KOSMICKÉ KLÍČE  3 - 6 - 9 - ROTACE

CO SE STANE, KDYŽ UMOŽNÍME VESMÍRU, ABY SE PROJEVILA ROTACE?

Jak? Například známým spinováním vody, nebo rotační vitalizací vody, nebo Dervišovskou rotací vlastního těla, nebo prouděním energie v místnostech se zaoblenými rohy a stěnami ...

Odpovědi na tyto otázky jsou natolik Kosmické, komplexní a zázračné, že se jich tady můžeme našimi zkušenostmi a úvahami pouze lehounce lehoulince dotýkat. Přesto toto hledání (a odpovědi) mají potenciál naprosto proměnit naše vidění a chápání světa. Můžeme to totiž přímo praktikovat a díky tomu se můžeme lépe cítit, Náš život, se může jak energeticky, tak duchovně proměnit.

Nikola Tesla, génius, který podle mě v dané době překročil přijatelnou míru nového vědění, tak tento génius jakoby z jiných sfér, rád říkal jednu poznámku, byla v tomto duchu: "kdybyste jen znali skutečný význam čísel 3  6  9, tak byste měli v rukou klíče od Vesmíru"

Zdá se, že Kosmické superkódy 3 6 9 - ROTACE mají přímou souvislost s pyramidálními strukturami, které jsou zakódované v samotné struktuře bodu časoprostoru (bodu Vznikání) a díky dokonalé fraktalitě Vesmíru působí mocně ve všech jeho měřítkách. Zde se dozvíte více o principech Pyramidálního Tvoření.

Nikola Tesla, byl prý pyramidami doslova posedlý. Když tvořil své geniální vynálezy, tak se u toho díval na pyramidy, kterými byl obklopený.

Právě se díváte na kombinaci dvou nejznámějších symbolů světa. Za chvíli si ukážeme, že se díváme na "Teslovy" klíče 3 6 9, jimiž se odemyká Vesmír. Potenciál, který ukrývá tato symbolika je, neohraničený.


Již se nám podařilo částečně nahlédnout do fascinujících zákonitostí Kosmické numerologie. Principy, které nám Kosmická numerologie zvěstuje, a které přímo zrcadlí, a kterými Vesmír působí na svět a které vytváří, a ze kterých je přímo on sám utvářen, ... tak tyto principy můžeme díky provázanosti Vesmíru uplatnit na nejrůznější oblasti života a sféry bytí.

Pojďme se nyní zkusit podívat na ta tři čísla, která mají být podle Nikola Tesly univerzálním klíčem k Vesmíru.

3       6       9


V nadpisu stránky je zmíněna rotace a nyní se bavím pouze o nějakých číslech. Co mají tato čísla společného s rotací a s energiemi?

Je dobré si uvědomit, že geometrie a matematika, je jedno a to samé. Je to popis funkcí světa. Stejný popis, jen zdánlivě jinou formou. Rotace, to je funkce. Kosmická numerologie nás učí, že čísla jsou Kosmické symboly, že jsou součástí vědomí Kosmu a že vědomím Vesmír pracuje a působí.

Určité klíčové informace, určitá čísla, tedy mohou mít klíčový vztah také k funkci ROTACE. A rotace je zdá se klíčovou funkcí našeho Vesmíru. Vše v něm víří a rotuje. Od Samotného Vesmíru, galaxií, hvězd, zeměkoule, až po subatomární částice. Dokonce i klíčové popisy bodů základní soustavy (bodů časoprostoru) jsou právě rotačními funkcemi.

Zdá se, že právě rotace je příčinou jevu, kterému věda říká polarizace. Vědci vůbec neví, odkud se bere náboj atomárních částic, neví, z čeho vyvěrá gravitace atd. atd. Dokonce hledají základní princip Kosmu, který stojí na pozadí jevu, že něco vůbec dokáže mít různé vlastnosti. Vždyť je to přeci vystavěno z téhož. A ukazuje se, že na pozadí jevu zvaného polarizace, je právě rotace. Zdá se. Vše tomu nasvědčuje.

Nejstarší vyobrazení duality, MONÁDA, symbolizuje dualitu a vyobrazuje protichůdné síly jin/jang, Převážně takto je symbol monády chápán. Kosmická numerologie nám však přináší ještě jednu veledůležitou zprávu tohoto symbolu. Dobře se na něj prosím zadívejte. Dvě protáhlé obloukové kapky. Vždyť ty kapky ROTUJÍ !

Monáda tak v sobě nese jedno naprosto klíčové poselství, které nám možná tak trochu unikalo. Je jím princip ROTACE.

Tak například základ našeho trojrozměrného prostoru je utvářen v rámci souřadnic X, Y, Z. Toto nás učili a stále ještě učí ve školách. Pomocí těchto tří souřadnic se snažíme popisovat prostorové stavy. Bod nemá žádný fyzikální rozměr. Takže když popíšeme, že nějaký bod je v místě souřadnic x, y, z, tak máme dojem, že jsme plně popsali jeho prostorový stav.

Osa X tam skutečně je. Souřadnice X skutečně popisuje vztah daného bodu vzhledem k ose X. Jenže osa X nemusí být jen statickou osou. Vždyť ona může ROTOVAT a stále bude onou osou X na svém pevně daném místě.

Principem rotace je tatáž osa schopna přinášet stavy úplně nových kvalit a dimenzí. No představte si, že náš bod se bude nacházet v místě X a v místě X bude rotace plusová a v místě souřadnice Y bude mít bod naopak spin s hodnotou mínus a v místě Z třeba opět plus.

WOW. Tento nově pojímaný a přitom všudypřítomný rotační princip nám pak z "nudných" souřadnic trojrozměrného světa X, Y, Z, dělá něco úplně jiného. Vytváří tak prostor nikoliv trojrozměrný, tedy trojhodnotový, ale devítihodnotový, neboť tři na druhou je devět. Bod tak může v prostoru nabývat devíti specifických prostorových stavů. A protože rotace je pohyb, automaticky tím získávají naše souřadnice i funkci časovou. Čas byl zatím považován za další, tedy čtvrtou dimenzi Kosmu. Náš nový rotační systém souřadnic má v sobě zakomponovanou další formu času, právě skrze rotaci. Je to jakýsi další čas, nebo čas v čase, protože bod může měnit svoje stavy nejen pozičně, ale i rotačně. Rotace v osách může samozřejmě mít navíc i různou dynamiku. Získáváme tím zcela nové a nepředstavitelné dimenze a možnosti. Možná bychom se díky tomu ve svém vědomí mohli dívat na čas hmoty jinak, z jiné pozice, odjinud, zevnitř bodu, protože tam panuje vlastní specifický pohyb - život.

To co zde uvádím, není nic nového. Myšlenkou rotace souřadnicových os se zabývalo už více badatelů. Možná, že to už je více jak 80 let! No vidíte, a přesto se dodnes tento nový a přesnější model na školách nevyučuje.

Jeden génius se ho však chopil tak mocně, že to co vytvořil, bere dech. Přitom jeho hlavní myšlenkou bylo "jen" převést stávající fyzikální rovnice do rovnic s rotačním vyjádřením. Nic víc, nic míň. Proč? Vždyť přece vše ve Vesmíru rotuje, vlnové funkce také nejsou přímkami, proto je určitě inspirativní podívat se na již známé fyzikální rovnice v nezvyklém rotačním úhlovém vyjádření. A ejhle, z rotačních přepisů týchž rovnic, najednou začaly vykukovat úplně nové souvislosti, které vědcům dosud unikaly. Úžasné.

Podle fascinující práce geniálního fyzika Genadije Šipova, je právě systém rotace bodů časoprostoru tím, co vytváří 4 základní Kosmické síly: 1) gravitaci, 2) elektromagnetickou sílu, 3) slabou jadernou sílu, 4) silnou jadernou sílu. Všechny ostatní známé síly vznikají kombinací těchto čtyř základních sil.

V teorii G. Šipova přitom stačí, aby jednotlivé body rotovaly buď v jednom směru, nebo v opačném směru. Stačí k tomu tedy nejmenší možná akce. Rotace plus, nebo rotace mínus. Vše materiální, už pak může vznikat jako důsledek tohoto geniálního důmyslného rotačního systému.

Šipov dostal za svoji práci významné ocenění, protože další ověřovací bádání směřuje k jejímu potvrzování.

Podle výpočtů fyziků, není vakuum prázdným prostorem. Je tomu přesně naopak. Vakuum se pouze navenek tváří jako nulové pole. Je to výsledek neuvěřitelně vysoké frekvence vzájemných interakcí částic a antičástic. Elektrony a pozitrony se neustále objevují a mizí, a pokud jsou vzájemně vyrovnané, navenek se tváří jako nic. Jsou tam však. A jsou tam pěkně nahuštěné. Podle výpočtů je v jednom centimetru krychlovém vakua více hmoty či energie, než veškerá hmota, v námi pozorovaném Vesmíru. Ne, opravdu to není vtip. Tak jednoznačně hovoří výpočty a samotní fyzikové se s tím již smířili a berou to jako logický důsledek vnitřní organizace vakua.

Něco se tedy může objevovat z vakua a zase mizet do vakua. Něco se tedy může zhmotňovat z prostoru a zase to pak může mizet do prostoru.

NEBYLO A JE - BYLO A NENÍ

Fascinující.

Takto pracuje Vesmír. V tom "nic" je nekonečné množství energie. Pokud to "nic" má něco společného s principem rotace, potom je myslím velmi užitečné se věnovat rotaci jako takové.


G. Šipov zjistil, že samotná organizace vakua (a platformy, ze které se profiluje vakuum) má rotační vnitřní strukturu. Tuto platformu nazval Torzní pole.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak je možné, že energeticky funguje například spirála namalovaná na papíře a položená na hrnečku s čajem? Takové spirále se říká TVAROVÝ ZÁŘIČ. Je to tím, že spirála působí svojí formou, rotační formou. Jakákoliv spirála, třeba jen namalovaná, je tvarem v prostoru a prostor není nic. Naopak - je vším, je nekonečným polem skryté infoenergie. A tento prostor vše obklopuje, včetně tvaru namalované spirály.

A co víc, interaguje svými vlastními způsoby. Namalovaná spirála září svůj tvar, vyzařuje svoji formu, vyzařuje informace o spirále. Rotační struktura Torzního pole či vakua to obklopuje, čte to a její rotační struktury se přizpůsobují danému tvaru, Vzniká tak energeticko-informační otisk v prostoru. A to není nic. Ten prostor přece obsahuje v malinkém kousíčku nekonečno energie. Stačí tedy, aby toto nekonečno interagovalo tím nejjemnějším možným způsobem a síla účinku by klidně mohla přesáhnout všechny naše fantazie. Vážně? Může to tak být?

Zeptejte se Nikola Tesly. Anebo se podívejte na těchto pár videí, kde geniální badatel Nasim Haramein poodhaluje podstatu prostoru a energií a jeho sebeorganizační energeticko-informační strukturu. Stojí to za to. Zde videa s českými titulky

Zdá se tedy, že existují procesy, které dobře neznáme, přesto jsou všude kolem nás. Jsou mocné a silné. Mimochodem: původní význam slova SVATÝ znamená MOCNÝ, SILNÝ. Mohli bychom tedy s klidem říci, že tyto skryté vnitřní Kosmické procesy jsou svaté, či posvátné.


Prastarý praslovanský symbol. Devíticípá Hvězda v kruhu. Ve svém principu to jsou tři symetrické rovnostranné trojúhelníky v rámci rotační struktury. Vidíme zde princip: 3 6 9 ROTACE


Dobrá, něco mocného tam v tom "ničem" tedy asi je. Ale co s tím? Co? No přece žít to. Žít to, hledat to, nechat se tím vést, inspirovat, nabíjet se, naplňovat, ... obdivovat to.

Jak? Všemi badatelskými způsoby. Můžeme experimentovat, každý sám za sebe. Můžeme hledat informace, zkoušet to a být dobrými pozorovateli. Osobně jsem přesvědčen, že jakákoliv civilizace, nebo jakýkoliv jedinec, pokud pracuje s energiemi, které jsou "vytaženy" z vakua, z Prány, či z Torzního pole a začne je nemoudře používat, tak jí vyšší svět vždy tzv. utne tipec. Prostě vyšší moudřejší svět nedovolí škodit tímto způsobem, neboť škody takto napáchané, už by skutečně mohly být Kosmických rozměrů. Domnívám se, že přesně to je i důvod, proč "energetičtí" géniové, kteří se svým napojením na vysoké informace minuli svojí dobou, proč byli Vesmírem umlčeni. Takto vysoké Kosmické energie a technologie patří pouze do rukou moudrých bytostí. Domnívám se, že tyto Kosmické principy a technologie, umožňující vědomou manipulaci s Kosmickou energií ukrytou ve vakuu, jsou jakýmsi rozhraním, zkouškou, či testem, prostě hranicí, která rozhodne, zda tyto bytosti mohou pokračovat dál, anebo budou ve svém vývoji opět sraženi na nižší úroveň, aby opět a opět o několik tisíc let později, mohli skládat další a další Kosmický reparát (a to ještě v tom lepším případě)

Atlantida? Některé staré prameny uvádějí, že tam jedinci začali po nějaké době nemoudře manipulovat s energiemi. Je to logické. Známe to. Je tak těžké ovládat se a udržet společenství individuálních bytostí v kolektivní moudrosti se zacházením s neomezenými zdroji energie. Je to opravdová Kosmická zkouška, co bude dál. Kdo projde zkouškou, možná si zaslouží pokročit dále, do dalších úrovní - pod povrch hmoty, přímo do info-energetického prostoru.

Zasnil jsem se, ano přiznávám. Zpátky na Zem. Co my, s těmito všemi bláboly?

Navrhuji, pojďme si hrát. Sami pro sebe a sami se sebou. Pokud to bude naším přáním a naším krédem, potom nebudeme moci škodit druhým. A o to jde hlavně! Při práci s vysokými energiemi hraje klíčovou roli, pokora, záměr, moudrost, neškodnost.

Pojďme si zkoušet vitalizovat vodu, kterou pijeme, nebo vodu, kterou zaléváme kvítka a zahrádku, nebo náš osobní životní prostor, ve kterém žijeme, nebo potraviny, které jíme ...

To zní přece dobře, že ano? Nemusíme hned provádět celoplanetární čištění, či léčit souseda. Můžeme třeba jen chtít pít a jíst vitálnější potravu.

A. Einstein tušil, že gravitace nějak souvisí s rotací. Jeden čas prováděl laboratorní zkoušky s rotací velkých hmot. Nechal roztáčet do co nejvyšších možných otáček co možná nejtěžší disky a setrvačníky a doufal, že vysoká rotace hmoty se projeví měřitelnou změnou gravitační síly v ose rotace. Nenaměřil nic takového. Přesto to nepovažoval za důkaz, že jde špatnou cestou. Domníval se pouze, že má v laboratorních podmínkách příliš málo hmoty a příliš malou rotaci, než aby něco danými přístroji naměřil. Principu samotnému však věřil, že by mohl fungovat.

Nikola Tesla hovořil o klíčích k Vesmíru. Jsou jimi čísla 3, 6, 9. Víte, jaká se uvádí, že je přirozená vibrační frekvence Vesmíru vyjádřena v Hz? Je to 432 Hz. Lidé si už kdysi dávno zvolili právě tuto frekvenci 432 Hz za základ ladění hudebních nástrojů (tón A). Budou skutečně nějak souviset klíčová čísla 3 6 9 s polem Kosmické energie, projevující se vibrací 432Hz?

Podívejme se na to. Nassim Haramein objevil rotační strukturu ideálního bodu časoprostoru.

Tato struktura obsahuje 144 sférických plošek rovnostranných trojúhelníků. Prostor Kosmu je tedy vytvářen rotačními body, u nichž vibruje a rotuje struktura 144 trojúhelníků a tím je vytvářeno pole, či prostor, který je schopný materiálních jevů a ve kterém se může projevovat polarizace, neboli odlišení hodnot, tedy dualitní jevy a stavy materiálního světa. Tento ideální bod časoprostoru je složen ze 64 prostorových čtyřstěnů. V principu je tedy nejmenší možnou základní prostorovou jednotkou čtyřstěn. V ideálním Harameinově tělese je základní polarizační informačně-energetickou jednotkou průnik dvou čtyřstěnů. Jeden je špičkou nahoru a prolíná druhým, který je špičkou dolů. Ano, je to naše známá MERKABA (plošně na řezu to je Davidova hvězda).

4 stěny tedy orientované "nahoru" a čtyři stěny orientované "dolů". Zkusme propojit tento princip s Teslovými klíči. (3 + 6 + 9) x 4 nahoru a (3 + 6 + 9) x 4 dolů = (3 + 6 + 9) x 4 a (3 + 6 + 9) x 4 = 12 + 24 + 36 a 12 + 24 + 36 = 72 a 72 = 144

Wow. Stejně jako strukturu prostoru (tedy toho tajemného ničeho a současně všeho) vyjadřuje klíčové číslo 144, kde 72 plošek je orientovaných v jednom směru a 72 plošek v opačném směru, tak stejně dokonale vystihuje klíčové vlastnosti Harameinova bodu série čísel 3 6 9. Pokud ovšem víte, že máte pracovat s trojúhelníky a se čtyřstěny.

Co se stane, když se frekvence 144 něčeho projeví v rámci trojjedinosti, nebo v rámci tří os, anebo ... v rámci trojúhelníkové struktury?

144 x 3 = 432. Wow. Základní charakteristika bodu časoprostoru v rámci své vlastní struktury vytváří základní pole s číselnou charakteristickou vlastností 432.

Nezapomínejme, že uvedené úvahy jsou úvahami na úrovni symboliky. To však ničemu nevadí. Ba naopak. Kosmické Symboly pracují na Kosmické úrovni, takže je dobré se nechat jimi vést a učit se.

A co ta rotace? Celý bod rotuje. Už jen princip, že samotný Harameinův bod obsahuje orientaci čtyřstěnů nahoru a dolů znamená, že obsahuje princip oddělení, princip orientace, princip otočení - rotace.

Podívejme se nyní na klíče 3 6 9 z pohledu Kosmické numerologie. Na první pohled zaujme to, že dvě čísla ze tří jsou si tak podobná. Jsou vlastně stejná, jen jsou opačně orientovaná. Šestka a devítka jsou stejná čísla svým tvarem, jen jsou orientací opačná. Ale my už víme, že jak nahoře, tak dole. Že to vše je jen o úhlu pohledu. Další věcí, která z šestky a devítky přímo vyčuhuje, je to, že obě čísla jsou kruhové struktury a ještě s ocáskem. Jeden ocásek čouhá směrem nahoru a druhý naopak zase dolů. U šestky píšeme ocásek směrem do kruhu a u devítky zase naopak z kruhu ven. Je to tedy totéž, jen ve všem to je opačně orientované. A co je kruh. Krom mnoha jiného, je kruh také rotací. Říkáme, točit se v kruhu.

Máme tu tedy rotaci se směrovým ocáskem nahoru a rotaci se směrovým ocáskem dolů. Velmi zajímavé. No a pak tu máme trojku. Trojka je trojúhelník! Wow. Nějak moc symbolických vodítek. A to není všechno. Psaná trojka je také kruh, jen je rozpůlený na dva spojené polokruhy, jeden nahoře a jeden dole. Máme tu tedy v symbolické rovině tři kruhy a každý nese nějakou specifickou zprávu. A současně tu také máme dva kruhy a jeden trojúhelník. Co z toho můžeme všechno vyčíst?

9 - Kruh s ocáskem dolů. Zde se dozvíte více o devítce Bylo by dobré, kdybyste ve čtení pokrčovali až po nastudování devítky. Kruh symbolizuje dokonalost, duchovnost, Božskost, možnosti, potenciál, cyklus, rotaci. A z tohoto všeho vede cesta, která symbolicky sestupuje. Sestupuje šikmo, tedy postupně či vědomě. Vědomý rotační sestup z vyšších stavů.

6 - Kruh s ocáskem nahoru. Zde se dozvíte více o šestce Bylo by dobré, kdybyste ve čtení pokrčovali až po nastudování šestky. Dolní kruh je dokonalostí, duchovností, Božskostí, možnostmi, potenciálem, cyklem, rotací, avšak je dolním kruhem. A navíc u tohoto kruhu vede cesta opačným směrem, tedy do kruhu.

Okamžitě vidíme, že obě cesty kruhů na sebe navazují. Jedna z kruhu dolů, šikmo vlevo a druhá opět dolů a opět šikmo vlevo avšak vede do kruhu. Ty cesty si říkají o spojení. Spojme je tedy.

8 - Kruh nahoře a kruh dole. Zde se dozvíte více o osmičce Bylo by dobré, kdybyste ve čtení pokrčovali až po nastudování osmičky. Když si prohlédnete výše uvedená videa Nassima Harameina, lépe tak pochopíte a procítíte, že sebeorganizační strukturou Kosmu je zpětná vazba. To co si vědomí zvědomuje, to se i přes struktury Kosmu materializuje, a to co je materializováno zase zpětně ovlivňuje časoprostor, torzní pole, morfogenetické pole, vědomí.

Když píšeme osmičku, tak ve vyšším kruhu jen započneme kruh, který se dole celý zmaterializuje, avšak tím zase ovlivní zpětně vědomí, protože teprve po dolní materializaci následuje horní dokončení kruhu.

Vše je dokonalé a v dokonalé souhře. Vše je jedním. Jedním propojeným systémem.

Osmička to je samá rotace, rotace nahoře a rotace dole, přičemž obě rotace jsou opačných směrů.

Vidíme, že u 9 a 6 se jedná o samý rotační princip. Dobrá. Najdeme nyní také i to co by vlastně mělo rotovat? Naším zbývajícím klíčem je trojka.

3 - trojúhelník. Zde se dozvíte více o trojce Bylo by dobré, kdybyste ve čtení pokrčovali až po nastudování trojky. Trojúhelník je prostě trojúhelník. Vědci celou dobu uvažovali, že bod je kulička s nulovými rozměry, V plošném vyjádření tedy kruh. Je to logické, protože v přírodě skutečně pozorujeme, že koule je nejjednodušší energetická forma a tudíž pro fyziku nejvýhodnější. Je to logické, ovšem pouze z pohledu fyzického světa! Pokud uvažujeme o něčem, co ještě není fyzično a co není vystaveno fyzickým tlakům, ale teprve je bude vytvářet, pak taková struktura ještě není zatížena fyzicky, je zatížena informačně.

Devítka sestupuje do šestky. Šestka působí zpětně. Odlišné propojené světy. Rotace je klíčem. Čtyřstěn (trojúhelníky) je nejmenší entitou. Jsou branou mezi nehmotným a hmotným světem.

Teprve až geniální badatel Nassim Haramein si uvědomil, že v ještě nefyzickém světě, existuje výhodnější tvar, než je kruh. Je jím rovnostranný trojúhelník. Má totiž menší obvod než kruh. V prostorovém vyjádření je pak trojúhelník čtyřstěnem.

Pokud je v Teslových klíčích rotační sestupný princip (devítka) a ten je propojený v jeden nekonečný celek s rotačním principem dolním (šestkou), potom to co rotuje, je trojúhelník, či čtyřstěn. A Harameinův ideální bod je skutečně rotující strukturou trojúhelníků či čtyřstěnů.

Takovou zprávu, v symbolické rovině, v sobě nesou pouhá tři Kosmická čísla 3 6 9. Zpráv, které se z toho dají vyčíst, je však mnohem víc. Například posloupnost čísel 3 6 9 v sobě obsahuje také tento princip: následné číslo v sobě zahrnuje součet čísel předchozích. A tento princip je přece hlavním principem Fibonacciho posloupnosti, která popisuje hlavní princip živé přírody a tím je funkce zlatého řezu. Zde se o tom dozvíte více

Ne nadarmo si lidé zvolili jakožto symbol nekonečna ležaté propojení devítky se šestkou (tedy ležatou osmičku), neboť vyšší svět zdrojového vědomí je nekonečný. Teslovy klíče jsou také po sobě jdoucí násobky tří. Tento princip říká že, podstata je fraktálního typu. Dělením, čí násobením v sobě struktura stále uchovává původní informace. V symbolické rovině je tento Kosmický princip tvořivý univerzálně, lze ho proto zkoušet uplatňovat i na jiné oblasti života.

Teslovy klíče hovoří o tvorbě světa, vědomé tvorbě prostoru a fyzična. Čakra třetího oka je spojována s trojúhelníkem. Doménou čakry třetího oka je Tvoření. Trojúhelník bývá spojován s vědomým tvořením. Boží oko je zobrazováno právě v trojúhelníku. Původní název čakry třetího oka je ADŽŃA, zde se o ní dozvíte více. V překladu to znamená Poznání a současně také Pokyn. Wow, vždyť to je přeci přesný popis vědomé materializace, která současně zpětnou vazbou ovlivňuje vědomí. Pokyn, který přináší Poznání a Poznání, které přináší nové pokyny. Další zprávou tedy je, že vědomím se rovnou tvoří a že můžeme tvořit vědomě.


Symbol Oko Boha. Tento trojúhelník s kolečkem uvnitř, je jedním z nejznámějších symbolů vůbec. Je to trojúhelník + rotační struktura. Přitom to kolečko není jen tak ledajaké kolečko. Symbolizuje krom kolečka také oko, a oko to je okno do Duše. Dozvídáme se, tak že to má co dočinění s vědomím Duše a jejím vědomým působením. Tvorba záměrem. A přesně to je Božský princip.


Symbol Hunab Ku. Silný Mayský symbol. Znamená "Jeden pán". Zde se o tomto prastarém fascinujícím symbolu dozvíte více. Vidíte tam uvnitř vzájemně zaklesnutou rotující šestku a devíku? Jsou černá a bílá, stejně jako u Monády. Jsou tam i stylizované 4 trojúhelníky. Jsou tam Kosmické antény. Je tam toho tolik, že se to dá studovat a studovat a studovat.


PYRAMIDOVÉ TVOŘENÍ VE STARÉM EGYPTĚ - Kliknutím na ikonu, se můžete podívat, co všechno neuvěřitelného je v této pyramidě zakódováno v jejich rozměrech a proporcích. Projektant Pyramidy tak hovoří řečí Univerza a jeho Tvořivých Kosmických Principů. Díky zákonům fraktality dochází při zachování proporcí a informačních matric k rezonancím se Zdrojem Tvořivých Sil.


ROTACE A VĚDOMÁ TVORBA ZÁMĚREM

Jak toto všechno poznání využívat v praxi? Co to je za klíče? Osobně si myslím, že není vůbec moudré veřejně šířit hlubší poznatky tohoto typu. Mocné vědění lacině nabyté, může v nezralých rukou mocně škodit. Pokud se ovšem člověk dopátrá mocných vědomostí vlastními zkušenostmi,  bádáním a studiem, potom je na vyšším stupni vyzrálosti a to je přirozenou pojistkou proti hloupému používání mocných sil. Za sebe proto doporučuji: hledejte, bádejte, studujte a zkoušejte, samozřejmě jen pokud Vás to bude bavit. A jestli Vás to bude bavit, garantuji Vám, že výsledky přijdou.


Co je myslím důležité, je uvědomění, že Vesmír a jeho životní prostor je zázračné médium, které je plné něčeho fascinujícího, je plné inteligence a překypuje vědomými interakcemi. Je to Kosmicky živé, vytváří to provázaný živoucí systém. Vesmír všemi svými entitami reaguje na všechny všecičky vlny našeho vědomí a našich záměrů. Je škoda to nevědět, a když už to víme, tak je hloupost to nevyužívat.


A nemusíme se pohybovat pouze v rovinách jemných hmot, vakua nebo torzních polí. Také hrubá hmota hýří kouzelnými možnostmi. Vždyť nic nejde od sebe navzájem oddělit. Vše je jedním Zdá se, že mezi nejrůznějšími hrubými hmotami je voda médiem, které má nejcitlivější mechanismy na morfická a mentální pole a že je přímo předurčena pro práci s informacemi a rotací. Můžete proto svoji pozornost zaměřit například na vitalizaci vody. Výsledky pak budete cítit nejen chuťově, ale i exaktně a uvidíte, že rostliny na to budou silně pozitivně reagovat. Zde krásné příklady vitalizace vody

Vědci dnes registrují u vody cca 170 fyzikálních anomálií. Např. je jedinou známou látkou v celém Vesmíru, která zvětšuje svůj objem při klesající teplotě. A toto je velmi zajímavé: víte, že voda neumí téci rovně? I na superrovném šikmém povrchu se vždy klikatí. Vědci to nechápou. Hledají co nutí vodu uvnitř rotovat? Zdá se, že voda je skutečně nejjemnějším Kosmickým médiem a že pracuje s rotací a s informacemi. Pokud jemné struktury Kosmu jsou utvářeny rotačními info-energetickými mechanismy, proto nebude divu, že nejjemnější struktury Vesmíru na to fyzicky reagují. Voda nám zřejmě předvádí přímé napojení na jemné struktury Kosmu.

vědomá práce s vodou

Výše uvedeného můžeme vědomě využívat. Máme nádherné možnosti práce s vodou (klikni na obrázky)


fascinující strukturování vody pomocí Flow Discu

Tyto fascinující dokonalé krystaly vody vznkají ve vodě, která přijde do kontaktu s Flow Discem (klikni na obrázky)


živá Kangen voda

Existuje způsob, jak lze i dnešnímu poškozenému stavu vody navrátit její původní základní vlastnosti (klikni na obrázky)


účinky rotující vody (Viktor Schauberger)

V. Sachauberger byl geniální pozorovatel. Vypozoroval fascinující vliv rotačního tvaru proudění média (klikni na obrázky)


Dalším nekonečným polem k bádání a hledání jsou šesterečné struktury. Lidé už dávno zjistili, že šesterečné buňky ve včelích plástvích vykazují anomálně zázračné vlastnosti. Anebo že šesterečná struktura uhlíku v šungitu, vykazuje mimořádné schopnosti. Anebo, že nano-šesterečné struktury hmyzích částí těl, vytváří úchvatné anomální efekty.

A co je šesterečnost? Co je hexagonální tvar? Je to forma, která v sobě nese Teslovy klíče. Jsou v něm přece trojúhelníky. A je jich tam šest. A jsou uspořádány v rámci 360 stupňů, tedy kruhově, rotačně. Pokud budeme s hexagonální strukturou vědomě tvořit, potom se nám zde ukáže i devítka, neboť tvořivý Fibonacciho princip vytváří další následné číslo součtem předchozích, tedy součtem 3 + 6 a to se rovná 9. Ale to už si možná pouštím příliš pusu na špacír. Přeji úchvatné naplňující bádání a objevování.

kosmický info-energetický portál a hexagonální tvarový zářič

Fascinující účinky nástroje člověka nové doby, kosmického brány a kosmického portálu Flow Discu (klikni na obrázky)
__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________