VNÍMÁNÍ ČÍSEL MOUDRÝM PODVĚDOMÍM

KOSMICKÝ ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

Naše podvědomí je moudré. Propojuje se s vědomím Kosmu, s vědomím lidstva, s archetypy...

Vyplatí se hlouběji podívat na to, jak na podvědomé úrovni přistupujeme k významu čísel. Objevíme něco fantastického. Jednostlivá čísla zrcadlí základní principy Kosmu a nejen to, také nám tím, jak na sebe jednotlivá čísla navzaují, vypráví Kosmický příběh Stvoření. Odkud přicházíme, kam směřujeme a co nás může vést ke štěstí. Krásné na tom všem je, že to nejsou žádné teorie, ale čiročirá praxe, kterou lze žít a praktikovat od rána do večera. Podívejme se blíže co vše naše podvědomí ví.

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ skrze principy, jež zrcadlí jednotlivá čísla:

0 na počátku všeho byl, je a bude neomezený potenciál Zdroje

I potenciál Zdroje se projevil řádem v Jednotě

2 řád Jednoty projeveného Univerza se projevil souhrou protikladů - dualitou, která nutí zúčastněné k akci

3 akce a reakce je výsledkem tlaku duality, vědomá akce s pozorováním, vyvažováním, příklonem a vykonáním.

4 akce a reakce vede k principům zorientování se v daném prostředí a k porozumění a jeho ovládnutí

5 získané poznání je nepřenosné, nesdělitelné, subjektivní, osobité, jedinečné, nepřenositelná jedinečnost

6 hmotné aspekty školy života na planetě Zemi vedou Duši k novému typu poznávání následků vlastních činů

7 nové Poznání je Duši přístupné skrze odvážný sestup za "sedmičkovou" bariéru do "jiného světa", cesta srdce

8 škola bytí probíhá cyklickými cestami mezi světy. Poznávání dokonalosti světů, jak nahoře, tak dole, cesta je cíl

9 Duchovní Poznání a aspekty školy života ve hmotě. Nejvyšší duchovní Poznání rozpouští karmickou zátěž

I0 po rozpuštění karmické zátěže získává Duše nový potenciál možností vyššího vědomí. Možnost volby

II vědomé tvoření a vědomé formování životního prostředí záměrem vědomí

I2 dokonalost Stvoření. Dokonalá tvorba. Dokonalá provázanost všech aspektů života a Univerza

I3 součástí Stvoření jsou i neočekávatelné změny. Nutnost zorientování se ve zcela nových podmínkách

I4 neproniknutelnost mystéria života je základní vlastností bytí. Věčné hledání a objevování = ObDiv a RaDost

I44 (144 000) - nejutajovanější kód všech dob a kultur. Znalost bran mezi nehmotným a hmotným světem


1 4 4

Příklad základní distribuce energie dle kódu 1 4 4.

Přímo naše Kosmická domovina, Sluneční soustava, je hmotným vyjádřením Kosmického Kódu 1 4 4.

Jedna centrální hvězda, čtyři malé kamenné planety v řadě za sebou a čtyři "opačné" planety, tedy velké a nekamenné (plynné).


Za sedmero horami a řekami (tam v jiném království) čeká na prince odměna (princezna = Poznání a růst Duše). Princ však musí uposlechnout volání srdce, vydat se odvážně do cizího světa, kde to nebude mít pod kontrolou a princeznu si vybojova. 

Víte, proč se princ vydává za sedmero nebo devatero hor a řek a nikdy ne osmero nebo patero?JAK ŽIJEME ČÍSLA NA PODVĚDOMÉ ÚROVNI

0 - NEOMEZENÝ POTENCIÁL

 • NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ZDROJE, PRAPŮVOD, POTENCIÁL, ZDROJ, EXISTENCE V NEPROJEVENOSTI

Jak k číslu 0 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Kruh je všech kulturách symbolem dokonalosti a potenciálu
 • Artuš rozhodoval s rytíři u kulatého stolu, což je symbolem principu, že nikdo nemá "navrch" nad jinými
 • Rozeta - kruhové okno nad vchodem chrámů soužilo k vyjádření dokonalosti a všudypřítomnosti Boha... (rozety také často využívaly symboliky čísel k dalším sdělením)
 • Kruh je symbolem propojování: Olympijské kruhy
 • Kruh je symbolem propojování a potenciálu: novomanželé si výměnou darují kroužky
 • Kruh vrací energii zpět (kulaté stavby, kulaté rohy)
 • Když se cesta uzavírá sama do sebe (když něco podmiňuje samo sebe) a nevede to ke konkrétnímu cíli tak říkáme, že se točíme v kruhu, nebo že je to bludný kruh

I - JEDNOTNÝ ZÁMĚR, PLÁN, ŘÁD

 • PROJEVENÝ ZDROJ V JEDNOTĚ DLE ZÁMĚRU, JEDNOTA, PLÁN, ŘÁD, KONKRETIZACE, PROJEVENÍ SE

Jak k číslu I přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Jednota je základem projeveného světa. Jednota prostupuje vším a vše je závislé na jednotě - tomu odpovídá funkcionalita, že jednička je obsažena v každém čísle, ale žádné jiné číslo nemůže být obsaženo v jedničce
 • Univerzum se projevuje v jednotě a to zcela jedinečně. Pablo Coelho uvádí v Alchymistovi prastarou moudrost: Co se stane jednou, nemusí se stát už nikdy, co se stane dvakrát, stane se i po třetí
 • Neprojevený stav je symbolizován nulou, tedy kruhem a "opačný" projevený stav je symbolizován "opačným" symbolem - úsečkou. Na podvědomé úrovni používá lidstvo tuto nejsilnější symboliku doslova každý den a všude. Grafický symbol na tlačítku pro zapnutí přístroje (tedy pro uvedení přístroje z neprojeveného stavu do stavu projeveného) je kruh s čárkou uvnitř
 • Sjednocení např. států = obsahuje myšlenku vnesení principu JEDNOTNÉHO ZÁMĚRU do různosti
 • Rčení: "ty jsi jednička", dává najevo, že člověk v něčem konkrétním vyniká nad ostatními a tím se od nich vyděluje. A naopak rčení: "ty jsi nula", vynáší soud, že daný člověk v ničem konkrétním nevyniká

2 - SOUHRA PROTIKLADŮ V JEDNOTĚ

 • DUALITA JAKO ZÁKLADNÍ "HŘIŠTĚ" ŽIVOTA, PRINCIPY SOUHRY PROTIKLADŮ V JEDNOTĚ, NA OKRAJÍCH SPEKTRA BYTÍ JSOU PROTIKLADY = KLADY PROTI SOBĚ KLADENÉ - NIKOLIV DOBRO A ZLO

Jak k číslu 2 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Základní hmotné hřiště se vyznačuje dynamikou, rotací, polaritou (tedy dualitou) v rámci jednoty. Symbol monády (dvě rotující černobílé slzičky) obsahuje v podstatě tytéž principy: polaritu, rotaci a dynamiku (v obou barvách je vždy zárodek opačné barvy)
 • Dynamika systému je spojena s rotací. Moderní pokrokoví vědci aktuálně studují myšlenku, že samotný princip rotace vytváří princip polarity. České přísloví "pěkně se otáčet" znamená být hodně aktivní, dynamický
 • "Být dvojkou" znamená být až druhý, být za prvním = jakoby dvojka symbolicky klečela na kolenou a skláněla se před majestátem vzpřímené jedničky
 • Oba konce čísla dvě mají principiálně opačné znázornění - nahoře kruhové (neprojevený potenciál) a dole rovné (projevená konkrétnost). Vše je v rámci jedné čáry. Dvojka díky tomu obsahuje princip dynamiky se zárodky obou krajních hodnot v jednotě (v rámci jednoho symbolu). Je jednočárovým vyobrazením principů monády

3 - POZOROVÁNÍ A VĚDOMÁ AKCE

 • POZOROVÁNÍ DUALITY Z NADHLEDU. VYVAŽOVÁNÍ. ROZHODNUTÍ SE. AKCE. VYŘEŠENÍ "KONFLIKTU" DUALITY

Jak k číslu 3 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Dynamika dualitního systému nutí všechny zúčastněné k akci. Nutí je k vyřešení zdánlivého "konfliktu" duality. Mudrci historie označují trojku jako vyřešení konfliktu duality. Boží oko je v trojúhelníku. Tři písmena v mnoha jazycích BŮH/GOD/DIO/бог/GUD/ZOT/DÉU/DUW/גאָט/ZEO/TEO/TAO ...
 • Trojka řeší problémy: zlatá rybka plní tři přání
 • Troja řeší vědění jak na to: tři vlasy děda vševěda
 • Trojka řeší vědění nejvyšší moudrosti: principy Trojjedinosti
 • Trojka je veskrze akční: "třikrát a dost", nebo "do třetice všeho dobrého"
 • Trojka řeší otázky: např. kdo z nás nejlépe běhá? Rozhodneme to soutěží a označíme 3 z nás (3 medaile)
 • Trojka rozsoudí spor: ve starém Egyptě označovala trojka gramatické množné číslo (nikoliv dvojka), protože teprve třetí může rozsoudit případný konflikt dvou stran

4 - ZÁKLADNÍ ORIENTACE

 • ZÁKLADNÍ ORIENTACE V DANÉM PROSTŘEDÍ A JEHO OVLÁDNUTÍ. POROZUMĚNÍ

Jak k číslu 4 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Orientace v prostoru: 4 světové směry - sever, jih, východ, západ, ... 4 kvadranty
 • Orientace v čase dle počasí: 4 období - jaro, léto, podzim, zima
 • Orientace v čase dle Měsíce: 4 fáze Měsíce - 4 lunární fáze
 • Orientace v čase dle Slunce: 4 fáze Slunce - 2 slunovraty a 2 rovnodennosti
 • Symbolika ovládnutí prostoru místním vládcem: "strážci čtyř směrů" 4 lvi - v Indii, v Persii, vysoký obelisk se 4 stranami - v Egyptě
 • Symbolika ovládnutí prostředí silou: 4 cípá hvězda - NATO. 4 cípá hvězda z lipových květů - česká policie
 • Duchovní orientace: Buddha hlásal čtyři základní svaté pravdy, Zoroastrijci hovoří o čtyřech hlavních periodách světových dějin, v hinduismu má Brahma čtyři tváře, buddhistická mystika pracuje se čtyřmi stupni sebeponoření
 • Náš byt je naším domovem, je tedy prostředím, kde se dobře orientujeme. Bytu říkáme kvartýr (latinsky quartus čtvrtý nebo quattuor čtyři). V němčině quartier = byt
 • Ovčáci ... "čtveráci" ... pastevci putovali a proto hodně znali. Poutnická hůl je symbolem putování = moudrosti. Umět se zorientovat, znamená v symbolické rovině "čtverkovat"
 • Symbolika čtyř byla vždy spojována také se čtvercem, který má 4 strany a 4 PRAVÉ úhly. Čtverec nebo PRAVÝ úhel v historii vždy symbolizoval svrchovanost a pevné ukotvení v PRAVdě. Něco s čím se jen tak lehce nepohne. Druidové a mudrci ve staré Číně používali čtverec jako symbol planety Země. Symbolika PRAVosti (a PRAVého úhlu) zůstala živá dodnes, např. říkáme o něčem, že to je to "PRAVé", např. "to pravé učení", tak tím míníme to "PRAVdivé a sPRÁVné učení"
 • Symbolika tvaru čísla 4
 • Symbolika trojúhelníku s přesahem - pokud nás dynamika duality (2) nutí do vyřešení "konfliktu" duality tím, že nás nutí do akce (3), potom nás tato akce vede k zorientování se a porozumění (4). Trojúhelník coby akční trojka tedy v symbolické rovině směřuje do většího přesahu, do zorientování se. Onen přesah trojúhelníku vytváří rozdělení daného prostředí na 4 kvadranty. Čtverka tak symbolicky obsahuje jak trojúhelník, jeho přesahy, tak i rozdělení na kvadranty.

5 - JEDINĚČNOST OSOBITOSTI

 • OSOBNÍ PRAVDY, OSOBNÍ VŮLE, OSOBNÍ SÍLA, KOUZLO A JEDINEČNOST, VĚČNĚ HLEDAJÍCÍ BYTOST

Jak k číslu 5 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Svět uchopujeme svýma rukama. Ruka = 5 prstů = 4 + 1 důležitý palec
 • Sám člověk vypadá jako chodící pětka = 4 končetiny + 1 důležitá hlava
 • Pro alchymisty byla "pátá substance" či "pátá bytnost" onou tajemnou látkou, která je nositelkou životní síly. Pětku vztahovali k člověku a k jeho tajemné a otevřené tvůrčí Božské esenci v něm
 • Pentagram: magické znamení, "planoucí hvězda mágů" symbolizuje opět 4 + 1 - spojení čtyř živlů s důležitým pátým elementem (Éter - Akáša). Chápe se jako symbol ovládání elementů duchem - tedy osobní působení na svět ovládáním elementů, v magii je důležitým ochranným symbolem vůle, v ceremoniální magii vyjadřuje myšlenku spojenou s vůlí
 • Leonardo da Vinci - obraz obrazů: pentagramová rozkročená a rozpažená postava člověka
 • České rčení: "Sbal si svých pět švestek a táhni" - sbal si své osobní názory (osobní pravdy) a táhni
 • České rčení: "mele páté přes deváté" - říká svoje osobní pravdy a míchá je s pravdami vyššího poznání
 • Desatero (přikázání) se používá soubor pravidel pocházející z vyššího světa, zatímco patero (pravidel) se používá jako soubor pravidel určených lidmi - např. "Katolické patero církevních přikázání"
 • Symbolika tvaru čísla 5
 • Symbolika čtverce nad kruhem - kruh je základem a čtverec je nadstavbou. Na nehmotném duchovním základě (kruh - kruhová křivka) stojí konkrétní hmotný svět s konkrétními osobními PRAVdami (čtverec - úsečky s PRAVým úhlem).
 • Symbolika otevřených polovin čtverce a kruhu - jedinečná a věčně hledající bytost je věčně otevřeným a vyvíjejícím se systémem, tomu odpovídá symbolika otevřené poloviny čtverce a otevřené poloviny kruhu.
 • Symbolika opačných směrů - lidé jsou duchovní a současně hmotné bytosti. Otevřená polovina čtverce míří na opačnou stranu, než otevřená polovina kruhu, přesto na sebe obě poloviny navazují - jsou tedy v propojení. Propojení opačných směrů vyjadřuje v symbolické rovině propojení protikladností tělesnosti a duchovnosti.

6 - HMOTNÉ ASPEKTY

 • HMOTNÉ ASPEKTY PLANETY ZEMĚ A ŽIVOTA NA NÍ. ŽIVOT NA ZEMI VEDE K POZNÁVÁNÍ NÁSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ

Jak k číslu 6 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

Hmota je protikladem ducha. Šest je proto opakem (otočením) duchovní devítky

 • Bible sděluje, že Země je šestková - Bůh stvořil Zemi právě 6. den
 • Lidské Duše se učí pobytem na Zemi. Podle Bible je její učení opět "šestkové", protože lidé mají podle desatera pracovat právě 6 dní
 • Pro duši (cestovatele) přicházející na Zemi zvenčí z Kosmu je Země šestou planetou (šestou zastávkou) našeho planetárního systému
 • Vše je světlo. A právě světlo oběhne Zemi po jejím povrchu za jednu sekundu 6,66x
 • Z pohledu astrálního světa je život ve hmotě Země životem "tam dole v okovech hmoty". Tam dole v okovech hmoty - to je svojí podstatou popis pekla - častá symbolika 666 (zpracování hmoty v trojnosti)
 • Učenci neustále poukazovali ve svých dílech, že 9 je symbolem lidského Poznání Ducha a že čísla 96 a 69 poukazují na pozemský život v dualitě hmotného a nehmotného světa s nutností jejího pochopení a zpracování
 • Německé rčení: "Sbal si svých šest švestek a táhni" sbal si své věci a táhni

7 - ODVÁŽNÁ CESTA ZA BARIÉRU

 • VĚDOMÉ VYDÁNÍ SE DO JINÉHO SVĚTA, ZA BARIÉRU, DO NEJISTOTY, NA ZÁKLADĚ VOLÁNÍ SRDCE

Jak k číslu 7 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Moudrost v pohádkách: "za sedmero horami a řekami" tam v jiném království čeká prince odměna
 • Slovanské rčení: "být v sedmém nebi"
 • V Buddhismu sedm schodů (mezi nebem a Zemí = ovládnutí času a prostoru = sestoupení do hmoty)
 • Hebrejsky zní slovo "sedmičkovat" stejně jako slovo přísahat (přísaha = čestný slib Duše v pravdě)
 • Sedmička je veledůležitá pro mágy (vydávají se svým působením do jiných světů za oponou)

8 - PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ

 • CYKLIČNOST. PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ. POZNÁNÍ DOKONALOSTI ŽIVOTA. JAK NAHOŘE TAK DOLE. VĚČNÉ PROMĚNY ŽIVOTA

Jak k číslu 8 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Jedině osmička (kromě Zdrojové nuly) se dá psát cyklicky stále dokola, oblast přechodu mezi kruhovými dokonalostmi nahoře a dole je jediné bodové místo kříže = bodové okamžiky smrt a narození
 • Buddhisté putují osmidílnou cestou
 • V taoistickém systému BA-GUA je osm nesmrtelných tvorů, kteří ovládají cestu
 • FENG SHUI pracuje s osmi směry
 • Judaismus přikazuje vykonání obřízky přesně osmý den po narození
 • Nejstarší křtitelnice byly osmiboké

.


9 - DUCHOVNÍ POZNÁNÍ

 • DUCHOVNÍ POZNÁNÍ. DUCHOVNÍ ASPEKTY. NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ BYTOSTI ŽIJÍCÍ VE HMOTĚ ZEMĚ ROZPOUŠTÍ KARMICKOU ZÁTĚŽ

Jak k číslu 9 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Moudrost v pohádkách: "Za devatero horami a devatero řekami"
 • Anglické rčení: "být v devátém nebi"
 • Mayský devítkový systém. Devátá vývojová evoluční vlna má řídit evoluci naší planety a je nejvyšší vlnou Mayského kalendáře. Devítistupňové Mayské pyramidy
 • Ve staré Číně existovalo devět nebí a devět dílů oběti. Stavěly se duchovní stavby s 9 úrovněmi střech
 • Devět podob, jimiž se projevuje Kosmický řád TAO. Stavěly se devítistupňové pagody
 • Biblická devítka ohlašuje devátou hodinou smrti odchod Krista do jiných sfér bytí. Devátá hodina je dobou hlavní oběti v chrámě. Devítka tím symbolicky završuje duchovní systém
 • Devítka je posledním (nejvyšším) jednociferným číslem. Devítka tím završuje systém z hlediska funkce
 • Při jakémkoliv násobení devítkou získáme vždy číslo, které je numerologicky opět devítkou. Devítka je tedy univerzální a dokonalá. Vyskytuje se všude a je nezničitelná

I0 - POTENCIÁL NOVÝCH MOŽNOSTÍ VYŠŠÍHO VĚDOMÍ

 • NOVÝ POTENCIÁL S NOVÝM ZÁMĚREM. MOŽNOST VOLBY ŽIVOTA NOVÉHO ČI VYŠŠÍHO ŘÁDU

II - VĚDOMÉ TVOŘENÍ VYŠŠÍM VĚDOMÍM

 • VĚDOMÉ TVOŘENÍ A FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VĚDOMÍM

I2 - DOKONALOST STVOŘENÍ

 • BOŽSKÁ DOKONALOST CELÉHO STVOŘENÍ VE VŠECH JEHO ASPEKTECH. KOSMICKÁ DOKONALOST, CYKLIČNOST, DOKONALÁ FUNKČNÍ PROVÁZANOST

I3 - NUTNOST NEČEKANÝCH ZMĚN A JEJICH PŘIJETÍ

 • PRINCIPY NEOČEKÁVATELNOSTI A NEČEKANÝCH ZMĚN. NUTNNOT ZORIENTOVÁNÍ SE VE ZCELA NOVÉ SITUACI

I4 - MYSTÉRIUM ŽIVOTA JAKO ZÁKLADNÍ PRINCIP

 • VĚČNÉ MYSTÉRIUM ŽIVOTA, BYTÍ A EXISTENCE. HRANICE. TRANSFORMACE


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________