ODTAJNĚNÉ ČAKRY - systém devíti čaker

CO JSOU ČAKRY ?

Stejně tak jako nemůžeme plně poznat podstatu Boha, Zdroje, Stvořitele, stejně tak zdá se nemůžeme plně poznat a popsat ani podstatu čaker, prány, karmy, kundalíní ...

Člověk je dítětem kosmu. Podle prastarých indických náboženských textů (tanter) je naše individuální tělo složeno z několika těl. Například staří Egypťané jich rozeznávají 12. Tato těla jsou složena z hmoty a energií odpovídajících světů (hrubá hmota, jemná hmota, energetická pole, informační pole, ...) a jsou s těmito světy ve spojení a získávají odtud informace a energie. Všechna jemná těla jsou vzájemně propojena a komunikují se svým světem prostřednictvím energetických center, jež nazýváme čakry.Vyzařování bioenergetického centra

(obrázek byl pořízený technikou Kirlianovy fotografie)


čakra - čakras - čakram

V překladu ze sanskrtu čakra znamená kolo, lotos


Měření aktivity čaker se stává stále více exaktní záležitostí.

Flow Disc je mocným pyramidálním portálem, který má dar velmi silně otevírat čakry.


CO O ČAKRÁCH ŘÍKAJÍ MUDRCI

Že jsou to "domy bohů", že jsou to místa, kde se s nimi můžeme spojit a splynout s vesmírnými inteligencemi.

Že v každé čakře žije dílčí vládce určité charakteristiky a že současně ve všech čakrách žije Absolutno.

Že jsou to středobody sil ovládajících tělo i svět. Že v nejspodnější z nich spí "tvůrkyně světa" stočená do klubíčka - Kundalíní Šaktí, která ze sebe vydělila tyto středobody sil. Probuzená Kundalíní vychází vzhůru od centra k centru a rozpouští je v sobě. Tím se osvobozujeme od zjeveného světa a nabýváme skutečné podstaty. Evoluce spočívá v tom, že se Kundalíní zvedá od čakry k čakře a v Sahasráře se slévá s Absolutnem.

Čakry jsou psychoenergetická centra, generátory i příjemci božské energie. Skrze čakry přijímáme energii a informaci Boha.

Systém čaker je také naše Duše.

Čakry jsou informační a energetická centra. Lístky čaker jsou energetické a informační potoky, které dávají čakrám strukturu.

V čakrách je založena informace rozvinutí hrubých i jemných těl a našeho podvědomí rozvíjejícího se od vtělení k převtělení.

Čakry jsou představiteli světů a prostředníky mezi světy.

Čakry jsou středobodem Šaktí, životní síly - Pránašaktí.

Lidské tělo je souhrnem Vesmíru. Všechny části našeho těla jsou ve spojení se silami obíhajícími ve Vesmíru a zformovaly se ve spojení s ním. Skutečná podstata člověka se skládá ze sil, energií, světla a záření, jejichž kondenzace vytvořila fyzické orgány. Čakry jsou body, v nichž kosmické energie krystalizují v kvalitě těla anebo se transformují v psychické síly.


Čakry jsou obrazně řečeno jakoby navlečeny na osu páteře ve tvaru lotosových květů s rozličným počtem okvětních lístků či plátků. Ve starém Egyptě nazývaly čakry branami. Podle nich čakry vytvářejí energetické brány. Pokud jsou brány (čakry) "zavřené" obsahují nahuštěnou Pránu obíhající po centrálním kanálu. Pokud jsou otevřené, utváří je hadí síla, která stoupá po Sušumně vzhůru směrem k Bráhmovu otvoru. Uvádí se, že tehdy jejich potenciál dosahuje nepředstavitelné úrovně. Neodborná manipulace s některými čakrami proto může znamenat velmi velké až smrtelné nebezpečí.

Zablokované čakry vedou zákonitě k nejrůznějším nemocem. To však mívá svůj oprávněný důvod. Násilně a neodborně narušovat tento sice nezdravý, ale svým způsobem ustálený stav, může mít neblahé následky. Pracovat "bezhlavě" s jejich odblokováváním, které nejde harmonicky ruku v ruce s celkovým vývojem bytosti obecně, může vyvolat zcela nečekané a ještě hlubší problémy.

Veškerá práce na vlastním vývoji musí jít proto smysluplně krůček za krůčkem a s vynakládanou osobní snahou a energií. Osobně znám jeden velmi smutný případ nevhodného a nešťastného otevření korunní čakry.


KOLIK JE ČAKER ?

144 ?

Staří Jogíni říkají, že existuje 144 čaker. Číslo 144 je úžasné prastaré symbolické číslo odkazující na nejvyšší Poznání duchovních principů. Za chvíli se mu budeme více věnovat.

49 ?

Jiné školy soudí, že jich je 49. Číslo 49 je také navýsost symbolické. Číslo 4 je odvěkým symbolem ovládnutí a úplné orientace v daném prostředí a číslo 9 je symbolem duchovního prostřední a duchovního Poznání člověka.

12 ?

Číslo 12 je opět úžasně symbolické číslo - dokončený Božský cyklus, zvěrokruh s 12 znameními, 12 měsíců...

Některé velmi zajímavé zdroje, např. Dr. Swámí Gítánanda Giri, udávají 12 primárních čaker, dělených podle základních funkcí na dvě skupiny po šesti

pinda čakry - fyzické čakry mající na starosti fyzické tělo

mahákarana čakry, jiným názvem anda čakry (čakry kosmického vejce) - tvořící energetická centra, tedy příčinné čakry. Jejich umístění je ve vnější Auře. Z toho se dá odvozovat představa, že si tyto čakry Duše po smrti těla odnáší sebou a je pod jejich vlivem, dokud se svým vývojem nezbaví vnější Aury (dosažením čistého vědomí)

Staroegyptská "KNIHA BRAN" pojednávající o čakrách má analogicky také 12 oddílů.

anebo všeobecně známých 7 ?

a proč právě 9 ?


HOLISTICKÁ PROVÁZANOST

Svět je zjevně holistický. Vše souvisí se vším a vše je ovlivňováno vším. Není tedy až takové překvapení, že rozličné myšlenkové, duchovní, přírodní a fyzikální principy se zcela neúnavně opakují a projevují v nejrůznějších podobách, vzorech a variacích. Děje se tak na základě duchovních záměrů, idejí a následně vytvářených vzorů a matric, forem a formantů. Tytéž principy Podstaty tak prokvétají a krystalizují napříč různým sférám a kvalitativním úrovním kosmu. To nám názorně ukazuje tím nejkrásnějším způsobem, že ve Stvoření je obsažen záměr - Duch.

Stejnou měrou to pak platí také o symbolech a číslech. Ty hovoří sice tajemnou, ale za to nepřehlédnutelnou řečí. Kdo v ní umí číst, umí se orientovat na stezce hledání a Poznání.

Dvě nedávno odtajněné čakry SURIA a VADŽRADHARA upoutávají pozornost také tím, že jedna z nich je pod srdeční čakrou a druhá z nich je nad srdeční čakrou. Obklopují tedy naše srdce. Ta pod srdcem - SURIA je zdrojem sebedůvěry, vnitřní síly, pomáhá nám formovat naše etická pravidla, principy a přesvědčení a obnovuje procesy samoléčení.

Ta nad srdcem - VADŽRADHARA nám dovoluje probouzet v sobě neznámé dřímající síly a kontrolovat je podle našeho uvážení. Už jen z tohoto částečného výčtu jejich potenciálu je zřejmé, že mají moc a schopnost pomáhat nám stát se svébytnými a moudrými bytostmi, které nejsou pouhými ovcemi ve stádě. A uprostřed mezi nimi se nachází srdeční čakra. Je čakrou Lásky, která není založena na rozumu. Toto uspořádání umožňuje čakrám SURIA a VADŽRADHARA, aby zahořely Božím světlem, které nás povede cestou ke Zdroji, nikoliv od něj. A to mi připadá natolik veliké a důležité, že je myslím dobře vědět o nich a seznamovat se s nimi blíže v celkovém kontextu ostatních čaker.

V našem centru Serafín pracujeme se systémem devíti čaker. Na ucelenost systéu 9 čaker odkazuje sdělení, které v sobě ukrývá vyobrazení okvětních lístků čaker. Mudrci dávnověku, kteří zanechali lidstvu vědění o meridiánech, nádí a čakrách, nám zanechali svůj odkaz v systému číselného kódu 144 000. Tento Božský kód je zde, na naší planetě, automaticky hluboce propojen se symbolem a číslem 9. Pracujete-li v duchovní oblasti s nejtajnějším kódem všech kódů číslem 144 000, musíte pracovat i s kódem čísla 9. Myslím, že porozumění těmto číselným kódům je velmi prospěšné. Jsou totiž jednou z propojovacích částí našeho holistického Univerza. Poprosím proto nyní o trochu trpělivosti. Chtěl bych zasadit vědění o číselných hodnotách čaker do holistického nazírání a chápání světa. Věřím, že náš vhled tím bude ještě hlubší.

1 + 4 + 4 = 9

Toto je v symbolické rovině veliké Poznání. Číslo devět je nejvyšším číslem v řadě. Po devítce již následuje dvojciferné číslo 10, které je složené ze dvou již se opakujících čísel - nuly a jedničky. Devítka je dokonalé číslo. Vrací se vždy sama do sebe. Násobte jakékoliv číslo devítkou, numerologickým výsledkem bude vždy devítka. Devítka zrcadlí hranice, kam až lze zajít při vývoji bytosti ve fyzickém těle. Ten, komu se již podařilo rozpustit karmu, (člověk žijící devítka dejme tomu např. Dalajláma) získává svobodou volbu, kam chce nově jít. Např. do zcela jiných systémů? Nebo zpět na Zemi jako učitel národů? Tímto novým zaslouženým potenciálem je v symbolické rovině desítka: Nová Konkretizace - 1 a Nový Potenciál - 0

Devítka zrcadlí nevyšší hranici duchovního Poznání bytostí žijících ve hmotných tělech. Pokud je v symbolické rovině skutečně hranicí, za kterou je něco jiného a nového (pohádkové "za devatero horami a řekami...), potom 144 000 okvětních lístků devíti čaker zdá se odkazuje na hranici kam až se dá prací s čakrami dojít. Devět čaker tedy dává krásný smysl z hlediska ucelenosti.

Zde najdete více o principech zrcadlenými číslem 9 

Zde najdete více o principech zrcadlenými číslem 144 000 

Zde najdete více o principech zrcadlenými číslem 0

Zde najdete více o principech zrcadlenými číslem 1


SYSTÉM DEVÍTI ČAKER

Za chvíli v tabulce uvidíme, že počet okvětních lístků čaker (nádí) odkazuje symbolicky i logicky na číslo 144 000 a počet nádí pomocných čaker odkazuje na číslo 144. Skvěle to zapadá do všech výše uvedených symbolických souvislostí.

Přijmeme-li čísla 144 000 a 144 jako výchozí základ ke smysluplnému symbolickému nazírání na svět a na člověka a jeho životní prostředí, potom je symbolické číslo 9 jen logickým a principiálním důsledkem této koncepce.

Čaker je zřejmě právě tolik, kolik jich umíme smysluplně pojmout, poznat a využít.

Rozeznáváme hlavní kanály, vedlejší kanály, primární čakry, sekundární čakry. Akupunkturní body, které všichni známe, jsou tvořeny čakrami terciálními. Jen těchto terciálních čaker je podle kvalifikovaných zdrojů přes 6 miliónů. Záleží tedy na našich schopnostech, kolik jsme jich schopni v praxi využívat ve svůj prospěch.

Současná literatura nejčastěji popisuje systém čaker se sedmi hlavními čakrami. Tajné prastaré moudré ezoterické zdroje jich však uvádějí právě 9. Myslím, že mistři ve svých dobách vždy dobře věděli, kdy a které informace jsou lidstvu obecně a plošně prospěšné a které nikoliv. Některá vědění je prospěšné šířit veřejně a některá vědění naopak výhradně individuální cestou.

Nedovolil bych si sám od sebe veřejně šířit bližší informace o utajovaných čakrách. Lidstvo a svět se však vyvíjí. Velcí Mistři již na to zareagovali uvolněním informací. U dosud utajovaných čaker SURIA a VADŽRADHARA, se situace natolik změnila, že se nyní staly odtajněnými a my si je v základním orientačním rozsahu představíme. A tím získáme systém 9 čaker.

Dnes existují dostupné prameny i o dalších utajovaných čakrách - SOMA, která je v bezprostřední blízkosti deváté čakry SAHASRARY a BINDU, která je v oblasti týlní kosti. Zdroje však současně velmi důrazně varují, že není radno si s nimi zahrávat bez znalostí a hlubokého vhledu. My se nyní budeme věnovat jen těm čakrám, jež veřejně odtajňují velcí a moudří Mistři, ve které mám osobní důvěru, jako je např. ruský Mistr Boris Tichanovský.

SURIA je ezoterická čakra. Obnovuje energetické procesy a procesy samoléčení. Je zdrojem sebedůvěry a uvědomění vnitřní síly. Díky ní jsme schopni odpoutat se od vlivů vnějšího světa a zároveň na něj působit svým vlivem. Toto centrum odpovídá za formování našich principů, etických pravidel a přesvědčení.

VADŽRADHARA nám dovoluje probudit v sobě neznámé dřímající síly a naučit se je kontrolovat podle svého uvážení a rozhodnutí. Je schopna ochraňovat nás od činností cizích energií, a zdá se být bariérou mezi vnějšími a vnitřními silami. Odpovídá za ochranu (imunitu). Její mantra vyvolává velikou kosmickou projekci.

PROČ SE TAJILY INFORMACE O TĚCHTO DVOU ČAKRÁCH ?

Osobně si myslím, že to má více důvodů. Jedním z nich zřejmě je, že při meditaci na tyto čakry se snadno můžeme dostat do jistých SIDDHI, tedy neobyčejných schopností. Podle klasických jogínských škol to je nebezpečné, protože nelze takto dosahovat získání SIDDH a nelze toho využívat. Mají za to, že to odvádí jogína od hlavního cíle - od osvobození. V jejich pojetí tyto schopnosti mají přicházet samy při dosažení vysoké úrovně dokonalosti. V jiných ezoterických školách se však dosahuje SIDDH a jejich stoupenci se za jejich pomoci snaží spojovat s Bohem.

Myslím si, že právě dnešní mimořádná přelomová doba, nás na všech úrovních a rovinách vybízí a podporuje k našemu vlastnímu tvořivému pojetí světa, života a sebe sama. Vibrace se zvyšují. Doba lidských ovcí ve stádě končí. A právě pomocí těchto dvou odtajněných čaker získáváme darem úžasný duchovní potenciál k dalšímu osobnímu růstu.


ZMATENÍ V DŮSLEDKU UTAJOVÁNÍ

Utajováním čakry SURIA, která se nachází přímo nad čakrou MANIPUROU docházelo v průběhu staletí při opisování od autora k autorovi k určitému zmatení ve vnímání funkce a umístění třetí čakry MANIPURY. Ta je některými autory vyobrazována s osmi okvětními lístky a jinými zase s deseti lístky. Někdy je umísťována do oblasti dva až tři prsty nad pupkem a jindy ještě výše do oblasti sluneční pleteně.

Současně s tím se rozšířila i další chyba, že sedm čaker přesně odpovídá sedmi barvám duhy a sedmi tónům. MULADHARA tak má být červenou atd. ... až po fialovou SAHASRARU. Je to pouze spekulativní a zjednodušující závěr. Barva čakry závisí především na stavu člověka, na stavu pozorovatele a může se měnit. Čakry proto mohou mít v závislosti na stavu a na úrovni vnímání libovolnou barvu. Přitom všechny barvy mají stejnou důležitost.

systém devíti čaker

144 000 hlavních pramenů energie

144 nádí (pomocných vedlejších pramenů)

tabulka počtu okvětních lístků v závislosti na poloze čakerGRAFICKÉ SOUVISLOSTI - R - RAM

Graf závislosti počtu lístků/nádí (tedy struktur propojovacích informačních a energetických kanálů) na umístění čaker vytváří svým charakteristickým tvarem písmeno R

Na ještě vyšší vibrační úrovni je modrou barvou znázorněna neohraničená a ne-konečná hodnota Prány / Zdroje.


VÝZNAM OKVĚTNÍCH LÍSTKŮ

Okvětní lístky ve vyobrazení čaker symbolizují nádí, což jsou energetické a informační potoky, kterými jsou čakry napojeny a propojeny.

Každá čakra je napojena na určitý charakteristický počet nádí. Množství okvětních lístků ve vyobrazení každé čakry je proto určeno polohou čakry a počtem nádí. Čakry tak získávají symbolickou podobu lotosu s nádí ve tvaru okvětních lístků.

V nádí (v okvětních lístcích čaker) vznikají zcela specifické a pro danou čakru charakteristické vibrace. Vibrace, které v nich vznikají, jsou reprezentovány odpovídajícím písmenem sanskrtské abecedy. Na některých vyobrazeních čaker jsou na lístcích namalovaná různá zvířata a symboly, čím se ještě více zpřesňuje charakteristika a zabarvení funkcí jednotlivých nádí.


Valerie Huntová prokázala, že čakry se podílejí na procesu myšlení a vzpomínání.

Objevila, že při vzpomínkách kmitá energie mezi čakrami VIŠUDDHA a ADŽŇA.

Je velmi zajímavé sledovat, že procesy myšlení a vzpomínání se energeticky projevují v místě, které i systém 9 čaker nechává z nějakého důvodu "nepojmenované."


HOLISTICKÉ "R" SOUVISLOSTI

"Vše projevené" jsou energie. Svět tedy můžeme velmi dobře vnímat právě skrze energie. Čakry jakožto klíčová energetická centra nám poskytují nekonečný prostor pro studium a poznávání vzájemných souvislostí Stvoření. Jedna souvislost, kterou jsem nazval "R" souvislostí, se nám ukáže, když se pokusíme zachytit do grafu průběh hodnot zaznamenávající počet okvětních lístků v závislosti na poloze čaker.

Protože lístky symbolizují nádí, což jsou energetické a informační potoky, které dávají čakrám charakteristickou strukturu, můžeme tak v grafu pozorovat průběh závislosti celkové energetické charakteristiky člověka v závislosti na jeho jednotlivých čakrách.

Grafický průběh této křivky má zřetelný a charakteristický tvar. A opravdu, tento nezaměnitelný tvar není jen grafem, je současně i jantrou, tedy obrazovým kódem našeho energetického centra - čakry MANIPURA.

Na čakru MANIPURA působí i jiné kódy. Zvukovým kódem (mantrou), který ji rozechvívá, je zvuk souhlásky R. Je tedy jen logické, aby se zvuk souhlásky R vyjadřoval v grafické podobě tvarem, který je přímo charakteristikou a jantrou čakry MANIPURA, tedy tvarem - písmenem R.

Dokonalá holistická provázanost Univerza mi napovídá, že to je jeden z mnoha nespočetných důvodů, proč písmeno R je právě takové, jaké je a proč třeba nemá nějaký jiný tvar. Holistické souvislosti jsou nedozírné.

Písmeno R se stalo přímým symbolem zobrazení čakry, která je energetickým centrem pupeční pleteně, tedy čakry, která je považována za "centrum síly". Pokud bychom chtěli vtisknout symbol vědění a znalostí o energiích člověka do některé z čaker, potom by myslím byla symbolicky nejvhodnější ta čakra, která je právě centrem síly. Vědění a Poznání, to jsou největší klenoty a bohatství Ducha. Takové místo by pak vskutku bylo MANIPUROU, bylo by tedy "místem klenotu" (mani = klenot pur = místo).

A protože svět je vskutku holistický, kde vše souvisí se vším, tak písmeno R nám zajímavě prokvetlo do dalších nejrůznějších podob a souvislostí.


MANIPURA - "R" SOUVISLOSTI

Ram- mantra. Písmeno R je zvukovým kódem mantry čakry MANIPURA

Písmeno R je obrazovým symbolem čakry. Písmeno R je optickým kódem jantry čakry MANIPURA

TRojka čakra, (pozn. tři = v sanskrtu: tRi)

Odpovídá za zRak, (pozn. zrak = v sanskrtu: dRšti)

Produkuje emoce Rozčilení a hněvu, (pozn. v sanskrtu: kRodha)

projektuje se v ní také stRach, (pozn. mnoho jadrných slov obsahuje hojně písmeno R)

Dlouhotrvajícím utajováním ezoterické čakry SURIA (Sluneční pleteň / 10 lístků / obnovuje energetické procesy), která se nachází hned nad čakrou MANIPUROU (pupeční pleteň / 8 lístků / centrum síly), došlo v průběhu času k určitému zmatení při zobrazování čakry MANIPURY. Do jejího zobrazování byly částečně vkládány prvky zobrazení čakry SURIA. Projevovalo se to například tím, že MANIPURA byla někdy zobrazována s 8 lístky a někdy s 10., např. u výše uvedeného zobrazení je sice použito 10 lístků, avšak v 8 rozích. Ve vyobrazení je sice použito "Manipurské" písmeno R, avšak podkladem je zlaté "Surijské" Sluneční záření a Sluneční energie.

Symbol jantry čakry MANIPURA - samotné sanskrtské písmeno R, přesně odpovídá získanému grafu vyobrazenému výše.

V symbolu čakry je dokonce navíc zobrazen i vztah profilu energií člověka vůči Práně, tedy vůči nekonečné energii Zdroje.

Neohraničená energie Zdroje je znázorněna horní nekonečnou rovnou hodnotou, nad níž v jantře dokonce bdí i "oko Zdroje".


R  FORMANT

Vzhledem k povaze věci, je toto silné téma prozatím určeno pouze k osobnímu individuálnímu předávání.


1.   Múládhára čakra   (múl = kořen, ádhar = základ)

Umístění - Kořenová kostrční pleteň - nachází se na spodním konci páteře v místě, kde had Kundalíní vysouvá svůj ocas, tj. dva centimetry nad koncem kostrče.

Působení - Je zdrojem našeho bytí a velmi těsně svazuje naše tělo se Zemí. Každý člověk má tělo a živočišnou podstatu. Tvoří hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. První čakra zodpovídá za naše přežití, za potravu, oblečení, útočiště, ochranu a pokračování rodu. MULADHARA zabezpečuje naši psychickou stabilitu v různých životních situacích. Je spojena s nevědomím, kde jsou uloženy skutky a zkušenosti z minulých životů. Tvoří proto základ pro rozvoj osobnosti a pro průběh osudu podle karmického zákona. Pozitivními vlastnostmi této čakry je vitalita, životní síla a rozvoj vědomí. Její negativní aspekt představuje lenost, pudovost a egocentričnost. Odpovídá za čich.

Jantra - Čtyři okvětní lístky ohnivě červené barvy. V bílém prostředku se nachází žlutý čtverec s odpovídajícím sanskrtským znakem.

Mantra - LAM

Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost na konec páteře, na místo čakry MULADHARA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

Snažte se představit si a procítit teplo v této oblasti. MULADHARA je spojená s energiemi Země. Představujte si cokoliv, co vás propojí se Zemí. Například jak vaše nohy vrůstají jako kořeny do země, do vlhké hlíny, nebo jak vaše bosé nohy a prsty pronikají plážovým pískem do hlubších a chladnějších vrstev. Představte si, jak ze Země vašima nohama stoupá nahoru do vašeho těla příjemná léčivá chladivá energie. V tomto stavu chvíli setrvejte. Otevřete oči.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy - rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.


2.   Svádhišthána čakra   (sva = svůj, vlastní, adhišthána = místo)

Umístění - Křížová pleteň (vaječníky, prostata) - nachází se mezi pupkem a první čakrou.

Působení - Nachází se v ní sexuálně emocionální centrum a její hlavní hybnou silou je sexuální aktivita. Přání pohroužit se v moře pocitů, cítit se přitažlivým a mít možnost dostat od partnera všechno, po čem toužíme - to jsou potřeby druhé čakry. SVADHISTHANA, to je především dobře vyjádřená reprodukční schopnost. Je také druhým stupněm našeho vývoje. Evoluce vědomí do stavu čistého lidského vědomí má svůj počátek právě v této čakře. Je sídlem podvědomí, které obsahuje všechny zkušenosti a zážitky z našeho současného života už od počátku naší existence v matčině lůně. Nižší čakra MULADHARA je "skladiště" našich karem, ale k jejich aktivování dochází až ve SVADHISTHANA čakře. Záleží tedy jen na nás, zda využijeme svých vloh k dobrému či špatnému.

Tato čakra odpovídá za chuťové pocity.

Jantra - Šest okvětních lístků tmavě červené barvy, které lemují modrý střed květu, v němž je bílý kruh se symbolem čakry.

Mantra - VAM

Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost místu mezi první čakrou a pupkem. Zde se nachází SVADHISTHANA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

Druhá čakra je spojená s energiemi vody. Představujte si cokoliv, co vás propojí s vodou. Například jak stojíte v příjemném dešti, nebo jak stojíte na břehu moře, nebo se volně vznášíte v jezerních vodách. Spojte se v myšlenkách s touto vodou a představujte si, jak energie vody vstupují do Vašeho těla. Snažte se, aby Vaše pocity byly výrazné.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy - rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.


3.   Manipúra čakra   (mani = klenot, pur = místo, město)

Umístění - Pupeční pleteň (slinivka) - nachází se v oblasti pupku.

Působení - Tuto čakru, stejně jako předcházející charakterizuje vyhledávání potěšení. Hlavním směrem však není sexuální, ale citová aktivita. MANIPURA se považuje za "centrum síly", avšak tato čakra může produkovat i takové negativní emoce jako je rozčilení a hněv. Odpovídá za zrak.

Jantra - Je zobrazována jako lotosový květ s osmi okvětními lístky tmavě modré barvy. V jejím středu je na bílém pozadí červený trojúhelník se sanskrtským označením čakry.

Mantra - RAM

Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost oblasti pupku. Zde se nachází čakra MANIPURA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

MANIPURA je spojená s energiemi ohně. Snažte se představit si a procítit teplo. Představujte si, jak se ve Vašem těle rozhořívá malý oheň. Oheň sílí a roste. Cítíte teplo, pak horko. Stáváte se ohněm. Všechna jeho energie je ve Vás. V tomto pocitu chvíli setrvejte.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy - rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.


4.   Suria   (Suria = Slunce, Bůh Slunce)

Umístění - Sluneční pleteň - čtvrtá čakra (nadledvinky). Nachází se v rovině sluneční pleteně - solar plexus.

Působení - Je zdrojem sebedůvěry, uvědomění vnitřní síly. Díky ní jsme schopni odpoutat se od vlivů vnějšího světa a zároveň na něj působit svým vlivem. Toto centrum odpovídá za formování našich principů, etických pravidel a přesvědčení. Je to ezoterická čakra, obnovuje energetické procesy samoléčení. Odpovídá za fyzické zdraví a léčitelské schopnosti.

Jantra - Má deset okvětních lístků červeno-oranžové barvy se zlatým kotoučem s tečkou uprostřed - symbolem Slunce.

Mantra - SUM

Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost oblasti Sluneční pleteně - Solaru. Zde se nachází čakra SURIA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

SURIA je spojená s energiemi Slunce. Snažte se představit si a procítit teplo. Představujte si například horký slunný den, jste na pláži a Vaše tělo se koupe ve slunečních paprscích a přijímá jeho blahodárné energie. Vaše tělo je doslova zaléváno slunečními paprsky. Představte si, jak se přímo uvnitř vás vytvořilo malinké a laskavé Sluníčko a jak toto vnitřní Sluníčko vás zahřívá zevnitř. Laskavé Sluníčko dává všem život a energii. Přijímáte ji. Postupně se sami stáváte tímto Sluníčkem.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy - rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.

Osobní zkušenosti - čakra SURIApřímo vybízí ke "každodenní práci" s ní. Často provádím venku na vzduchu Solarizaci, tj. úžasné cvičení, při kterém se řízeně dívám očima do Slunce (zde však musím všechny důrazně varovat. Dívání do Slunce musí být řízené a musí podléhat jasným a striktním pravidlům, aby nedošlo k poškození zraku. Je potřeba se to napřed naučit pod vedením učitele a teprve až potom je možné to volně zkoušet). Pakliže se toto cvičení provádí správě, tak nejen, že si zrak nijak nepoškozujeme, ale neuvěřitelným způsobem si energeticky a informačně nabíjíme všechny vnitřní orgány. V očích je totiž velmi husté zakončení jejich energetických drah. A není zde řeč pouze o energiích známých vědě, ale také o energiích a informačních tocích vědou zatím neuznávaných nebo neobjevných. Slunce je naším Otcem, řídí chod celé Sluneční soustavy, všech jejích planet a posílá nám nejen energie vědou měřitelné, ale také všechny ostatní energie, kosmické energie a informační vzorce. Po jednom krátkém Solarizačním cvičení (max. 10 minut) se často cítím, jako bych si dal například dvě kávy. Cítím se energeticky doslova "nakopnutý."

Sluneční energie je v lidském těle speciálně rozváděna jedním ze tří hlavních kanálů - PINGALOU. Tento energetický kanál začíná u první čakry a hadovitě se obtáčí kolem našeho hlavního kanálu - SUŠUMNY a stoupá vzhůru. PINGALA je zakončená v pravé nosní dírce. V levé nosní dírce je zakončený další energetický kanál - IDA, který se ve dvojici společně s PINGALOU obtáčí kolem SUŠUMNY a stoupá vzhůru. IDA rozvádí po těle Měsíční energii.

Když provádím Solarizační cvičení, tak téměř vždy, nebo velmi často, mě v určitou chvíli zalechtá v pravé nosní dírce a následně kýchnu. Jednou nebo i vícekrát. Mohu tak přímo na sobě pozorovat jemné nuance, kdy a v jakých situacích se projevují toky Slunečních energií mým tělem. Doslova si to užívám, a když si kýchnu, cítím určité pročištění a uvolnění.

Důvod proč to celé říkám je souvislost se Sluneční čakrou SURIA. Poté co jsem objevil odtajněné vědění o čakře SURIA, jsem při Solarizačním cvičení začal zkoušet pracovat i s ní, tedy nejen s očima. A první co mě po provedeném Solarizačním očním cvičení uvítalo, byla ukázka provázanosti Sluneční pleteně (solaru plexu) s kanálem PINGALA. Nadzvedl jsem si triko, aby mohlo Slunce svítit přímo na můj solar a ihned mě zalechtalo v pravé nosní dírce a kýchnul jsem. Stalo se tak ale až po očním Solarizačním cvičení, tedy po "profouknutí - pročištění - oživení" kanálu PINGALA. Bez předchozího očního Solarizačního cvičení se mi zatím tak neděje.

Zjistil jsem, že s touto čakrou lze také účinně pracovat vizualizací. Příklad: byl jsem za úplňku v lese, objímal jsem strom a snažil se o "napojení." Představil jsem si Sluneční energii, která zcela zalévá povrch Měsíce a ten nám ji formou nádherného úplňku odráží zpět na Zem. Představil jsem si, jak tuto transformovanou Sluneční energii přijímá moje čakra SURIA v oblasti Solaru. Ihned mě zalechtalo v nosních dírkách a kýchnul jsem. Tedy nejen přímý pohled do Slunce, nebo přímé vystavení solaru Slunečnímu svitu způsobuje "energetické profouknutí" příslušných drah, ale také mentální proces, vizualizace, myšlenka, záměr.

Začal jsem tedy zkoušet pracovat mentálně s formantem "R" v oblasti břicha a ... dějí se neuvěřitelné věci, zatím však o nich nechci psát. Možná později.


5.   Anáhata   (Anáhata náda = nekonečný zvuk)

Umístění - Srdeční pleteň - pátá čakra - srdeční - leží uprostřed hrudníku v oblasti srdce.

Působení - Je čakrou lásky emocionální, ne rozumové. Je sídlem emocí a pocitů. "Cesta srdce", to není životní strategie, ale radost ve všech jejích projevech. Dovoluje nám žít svůj život a má vliv na materiální svět. Daná úroveň vědomí je založena na víře. Zvykli jsme si, že život je boj, kdy je nutné mít plán obrany a zabezpečení. Je to způsobeno strachem ze ztrát. Když však volíme cestu srdce, nezůstane pro strach žádné místo. Je také sídlem poezie. Kdo se soustředí na tuto čakru, může rozvíjet svůj talent jako spisovatel nebo básník. Další silou vycházející z ANAHATA čakry je sankalpa šakti (síla, která plní přání). Dvanáct okvětních plátků lotosu odkazuje také na božské vlastnosti srdce: blaženost, mír, harmonii, lásku, pochopení, soucit, bystrost, čistotu, jednotu, milosrdenství, dobrotu a odpuštění.

Jantra - Dvanáct okvětních lístků červeno-hnědé barvy. V bílém středu je symbol čakry.

Mantra - JAM

Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost oblasti středu hrudníku na úrovni srdce. Zde se nachází čakra ANAHATA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

ANAHATA je spojená s energiemi vzduchu. Představujte si svěží vánek v obličeji. Představujte si, jak Vámi prochází vzduch a nikde se nezastavuje. Přestáváte postupně vnímat svoje tělo. Jste stále lehčí a vzdušnější. Užíváte si pocity lehkosti a čistoty. Jste utkáni z průzračného vzduchu. V tomto pocitu čistoty a lehkosti chvíli setrvejte.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy - rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.


6.   Vadžradhara   (Vadžra = dordže, ... dokonalost, dhara = nosit, držet, svrchovaná podstata) Vadžradhara = držitel svrchovaného Božství, držitel božského nástroje, báze dokonalosti

Umístění - Hrudní pleteň - brzlík. Je uprostřed hrudi mezi srdeční a hrdelní čakrou.

Působení - Ve starých spisech jsou o této čakře jen řídké zmínky a v současné literatuře o ní těžko najdeme bližší informace. Již od dávných dob se tato čakra považovala za tajnou, protože je zdrojem magické síly. VADŽRADHARA je čakrou mágů a léčitelů. Díky ní jsme schopni probudit v sobě neznámé, dřímající síly a naučit se je kontrolovat podle svého uvážení, rozhodnutí. Toto energetické centrum je také schopno ochraňovat nás od činnosti cizích energií, a zrovna tak se jeví jako zvláštní bariéra mezi vnějšími a vnitřními silami. Odpovídá také za ochranu - imunitu. Uvádí se také, že je centrem duchovního kosmického multidimenzionálního Srdce.

Jantra - Ostře žlutý / zlatý květ se čtrnácti fialovými okvětními lístečky. V jejím centru je modrý nebo stříbrný symbol Vadžry.

Mantra - GRIM (HRIM). Tato mantra vyvolává velikou kosmickou projekci.

Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost na oblast nad srdeční čakrou uprostřed hrudníku v místě brzlíku a nervu vagu. Nachází se zde tajná čakra VADŽRADHARA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a snažte se tam pocítit teplo. VADŽRADHARA je čakra léčitelů. Snažte se procítit nekonečnou lásku ke všemu živému a vyvolejte v sobě snahu pomáhat. Je jen dobře pokud v tomto stavu pocítíte v konečcích prstů píchání anebo pokud se Vaše ruce zlehka zvednou. Prociťte tento okamžik komunikace s VADŽRADHAROU.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy - rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.


7.   Višuddha   (viš = jed, šuddhi = pročištění, višuddhi = kompletní očištění, čistota, svatost)

Umístění - hrdelní pleteň (štítná žláza) - nachází se v oblasti šíje v rovině štítné žlázy.

Působení - Je čakrou hudebníků, básníků, umělců, lidí tvůrčích, schopných silně a zřetelně vnímat estetiku světa a zobrazovat ji ve svých dílech. Každý, kdo výrazně vnímá jemné zážitky, krásy přírody, má toto centrum rozvinuto. Jejím otevřením začínáme vlastní nadání správně vnímat, jinak by se neprojevila. Každý z nás v sobě může objevit určitý tvůrčí dar. Tvořivost a budování jsou dostupné každému. VIŠUDDHA čakra je výchozím místem pro udána pránu, jejímž úkolem je očišťovat tělo od jedovatých látek. Odtud pochází i název této čakry. Nejde však pouze o tělesnou rovinu, očista se týká i mysli a ducha. Potlačené problémy a nepříjemné zkušenosti, které jsme v životě "spolkli", dále existují v našem podvědomí, a to až do té doby, než je znovu vyvoláme a pak pročistíme a vyřešíme.

Jantra - Má šestnáct okvětních lístků tmavě modré barvy lemující nebesky modrý střed s odpovídajícím symbolem.

Mantra - CHAM

Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost na oblast hrdelní prohlubně. Zde se nachází čakra VIŠUDDHA. Třete dlaněmi před touto oblastí a snažte se v ní pocítit teplo. Vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla. VIŠUDDHA je spojena s energiemi éteru. Pokud zaznamenáte pocit lehké vibrace, bude to jen dobře. V tomto stavu spočívejte několik vteřin.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy - rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.


8.   Adžňa   (ádžňá = pokyn nebo poznání)

Umístění - Hypofýza (podvěsek mozkový) - osmá čakra - záhadné "třetí oko." Rozkládá se uprostřed čela, nad kořenem nosu v bodě mezi obočím.

Působení - Vyšší cíl osmé čakry je inspirace a pohoda. Je to svět obrazů vznikajících v našich myšlenkách. Nicméně má i protilehlou krajnost, a to snahu utíkat od skutečnosti do světa iluzí. Závisí na ní schopnost taktického myšlení, která umožňuje úspěšně se vypořádat s řešením jakýchkoliv otázek ve vědě, výrobní činnosti, v běžném životě. Odpovídá za intelektuální činnost a myšlenky. ADŽŇA čakra leží uprostřed čela mezi obočím, a proto se také nazývá "třetí oko". Je to centrum čistoty a moudrosti. Tvoří hranici mezi lidským a božským vědomím. Je sídlem "vnitřního Mistra". Znamená to, že moudrost a poznání se uskutečňují v jednání. Sobecký intelekt se sklání před eticky vyšším rozumem a silou rozhodování.

Jantra - dva modré lístečky s bílým středem ve tvaru oka. Uprostřed je symbolické znázornění AUM zlaté barvy. V jiných pramenech má tato čakra 96 okvětních lístků.

Mantra - OM

Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost na oblast "třetího oka." Nachází se zde čakra ADŽŇA. Třete dlaněmi před čelem, vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla a snažte se představit si před sebou nekonečné nebe, nekonečný Vesmír. ADŽŇA uskutečňuje spojení s informačním polem Vesmíru. ADŽŇA je spojena s energiemi a informacemi Vesmíru. Představujte si, že jste přirozenou součástí Vesmíru. Jste jednou z mnoha hvězd a spolu s nimi letíte napříč Vesmírem do nekonečna. Snažte se prožít velkolepost Vesmíru a to, že jste jeho neoddělitelnou součástí. Vy sami pomáháte vytvářet svou existencí nekonečný Vesmír.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy - rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.


9.   Sahasrara   (sahasra = tisíc, nekonečný)

Umístění - epifýza (šišinka) - devátá čakra je na temeni hlavy pod a nad temenní kostí. Její průměr je kolem 12cm a výška asi 5cm. Je to oblast polokoulí předního mozku.

Působení - Člověk, který má rozvinutou SAHASRARU, je schopen rychle myšlenkově uchopit situaci vcelku, "jediným pohledem", jakoby "svrchu". Je to člověk s vhledem či nadhledem. Jedná se o kosmickou čakru Pravdy a Bytí. Představuje čistou, nezkalenou kosmickou energii. Naše přání pocítit Boha je hlavní přání deváté čakry. V čakře SAHASRARA se vyskytuje jedna významná síla - medhá šakti, která ovlivňuje takové schopnosti, jako je paměť, koncentrace, vnímavost.

Jantra - lotos s tisíci fialovými okvětními plátky, symbolizující úplné rozšíření vědomí. Ve svém středu obsahuje bílou barvu, která v sobě zahrnuje všechny barvy spektra, podobně jako se v SAHASRAŘE slévají energie všech nádí.

Mantra - AUM (AUOM)

Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost do oblasti temene hlavy. SAHASRARA je spojená s energií Vesmíru. Zvedněte ruce nahoru a udělejte sedm krouživých pohybů nad sebou. Dlaně přitom uzavírají kruh odpředu dozadu. Dejte ruce dolů podél těla a prociťte příjemnou chladivou energii, jak směřuje ze všech stran k Vaší hlavě. Postupně se v této energii rozplýváte a rozplýváte, až přestáváte cokoliv pociťovat. Zůstává ve Vás pouze jediná myšlenka: "Procházím celým Vesmírem a Vesmír prochází mnou."

Tělo se mírně houpe dopředu a dozadu, cítíte se lehce, cítíte prázdnotu, cítíte se beztížně, ruce se mohou samovolně zvedat. Uchovejte si na pár vteřin tento příjemný pocit.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy - rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.


MEDITACE NA ČAKRY

Ve fyzickém těle se čakry nachází v oblasti míchy, mozku, velkých nervových pletení a žláz s vnitřní sekrecí. Všechny tělesné funkce a systémy: nervové, zažívací, dýchací, močově-pohlavní atd., jsou pod kontrolou těchto jemných center životní energie. Působíme-li na čakry, působíme tím na libovolnou soustavu nebo orgán, protože každá čakra odpovídá za příslušný systém.

Pro meditaci na čakry se používá vyobrazení čaker. Různé školy také využívají vyobrazení rozličných symbolů, obrázků živočichů, hmyzu, květin, božstev, písmen sanskrtu, která umisťují do příslušné jantry. Jestliže meditujeme s tímto symbolem, můžeme na čakru působit.

  • První fáze meditace.

Meditovat můžeme vsedě, vstoje, vleže i v pohybu. Je však vždy nutné dosáhnout plného uvolnění a odpoutání se od každodenních problémů. Pozorně si přečtěte popis čakry a prohlédněte si její vyobrazení. Potom si čakru co nejpřesněji představujte. Představujte si ji uvnitř svého těla, jak je napojená na páteř. Následně si vyvolejte v dané čakře pocit tepla, jemného píchání, pak chladu a opět tepla. Až se to postupně naučíte, tak si připojte také příslušnou mantru čakry.

  • Během jedné meditace je nutné představovat si pouze jednu čakru.
  • Doba meditace je 10 až 20 minut.
  • Je vhodné začít MULADHAROU a podle možností postupně pokračovat až k ADŽNĚ.
  • Pozor, se Sahasrarou se meditovat nemá!
  • Druhá fáze meditace.

Zkoncentrujte pozornost na svoji čakru tak mocně, že uvidíte svoji barvu a své znázornění čakry a procítíte své vnímání čakry. U každého budou jiné pocity.

Začněte MULADHAROU a pokračujte až k ADŽNĚ.

  • Třetí fáze meditace.

Představujte si všechny čakry současně a pociťujte v nich vibrace.

Mantra pro meditaci se všemi čakrami je "Om mani padme hum"


TIP: ČAKROVÁ MEDITACE S KRYSTALY

POSTUP:

Používám při ní 9 krystalů, které si vybírám pocitem. Většinou to jsou křišťály a trochu i nějaké fluority. Udělám si klid a lehnu si. Všechny křišťály si rozmístím na místa vyústění devíti čaker a postupně je prodýchávám. Výběr toho kterého krystalu pro jednotlivou čakru ponechávám opět na intuici.

Začínám s prodýcháváním odspodu od první čakry Muladhary a končím u deváté čakry Sahasrary. U první čakry si vizualizuji, že začíná zhruba dva metry pod mým tělem, pod úrovní Země a že se rozprostírá až ke kostrči. U každého centra čakry si představuji, že právě jím nadechuji a vydechuji. Představuji si, že krystaly posilují čakry a spolupracují s nimi. O nic jiného se už dál nesnažím. Na závěr pak ještě prodýchávám všechny čakry naráz.


MIOŘÁDNÉ PŮSOBENÍ:

Tato meditace je v mém případě úchvatná svým působením. Pokud se patřičně zklidním, tak u prodýchávání jednotlivých čaker se mi samovolně dostavují vize, obrazy, scény. Tyto vize mají souvislost s danou čakrou a pocitově při nich dochází k jakémusi pročištění, či uvolnění.


PŘÍKLAD:

prodýchávám srdeční čakru Anahatu a samovolně při tom spatřím pod vrstvou ledu rybu, která se dusí. Silně soucítím s rybou a bez přemýšlení jediným silným úderem ruky rozbíjím led a rybu vysvobozuji od udušení. Po meditaci, pak mohu ještě dodatečně přemýšlet o významovém sdělení obdržené vize.


DOPORUČENÍ:

Uvádí se, že se Sahasrarou se meditovat nemá. Já osobně s ní však tento tip meditace provádím. Sami uvažte, zda tuto meditaci provádět i se Sahasrarou. Při jakémkoliv náznaku nepříjemných projevů ji neprovádějte. Krystaly samozřejmě doporučuji průběžně čistit a nabíjet.


Poděkování - za výše uvedené informace, rozsáhlé citace a vědění vděčím největší a nezastupitelnou měrou Mistru Borisovi Tichanovskému. Jeho zkušenosti jsou vskutku nesmírné. Kromě výsledků a zkušeností mého vlastního bádání a hledání mi byl dalším zdrojem informací i Jaromír Kozák a jeho znalosti v oblasti psychoenergetiky a léčby životní silou.


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________