SVĚTLO ČÍSEL - 5

5 JEDINĚČNOST OSOBITOSTI

OSOBNÍ PRAVDY, OSOBNÍ VŮLE, OSOBNÍ SÍLA, KOUZLO A JEDINEČNOST, VĚČNĚ HLEDAJÍCÍ BYTOST


Jak k číslu 5 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Svět uchopujeme svýma rukama. Ruka = 5 prstů = 4 + 1 důležitý palec
 • Sám člověk vypadá jako chodící pětka = 4 končetiny + 1 důležitá hlava
 • Pro alchymisty byla "pátá substance" či "pátá bytnost" onou tajemnou látkou, která je nositelkou životní síly. Pětku vztahovali k člověku a k jeho tajemné a otevřené tvůrčí Božské esenci v něm
 • Pentagram: magické znamení, "planoucí hvězda mágů" symbolizuje opět 4 + 1 - spojení čtyř živlů s důležitým pátým elementem (Éter - Akáša). Chápe se jako symbol ovládání elementů duchem - tedy osobní působení na svět ovládáním elementů, v magii je důležitým ochranným symbolem vůle, v ceremoniální magii vyjadřuje myšlenku spojenou s vůlí
 • Leonardo da Vinci - obraz obrazů: pentagramová rozkročená a rozpažená postava člověka
 • České rčení: "Sbal si svých pět švestek a táhni" - sbal si své osobní názory (osobní pravdy) a táhni
 • České rčení: "mele páté přes deváté" - říká svoje osobní pravdy a míchá je s pravdami vyššího poznání
 • Desatero (přikázání) se používá soubor pravidel pocházející z vyššího světa, zatímco patero (pravidel) se používá jako soubor pravidel určených lidmi - např. "Katolické patero církevních přikázání"

            Symbolika tvaru čísla 5

 • Symbolika čtverce nad kruhem - kruh je základem a čtverec je nadstavbou. Na nehmotném duchovním základě (kruh - kruhová křivka) stojí konkrétní hmotný svět s konkrétními osobními PRAVdami (čtverec - úsečky s PRAVým úhlem).
 • Symbolika otevřených polovin čtverce a kruhu - jedinečná a věčně hledající bytost je věčně otevřeným a vyvíjejícím se systémem, tomu odpovídá symbolika otevřené poloviny čtverce a otevřené poloviny kruhu.
 • Symbolika opačných směrů - lidé jsou duchovní a současně hmotné bytosti. Otevřená polovina čtverce míří na opačnou stranu, než otevřená polovina kruhu, přesto na sebe obě poloviny navazují - jsou tedy v propojení. Propojení opačných směrů vyjadřuje v symbolické rovině propojení protikladností tělesnosti a duchovnosti.

5 - PĚT

"Čtverkově" se zorientovat v odlišných sférách bytí, to je panečku náročný úkol. Nedá se tu nijak opisovat. Vědomé bytosti poznávají "svět" každý sám za sebe. Svět má každý sám ve svém vlastním vědomí. Můj svět není takový, jak jej vnímáte Vy, ale jak jej vnímám já. Proces poznávání odhaluje každé vědomé bytosti právě tu její jedinečnou pravdu o světě. Je to vždy individuální příběh bytosti objevující potenciál a stabilitu hmotné sféry a potenciál a variabilitu nehmotné sféry. Obojí je přitom vzájemně provázané v úchvatné propojenosti jednoty. Pro další číslo v řadě našeho číselného příběhu Stvoření, pětku, tedy mohou být klíčovými pojmy: INDIVIDUALITA A JEDINEČNOST OSOBNOSTI, JEDINEČNOST PROCESU POZNÁVÁNÍ PRAVDY, DOKONALOSTI PEVNÉHO (HMOTNÉHO) SVĚTA, DOKONALOSTI VARIABILNÍHO (NEHMOTNÉHO DUCHOVNÍHO) SVĚTA. PRINCIPY NAŠEHO VNITŘNÍHO MIKROKOSMU. JEDINEČNÉ LIDSKÉ POZNÁVÁNÍ HMOTNÉHO A DUCHOVNÍHO SVĚTA JAKO CELKU. PROVÁZANOST A JEDNOTA OBOU PROTI-KLADNÝCH SVĚTŮ.

Zkusme nyní výše uvedené krok za krokem vyjádřit v symbolické rovině pomocí grafiky a tvarů. U čísla čtyři vidíme, že svrchovanost a pevné ukotvení v PRAVdě je od pradávna symbolizováno buď čtvercem, nebo PRAVÝM úhlem. Použijeme tedy "čtverkový" čtverec. U pětky se nám však jedná o individuální proces poznávání pravdy. Nebude proto nikdy ani univerzální ani finální. Přesto je to naše pravda a jinou ani k dispozici nemáme. Mohli bychom to symbolizovat tím, že čtverec nebude úplný, bude nedokončený a tím pádem bude otevřeným útvarem, stejně jako naše učící se vědomí. Čtverec se nám velmi hodí, protože může také symbolizovat stabilitu hmotného světa. Čtverec se jen tak ze svého místa neodkutálí, je na svém místě velmi pevně ukotvený. Není jistě žádnou náhodou, že mudrci na dálném východě používali čtverec jako symbol pro planetu Zemi. Ještě nám však zbývá nějak symbolizovat proti-kladnou sféru. Dokonalost a variabilitu. Toto všechno nám krásně splňuje kruh. Je dokonalý, je opakem čtverce, je nestabilní ve své poloze, a co chvíli se nám někam odkutálí. Ostatně tyto "kruhové, nehmotné a dokonalé" principy se nám již zrcadlí v číslech 0, 2, 3. Můžeme se tedy kruhu držet i nadále. Jelikož naše pětkové poznání nehmotné sféry bude také navýsost individuální, opět platí, že naše pravdy nebudou ani univerzální ani dokončené. Proto použijeme O-PĚT neúplný kruh. Nabízí se nám tedy polovina čtverce a polovina kruhu. Vzhledem k proti-kladnosti povah hmotné a nehmotné sféry, můžeme obě poloviny klást svojí otevřenou částí na protilehlé strany.

A skutečně, získali jsme pětku

Polovinu čtverce jsme postavili na polovinu kruhu. A proč právě takto a ne naopak? Zdá se, že kruh má být skutečně dole. Je to symbolické vyjádření poznání, že hmotný svět stojí na základech světa duchovního a ne naopak. Vyrůstá z něj a je na něm závislý. Náš svět je duchovní podstaty. A to je velmi důležité sdělení. Nedá se nevšimnout si velmi silné pětkové symboliky, která se týká doslova každého z nás. A to, že my lidé uchopujeme a poznáváme svět svýma nádhernýma a dokonalýma lidskýma rukama. Božské schopnosti našich rukou nás pozdvihují a nabádají k objevování a k tvorbě. Je to dar Stvořitele. Lidé mají na tomto Božském daru 5 prstů. Ještě lépe a přesněji řečeno: máme 4 + 1 prstů na rukou.

Tentýž princip je uplatněn také u lidské bytosti jako celku. Naše hmotné životní prostřední atakujeme také pěti "výběžky" těla (jakéhosi hmotného skafandru duše). Opět zde platí stejný princip 4 + 1 (čtyři končetiny + jedna hlava). Vidíme, že pětka je spojena s lidstvím a jeho tvůrčím a jedinečným, uchopováním světa. Být člověkem znamená mít v sobě Božskou "jiskru", tedy mít v sobě něco navíc (... + 1), něco "věčně tajemného", Božského. Naše pětka se vztahuje k člověku a k jeho tajemné a otevřené tvůrčí Božské esenci v něm. Pětka má prostě v sobě jaksi "něco navíc". Je nad čtyřmi. Je nad základní orientací. Palec, který máme "navíc", geniálním a nenahraditelným způsobem doplňuje zbylé 4 prsty a tím jim zajišťuje zásadně vyšší úroveň schopností a možností. Stejně tak máme "navíc" hlavu, která geniálně a jedinečně doplňuje zbylé čtyři části těla. Páté dává čtyřem jedinečnou a osobitou tvůrčí lidskou Božskost.


SOUHRN

 • Číselný Symbol: PĚT
 • Pětkové principy: TVŮRČÍ INDIVIDUALITA A VĚČNÁ OTEVŘENOST PROCESU POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY. ČLOVĚK. OSOBITOST. ASPEKTY VÁŽÍCÍ SE K ČLOVĚKU, K LIDSTVÍ A BOŽSKOSTI V NĚM.
 • Tvar číselného symbolu: OTĚVŘENÁ POLOVINA ČTVERCE STOJÍCÍHO NA OTEVŘENÉ POLOVINĚ KRUHU.
 • Vlastnosti tvaru: OTEVŘENÁ POLOVINA ČTVERCE OBSAHUJE NEUZAVŘENÉ POZNÁNÍ STABILITY A HMOTY A JE NESENA DOKONALOSTÍ KRUHU, TEDY DUCHOVNÍMI PRINCIPY. KRUH JE VŠAK OPĚT OTEVŘENÝ. POZNÁNÍ NEHMOTNÉHO SVĚTA JE TEDY TAKÉ OPĚT NEUZAVŘENÉ.

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

 • 0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA
 • 1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.
 • 2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.
 • 3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.
 • 4. VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT V ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.
 • 5. PROCES POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY JE VĚČNÝ, OTEVŘENÝ A VESKRZE INDIVIDUÁLNÍ. KAŽDÝ ČLOVĚK JE JEDINEČNOU TVŮRČÍ OSOBNOSTÍ. ČLOVĚK JE TVOŘEN BOŽSKOU JISKROU A LIDSTVÍM.

návrat k číslu 4                           přejít k číslu 6

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________