů sestoupit. Celkem tedy symbolických 144 schodů tam a zpět.

Tibetští mistři a lámové hovoří o tom, že každé sousto potravy je potřeba 72x pokousat a požvýkat, než má být spolknuto. To je samozřejmě nejen zdravé, ale také hlavně navýsost symbolické. Hmotná potrava je krásným symbolem naší závislosti na hmotě. Hmotu je tedy podle mistrů potřeba 72x zpracovat, než ji "pošleme dál".

Žijeme v dualitě. Když uděláme totéž protipólně i v nehmotné duchovní sféře, tak tím obsáhneme vše z toho co je dole i vše z toho co je nahoře (72 + 72). Početně a symbolicky tím získáme opět 144. Příkladů je skutečně nespočet.

Je to celé jeden holistický propletenec. 72x přežvýkat hmotné sousto. Tedy devítkově (7 + 2 = 9) zpracovat hmotu, no to je symbolická nádhera.

A máme zde také informaci o vstupu do Světla 72 + 72 = 1 4 4

Velmi zajímavá je i další holistická souvislost. Říká se, že Duše pozemské lidské bytosti se vrací po smrti hmotného těla domů, do Světla a že nejvyšší tělo člověka je světelné tělo. Světlo nám pozemšťanům tedy symbolizuje duchovní domovinu, duchovní kvality a nehmotné úrovně bytí.

Lidé žijí na povrchu Zeměkoule. Pokud se podíváme na světlo fyzikálně a z pohledu pozemských podmínek, tak zjistíme něco úžasného. Obecně jsme otrocky navyklí vyjadřovat rychlost světla v km/s, tedy v jednotkách vzdálenost/čas. Jenže všechno ve vesmíru rotuje a světlo je vlnění. Lepší a přesnější je tedy vyjadřovat kvality a pohyb světla v rotačních, úhlových jednotkách. Získáme tím lepší přehled o celkových souvislostech. Pokud máme vztáhnout pohyb světla přímo k našemu každodennímu životnímu prostředí - tedy k povrchu Zeměkoule, potom jsou rotační jednotky mnohem výhodnější a přesnější, protože Zeměkoule je kulatá a rovná dráha světla se tak musí výpočtově neustále a s nepřesnostmi lomit po zakřiveném povrchu Zeměkoule.

Pokud tedy použijeme to, co je v kosmu a v přírodě tím nejpřirozenějším projevem - rotaci a tudíž i rotační jednotky a rotační náhled na svět, tak s úžasem zjistíme, že světlo se kolem Zeměkoule pohybuje tak, že za jednu sekundu oběhne Zeměkouli 6,66 krát. Děje se tak v určité vzdálenosti nad povrchem Země. Je možné, že je to právě ona duchovní planina, na níž se shromažďují Duše lidských bytostí, v rámci inkarnačního systému.

Není to úžasné? Z pohledu Světla je život a pohyb "tam dole v okovech hmoty" na Zeměkouli charakterizován "Zemským" číslem a symbolem 6 6 6

"Peklo" (přesněji: "svět tam dole v okovech hmoty") je často symbolizováno čísly 666. Třemi šestkami?

6 + 6 + 6 = 18. Numerologicky to je 1 + 8, tedy 9. A to je převeliké sdělení. Pokud prožijeme a pochopíme pobyty v "okovech" hmoty zde na Zemi z principu trojjedinosti (číslo 6 je hned třikrát), potom se naše duchovní kvalita Poznání přetaví opět na číslo 9 a my budeme moci směřovat k opuštění neustálého zacyklování se ve hmotě.

A aby toho nebylo málo, tak velmi zajímavé je podívat se jak světlo obíhá Zeměkouli v rotačním úhlovém vyjádření vůči 6,66 cyklickým světelným oběhům Země za sekundu - a objevíme nádherných 144 000 úhlových minut za sekundu.

Svět je provázaný Duchem a smysluplnou myšlenkou v každičkém jeho projevu. Neprojeveném, nehmotném, projeveném i hmotném. Je to prostě nádhera. A samozřejmě je to Boží vodítko na cestách Poznání.


1 4 4  SFÉRICKÝCH PLOCH BODU ČASOPROSTORU

 144 BRAN ZÁKLADNÍCH ENTIT ÉTERU?  144 BRAN POTENCIÁLU VE TŘECH OSÁCH = 144 000?

Kreativní a krásně otevřený mezioborový švýcarský badatel Nassim Haramein formuloval s fyzičkou Elizabeth Rauscher velmi zajímavou teorii jednotného pole: "Teorie holofraktografického vesmíru."

Haramein vychází z nádherně prosté logiky: pokud uvažujeme o bodu, jakožto výchozí základní soustavě, potom má kruh nadbytečně velký obvod. Existuje menší, osově souměrný a stabilní základ - rovnostranný trojúhelník.

Doplníme-li princip polarity (kladný náboj / záporný náboj, muž / žena, ...), i do této struktury, tak tím získáme vektorovou rovnováhu. Výsledkem je kruh opisující šesticípou "Davidovu hvězdu"

Tím získáváme strukturu, jež má vlastnosti, které skutečně pozorujeme ve světě. Můžeme ji neustále a donekonečna opakovat (fraktálně dělit) a tím neustále získávat novou informaci (energii). Každá další ohraničená soustava má svoji vlastní perspektivu, z níž pozoruje okolní soustavy. Myslím, že jeden obrázek vydá za víc, než mnoho slov vysvětlování.


PŘENESENÍ PRINCIPU "DAVIDOVY HVĚZDY" DO PROSTORU

Přeneseme-li tuto základní soustavu do prostoru, získáme místo dvou protisměrných rovnostranných trojúhelníků, dvě protisměrné čtyřstěnné pyramidy složené z rovnostranných trojúhelníků, uvnitř kulového obalu.

průnik dvou čtyřstěnů
průnik dvou čtyřstěnů

Neuvěřitelné. Vždyť se vlastně díváme na prastaré vyobrazení historické MERKABY.


 • Mer - znamená Světlo, které vše stvořilo, toto Světlo nese informaci a vytváří strukturu.
 • Ka - znamená duši / ducha, to neuchopitelné co dělá každého z nás jedinečným, záznam toho co jsme.
 • Ba - znamená vnější proměnlivou realitu, tělo a okolí, život. V překladu z hebrejštiny znamená "vůz". V překladu z egyptských textů 18. dynastie znamená duši.

MerKaBa tedy symbolizuje samotné prazáklady bytí a existence, ať už se jednotlivé historické popisy od sebe liší v detailech tu více, tu méně.

Uvádí se například, že jednou z funkcí Mer-Ka-By je působit jako vozidlo pro ducha a tělo pro přesuny do dalších světů. Tuto funkci (a většinu dalších možností) je však možné využít až po dostatečné proměně svého nitra. A dále se uvádí, že Mer-Ka-Ba se nachází kolem lidského těla jako trojrozměrná geometrická pavučina, která čeká na správný okamžik. Když duch, který obývá tělo si pamatuje, že žije uvnitř takové pavučiny a který díky tomu začíná měnit určité aspekty sebe sama, tak tím spouští neuvěřitelnou transformaci svého bytí.

Také se uvádí, že Mer-Ka-Ba znamená duch / tělo obklopené protiběžnými poli světla. Uvádí se, že nerotující průniky dvojic čtyřstěnů reprezentují fyzické tělo, jedním směrem rotující dvojice světelných čtyřstěnů reprezentují emoční tělo a opačně rotující zase mentální tělo. Atd. atd. atd.

A pozor, nyní to přijde: platí, že prostorově a  vektorově dokonale vyvážený a dokonale stabilní stav objektu složeného z pravidelných čtyřstěnů, je tvořený soustavou, složenou z osmi výše vyobrazených průniků dvojic čtyřstěnů (jeden průnik dvou čtyřstěnů vytváří subjekt s celkem 8 čtyřstěny)

Tuto dokonale vyváženou soustavu tvoří ve výsledku 64 čtyřstěnů (64 tetrahedronů). 32 "pozitivních" a 32 "negativních". Jedná se také o dokonalou fraktální soustavu. A co je neskonale úžasné ... tato silově, vektorově a fraktálně dokonalá a vyvážená základní soustava působí na okolní svět (vytváří svět) svými 144 sférickými plochami rovnostranných trojúhelníků.


Základní soustava (bod) utváří svět svými 144 plochami, kterými se projevuje a dotýká okolí. 144 entit základní soustavy (bodu) vytvářejících dokonalou harmonii a rovnováhu existence.

Podle teorie holofraktografického vesmíru, tyto bodové soustavy utváří náš svět pomocí svých 144 jedinečných "vibračních bran". Prastaré historické záznamy a neúprosně jednoduchá logika teorie holofraktografického vesmíru, jsou tedy v dokonalé shodě. Vše nasvědčuje tomu, že máme před sebou Grál struktury časoprostoru, Grál světa, Grál podstaty bytí, Grál jednotné teorie pole, Grál vznikání a tvorby, Grál nejhlubších zákonitostí, nástroj Božího projevu, rozhraní mezi nehmotným vědomím a hmotným světem ...


144 trojúhelníkových bran, jež svým holofraktografickým působením vykvétají do nejrůznějších fraktálních struktur veškerých rovin světa. Vykvétají?

To co vykvétá, to nazýváme květem. 64 čtyřstěnů, 64 kuloploch, 12 dokonale vyvážených směrových silových vektrorů a 144 povrchových trojúhelníkových bran - anebo také: KVĚT ŽIVOTA. 

Zde více o vnitřní struktuře bodu.


Bezrozměrná, nehmotná entita. Bod se 144 sférickými plochami. Rozhraní nehmoty/hmoty

Pokud tato entita vyzařuje kuloplochy, potom nám vzniká těleso se 64 kuloplochami.

Pokud kuloplchovou prostorovou strukturu rozřízneme, na řezu spatříme - KVĚT ŽIVOTA !

PYRAMIDÁLNÍ FRAKTALITA

Zdá se, že náš hmotný svět se manifestuje do své hrubohmotné podoby díky geniálnímu principu pyramidální fraktality dle Kosmického Kódu 1 4 4. Kliknutím na ikonu níže se vám otevře celá stránka na to téma.

Nedivme se potom, že principy čísla a kódu 144 podprahově působí také v našem podvědomí.

 • Velmi zajímavým a vtipným příkladem je, že lidé si zvolili jako časté a oblíbené měřítko pro své modely zmenšenin právě poměr 1 : 144. No není to nádherné? Oblíbeným symbolem zmenšeniny je číslo 144. To hovoří samo za sebe.
 • V Izraeli, bylo ustanoveno 144 místních rad.
 • Krásné také je, že Božskému prvku zlatu, jsme přisoudili kovalentní poloměr 144 pikometrů.
 • A je jistě vtipné, že jedna čtvereční stopa člověka obsahuje právě 144 jeho čtverečních palců.
 • Anebo, že jeden den je složen právě z 1440 minut.
 • A sluneční soustava? 1 hvězda a hezky v řadě za sebou 4 malé kamenné planety a 4 velké plynné planety

1 HVĚZDA + 4 PLANETY + 4 PLANETY

PŘÍMO NAŠE VLASTNÍ DOMOVINA JE PŘENÁDHERNÝM ZHMOTNĚNÍM KÓDU 144


Jedno centrální Slunce, jež na sebe váže čtyři a čtyři planety.

První čtyři planety v řadě za sebou jsou kamenné a malé (hutné a koncentrované) a další čtyři planety v řadě za sebou jsou opačné, tedy velké a plynné, (rozprostřené a řídké). Nemám slov.


1 OSA + 4 PAPRSKY + 4 PAPRSKY

VADŽRA (DORDŽE) JE JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH TIBETSKÝCH SYMBOLŮ

V tantrickém buddhismu představuje Vadžra kosmickou sílu a soucit.

A co je velmi zajímavá souvislost, ničí všechnu nevědomost.

Vadžra = tibetsky dordže, ... dokonalost, dhara = nosit, držet, svrchovaná podstata


VADŽRA je ústředním symbolem čakry VADŽRADHARY, která je čakrou mágů a léčitelů. Tato Vadžra má celkem 9 paprsků (1 středový a 4 a 4 na dvou protilehlých koncích) To nám skrze kosmické významy čísel 1 4 4 sděluje, že kdo chce být mágem a léčitelem "světla", musí mít z pozice Jednoty zvládnuté Poznání jak ve hmotné rovině, tak i duchovní.


KOSMICKÁ VLNA 144 x 3 = 432 Hz

FREKVENCE 432 Hz VIBRUJE V DOKONALÉ HARMONII S UNIVERZEM

Brian T. Collins 432 Hz             zde další díla T. B. Collinse


Celý energetický Vesmír se skládá z vibrací energií, tedy vč. vibrací slyšitelných tónů.

Často se uvádí, že dnešní hudba, která je založená na základním tónu A 440 Hz, podporuje nezdravé efekty (asociální chování, disharmonii celkového organismu, atd.)

Avšak dříve tomu bylo jinak. Hudební nástroje starší více než 63 let byly laděny na "přirozenou" frekvenci, tj. na frekvenci 432 Hz. Zdá se, že kmitočet 432 Hz vibruje na principech přirozených harmonických vln a že propojuje vlastnosti světla, času, prostoru, hmoty, gravitace a magnetismu se vším živým, a rovněž také, že působí na DNA a na vědomí. Fibonacciho hudební škála, u níž je základní kmitočet 432 Hz, je v dokonalé harmonii s Vesmírem. Zdá se, že hudební skladby se základem 432 Hz vyplňují prostor přímo v nás, zatím co skladba znící v dnešním tonu 440 Hz jakoby vynechávala spojení s vědomím.

A proč došlo k takové změně? Protože nacistický ministr propagandy J. Goebbels navrhnul, aby u všech hudebních nástrojů byla ladící frekvence změněna z 432 Hz na 440 Hz. K této změně nakonec skutečně došlo, a to i navzdory petici více než dvaceti tisíc hudebníků.

Velký mystik Rudolf Steiner varoval lidstvo před používáním negativních tonů, které mohou přinést nárůst chamtivosti a jiných negativních projevů.

A souvisí nějak "přirozená" frekvence 432 Hz s významem a mocností čísla 144 ?

Jak jsme si ukázali ve velmi zajímavé teorii Nassima Harameina, tak základní soustava (bod) utváří svět (Univerzum) svými 144 trojúhelníkovými plochami, kterými se projevuje a dotýká svého okolí (ostatních bodů Univerza). Tedy 144 ploch, kde každá plocha má 3 různé strany (rozhraní). Tato interakce by se tedy dala vyjádřit číselným kódem 144 x 3. Zdá se to být dokonalé, protože 144 x 3 = 432.V energetickém (časoprostorovém) Vesmíru by se tak interakce základních soustav (bodů), dala vyjádřit číselným symbolem 432. Tedy jakousi harmonickou vesmírnou vlnou ÓM...

A tím jsme opět u naší základní harmonické frekvence 432 Hz. Anebo také přesně naopak, skrze vypozorovanou harmonickou frekvenci 432Hz jsme opět u čísla 144. Jak krásně pak do toho zapadají mnohá rozšířená tvrzení, že krystalická planetární mřížka se skládá právě ze 144 trojúhelníků ...


PRASTARÝ SYMBOL - BOŽÍ OKO


ROZHRANÍ ... BOŽSKÁ BRÁNA ... BOŽÍ OKO ...

Vyzařující trojúhelníková entita, jakožto rozhraní mezi nehmotným a hmotným světem ?

Rovnostranná trojúhelníková entita jakožto brána propojující Božské vědomí s hmotou ?

 • Pokud tomu tak skutečně je, potom může být trojúhelník symbolem Božského vhledu
 • Historické symboly Božského vhledu a působení bývají často obklopeny 36 paprsky !!!
 • Nehmotný Boží Duch a záměr proniká do hmotného světa skrze vyzařující trojúhelníky

Univerzum je dokonalé Stvoření. Jeho základní soustavy (body) jsou tudíž také dokonalým Stvořením. V takovém případě potom můžeme základní vyzařující entity bodu (strany trojúhelníkových sférických plošek bodu) považovat za dokonalé entity vyzařování. Pokud budeme tyto vyzařující entity vnímat jako dokonalé a pokud je tato dokonalost dokonalostí Univerza, potom nejcharakterističtějším číslem zrcadlícím dokonalé cyklické Kosmické principy, je číslo 12

Analogicky potom platí, že jedna dokonalá trojúhelníková ploška se třemi dokonalými vyzařujícími entitami v sobě nese číslo 3 x 12 = 36

A pokud je základní dokonalou prostorovou entitou pravidelný čtyřstěn, potom v sobě takový dokonalý čtyřstěn nese číslo 3 x 12 x 4 = 1 4 4  Dokonalé a fascinující. Dokonalá holistická provázanost na všech úrovních Stvoření.


TUTANCHAMON A KÓD 144

TUTANCHAMONOVO NAPOJENÍ NA PRINCIPY HOLOFRAKTOGRAFICKÉHO VESMÍRU

Jako vždy netvrdím, že mám pravdu. Jen mi někdy mozaika souvislostí dává takový krásný a ucelený plnohodnotný smysl, že jenom obdivně žasnu. Podívejme se nyní na jednu takovou staroegyptskou holofraktografickou mozaiku.

Tajemný sluneční vládce Tutanchamon byl ve starověkém Egyptě 12. faraonem 18. dynastie. Na trůn nastoupil ve věku 9 let a jeho vláda trvala 9 let. Uvádí se, že zemřel ve věku 18 let.

To jsou čísla co? Byť Tutanchamon zemřel takto mladičký, přesto se přepečlivě připravoval na to, aby byl po své smrti obklopený mohutným proudem symbolického sdělení o cestách duší po smrti těla, o působení vyzařované sluneční energie, o jejích charakteristikách a vlivech na pozemský život, o převtělování duší, o číselných kódech, principech působení čtyřstěnů ... Uvádí se, že jen v jeho hrobce bylo uloženo přes šest tisíc takových artefaktů.

Kladli jste si někdy otázku, proč velicí a záhadní vládci historie toto všechno vlastně dělali? Proč tak pečlivě dbali na to, aby jejich velkolepá díla byla ukryta před zraky ostatních lidí? Geniální badatel Maurice Cotterell přichází s nádherně logickou odpovědí. Dělali to sami pro sebe. Možná, že dobře věděli, že při dalším vtělení budou mít jejich duše umožněný přístup k informacím, které ve hmotném světě oni sami tak přepečlivě vytvořili a zanechali po sobě. Zdá se, že díky vlastním odkazům se pak mohou jejich duše při dalším vtělení rychleji a snadněji dopátrat podstaty fungování světa, jeho nehmotných zákonitostí a pravidel reinkarnace. Tutanchamon velmi dobře věděl, že "první se stanou posledními a poslední se stanou prvními." Sám na to upozorňoval. Nádherné umělecké artefakty v jeho hrobce o tom vyprávějí. A je jistě veliký rozdíl pro kvalitu vývoje života, jestli se k těmto poznáním dopracujeme již v mládí, nebo se k nim prokoušeme až někdy na sklonku života.

Maurice Cotterell ve své úžasně objevné knize Tutanchamonova proroctví, (ze které jsem mohutně čerpal a čerpám), krásně a názorně ukazuje, že Tutanchamonova hrobka nebyla jen pouhým skladištěm fyzických artefaktů. Jeho hrobka obsahovala myšlenkový koncept - plán. Smyslem plánu bylo vyjádření nejtajnějších a nejhlubších souvislostí fungování světa. Nezáleželo proto jen na artefaktu samotném, ale také na jeho umístění v souvislosti k ostatním artefaktům. Všude samý odkaz číselných kódů a vztahových souvislostí.

Například u vchodu do jeho nejvnitřnější části hrobky, jejímž obsahovým vyvrcholením je odkaz na číslo 144, drží stráž dvě pozlacené ebenové sochy samotného Tutanchamona v životní velikosti. Sám sobě tedy Tutanchamon drží stráž.


Dva Tutanchamoni - dvojčata - "muž, jenž byl dvojčetem" (stejný prvek nacházíme i u dalších Slunečních vládců). Obě sochy jsou zcela stejné, až na to, že se liší pokrývkou hlavy. Jedna má představovat tělesného Tutanchamona a druhá jeho KA, tedy jeho ducha. Tělo a Duch... hmota a nehmota, nahoře a dole, světlo a tma, princip protikladů...


Obě strážní sochy jsou oděné do prazvláštní suknice.

Jsou to suknice plodnosti ve tvaru pravidelného čtyřstěnu s trojúhelníkovou základnou.


Tutanchamonovy suknice nejsou egyptskými pyramidami, jak se snaží mnozí egyptologové prezentovat. Nemají totiž čtvercovou základnu. Jsou to pravidelné trojúhelníkové čtyřstěny. A ne jen tak ledajaké. Přináší navíc i hluboká kódovaná sdělení.

Suknice jsou zdobeny paprsky slunce. Vrchol čtyřstěnu se nachází v oblasti čakry MANIPURY, jež se nachází v oblasti pupeční pleteně. MANIPURA je centrem síly a rozvibrovává ji zvuk (mantra) RAM. Jejím obrazovým vyjádřením (jantrou) je květ lotosu s 8 okvětními lístky (početní symbolika 8 energetických ramen vyústění dané čakry).

Jak víme, pupek je místem napojení na výživu ZDROJE a to jak ve hmotném světě (tělesná pupeční šňůra), tak i v nehmotném světě (stříbrná nit, pupeční napojení duše).

Sluneční vládce se symbolickou dvojitou pokrývkou hlavy. Jedna symbolizuje ovládnutí a napojení v duchovní rovině a druhá ve hmotné rovině. Obě roviny v sobě nesou symboliku 1 4 4. Konkrétně 14 + 0,2 + 0,2 = 14,4

Vládce tím Kosmickou symbolikou oznamuje, že je vědomým tvůrcem v obou rovinách existence.

"Suknice" je zdobena paprsky slunce. Vrchol čtyřstěnu se nachází v oblasti čakry MANIPURY, jež se nachází v oblasti pupeční pleteně. MANIPURA je centrem síly a rozvibrovává ji zvuk (mantra) RAM. Jejím obrazovým vyjádřením (jantrou) je květ lotosu s 8 okvětními lístky (početní symbolika 8 energetických ramen vyústění dané čakry).

Jak víme, pupek je místem napojení na výživu ZDROJE a to jak ve hmotném světě (tělesná pupeční šňůra), tak i v nehmotném světě (stříbrná nit, pupeční napojení duše).

Sám sebe Tutanchamon napojoval na principy čísel 144, 9 (více zde), 8 (více zde). Jeho tělo bylo uloženo ve vícevrstvém sarkofágu (celkem 9 vrstev a z toho 3 sarkofágy). Bylo omotané obinadly, ve kterých byly pečlivě uloženy různé symbolické předměty. V součtu jich bylo celkem 143. Samotné tělo Tutanchamonovo bylo tedy 144 položkou. Tutanchamon znal velmi dobře tajemství duchovních cest života, a cest Duše z hmoty zpět do světla.

Teprve po úžasném objevu holofraktografického principu základní soustavy (bodu) Nassimem Harameinem, mi došlo, že Tutanchamon, jakožto velký znalec významu a mocnosti čísla 144 a energií obecně, sám na sobě použil symboliku dvou pravidelných čtyřstěnů, které jsou spolu navzájem provázané symbolikou protikladnosti. Tyto myšlenkově protikladně orientované čtyřstěny hovoří o plodnosti, o tvořivosti, o energii, o centru energie, o síle. Umělecké rytiny na suknicích odkazují právě na význam čísel 1 4 4, 9, 8, ...

Právě díky pravidelným trojúhelníkovým čtyřstěnům, jež jsou v dokonalé rovnováze a harmonii (jsou stejné, avšak navzájem opačně orientované) vzniká síla energie projevující se tvořivou plodností. Symbolem tohoto trojúhelníkového principu vznikání je číslo 144. Tutanchamon použil doslova famózní symboliku. Dva opačně orientovaní Tutanchamoni (opačně orientované trojúhelníkové čtyřstěny) stráží Tutanchamona, tedy sebe sama, jež sám o sobě je nejvyšším vyjádřením čísla 144. Jak dokonalé.

144 trojúhelníkových entit, které jsou navzájem v rámci pravidelných čtyřstěnů v dokonalé rovnováze a které vytváří principy vznikání a zanikání a přináší tvořivé energie... a Tutanchamon o těchto principech věděl a byl součástí tohoto vědění. Toto vědění sám u sebe provázal s devítkovými a osmičkovými principy. Vyvrcholení symboliky těchto principů umístil navíc do svého energetického centra, do centra napojení na ZDROJ, do čakry MANIPURY. Vytvořil o těchto myšlenkových a energetických konceptech a souvislostech svůj vlastní autentický záznam, napojil se na něj a pečlivě jej nechal skrýt před ostatními lidmi.

O čem všem nás ještě mohou tajemní vládci dávnověku poučit ?


PYRAMIDOVÉ TVOŘENÍ VE STARÉM EGYPTĚ

Kliknutím na ikonu, se můžete podívat, co všechno neuvěřitelného je v této pyramidě zakódováno v jejich rozměrech a proporcích. Projektant Pyramidy tak hovoří řečí Univerza a jeho Tvořivých Kosmických Principů. Díky zákonům fraktality dochází při zachování proporcí a informačních matric k rezonancím se Zdrojem Tvořivých Sil.


MAYSKÝ KRÁL PACAL A KÓD 144

PACALOVO NAPOJENÍ NA PRINCIPY HOLOFRAKTOGRAFICKÉHO VESMÍRU

O čem všem, že nás ještě mohou tajemní vládci dávnověku poučit?

O mnohém. Třeba o tom, jak vysoké byly jejich technologické znalosti. Mayský vládce Pacal po sobě zanechal tak neuvěřitelně fascinující technologii, že se domnívám, že ji možná nebudeme schopni dosáhnout.

Pacal byl Sluneční vládce, stejně jako Tutanchamon. Pacal také vyučoval Sluneční vědu a znal důležité zákonitosti a vlivy Slunečního vyzařování na veškerý život na Zemi. A stejně jako v případě Tutanchamonovy hrobky, byla i Pacalova hrobka objevena až v moderní době, neponičená a nevykradená, celých 1 250 let poté, co byla tak přepečlivě vyprojektována a postavena. Pacalova hrobka byla ukryta hluboko uvnitř devítistupňové pyramidy v Palenque, na jejímž vrcholu se tyčí tzv. chrám nápisů.

Stejně jako v případě Tutanchamonovy hrobky, tak i Pacalova hrobka je doslova gejzírem symbolů a odkazů na nejhlubší a nejtajnější souvislosti o posmrtných cestách Duší, o převtělování, o Slunečních vlivech, o mocnosti čísel 9, 8 a číselného kódu 144, který je provázaný s protikladnými čtyřstěny a trojúhelníkovými entitami. A stejně jako Tutanchamon, tak i Mayský vládce Pacal sám sebe označil číselným kódem 144 000 a propojil jej se symbolikou protikladných čtyřstěnů. Tím se psychoenergeticky a informačně napojil na tento tajný myšlenkový kódový koncept. A stejně jako Tutanchamon, vše předem přepečlivě vyprojektoval, vytvořil, aby to následně co nejlépe ukryl před zraky všech nepovolaných. Myslím však, že pro jednu konkrétní Duši, jsou všechny tyto vědomosti a odkazy nadále přístupné. Pro jeho vlastní Duši. Je možné se také domnívat, že z hlediska vyššího vědomí a vědomí lidstva, může jít o jakousi časovou schránu, která lidstvu poskytne a vydá svá tajemství teprve tehdy, až úroveň vědomí lidstva dosáhne určité hraniční hodnoty. Dává to všechno nádherný smysl, protože právě číselný kód 144 000 označuje v historických textech potřebnou hranici pro dosažení osvícení.

Pacal sděluje, že on sám je reinkarnací dávného Olméka, který ovládal Sluneční vědu, a že jeho pozdější inkarnací je Sluneční vládce ze Sipánu, který žil 500 let před Pacalem.

Není zde dostatek místa pro podrobný popis geniální technologie tzv. transformerů, kterou Pacal po sobě zanechal. Nebýt geniálního vědce a badatele Maurice Cotterella, tak bychom myslím o této technologii dodnes nevěděli. Nejvíc se o transformerech dozvíte přímo od samotného objevitele v jeho úžasné knize Ztracený hrob Boha Viracochy.

Pro základní pochopení věci uvedu pouze tolik, že víko Pacalova sarkofágu, je mohutná kamenná deska o rozměrech 3,8 x 2,2 metry, vážící přes 5 tun, která na sobě nese uhrančivě fascinující plastické basreliéfy, jež pokrývají celou desku. Ne nadarmo se jí říká "Nádherná deska z Palenque". Celkový obraz jakoby "zasvěceného" pozorovatele přímo vybízel a říkal: pojď, studuj mě a získej tajná Poznání. Cotterell si po dlouhých letech lámání hlavy uvědomil, že pokud deska obsahuje zakódovaná sdělení, potom také obsahuje i klíč k dekódování. Klíč pouze pro ty, pro něž je sdělení určeno, tedy klíč pro "zasvěcené." Napadlo ho, že tímto klíčem by mohlo být "něco", co na desce chybí, protože zasvěcenec je schopen odhalit v obraze spíše "něco" co chybí, než "něco" co přebývá. Protože ví, jaké principy může očekávat. A skutečně, Nádherné desce z Palenque něco chybí. Chybí jí dva rohy. I když jsou chybějící rohy okatě symetrické a hezky opracované, tak i přesto se archeologové domnívají, že desce chybí rohy proto, že byly kdysi uraženy nějakou nešťastnou náhodou, nejspíš při manipulaci s deskou. Je to myslím podobný nesmysl, jako když někteří archeologové považují dvě Tutanchamonovy suknice za pyramidy. Nevadí jim, že suknice nemají čtvercovou základnu, nýbrž trojúhelníkovou. Zkosené rohy na desce jsou opracované, jsou symetrické, a hlavně ... jsou dokonale smysluplné v celkovém kontextu. Když víte, co máte hledat...

Co by tedy mohly znamenat ony dva chybějící protikladné rohy (dva trojúhelníky), které se nachází právě tím směrem, kterým se ubírá pozornost vyobrazené tajuplné bytosti? Pozoruje je? Následuje je? Pracuje s nimi? Na chybějících trojúhelníkových částech desky, chybí část obrazových symbolů. Nejsou dokončené? Ale proč nejsou dokončené? Mají se nějak dokončit? Vede to k nalezení hledaného klíče? Cotterell si uvědomil, co je potřeba udělat, aby doplnil chybějící části obrazců. A skutečně získal klíč ! Musel totiž vytvořit PRŮSVITNOU KOPII reliéfů FYZICKÉ DESKY, a tuto PRŮSVITNOU KOPII přiložit k FYZICKÉ DESCE tak, aby smysluplně doplnil chybějící obrazy. Tím získal obecný klíč, jak postupovat při práci s dešifrováním tajných poselství, ukrytých v reliéfech desky. Je to přímo geniální. Fyzická deska (symbol HMOTY) sama o sobě nevydá svoje tajemství. Je potřeba být "zasvěcencem" (být vědomým pozorovatelem) a vědět, že jedině díky průsvitnému otisku fyzické desky, (tedy díky opaku hmoty - NEHMOTY), je možné získat kýžené Poznání hovořící o "PODSTATĚ".

Tento otisk hmoty, který "zasvěcenci" rozhovoří hmotnou desku, je PRŮSVITNÝM otiskem hmoty. A to odkazuje na princip, že jedno je provázané s druhým, že "jak nahoře, tak dole." Když Cotterell pochopil, jak má pracovat s reliéfy, odhalil něco dosud nevídaného. Pokud se na originální reliéfy přiloží druhá vrstva reliéfů (průsvitná kopie reliéfů), tak při různém natáčení kopie vůči výchozí desce vznikají různé soubory vzájemně se protínajících čar. A co je neuvěřitelné a geniální, je to, že toto nové nejrozmanitější křížení čar nevytváří nějaké chaotické nesmyslné shluky. Vytváří nové fascinující obrazce, hovořící právě o těch tajemstvích, o kterých hovořit mají. Průsvitku lze přikládat a natáčet nejrůznějšími způsoby. Nově vznikající obrazy nazval Cotterell "transformery." Pokud vím, k dnešnímu dni jich je objeveno a dešifrováno něco kolem dvou stovek !

Například transformer vzniklý potočením průsvitné kopie přesně o 14° oproti desce, vytváří nádherný čelní portrét vládce Pacala se všemi symboly a atributy jeho vlády, moci a hloubky vědění. Na vrcholu jeho hlavy je vyobrazený bájný posvátný pták Quetzalkoatl, který drží v zobáku 4 stuhy, přesně takové, jaké zobrazoval ve svých odkazech Tutanchamon. Jsou symbolem ovládnutí čtyř směrů světa a čtyř oblastí bytosti a jejich porozumění, jak ve hmotné sféře, tak i nehmotné. Pták na vrcholu hlavy symbolizuje Duši opouštějící umírající fyzické tělo. Přes ústa se Pacalovi zobrazuje symbolika netopýra, tedy symbolika fyzické smrti. Na čele vládce Pacala se demonstrativně ukazuje číselný kód 144 000, přičemž použité číslice jsou arabské číslice, tak jak je známe dnes! Jedna z nul je arabská a dvě zbývající nuly jsou mayské. Toto číslo se navíc zobrazuje jak normálně - zleva doprava, tak i zrcadlově - zprava doleva.


V dolní části Pacalova portrétu je vyobrazený záhadný muž v klobouku, což je vyobrazení předchozí inkarnace Pacala - Slunečního vládce Sipánu.

Povšimněte si, že ústa vládce Sipánu a ústa vládce Pacala, jsou na shodné pozici a doslova se prolínají.

Myslím, že nemůže být hlubší symboliky.


A co je úžasné, tak tento muž s kloboukem má uprostřed hrudi vykreslené srdce, které je však mírně rozostřené. Aby se srdce úplně doostřilo, je potřeba průsvitnou kopii natočit oproti desce ještě o malý kousek, a to konkrétně na 14,4° ! Jakmile se průsvitka dotočí na kýženou symbolickou hodnotu 1 4 4, tak se: 1) doostří srdce muže v klobouku, 2) přeškrtnou genitálie muže v klobouku! To je přece geniální symbolika.

Pacal má NA ČELE vepsáno znamení  144 000

Vzpomínáte si ještě, jak hovoří Bible o vyvolených správcích Božího lidu?

"Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek". "Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele"  "A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají NA ČELE napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce."

Vidíme, že Bible používá symboliku 144 000 jako symboliku hodnot potřebných k vykoupení, symboliku hraničního množství pro dosažení těchto hodnot, a také jako symboliku jména Podstaty, Jména Otce, Jména Boha.

V dávných kulturách však často nebylo vhodné jen tak si volně a napřímo vyslovovat jméno nepostižitelného Boha. Místo toho se raději používaly mnohem širší mystické odkazy a náznaky. A myslím, že právě tohle můžeme pozorovat i v odkazech Slunečních vládců.

V případě "Nádherné desky z Palenque" se nejedná pouze o nějaké geniální soubory obrazů vznikajících křížením čar jednoho původního obrazu s jeho vlastní kopií. Výsledkem jsou přímo příběhy. A ne ledajaké. Abychom získali dokonalou čistotu srdce, symbolizovanou doostřením srdce, musíme hodnotu 14 dotáhnout přímo až na samotnou hraniční hodnotu 1 4 4. Teprve tím získáváme napojení na druhý břeh bytí. Získáváme tím vstup do světla, osvícení, vykoupení ... A současně tím odpadá pudovost sexuality a fyzického rozmnožování. Úžasné.

V transformerech jsou zakódované důležité příběhy, tajná sdělení, hluboké souvislosti, a také výpovědi o původu světa a lidstva. Například v transformerech vzniklých z obrazů, které jsou na zdech uvnitř chrámu nápisů Pacalovy pyramidy v Palenque, odkazuje Pacal na muže - "vůdce a učitele", jenž byl "mužem dvojčetem" (byl dvojhvězdou - Jitřenkou a Večernicí) a který byl současně "člověkem jelenem". Tutanchamon byl také "mužem dvojčetem." Odkazuje na "vůdce a učitele" jenž byl současně "člověkem jelenem", a který dosáhl vývojové hodnoty 14 (144) zase odkazují Keltské Druidské artefakty.

Všechny tyto výpovědi plně korespondují s prastarými bájemi, mýty a legendami mayských a předmayských kultur. Cotterell se domnívá, že vše nasvědčuje tomu, že Nádherná deska z Palenque je právě onou "ztracenou knihou o počátcích světa a lidstva", bájnou knihou POPOL VUH.

Mayové ctili jaguára jako emanaci úžasných schopností. Záznamy hovoří, že Mayští mistři se do nich dokázali krátkodobě vtělovat. Pacal byl proto také JAGUÁŘÍM KRÁLEM. Proto v sobě Deska nese zobrazenou kromě lidského čelního portrétu Pacala také čelní portrét jeho zvířecí podstaty JAGUÁRA

Cotterell v knize Tutanchamonova proroctví uvádí, že neví, proč Tutanchamonovy suknice mají právě trojúhelníkovou základnu a nikoliv čtvercovou. Pyramidy přece nemají trojúhelníkové základny. A v knize Ztracený hrob Boha Viracochy také nijak neuvažuje nad tím, co by mohlo znamenat, že dva chybějící "proti-kladné" rohy desky mají tvar právě trojúhelníků. Domnívám se, že chybějící rohy v Pacalově hrobce, mají stejnou funkci, jako protikladné trojúhelníky a čtyřstěny Tutanchamonových suknic. Jsou totiž stejnou spojnicí s číselným kódem 1 4 4, čímž vytváří stejný kódový (psychoenergetický) koncept, odkazující na 144 sférických trojúhelníkových plošek "Harameinových bran" holofraktografického Vesmíru.

Tutanchamonovy suknice jsou symboly proti-kladných čtyřstěnů. Chybějící proti-kladné rohy jsou symboly proti-kladných trojúhelníků. "Pouhých" trojúhelníků. Nezapomínejme však, že se jedná o kódy, tedy o symboly. Pokud bychom někde v hrobce objevili významovou souvislost těchto chybějících "proti-kladných" trojúhelníků s početním významem čtyřky, získáme tím potřebný myšlenkový koncept čtyřstěnů, neboť čtyřstěn je tvořen čtyřmi trojúhelníky.

Takže, když to shrneme: máme tu největší trojúhelník ( = vstup do Pacalovy hrobky) - pojímá vše co je v hrobce. (obr. nahoře)

Dále tu máme středně velký trojúhelník (= Pacalovo lože) - objímá samotného Pacala a nese na sobě tajuplnou Nádhernou desku (obr. vpravo)

A skutečně. Dokonce nemůže být hlubší významové souvislosti, protože přímo Pacalovo lože (sarkofág) má úmyslně odstraněný a opracovaný jeden roh.  A kde je ten čtvrtý? Posuďte sami: níže uvidíte čtvrtý trojúhelník. Je přímo samotným vstupem do nejvnitřnější části Pacalovy hrobky. Není ani obdélníkový, ani obloukový, je právě trojúhelníkový.

A nakonec tu máme dva nejmenší trojúhelníky (= přikrývka Pacala, = směr Pacalovy pozornosti) - završují úžasné Pacalovo dílo a navíc obsahují klíč k dešifrování tajných poselství a sdělení.

Pacal tak důmyslnou a nádhernou formou vtiskl do "pozemského světa" svůj vlastní energeticko-informační odkaz konceptu dvou protikladných čtyřstěnů propojených s kódem 1 4 4. Sám se prohlásil být nositelem hodnot symbolizovaných kódem 1 4 4 a vše pečlivě ukryl pro budoucí časy.

Geniální. Geniální. Geniální.

V různých tisíciletích, na různých kontinentech a v odlišných kulturách, zaznamenávali Tutanchamon i Pacal různými tajnými šiframi přesně tatáž nejtajnější vědění pro budoucí časy. Tutanchamon po sobě zanechal přenádherné odkazy, které můžeme studovat a obdivovat donekonečna a vždy budeme něco nového nacházet a objevovat. Pacal po sobě zanechal fascinující uhrančivost, která je vytvářena takovou špičkovou technologií, jakou asi nikdy ani mít nebudeme. Myslím, že nebudeme schopni ani s nejlepší výpočetní technikou vytvořit takový výchozí obraz, který by svojí vlastní kopií dokonale a cíleně vytvářel stovky různě cílených a smysluplných transformerů.


KELTOVÉ A KÓD 144

DOKONALÉ ZAŠIFROVÁNÍ URČENÉ POUZE PRO ZASVĚCENÉ

Říká se, že Druidové, tedy Keltští kněží (jinými slovy Keltští duchovní, mystici, fyzici, léčitelé, astronomové, bylinkáři, věštci, mudrci, chemici, vědci ...), běžně studovali svoje "kněžské" vědomosti více než 20 let. Druidové měli obrovský a nevídaný respekt napříč všemi Keltskými kmeny a nejen mezi nimi, ale také mezi ostatními kulturami. Hodně toho věděli a uměli, a krom toho byli také velmi moudří. Například ze zásady nepsali o duchovních záležitostech. Říkali, že co se jednou zapíše, z toho se později stává dogma, aby ještě později bylo toto dogma zneužito vládnoucími strukturami. Místo toho prosazovali věčně otevřené, hledající a živoucí nahlížení na podstatu světa.

Kde se vlastně Keltové a moudří Druidové se svými záhadnými schopnostmi vzali? Odkud vzešli? To nikdo pořádně neví. Zhruba 1000 let př. n. l. již obývali většinu území Evropy. Vše nasvědčuje tomu, že ještě před tím žili v Asijských oblastech (kolem roku 2000 př. n. l.) a poté se vydali západním směrem přes Euroasii až do Evropy.

Druidové žili Sluneční vědou. Stejnou vědou o Slunci, jakou žil egyptský Tutanchamon, mayský Pacal a mnoho dalších Slunečních vládců dávnověku. Druidi věděli, jaký zásadní vliv má cyklicky proměnlivé Sluneční vyzařování nabitých částic a elektromagnetických polí na všechny živé organismy na planetě Zemi, a že Slunce zcela zásadně ovlivňuje plodnost (prostřednictvím vlivu na hormonální činnosti) a že ovlivňuje také chování lidí. Stejně jako ostatní Sluneční vládci řídili chod společnosti s ohledem na Sluneční cykly proměnlivého vyzařování, s ohledem na Slunovraty, na dny rovnodennosti ...

A stejně jako ostatní Sluneční vládci zaznamenávali svoje nejtajnější a nejhlubší vědomosti o podstatě tohoto světa v zašifrovaných formách. Pouze poučený a zasvěcený jedinec byl schopen takové informace rozpoznat, číst v nich a porozumět jim.

My se nyní na jedno takové šifrované Keltské Druidské Sluneční poselství podíváme blíže.

Je to vlastně stále dokola tatáž písnička. Egyptský faraon Tutanchamon sám sebe (své mrtvé tělo) doslova obalil do symboliky principů čísla 144 a vše důmyslně propojil s opačně orientovanými čtyřstěny. Mayský vládce Pacal udělal geniální formou přesně totéž. Pokrývkou a obalem jeho mrtvého těla je kamenná deska se sarkofágem se šifrovaným sdělením o principech čísla 144, opět propojeným se symbolikou trojúhelníků a čtyřstěnů.

Keltští kněží tuto symboliku přivedli k dokonalosti. Používali ji totiž v zašifrované podobě i v běžném životě. Jakým způsobem? Co je každodenní pokrývkou či obalem živého těla? Je to plášť. Keltové spínali svůj plášť Keltskou sponou či Keltskou broží. Keltská brož, která spíná plášť, je z hlediska symboliky dokonalým předmětem pro zašifrování tajných sdělení o principech čísla 144. Proč? Protože každá lidská bytost je těmito "144" principy Univerza doslova obklopena, podobně jako je fyzické tělo oděno (obklopeno) v plášti. A když se má tělo vysvléknout (vymanit z objetí pláště), je to právě znalost manipulace s Keltskou broží, která tuto přeměnu (transformaci) umožňuje.

Prozkoumejme jednu takovou brož, ... tajemnou Keltskou Brož Tara. Komu přesně patřila, to se dnes neví. Byla nalezena v roce 1850 v Irsku, v nánosech bahna v ústí řeky Boyne.

Keltská brož TARA

Na první pohled se zdá být krásným propracovaným šperkem určeným k zapínání pláště.

Pokud však jste "zasvěcencem" a víte, co máte hledat, zjistíte, že na broži TARA snad není jediné místečko vytvořeno jen tak pro samotnou dekoraci. Každý kousíček Brože v sobě nese hluboké sdělení, ať už samostatně, nebo v souvislosti s ostatními částmi brože. Je to doslova pramen a gejzír kódovaných symbolických sdělení o největších, nejtajnějších a nejhlubších vědomostech o tomto světě. Samozřejmě pro zasvěcené. Doslova každičký kousek brože TARA je hoden podrobného zkoumání. Její tvůrce musel být víc než geniální.

My se nyní podíváme pouze na část jedné roviny sdělení Brože TARA - na symboliku čísla 144 propojeného s protikladnými trojúhelníky a čtyřstěny.

Mnoho dalších úžasných sdělení a informací si s dovolením ponechám na jindy. Například znalosti o Slunečních magnetických smyčkách, nebo o "dvojhvězdě" zvané Večernice a Jitřenka (planeta Venuše je nejsilněji zářící planeta, po západu Slunce = Večernice a před východem Slunce = Jitřenka), nebo úžasné vědomosti o tom, že při pravidelném cyklickém přepólovávání magnetických pólů Slunce dochází díky blízkosti Venuše (která má magnetické jádro) k jejímu přetočení a že v určité míře se tento magnetický katastrofický šok týká i naší planety Země. Anebo velmi zajímavé informace o muži, jenž byl dvojčetem (v symbolickém vypodobnění byl Jitřenkou a současně Večernicí), což byl symbol Slunečního vládce a současně učitele národů, který se opakovaně inkarnoval na planetu Zemi, aby pozdvihoval lidstvo.

Jehlice je tím, co tvoří podstatu Brože. Základní pohyb spínací jehlice je limitován dvěma dorazovými zarážkami. Tyto zarážky jsou tvořeny přední částí obrysu netopýra. Netopýr je pradávným symbolem smrti fyzického těla, symbolem transformace, symbolem přechodu do jiného světa (zvýrazněný obrys netopýra na broži najdete níže na stránce). Je to chytré, protože právě symbol transformace (netopýr) určuje a limituje v Broži rozsah pohybu jehlice (Podstaty). Přičemž stanoveným rozsahem je konkrétní číslo 144, neboť se jedná přesně o úhel 144°. Tento úhel navíc vychází přímo z centra = ze středového kruhového kamene, který symbolizuje Slunce. A Slunce, to je prastarý symbol světla. Od pradávných mudrců se dozvídáme, že Vše je světlo. Principy čísla 144 jsou tedy principy Univerza.

Je to naprosto dokonalá geniální symbolika. Jakoby Brož TARA přímo říkala: To co tvoří Podstatu, je vedeno a utvářeno transformačními principy, které pochází z druhého břehu bytí a které pracují v rozsahu číselného kódu 1 4 4.

Samotná hlava jehlice symbolizuje svým tvarem (formou) dva stejné úhly: 14,4 ° na jednu stranu od neutrální osy a opět stejný úhel 14,4 ° na druhou stranu od neutrální osy. Tyto dva naprosto stejné úhly, avšak směřující do opačných směrů, se setkávají a protínají jak jinak ... opět v centru = ve středu velkého kruhového kamene, který symbolizuje Slunce,

Vidíme tedy, že tvar hlavy jehlice odkazuje na pevně ustanovené principy kódu 1 4 4 a to jak na jednu stranu, tak i na druhou stranu. Jinými slovy: forma Podstaty je utvářena stejnými univerzálními principy kódu 1 4 4, které jsou platné "jak nahoře, tak dole" (jak ve hmotě, tak v nehmotě).

Brož obsahuje 6 shodných čtvercových kamenů, dále 6 shodných kruhových kamenů a k tomu ještě 6 shodných oválných kamenů = 6 6 6

Čtvercové kameny vytváří svým rozmístěním dva protilehlé rovnostranné trojúhelníky. Přičemž jeden trojúhelník je na pohyblivé části a druhý je na "opačné" pevné části. Jeden je špičkou nahoru, druhý je opačně špičkou dolů. Spodní špička dolního žlutého trojúhelníku je navíc tvořena kamenem, který symbolizuje planetu Zemi.

Symbolickým opakem čtverce je kruh. A právě další dva rovnostranné trojúhelníky jsou vytvářeny rozmístěním kruhových kamenů. Trojúhelníky jsou opět orientované navzájem proti sobě, přičemž je odděluje a současně i spojuje (!) symbol planety Země, který je navíc také součástí i žlutého trojúhelníka. Když si dobře prohlédnete obrázek, uvidíte, že všechny trojúhelníky jsou díky tomu symbolicky navzájem propojené. Dva horní žluté trojúhelníky se jednou špičkou navzájem dotýkají, přičemž žlutý trojúhelník se dotýká obou spodních modrých trojúhelníků. Tím v symbolické řeči odkazují na principy protikladných rovnostranných trojúhelníků a na principy čtyřstěnů, jakožto hlavního symbolu propojeného s principy kódu 1 4 4. Je to dokonalé. Toto sdělení v Broži neuvidíte ani za tisíc let, pokud nevíte, co máte hledat. Pokud však znáte principy "Harameinových základních soustav", potom to spatříte na první pohled a zjistíte, že Brož TARA je ve své podstatě informační knihou, ze které se všichni můžeme učit.

Brož TARA odkazuje na stejná vědění, na která odkazují Tutanchamon, nebo Pacal. Nese v sobě tatáž čísla a tytéž kódy a principy. Kruhové tělo Brože TARA je rozděleno na 9 segmentů. Obsahuje propojené šestky - 3 x 6, mnoho odkazů na kód 144 a jeho variace (14,4), obsahuje důležitou propojovací osmičku (v oblasti obličeje vládce a učitele lidstva "člověka jelena" je zobrazeno 8 Slunečních spirál) atd. atd.

Mayský vládce Pacal odkazoval v chrámu nápisů v Palenque (formou geniálních transformerů) na vůdce a učitele, jenž byl dvojčetem (byl dvojhvězdou - Jitřenkou a Večernicí) a který byl současně "člověkem jelenem". A Keltové uctívali člověka jelena jako svého vůdce a Boha. Jelen je z mnoha důvodů skvělým symbolem pro "vyspělého a čistého" vůdce lidstva. Jelen je ušlechtilým majestátním tvorem, jehož dominantou jsou parohy. Parohy jsou symbolem cyklické obnovy. Každý rok jelen shazuje svůj hlavní symbol (parohy), aby je opět vzápětí obnovil, větší a silnější. Je to nádherný a chytrý symbol cyklické obnovy a růstu. Parohy jsou pevné, pichlavé a nebezpečné. Jsou tedy skutečným a pravdivým symbolem skutečného životního vývoje a růstu.

Keltský "člověk jelen" (vůdce lidstva) je zobrazován s parohy, jež mají přesně 14 výběžků - ostnů. Keltský vůdce lidstva tedy dosáhl vývojové hodnoty symbolizované číslem 14 (neboli kódem 144). Tato symbolicky nejvyšší hodnota mu vystupuje ... jak jinak, ... z vrcholku hlavy.

A právě takového "člověka jelena" (vůdce lidstva) obsahuje Brož TARA.

Když se pozorně podíváme, komu se vůdce lidstva dívá přímo do tváře (komu se ubírá vstříc), tak spatříme dokonalou myšlenku.

Kráčí vstříc netopýru, v jehož středu je symbol planety Země. Kráčí tedy vstříc symbolu smrti těla, symbolu transformace, symbolu přechodu do jiného světa.

Brož hovoří o učiteli lidstva, který se opakovaně inkarnoval na planetu Zemi, aby jej pozdvihoval. Planeta Země je v centru jeho duchovního zájmu.

Fascinující, poučné, dokonalé. Jsem si jistý, že Brož TARA budu moci studovat do konce života a že mě stále bude učit a ohromovat. Děkuji Vám, velcí učitelé a mistři dávnověku.

Vidíme zcela jednoznačně, že znalosti tajného kódu 1 4 4 nacházíme v zašifrované podobě napříč všemi dobami, kulturami a kontinenty ...

Pojďme se tedy snažit jim více porozumět.

Vládce a učitel - "člověk jelen"

Keltské vyobrazení "člověka jelena" s parohy se 14 ostny. V jedné ruce drží náhrdelník zakončený dvěma kuličkami (symbol oběžné dráhy Venuše, která je "dvojhvězdou" (dvojčetem - Jitřenkou a Večernicí). V druhé ruce drží hada (symbol moudrosti a vědění, vlnové podstaty světa a znalosti přírody a léčení - lékárny mají běžně ve znaku hada nebo dva hady obtočené kolem hole, a ve Francii existují ještě dodnes lékárny, které mají ve svém znaku jelena). Velmi zajímavá je i pozice (sed) člověka jelena. Zdá se, že nohy jsou v pozici buddhistického sedu (Keltové dříve pobývali v Asii). Zajímavý je také úzce pruhovaný oděv. Počet pruhů v sobě nese symbolický odkaz. Například svislých pruhů na trupu těla je jak jinak ... než právě 9. Stejnou formu symboliky používal také Tutanchamon (na suknicích, na zlaté masce...)


Jak tedy shrnout symboliku principů čísla 144 (144 000) ?

Je jistě troufalé pokoušet se nějak shrnout nebo zarámovat symboliku principů vznikání a zanikání, principů květu života, principů bran mezi nehmotou a hmotou ... přesto se o to můžeme pokoušet.

Jeden z možných náhledů:

144 (144 000) - SYMBOLIZUJE - ZRCADLÍ - VYZAŘUJE - NAPOJUJE - NA PRINCIPY STRUKTURY TVORBY JEDNOTNÉHO POLE. SYMBOL 1 4 4 JE KÓDEM, KTERÝ JE NAPOJENÝ NA STRUKTURU ZÁKLADNÍCH SOUSTAV (ZÁKLADNÍCH BODŮ ČASOPROSTORU). JE KÓDEM PROPOJENÝM S PROTISMĚRNĚ ORIENTOVANÝMI ČTYŘSTĚNY. JE KÓDEM ROZHRANÍ MEZI NEMHMOTNÝM A HMOTNÝM SVĚTEM. JE KÓDEM TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ - VZNIKÁNÍ A ZANIKÁNÍ. SKRZE PRINCIPY 1 4 4 (TEDY SKRZE STRUKTURU ZÁKLADNÍCH BODŮ ČASOPROSTORU), VZNIKÁ HMOTNÝ SVĚT S HMOTNÝMI ENERGETICKÝMI ZÁKONITOSTMI. SKRZE PRINCIPY 1 4 4 (TEDY SKRZE STRUKTURU ZÁKLADNÍCH BODŮ ČASOPROSTORU), LZE VE HMOTĚ PROJEKTOVAT (ZHMOTŇOVAT) ENERGII ZÁMĚRU (VĚDOMÍ) ...   ...   ...

Význam čísla 144 000 z pohledu Kosmického číselného příběhu Stvoření

1 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0

Co to je za číslo? Když uvážíme principy, které v KOSMICKÉ NUMEROLOGII jednotlivá čísla zrcadlí, tak odkazování na principy jedné jedničky a dvou čtverek a tří nul, ... to je opravdová síla. Je to jedno z nejtajnějších a nejtajemnějších čísel vůbec, jaké známe. Zdá se, že se týká samotné podstaty.

číslo 144 000 (případně 144) je úžasná symbolika. Dalo by se říci, že je to číslo všech čísel. Mudrci dávnověku zanechávali svoje nejhlubší odkazy právě v systému číselného kódu 144 000 a jeho odvozenin. 144 000 vždy odkazovalo na nejvyšší hodnoty a nejhlubší a nejtajnější zákonitosti. Tento Božský kód je zde na naší planetě Zemi také automaticky hluboce propojen se symbolem a číslem 9 (a tudíž automaticky i se symbolem 6 - pobytem na Zemi) Pracujete-li v duchovní oblasti zde na Zemi s kódem 144 000, musíte zákonitě pracovat i s kódy čísel 9 a 6. Myslím, že porozumění těmto vztahům je velmi prospěšné. Jsou totiž jednou z propojovacích částí našeho holistického Univerza.

Porozumění samotnému číslu 144 000, resp. 144 dává napojeným bytostem netušené možnosti.

Vycházíme li z principů Kosmické numerologie, potom můžeme nahlížet že:

144 000 =

1x 1 + 2x 4 + 3x 0 ... NÁSOBÍCÍ SÍLY (1, 2, 3) jsou v dokonalém zastoupení: 1 + 2 + 3 = 6 a též 1 x 2 x 3 = 6. NÁSOBÍCÍMI SILAMI ohledně významu čísla 144 000 JSOU ŠESTKOVÉ PRINCIPY ZEMĚ

1x 1 + 2x 4 + 3x 0 ... ZUŠLECHŤOVANÁ PODSTATA je opět dokonalá 1 + 4 + 0 = 5 + 0. ZUŠLECHŤOVANOU PODSTATOU ohledně významu čísla 144 000 JE MYSTÉRIUM NIKDY NEUZAVŘENÉHO UCHOPOVÁNÍ NAŠICH VYŠŠÍCH PRAVD A PODSTATY SEBE SAMA A UVĚDOMĚNÍ SI BEZBŘEHOSTI POTENCIÁLU.

1x 1 + 2x 4 + 3x 0 ... SOUČET - TEDY VÝTĚŽEK je 1 + 8 + 3x 0 = 9 + 3x 0= NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ SEBE SAMA + TROJITÝ NEOHRANIČENÝ POTENCIÁL (neohraničený potenciál Božské Trojjedinosti). VÝTĚŽKEM ohledně významu čísla 144 000 JE NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ SEBE SAMA V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO BOŽSKÉHO POTENCIÁLU.

14_4_000 ... OBSAH je opět dokonalá sestava 14_4_000 (14 - mystérium sebe sama a uchopování vyšších pravd) a 14_4_000 (4 - snaha zorientovat se v tomto mystériu) a 14_4_000 (000 - neohraničený Božský potenciál, trojjedinost). OBSAHEM JE SAMO NEOHRANIČENÉ BOŽSKÉ MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SNAHA ORIENTACE V NĚM.

144 000 = SOFISTIKOVANÉ VĚDĚNÍ O CESTÁCH SVĚTLA V POZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH. Za jednu sekundu oběhne světlo Zemský povrch 6,66-krát, což se rovná přesně 144 000 obloukovým minutám. Vyjádření pohybu světla po povrchu koule v úhlových jednotkách je mnohem výhodnější a přesnější forma popisu, než dnes běžně užívané metry za sekundu. CELKOVÉ VĚDĚNÍ O CESTÁCH SVĚTLA V POZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH, VČETNĚ PŘESNÝCH FYZIKÁLNÍCH ZNALOSTÍ.

144 000 nám svými principy sděluje:

 • NÁSOBÍCÍMI SILAMI JSOU ŠESTKOVÉ PRINCIPY ZEMĚ
 • ZUŠLECHŤOVANOU PODSTATOU JE MYSTÉRIUM UCHOPOVÁNÍ VYŠŠÍCH PRAVD A PODSTATY SEBE SAMA
 • VÝTĚŽKEM JE NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ SEBE SAMA V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO BOŽSKÉHO POTENCIÁLU.
 • OBSAHEM JE SAMO NEOHRANIČENÉ MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SNAHA ORIENTACE V NĚM.
 • A TAKÉ ODKAZUJE NA VYSOKÁ VĚDĚNÍ O CESTÁCH SVĚTLA V POZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH.