KOSMICKÝ KÓD  12

BOŽSKÝ KOSMICKÝ KÓD 12

Jaký je svět? Jedním slovem FASCINUJÍCÍ.

Mám dojem, že pro všechny jeho účastníky je a vždy bude věčnou záhadou, a že obsahuje vše, co si jen lze představit a stejně tak obsahuje i to co si ještě ani nelze představit. Osobně si myslím, že právě to je zárukou toho, že to vždy bude všechny zúčastněné bavit, motivovat, inspirovat.

Motivace a inspirace. Tyto pojmy mě provází už dlouho. Pracuji také se sny a snažím se to předávat dále. Kdy je rada, radou moudrou? Myslím, že rada není moudrou tehdy, když říká, co máte dělat. Moudrou je tehdy, když Vás motivuje a inspiruje. No a zkuste třeba alkoholika inspirovat k tomu, aby přestal pít. Je to velmi, velmi těžké. Moudře radit, to je o velmi vysoké moudrosti. Mám pocit, že celý Vesmír a celé Stvoření je tak nádherné, moudré a současně tak záhadné, že právě inspirace je princip, kterým na nás tak mocně působí.

Pracuji také s úžasnou Kosmickou numerologií a se symboly obecně. Postupně zjišťuji, že je vše provázané křížem krážem, skrz naskrz, horem spodem ... nikde žádný defekt, skulinka, chybička.

Vše je tak ucelené. Jedna a ta samá věc dává smysl, duchovně, materiálně, matematicky, symbolicky atd. Mě osobně baví a oBOHAcuje a inspiruje objevování Kosmické symboliky a jejich souvislostí.

Jeden z naprosto fascinujících Kosmických symbolů je symbolika 12.

Číslo dvanáct je nám lidem velmi příjemné, lahodí nám a máme ho rádi. Je to nejharmoničtější číslo vůbec. Je superharmonické. Je dělitelné jedničkou, dvojkou, trojkou, čtverkou, šestkou, dvanáctkou. Je také přímo prastarou mírou - tucet. Numerologicky je číslo 12 trojkou, a trojka je také trojúhelníkem.

A Boží oko bývá zobrazováno právě v trojúhelníku.

Abych zde nezdržoval a neopakoval se, tak budu dále pokračovat již se znalostí principů Kosmické numerologie. Zde najdete vše potřebné

Kosmická numerologie začíná nulou a až do devítky zrcadlí jednotlivá čísla prazákladní principy Kosmu, které jsou významně provázané s hmotným světem. Devítka je symbolicky nejvyšším číslem vůbec, protože pak se už čísla jen a jen opakují. Přesto Kosmická numerologie ve svém hlubokém sdělení pokračuje i po devítce dále. Nese v sobě sdělení o celém Stvoření a to číselným příběhem 0 až 14. Jakmile se čísla přehoupnou přes devítku, nastupují na scénu Kosmických principů výhradně duchovně kvalitativní stavy.

Celému tomu příběhu 0 až 14 říkám Číselný Kosmický Příběh Stvoření

A proč končí právě číslem 14 a ne jiným?

Pokud si prostudujete Kosmický kód 144 (144 000), tak zjistíte, že tento kód odkazuje na bránu mezi nehmotným a hmotným světem. Hovoří o konstrukci této brány a hovoří o její funkci a významu. Je to kód, který hovoří o hranici, za kterou už je všechno jinak, za kterou už je TVŮRČÍ VĚDOMÍ, které tvoří a umí "sestupovat" do hmoty, čímž ji současně vytváří.

Geniální badatel Nassim Haramein objevil a popsal ideální strukturu bodu časoprostoru, tedy té entity, ze které se utváří časoprostor a tedy náš hmotný svět. Tato entita, které já říkám "Harameinův ideální bod" je zdá se právě onou branou a rozhraním mezi nehmotou a hmotou.

Není to však nic pasivního, ba právě naopak. Je to tvořivé a je to napojené na Vědomí Kosmu a Vědomí zúčastněných Tvůrců.

Pokud si prostudujete strukturu tohoto bodu, už budete chápat, proč je Oko Boha zobrazováno právě v trojúhelníku. Trojúhelník je základní formou, skrze kterou vědomí tvoří do hmoty. Rovnostranný trojúhelník dokáže vytvářet čtyřstěny. Tyto čtyřstěny umí vytvářet kubické struktury a umí vyzařovat kuloplochy a umí vytvářet energetické rotační toroidy atd. atd.

Nassim Haramein nádherně matematicky odvozuje a dokazuje, že vše co je námi pozorovatelné a hmotné vyvstává z pozadí, které nám uniká a ukrývá před námi svoji podstatu. Tím pozadím je vakuum. Vakuum není prázdné. Přesně naopak. Ač to náš rozum nebere, přesto je matematika fyziky neúprosná. Nejmodernější výpočty ukazují, že v jednom centimetru krychlovém je našlapáno tolik energie vakua, že je to mnohem a mnohem více, než v celém námi pozorovatelném hmotném Vesmíru. V podstatě to je z našeho lidského měřítka nekonečné množství energie. No uvažte, v tom "nic" je základ pro "všechno".

Nassim Haramein odhaluje, že to čemu říkáme hmota, je v podstatě zhmotněním energie pocházející z vakua a toto zhmotnění se děje na horizontu události, neboli všude je nekonečná energie vakua a jen tam, kde se má něco zhmotnit se tato energie zformuje do stavu miniaturní černé díry, která se na horizontu události (něco jako "na povrchu") jeví jako hmotný úkaz a chová se tak.

Ale co dokáže způsobit, že je nekonečná energie vakua takto uchopena a takto zformována či zpracována. Dělají to právě Harameinovy ideální body. Tyto body umí něco, co si nelze ani představit. Mají v sobě mnoho vsazených struktur. Jedna z vnitřních struktur zřejmě umí vytvořit (nazvu to poeticky) "zhmotnění" na "přání vědomí" neboli miniaturní černou díru, která se jeví jako hmota a také hmotně interaguje.

Toto je fascinující dílo Stvoření. Kosmické kódy 3 6 9 ROTACE jsou všudypřítomné.

Život, tak jak ho známe, používá také kódy 2 + 7 a současně 7 + 2 pomocí principu Fibonacciho posloupnosti čísel a rotace. Numerologicky to je princip 7 nahoře a ROTACE a 7 dole a ROTACE. Zapamatujme si to, 7 nahoře a 7 dole vše v rámci rotace. Toto je jeden z principů, který prostupuje životem.

My se nyní chceme zaměřit na Kosmický kód 12. Ukážeme si, jak číslo 12 souvisí právě s principem 7 nahoře a 7 dole v rámci rotace, tedy s tímto symbolickým životním principem.

A taková je i struktura Harameinova ideálního bodu.

Struktura Harameinova ideálního bodu obsahuje 144 sférických trojúhelníkových plošek. Tyto plošky tedy pomáhají utvářet časoprostor. Číslo 14 je symbolickou dvojcifernou odvozeninou čísla 144. Číslo 14 je také 7 + 7 = sedm nahoře a sedm dole. A teď pozor, víte kde se ve struktuře Haramenova bodu nachází 7 nahoře a 7 dole?

Přímo v jádře, ve středu, v centru Harameinova bodu! Harameinův bod je něco, z čeho se fyzický bod pomocí vědomí teprve utváří. Tím vědomím rozumím Kosmické vědomí, nebo Kosmické vědomí + další vědomí tvůrce.

Dobře si video prohlédněte. Uvnitř jádra Harameinova bodu se nachází struktura, která umí na nekonečně velké síly vakua zapůsobit tak, že dokonale vyváženým symetrickým protitlakem vytvoří miniaturní "singularitu" neboli miniaturní černou díru, která se na svém povrchu (horizontu události) projevuje jako hmotná entita, například elektron, či jiné kvantum.

O čem to tu hovoříme? No sám nevím, ale určitě o principech vytváření PROJEVENÉHO ve fyzickém světě. Hovoříme tu o nějaké úžasné a nepochopitelné formě tvoření. Samozřejmě, že tuto celou hru nám nachystalo STVOŘENÍ a že my jsme "jen" hráči. Jsme však vědomými hráči. Nebo alespoň jimi můžeme být.

Podívejme se na onu záhadnou vnitřní strukturu Harameinova bodu, která umí tvořit, která obsahuje síly a principy, které umí budovat náš dokonalý fyzický svět. Chci zde zdůraznit, že náš fyzický svět je dokonalý. Atom křemíku nelze lépe vymyslet. Elektron nelze lépe vymyslet. Foton nelze lépe vymyslet.


Hlavními číselnými principy této supertvořící vnitřní struktury jsou čísla 7 nahoře a 7 dole v rámci ROTACE. Tato čísla vytváří 7 ploch nahoře a 7 opačně orientovaných ploch dole. Tyto plochy jsou tvořeny rovnostrannými trojúhelníky a čtverci (trojúhelník je využíván v konstrukci Haramenva bodu a čtverec je využíván v konstrukci principu Fibonacciho číselné posloupnosti).

Video Nassima Harameina, popisující vnitřní tvořivou strukturu

4 trojúhelníky + 3 čtverce nahoře a 4 trojúhelníky + 3 čtverce dole a vše nám ROTUJE.

Tato struktura umí vytvářet toroidy. Kulovité struktury. Umí vytvářet svými protitlaky miniaturní "černé díry" neboli mini-zhmotňovače.

Podívejme se dovnitř této struktury. Najdeme tam vektory sil. Jsou to vektory protichůdných sil. Tyto vektory musí být dokonale vyvážené a dokonale symetrické aby mohly vytvářet mini Kosmické singularity. A skutečně, jsou tam. Je jich přesně 12 !!!

Dvanáct různých sil se tedy zúčastní tvorby života. A jakého života? Takového, který se projevuje ROTACÍ a jehož povrchem (hranicí) je číslo 14 (anebo analogicky 144).

6 vektorů (3 a 3) jedním směrem, 6 vektorů (3 a 3) opačným směrem a uprostřed: Boží Princip

  • Jediná geometrie ze všech vektorových možností, která je v plné rovnováze.
  • Vektory uprostřed mají stejnou délku jako na okrajích, čímž vzniká dokonalá rovnováha.
  • 12 vektorů, které se spojují, aby vytvořily singularitu. Není žádná jiná takováto geometrie.

! WOW ! WOW ! WOW !

Ze symbolického hlediska nenacházím slov. Vše co pozorujeme, že je v rámci Kosmu dokonalé, cyklické, rotační, ucelené, navazující, vědomé, prostě Kosmicky dokonalé. Toto všechno je provázané symbolikou 12. 12 znamení zvěrokruhu. 12 hodin během dne. 12 měsíců v roce, 12 apoštolů, 12 kmenů Izraelských. Jsou to Božské tvůrčí principy. Když tvoříme dvanáctkově, tak výsledkem je funkční dokonalost sama. 12 x 12 = 144!

Poslední večeře od génia Leonarda Da Vinciho. Lze tam nalézat velké množství kódů a vědění.

6 apoštolů (3 a 3) jedním směrem, 6 apoštolů (3 a 3) opačným směrem a uprostřed: Boží Princip


Co nám tedy Kosmický kód 12 v podstatě říká? Ještě jednou se podívejme na obrázek

12 je Kosmickým tvůrčím kódem vyváženosti ve všech směrech. Teprve dokonalá vyváženost dokáže tvořit projevenou dokonalost ve svém středu.

Neumím si představit duchovnější zprávu tohoto světa. Je zakomponovaná v každičké vytvořené entitě, v každičkém kvantu energie, v každičkém elektronu, v každičkém atomu, v každičké hmotě, v celém prostoru, planetě, hvězdě, ...

Jeden z největších mystiků všech dob, Rudolf Steiner, nám zprostředkoval obrovské množství úžasných vhledů. Jejich souhrnu se dnes říká ANTROPOSOFIE. Steiner mimo jiné krásně a detailně ukázal, že člověk nemá pouhých 5 smyslů, jak se dnes učí ve školách, ale že máme 12 smyslů. 4 smysly fyzické (hmat, životní smysl, smysl pro pohyb, smysl pro rovnováhu), 4 smysly duševní (čich, chuť, zrak, smysl pro teplo) a 4 smysly duchovní (sluch, smysl pro řeč, smysl pro myšlenky, smysl pro Já). Názornost a logika, kterou Steiner při jejich popisu používá, je úchvatná.

Ve starém Egyptě vnímali lidské tělo jako navzájem provázaný systém dvanácti vrstev těl. Poslední dvanáctá vrstva již byla světelné tělo.

Ukazuje se, že i dokonalá komplexnost lidské bytosti je na různých úrovních provázaná s dvanácti kvalitami, směry, silami, rovinami ...


=

Číslo 12 = 1 a 2 = 1 (jednota, záměr) a 2 (dualita, protiklady) = jednota v rámci protikladů = dokonalost projeveného světa. 12  =  vyvážená dokonalost projeveného světa

  • Zdá se, že dokonalost našeho světa lze objevit teprve ve stavu dokonalé rovnováhy.
  • Zdá se, že dokonalost našeho světa lze rozvíjet teprve ve stavu dokonalé rovnováhy.

A kde se potkávají vzájemně odlišné světy? Kde se potkávají odlišné hodnoty? Co mají společného plusové a mínusové teploty? Mají společnou nulu. V této nule je možné zažívat a rozvíjet všechny hodnoty. Rozvíjet? Ano jsme vědomými tvůrci, a pokud víme jak, můžeme tvořit a rozvíjet. Dvanáctka nám to sděluje.

Úžasným důsledkem Harameinovy ucelené Kosmologické vize je ten fakt (matematický i fyzikální), že to co lze donekonečna dělit a dělit a dělit, aniž by to jakkoliv ztrácelo kvality, je prostor vakua. Čím více jdeme do mini úrovní, čím více jdeme do středu tvoření, do bodu nula, tím více jsme schopni spatřit vše "co je nad", tedy strukturu nekonečna a velkoleposti Stvoření. Nemůžeme obsáhnout nekonečně velké rozměry, to nám není dáno, můžeme však nekonečno spatřit, zažít a zkoumat, bytím v nulovém bodě. A kde se dá takový nulový bod zažít? Uvnitř, v našem vnitřním světě, ve vědomí, protože vědomí tvoří do fyzického světa díky nulovému bodu. Tak se to dnes jeví nejotevřenějším hlavám dneška. A stejně tak hovořil i Buddha.

Jestliže je možné vědomě tvořit a vědomě nahlížet svět z nulového bodu, potom je zřejmě možné vědomě i měnit samotný subjekt pozorování a také způsob jeho pozorování. Zažijeme něco nepěkného? Co se na tu samou událost vědomě podívat odjinud, z jiné perspektivy, z jiného úhlu pohledu? Mohlo by to být poučné a léčivé současně. 

Netvrdím, že mám pravdu. Vím, že mnohé časem poupravím. Takové jsou ale přece naše objevitelské cesty.

Psal jsem v úvodu něco o inspiraci, kterou nám moudré Stvoření poskytuje skrz naskrz celým Vesmírem. Dvanáctka vědomé bytosti může inspirovat ke dvanáctkovému tvoření.

To není jenom fráze, ... zbytek už nechám na Vás.

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________