KOSMICKÝ KÓD 666

FASCINUJÍCÍ KOSMICKÝ SYMBOL 666

Ještě než se ponoříme do významu symbolu 666, zkusme se na něj chvíli jen tak zadívat. Jako na obrázek, bez přemýšlení. Je něčím výjimečný, že? Tři spirálky vedle sebe. Je to svým způsobem magický tvar, forma ...

Je tento symbol něčím, čeho bychom se snad měli bát, anebo se mu měli vyhýbat? Nebo je to všechno jen nějaká pověra, mýtus, zajímavost? Anebo je to všechno ještě úplně jinak?

Každopádně platí, že číslo 666, jakožto mystický symbol, či duchovně historická záhada, fascinuje lidi od svého samotného objevení se. Připomeňme si, kde se vlastně tento symbol, či snad číslo vzalo.

Najdeme ho přímo v knize knih, v Bibli, konkrétně ve výjevu z Janovy Apokalypsy:

13,17-18: "Aby nemohl nakupovat ani prodávat, kdo není označen, jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666."

Číslice a šelma tedy nějak označuje člověka. Je to však napřed zapotřebí pochopit. Číslo, šelma, člověk, to vše je v jednom pytli. Rozhodně to nedává jen tak přímý smysl. A Biblický Jan sám říká, že je potřeba to napřed pochopit. Je to vlastně jeho vodítko, které nám sděluje, že podstata informace, která je ukrytá v jeho sdělení, je někde pod povrchem.

Kdo obecně může něco pochopit? Přece ten, kdo zná souvislosti. Ten kdo je nezná, ten to nepochopí. Právě tuto podstatu šifrovacích metod používali ti největší mudrci a technologové dávnověku, když vytvářeli svá zašifrovaná díla pro daleké budoucí věky.

Např. zde najdete nepřekonatelné ukázky takového přístupu. Mayský vládce Pacal zakódoval ta největší a nejdůležitější vědění do obrazu a reliéfu kamenné desky takovým způsobem, až to bere dech.

Dále tam najdete fascinující šifrovací metodu Druidských kněží, kteří dokázali tytéž tajné superinformace vpravit například do spínací ozdobné spony na kabátě.

Podstatou je, že kdo neuvažuje v systému určitých souvislostí, ten ani nemůže objevit klíč k dešifrování zakódovaných sdělení. To je přímo geniální.

Nabízím Vám nyní jeden takový pohled na fascinující záhadné číslo 666. Netvrdím, že musím mít pravdu jedině já. Třeba ji nemám vůbec. To nechť si nacítí každý sám za sebe. To co se však rozhodně dá ověřovat v praxi, je podstata Kosmické numerologie a to proto, že Kosmická numerologie zrcadlí základní Kosmické principy, na kterých stojí Univerzum a které žijeme napříč svými životy. A právě z pohledu významu čísel dle Kosmické numerologie, se nám nádherně otevře a rozkryje vnitřní principiální význam symbolu - čísla 666.

Začněme zdrojem informace, Biblí. Bible je soubor textů, spisů a knih, které byly povoleny a dovoleny. Kým povoleny? To je klíčová otázka. Není pro tuto chvíli podstatné, který člověk, nebo která vlivná skupina lidí za tím stála, podstatné je, že něco bylo konkrétním výběrem textů sledováno a tudíž, že něco bylo povoleno a něco naopak zakázáno, byť to třeba pocházelo od toho samého autora. Nepovolené texty se označily za apokryfy (nehodící se) a tudíž byly vyřazeny a hotovo.

Je zajímavé prozkoumat tyto dvě skupiny textů. Povolené Biblické texty a nehodící se texty, byť pochází od stejných autorů. Touto specifickou selekcí bylo něco sledováno. Co to bylo?

Dnes už je téměř veřejným tajemstvím, že Ježíš během svého života žil a učil lásku a učil o převtělování Duší a tudíž učil o přesahu jednoho aktuálního života. Myslím, že právě proto tak hluboce zasáhnul srdce svých posluchačů a proto mnozí lidé "neodvolali" a "neodvolali" a nechali se Římany raději popravit, než by odvolali svoji víru. Stačilo přitom jen odovlat a mohli jít. Přesto se tak nedělo.. Počet popravovaných dokonce po staletí neustále narůstal a Římané to nedokázali pochopit. Trvalo to tak dlouho, až nakonec pochopili, že pro ně bude mnohem výhodnější tuto víru povolit, avšak takovým způsobem, že si ji "přizpůsobí" k obrazu svému.

Proč byli první věřící tak neoblomní a nepoddajní? Protože měli skutečnou víru v přesah života? Ježíšovo učení o převtělování Duší to umožňovalo. Smrt nebyla tím nejhorším, co mohlo první Křesťany potkat. Římanům trvalo téměř 300 let, než pochopili, že tuto vnitřní sílu prvních Křesťanů nelze přemoci násilím.

Co dělalo tuto sílu tak mocnou? Víra, že každý má Boží chrám ve svém nitru a tudíž, že není nikoho z ostatních, kdo by měl mít větší nárok na pravdu, než přímo hledající, který hledá ve svém nitru. Víra v to, že život má smysluplný přesah, a v to, že tu jsou vyšší hodnoty a že má smysl žít podle vyššího principu a řádu, navzdory útrapám aktuálního života.

Co to znamená? Znamená to, že taková bytost prostě už nemůže být jen lidskou ovcí ve stádě a nemůže být ovládaná jinými lidmi. Proto Římané potřebovali těmto ukotveným lidem ve svých kořenech, sebrat jim jejich sílu a podlomit jim kolena. Bylo potřeba sebrat jim zdroj jejich víry v přesah života, tedy víru v převtělování. Doslova ve velkém s tím začal východořímský císař Konstantin. V té době byla velice rozšířená gnóze a těšila se nesmírnému vlivu. Konstantin si vyvolil křesťanství (jež mocně vycházelo z gnóze a z hermetizmu) jakožto státní doktrínu. Potřeboval však, aby nová víra ochromovala osobnost člověka a zcela ji podrobila politickému vedení. Bylo zapotřebí nějak ochromit křesťanům jejich víru v převtělování.

A tak se na tom zapracovalo. Třídily se texty, a vše se dělalo pro to, aby se ustanovil soubor pouze takových "povolených" textů, ve kterých se reinkarnace nevyskytuje. Něco se dokonce i gumovalo a přepisovalo. Byl to však nesnadný úkol. Boj proti učení o převtělování trval plných 200 let, než se konečně na papežském koncilu v Konstantinopoli v r. 553 podařilo rozdílem pouhého jediného hlasu definitivně převtělování zakázat.

O Bibli se běžně dočtete např.: "Při důsledném pátrání po původních, originálních textech, bychom museli nejspíše rozdělit Bibli na knihy, skupiny textů, texty, oddíly, pasáže, verše či části veršů a v rámci zpětného postupu dějinami rekonstruovat domnělé předstupně dochovaných částí textů a skončit až u ústní tradice. Při jeho vytváření se ale vycházelo z jiných, mnohem starších textů a ty povětšinou z ústní tradice.

Ke konečné redakci textů Pentateuchu došlo podle většiny odborníků v rozmezí 6. až 5. stol. př. n. l." (zde uvedená citace)

Ve fascinující životopisné knize EDGAR CAYCE ČLOVĚK NEBO ZÁZRAK je uvedeno, že když se Edgar Cayce poprvé dozvěděl, že existuje nějaký systém převtělování, odmítal dál pomáhat lidem. Edgar Cayce je nejvíce zdokumentované médium na světě. Pomohl vyléčit tisíce lidí. Ve svém srdci chtěl být knězem. Bibli znal nazpaměť a doslovně. Proto nechtěl věřit, že existuje nějaký systém převtělování. Když hrozilo, že kvůli tomu skutečně přestane pomáhat lidem, seskupili se kolem něj moudří lidé a řekli mu, že Ježíš skutečně učil o převtělování Duší, ale že to bylo později zakázáno a utajeno. Přesto všechno však některá místa i tak unikla pozornosti revizorů. Řekli mu, že v povolených textech v Bibli existuje 12 takových chyb z nepozornosti a že mu je ukážou, jestli chce. Ukázali mu je. Edgar Cayce byl moudrý člověk. I když se mu to zpočátku krajně příčilo, sám nakonec uznal, že jinak, než reinkarnací, se oněch dvanáct míst v Bibli nedá vysvětlit. Pokračoval tedy dál jako médium ve svých výkladech, a po čase objevil skutečnou sílu reinkarnačního smyslu.

Objevil, že převtělování Duší dává nádherný smysl životu, dává mu jeho přesah a ukazuje, že nemá smysl žít jen povrchně, ve stylu po mě potopa. Jako mnozí další objevil, že Duše roste, kultivuje se a neustále se vyvíjí.


Jakou to má všechno souvislost s magickým a tajemným - číslem - šelmou - člověkem - symbolem 666?

Aby ti méně mocní lidé mohli být dobře ovládáni těmi mocnějšími lidmi, těmi co mají větší moc a větší patent na pravdu, bylo potřeba jim sebrat Kontinuitu života a růstu Duše a bylo potřeba je něčím také zastrašit, mít na ně bič. Metoda cukru a biče.

Dnes vám žádný kněží neodpoví smysluplně na otázku, kde přebývá Duše a co se s ní děje od okamžiku smrti fyzického těla až do doby, než někdy v budoucnu přijde Království Boží. V tom lepším případě odpovídají pouze ve stylu, že na koncilu tehdy a tehdy bylo odhlasováno, že to je tak a tak. Prostě neví.

Zde najdete další příklad velké historické manipulace.

Dozvíte se zde o dvou veledůležitých a mocných čakrách, které byly dlouho utajovány. Proč? Ten kdo s těmito čakrami pracuje vědomě, ten už z principu věci nemůže být ovládanou bytostí.

Jaký bič by tedy byl dobrý na ovládání lidských bytostí? Čím je dobré je strašit při neuposlechnutí těch, kdo mají větší moc a patent na pravdu? Co třeba peklem, to je mocný strašák.

Je zajímavé, že číslo 666 se tak nějak v průběhu staletí začalo spojovat s temnými silami, s peklem, se Satanem, s Hitlerem atd. Možná, že i proto po staletí tolik dráždí naši zvědavost, co že to je vlastně za symboliku. Když si dnes zadáte "666" do obrázkového vyhledávání v prohlížeči, tak převládající barvou hlavních zobrazených výsledků bude černá barva, doplněná červenou, nebo barvou hořících plamenů. Před Vámi bude plejáda hořících šestek, rohatých bytostí a příšer. Jsou to různé alegorie na nízké vibrace, peklo a temné síly.

Někdo chtěl v minulosti opět manipulovat druhými a strašit je. Chcete se bát? Klidně můžete. Máte dar volby. Indiáni by řekli, že když se chcete bát, tak ať se klidně bojíte. Když to tak chcete... proč ne.

Nechcete se bát? Nechcete být manipulovanou bytostí? Klidně můžete. Máte dar volby. Můžeme se klidně společně podívat na zoubek tomu, proč někdo chtěl překrucovat původní významy a původní vědění a z něčeho krásného a posilujícího (666), postupně vytvářel pravý opak - pekelného strašáka.

Pokud chcete, pojďme se na tři šestky podívat z pohledu Kosmické numerologie.

13,17-18: "Aby nemohl nakupovat ani prodávat, kdo není označen, jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666."

13, 17 - to jsou čísla umístění Janova výjevu. Už jen tato úvodní numerologická "náhoda" je fascinující. Numerologicky se zpráva o významu 666 nachází na místě 13 a 17 = 4 + 8 = 12 Zde více o významu Kosmického symbolu 12 

Jsou použita čísla: 1, 3, 7 A zde něco zajímavého o číselné kombinaci 1 3 7

To nám také může napovědět, že význam obsahu této Janovy pasáže, je doslova Kosmicky velkolepý.

"kdo má rozum" (rozum pracuje tak, že vychází ze zkušeností, jinými slovy: ten, kdo má zkušenosti a znalosti), ať sečte číslice té šelmy (tedy ať se podívá na čísla 6 a 6 a 6 souhrnně) Není to tedy 666. Je to 6 a 6 a 6. Je to třikrát 6, nikoliv 666. Uvažujme v rovině symboliky, nikoliv v rovině kupeckých počtů.

Janův návod přímo říká, že to je 6 a 6 a 6 a že to máme sečíst. Co znamená sečíst? Znamená to, že to platí vše dohromady (tedy jako celek), pospolu, společně, ale přitom jde o tři různé části celku.

Symbolicky chápáno to jsou tři "šestkovité" části, které pěkně pospolu tvoří jeden celek. Máme číslice sečíst, pojďme je tedy sečíst. 6 + 6 + 6 = 18 = 1 + 8 = 9

A ejhle, jako výsledek jsme obdrželi ten samý krucánek, jako byl na začátku. Jenom je jeden a je obrácený hlavou dolů. Je to snad nějaká symbolika něčeho? Jaká je to zpráva?

Zde je dobré vědět, jaké principy zrcadlí číslo devět. Zde se dozvíte více. Devítka je nejvyšším číslem vůbec, protože pak se už čísla jen a jen opakují. Kdybychom si to nyní chtěli zjednodušit, tak bychom se mohli pokusit vyjádřit devítkové principy takto "DUCHOVNÍ POZNÁNÍ. DUCHOVNÍ ASPEKTY. NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ BYTOSTI ŽIJÍCÍ VE HMOTĚ ZEMĚ ROZPOUŠTÍ KARMICKOU ZÁTĚŽ" Takový zjednodušený popis, se přímo týká nás, tedy fyzických bytostí, žijících ve fyzických tělech.

"Aby nemohl nakupovat ani prodávat." V uvedeném Biblickém textu se nakupuje a prodává. A kdo nakupuje a prodává? Ten, kdo působí ve fyzickém světě. Ve vyšším duchovním nehmotném světě totiž nemůžeme nakupovat ani prodávat. Řeč je tedy o životě ve fyzickém těle. A zjišťujeme také, že nějaké tři "šestkovité" části, vytváří jeden celek.

Tři části celku, to už dobře známe. Například Otec - Syn - Duch svatý. Nebo také Informace - Energie - Hmota. Anebo také Tělo - Mysl - Duch. Říkáme tomu trojjedinost. Je to souhrnný popis tří podstatných rovin celku. Když chceme popsat plný rozsah lidské bytosti, tak používáme právě tuto trojjedinost: Tělo - Mysl - Duch. Tři různé úrovně existence, vědomí, funkcionalit. O tom, že trojka řeší situaci, se dozvíte více zde.

Dobrá. Cítíme, že tak nějak by to s tou lidskou bytostí skutečně mohlo být. Pokud bychom chtěli zde ve hmotných pozemských podmínkách projít smysluplným kompletním reinkarnačním vývojem, potom bychom měli rozpouštět karmické zátěže na všech třech lidských úrovních. Na úrovni vědomí těla - vědomí mysli - vědomí Ducha. Nestačí být jen chytrým člověkem, který například dobře zná pohyby nebeských těles, ale který přitom současně ignoruje zoufalé volání svého bolavého těla. Myslím si, že Tělo je fascinujícím darem od Boha, stejně jako je fascinujícím Božím darem naše Duše.

Co znamená rozpouštět karmické zátěže? Této oblasti se skvěle věnuje Buddhistické učení. V této chvíli je pro nás klíčové uvědomit si Kosmické principy, jež zrcadlí číslo 6.

Zde se o nich dozvíte více. Opět zjednodušeně řečeno, bychom to mohli vystihnout zěmito slovy: HMOTNÉ ASPEKTY PLANETY ZEMĚ A ŽIVOTA NA NÍ. ŽIVOT NA ZEMI VEDE K POZNÁVÁNÍ NÁSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ. A to se bytostně týká všech lidských bytostí.

Planetu Zemi můžeme v symbolické rovině vnímat jako fyzickou "šestkovitou" školu života, pro duchovní bytosti žijící ve fyzických skafandrech - v lidských tělech. Tuto školu si musíme díky karmickým zákonitostem projít ve všech úrovních. Ve třech úrovních. V Těle - v Mysli - v Duchu. Musíme tedy v sobě zpracovat "šestkovité" vlivy v souhrnu "třikrát.". Pokud se tak někdy v našem reinkarnačním vývoji stane, potom se staneme úspěšnými absolventy školy života jménem Země. V takovém případě absolvujeme šestku celkově na třech úrovních a to znamená, že pak můžeme udělat symbolickou rekapitulaci, kde čísla 6 a 6 a 6 už můžeme sečíst. Výsledkem bude devítka.

"To číslo označuje člověka a je to číslo 666."

WOW

To je přece úžasné zjištění. Ten kdo si projde kompletním reinkarnačním vývojem: v Těle - v Mysli - v Duchu, ten přetaví své zkušenosti (převrátí šestky) v nejvyšší duchovní moudrost (v devítku). Devítka hovoří o tak vysokém stupni duchovního vývoje, že je to zřejmě nejvyšší úroveň, jaké je možné dosáhnout učením se ve hmotě.


Po devítce následuje desítka. Desítka to je ve svém principu nová volba, nová cesta, nový potenciál, možnost svobodné volby.  Zde se o ní dozvíte více

Člověk tedy na planetě Zemi prochází cestou vývoje, která je cestou tří šestek. Lidé často lžou, kradou, zabíjí se a loví kořist. To vše se děje zde, ve hmotné škole, na planetě Zemi. Tato naše část pozemského života je v symbolické rovině životem šelmy v rámci karmických zákonitostí.

Máme však také dar poznat svým intelektem, že život té šelmy se dá po rozpuštění neústupných karmických zákonitostí přetavit v nejvyšší duchovní poznání a tím získat možnost svobodné volby dalších nových cest našeho vývoje.

Kdo tohle neví, ten je lapen v systému boje o kořist, o přežití, o nadvládu, o žvanec. Je lapen v systému strachu.. Někdo vychytralý potom může nevědomá stáda lidských oveček strašit třeba peklem.

To "peklo" vyznačující se dokonale neústupnou a neoblomnou karmou a jejími zákonitostmi, ta šelma, však není tam někde, kam se propadneme, když neuposlechneme mocipány, kteří jediní mají patent na pravdu. To "karmické peklo", ta šelma, to je náš všední život zde na Zemi - pokud silou bojujeme o nadvládu, o výhody, o kořist. Máme však cit, rozum a intelekt, a díky tomu můžeme nakonec pochopit, že nemusíme být v područí a pod nadvládou nízkých pudů a tužeb všelijakých mocipánů. Sami můžeme poznat, že máme dar nízké a svazující vibrace přetavovat do nejvyšších duchovních hodnot: Poznání, Lásky, Svobody. Taková je podstata cest vývoje člověka.

"To číslo označuje člověka"

Člověk - bytost, která má dar projít si ve svém vývoji komplexní proměnou, Je to cesta Poznávání. Je to cesta postupných proměn různých úrovní naší vnitřní šelmy a to až do úrovní nejvyšších duchovních hodnot.

To je tak silné a tak přenádherné sdělení, že mi naskakuje úplně husí kůže po těle. Pokud má toto sdělení přežít všechny režimy a všechny nabubřelé vychytralé mocipány, potom je myslím geniálně zabaleno a zašifrováno. Ti kdo nahlíží na svět z Duchovní perspektivy, ti kdo se nechtějí nechat strašit peklem, ti kdo věří, že Boží chrám může každý nalézt ve svém nitru, ti tuto fascinující Kosmickou šifru o vnitřních proměnách a osvobození, ti ji umí číst. Protože chtějí.

D9kuji ti Biblický Jane za tvé sdělení.__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________