PYRAMIDOVÉ TVOŘENÍ

Fenomenální génius Nikola Tesla, byl prý pyramidami doslova posedlý. Když tvořil své geniální vynálezy, tak se u toho díval na pyramidy, kterými byl obklopený. Nechal na sebe ve svém životě také působit vliv silných Kosmických kódů 3 6 9.

Pyramidy jsou naprostým fenoménem. Jsem přesvědčený, že tak jak nikdy nepochopíme plnou podstatu Boha, nebo třeba čaker, stejně tak nikdy plně neporozumíme účinkům pyramidálních struktur.

Říkáme např. "záhadné tajemné egyptské pyramidy", ale pravdou je, že záhadné a tajemné pyramidy jsou rozesety doslova po celém světě. V Číně, v Americe, v Evropě, v Egyptě.

Nedělám si žádné ambice rozkrýt zde pravou podstatu pyramidálních účinků. Pouze chci představit několik fascinujících a zdá se, že i málo známých souvislostí.

Ukážeme si zde, jak se pyramidální struktury tím nejzákladnějším možným způsobem podílí na procesu vznikání, (Květu Života). Jinými slovy, jak se podílí na Tvorbě hmotné části Univerza. Vědomí tvůrci už budou vědět, co s načatými informacemi.

Tvořivé Oko Boha uvnitř trojúhelníku / pyramidy

Na trůnu Boha od Mistra Jakoba Böhme se nachází pyramida


Mistři stavitelé tří záhadných pyramid v Gíze, byli se svojí technologií tak vysoko, že tam zatím ani zdaleka nedokážeme nahlédnout. Pyramidy dnes označované jako Chufuova, Rachefova a Menkaurova, jsou zcela zásadně odlišné od všech ostatních. Rozestavení pyramid přesně odpovídá konstelaci Orionova pásu před 13 500 lety.

Zakladatel oboru a největší odborník na světě na výrobu umělého kamene, Josef Davidovitz, nezpochybnitelně prokázal, že právě tyto tři pyramidy jsou postaveny odlišnou technologií. Jsou vyrobeny z odlévaného vápencového kamene. Pouze tyto tři pyramidy neobsahují žádné nápisy, přestože jsou fenomenálním stavitelským dílem. Dle nejstarších textů nejstaršího psaného písma na světě, Sumerštiny, sloužily tyto tři pyramidy Anunakům k jejich technologickým účelům. Sumerové popisují velmi detailně působení Anunaků na planetě Zemi.

V textech se popisuje také jedna roztržka mezi dvěma Anunackými skupinami, která vyústila až v jejich malou místní válku. Anunak (Marduk), který prohrál, se v poslední záchraně uchýlil do jedné z pyramid. Vítězná strana obklíčila pyramidu a čekala. Rozhodla se Marduka nepustit ven a umořit ho tam. Nakonec se válka vyřešila diplomaticky. Marduk byl propuštěn, ovšem výměnou, za přepuštění celého komplexu pyramid do rukou vítězné strany.    

vyobrazení převzetí vlády a dohledu nad velkými pyramidami

Proč to celé popisuji: Když velitel vítězné strany (Enki) poprvé vstupoval do pyramidy, kterou přebíral, něco ho nesmírně zajímalo. Co to bylo? Co Sumerské texty popisují? Texty popisují, že Enki se zajímal o záhadné "veliké krystaly", jež byly v útrobách pyramidy strukturálně rozmístěny, a každý z nich osobně bral do rukou a prohlížel si jej a zkoumal jej a všechny "krystaly" si následně okamžitě odvezl. Můžeme se jen domnívat, čím vším byly tyto krystaly.

Posuňme se zatím o kousek dál. Pro mě osobně důvěryhodné badatelské zdroje uvádějí, že jednou z dalších funkcí pyramid bylo zasvěcování do vyšších rovin vědění a objevné cestování Duší. Bylo to určeno a povoleno jen vybraným a vyškoleným jedincům. Pokud si adept lehl na určité místo v hlavní komoře a provedl proces napojení, tak se jeho Duše mohla vymístit a odpoutat a vydat se na neohraničenou cestu Poznání. Pokud se však Duše již nechtěla vrátit, tělo zůstalo bezduché a zemřelo. Ostatní zasvěcení to brali jako dobrovolný odchod Duše.

Je naměřeno, že se v pyramidách méně kazí potraviny, lépe se tam medituje, samovolně se zde ostří žiletky atd. Mnozí mystici a badatelé říkají, že pyramidy ve vztahu se Zemskými energiemi a atmosférou produkují koncentrované energetické záření, a že materiál pyramid způsobuje to a ono ... To všechno a mnohem více se můžete dočíst z nejrůznějších zdrojů.

Přelomem v nazírání pyramidových souvislostí je geniální dílo Nassima Harameina, který do hloubky rozkrývá strukturu bodu časoprostoru. Co je bod časoprostoru? To je ta první nejmenší entita, která vytváří náš hmotný časoprostorový svět, přičemž vzniká (vykvétá) z nečasoprostorového prostředí. Je to tedy něco jako brána mezi nehmotným a hmotným světem. Velikáni dávnověku toto všechno znali. A také s touto bránou vědomě pracovali.


Zde se dozvíte více, vč. o nejutajovanějším kódu všech dob a všech kultur.

Zde je možné shlédnout úžasná videa (1 až 6) od N. Harameina

Zde se dozvíte více o vnitřní struktuře bodu

Jakmile si trochu nastudujete nebo nacítíte informace o struktuře bodu, neboli brány vznikání, nejspíš také užasnete nad genialitou použité posvátné geometrie. Vše je tak dokonale provázané. Zdá se, že množství informací, které v sobě tyto struktury mohou nést, jsou neohraničené.


Vesmír nám stále zřetelněji ukazuje, že je fraktální povahy. Procesy, které se ve Vesmíru dějí, si zachovávají informační struktury jak při pohybu a růstu směrem nahoru do větších měřítek, tak i směrem dolů do mikrosvěta.

Například Kosmický kód 1 3 7  - vědci z něj téměř šílí.

  • NEJMENŠÍ rozměr Kosmu je tvořen kódem 1 3 7 - KOSMICKÉ číslo konstanty jemnosti struktury je vyjádřeno jakožto zlomek 1 / 137, neboli 1 3 7 chápáno směrem dovnitř.
  • NEJVĚTŠÍ rozměr Kosmu je tvořen kódem 1 3 7 - KOSMICKÉ číslo velikosti prostoru a času pozorovaného Vesmíru je 13,7 miliard sv. let, neboli 1 3 7 chápáno směrem ven.

Pokud je Vesmír dokonale fraktální, potom by vše sedělo. Nassim Haramein rozkrývá strukturu bodu Vznikání právě jako strukturu, jež je dokonale fraktální všemi směry.

Nemůže tedy být číslo 137 (či spíše Kosmický kód 1 3 7) někde uložený v samotné struktuře bodu Vznikání?

A představte si, že je a že popisuje právě pyramidální struktury. Zde se o tom dozvíte více.

Pokud tomu tak skutečně je, potom Vesmír funguje jako pole vědomí. To znamená, že veškeré informace jsou dostupné kdykoliv a kdekoliv a vše je o sobě navzájem informováno vším. Dokonalá fraktalita také řeší veškeré paradoxy nekonečností a singularit. Není jak poznat, zda je něco veliké nebo malé, protože vše je relativní a vše můžeme porovnávat pouze subjektivně.

Vědomí se tedy aktivně účastní procesu pozorování, protože jej tím současně ustanovuje, a tím souběžně utváří svoji jedinečnou subjektivní realitu.

Proč všechny ty složité úvahy? Protože právě díky těmto principům vykvétá z Květu života to, čemu říkáme realita hmotného světa. Z informací a z vědomí.

Ale jak se to děje? To myslím zůstane navždy pro všechny hledače mystériem (naštěstí). Přesto všechno jsme se díky geniálnímu badateli Nassimu Harameinovi dozvěděli jedno úžasné tajemství Kosmu. Já osobně mu říkám Harameinův ideální bod časoprostoru. Zde najdete bližší popisy této struktury

Pro tuto chvíli bych byl rád, kdybychom si zkusili představit si něco nepředstavitelného. A to, jak z něčeho co není hmotné a není časoprostorové a tudíž to nemá žádný fyzický rozměr ani fyzickou energii, jak z této "nehmoty" a "fyzické neenergie" vzniká něco, co má rozměr a co obsahuje fyzickou energii.

Myslím, že ten proces si nejde s našimi "hmotnými" zkušenostmi představit. Je to prostě zázrak všech zázraků. Je to Tvoření či Stvoření něčeho a my nevíme z čeho.


No a teď se zkusme blíže podívat na Harameinův bod časoprostoru.

Je to bod a proto nemá rozměr. Je tedy spíše nějakým předpisem, či manuálem, programem, softwarem, nebo Kosmickou Duší ... atd. a přestože tento bod ještě nemá časoprostorové fyzikální vlastnosti, přesto je umí vytvářet.

Něco tedy tento bod vyzařuje. Nějaký typ informací, nebo vědomí, nebo psychické energie, zákonitostí,... atd. A tento zázračný způsob vyzařování již umí vytvářet "TO" co si pak naše nehmotné pozorující vědomí "instalované" ve hmotných skafandrech (tělech) zařadí do kategorie jevů a procesů, které nazveme hmotou, časoprostorem, fyzickou energií atd.

Já osobně toto považuji za zázrak zázraků. Považte, nehmotné a neomezené vědomí dokáže spustit takové procesy, že je pak vnímáme jako hmotné a omezené.

Jak může v něčem neomezeném existovat omezenost? To je zázrak geniálních tvůrců či Tvůrce.

Pojďme se na ten zázračný Harameinův bod, který toto vše umí zajistit, podívat ještě podrobněji. V rovině bezrozměrnosti, tedy stále ještě bodu, je jeho struktura tvořena ze samých čtyřstěnů. Jsou nějak seskládané a nějak orientované a nějak prolnuté a nějak rotují atd. Ale v zásadě to jsou samé čtyřstěny. Jenže jsou tak geniálně seskládané do dílčích jednotek, že osm dvojic čtyřstěnů vytváří jeden dokonalý bod.

A těchto osm dvojic čtyřstěnů (Merkab) umí nekonečné divy. Na povrchu obsahuje tento bod 144 sférických trojúhelníkových ploch. A uvnitř pak obsahuje nejrůznější soustavy pyramidálních struktur.

už začínáme pomalu chápat, proč je číslo 144 nejutajovanějším kódem v historii lidstva

Když si dobře prohlédneme samotné jádro Harameiova bodu spatříme tam nejen čtyřstěny, ale také struktury z klasických pyramid! Klasická pyramida má čtvercovou základnu. Samé trojúhelníkové čtyřstěnné struktury tedy samy v sobě vytváří pětistěnné pyramidální struktury. Wow. ! A jsou to úplné orgie pyramidálních struktur. Některé jsou orientované tak, jiné tak, a jiné zase jinak.

v jediné dvojici čtyřstěnů jsou ukryty tři různě orientované dvojice pětistěnných pyramid


Dokud jsem jen koukal na videa a animace těchto struktur, nedocházelo mi to podstatné. Teprve až jsem si to začal vyrábět ze špejlí, jako 3D model, začala mi docházet genialita díla.

Když si například představím, že tato ploška vyzařuje tyto informace a tato zase jiné a tato hrana vyzařuje tyto zákonitosti a tato zase jiné, a když toto propojení linií vysílá onaké informace a protilehlé linie zase makové a když to rotuje tímto směrem, znamená to tohle, a když to rotuje jinak, znamená to něco jiného ...

Je dost možné, že Harameinův dokonalý bod obsahuje nekonečné možnosti propojování linií a struktur uvnitř jednoho jediného bodu !!!!!!!!! ( geniální teoretický fyzik Genadij Šipov, propočítal, že jeden jediný bod tzv. torzního pole, dokáže v systému své vlastní struktury obsahovat nekonečné množství informací !!!!!!!!! )

Určitý účinek mají pyramidy spojené svými základnami, jiný zase pyramidy orientované svými hroty proti sobě. Uvnitř jediné dvojice čtyřstěnů jsou na jednom jediném místě tři dvojice pyramidálních pětistěnů. Jsou vsazené přímo v sobě. Jejich geometrie je tak geniální, že vytváří tři dvojice pyramid do tří rozličných os. A přitom současně tytéž dvojice čtyřstěnů ve vzájemné spolupráci vytváří navzájem mezi sebou další dvojice pyramidálních pětistěnů, tentokrát však orientovaných hroty k sobě. Celý komplex čtyřstěnů, dvojic čtyřstěnů, pyramidálních pětistěnů, jejich různých orientací, rotací a propojení, vytváří nekonečné a neohraničené možnosti informačních fraktálních struktur.

v jádře Harameinova bodu je struktura tří dvojic opačně orientovaných pětistěnných pyramid


A teď si navíc ještě představme, jak tyto nekonečné a neohraničené čtyřstěnné a pětistěnné pyramidální struktury svým vyzařováním vytváří lokální kuloplochy !

A tyto kuloplochy už mají či vytváří fyzický rozměr ! Když necháme jeden Harameinův bod vyzářit kuloplochy a tyto kuloplochy "rozřízneme", tak na řezu uvidíme něco, z čeho si sedneme na zadek. Je to KVĚT ŽIVOTA.

Květ Života - z informací vykvétá hmotný život. Wow.

Nádhera. No jo, ale co my s tím? Je to sice zajímavé, ale co my s tím?

No, záleží na tom, kdo je ten my. Někdo s tím nenadělá nic. A někdo možná ano. Vzpomeňme na Anunaky s jejich vyspělejší technologií, než máme my dnes. Oni pyramidy stavěli. Vzpomeňme také na mudrce či veletechnology dávnověku. Také pracovali s pyramidami. Proč?


PYRAMIDÁLNÍ FRAKTALITA

Pokud je Vesmír fraktální povahy a pokud vše povstává z informací a z vědomí, potom se stále tytéž vzorce uplatňují napříč celým Kosmem, ať už v čase, nebo v prostoru, nebo v záměrech či kauzalitách.

Pokud tomu tak je, a Vesmír nám jednoznačně a stále důrazněji ukazuje, že ano, potom se můžeme na tyto fraktální principy vědomě napojovat.

Jsme vědomé bytosti, jsme vědomí tvůrci, anebo jimi alespoň můžeme být, pokud budeme chtít.

Pokud pyramidální struktury vytváří a nesou Kosmem Pránu, pokud nesou Kosmem informace, pokud pracují všude a naráz, v bezčasí a bezrozměrnosti jakožto pole, potom je myslím dobré se zkoušet na ně naladit. Někomu se to daří v nejhlubší meditaci, někomu zase pomůže být při tom ve Velké pyramidě v Gíze, a někomu bude fungovat zase něco jiného.

Na pozadí Kosmu existuje šum. Vědci mu říkají Kosmický šum. Říkají tomu také reliktní (zbytkové) záření po údajném Velkém třesku. Tato energie je stále ještě hrubohmotná, je měřitelná fyzickými senzory. Mnoho lidí již dnes také vnímá na pozadí Kosmu jakousi základní (a teď nevím jaké slovo použít) "vibraci" či projev. Je to jakýsi "dech Kosmu" na úrovni nehmoty, jemné hmoty, vakua, Torzního pole, Prány ...

Tento Kosmický jemný "základní tikot", je vytvářen souhrou "tančících" čtyřstěnů (potažmo pětistěnů a následně vznikajících kuloploch). Je to tedy práce pyramidálních strukutur. Pyramidální struktury jsou nosným fraktálním propojovacím médiem.

Pyramidální struktury jsou nosným fraktálním propojovacím médiem

Použijeme-li pro svoji vědomou práci s tvůrčím vědomím napojování na formy, díky nimž náš fyzický Kosmos existuje, potom tím zvedáme pomyslný "fraktální Kosmický telefon" a pomocí fraktálního napojování na principy Kosmu pak spouštíme komunikační a energetické procesy, které slouží k našemu růstu a učení se.

Myslím, že je moudré dále veřejně nerozvádět hlubší podrobnosti. Koho uvedené souvislosti zaujaly, tomu doporučuji, aby si hrál, učil se obdivovat svět a hledal sám za sebe. Určitě pak objeví právě to, co ho má kvalitativně posunout dále.

Ještě jednou se s dovolením zopakuji. Zde u pyramidálních struktur to považuji za důležité.

SKUTEČNÉ TVOŘENÍ NENÍ O POSTUPECH

Budeme-li znát tajná učení, tajné a mocné techniky a postupy, určitě budeme schopni nevídaných věcí. Přesto to všechno nás to nemusí vést ke štěstí. Budeme-li aplikovat tajné a mocné techniky bez toho, aniž bychom byli vedeni Láskou, potom nás Vesmír bude svými prostředky brzdit a učit. Z pohledu Vesmíru budeme nezralí, a proto nás budou Kosmická zrcadla učit soucitu a Lásce. Soucit, pokora, sdílení, jsou nutnými podmínkami pro skutečné tvoření, které je ku prospěchu rozvoje systému. Toto by měli mít všechny vědomé tvořivé bytosti stále na paměti, při svém tvoření.

Techniky a postupy jsou "jen" techniky a postupy. Je to "jen" nástroj, nikoliv smysl, nebo cíl. Přesto je dobré porozumět nabízeným mocným Božským nástrojům Univerza.

LÁSKA a SVĚTLO V DUŠI

Lidé cítí, že to, čemu říkáme Láska, naplňuje naše životy něčím, co přináší nejvyšší hodnoty vůbec. Láska není něco, čeho se dá dosáhnout. Prostě se to stane. Je to stav, nikoliv něco definovatelného. Přesto všechno se kupodivu dá jednoduchou empirickou úvahou dojít ke zjištění, že pokud má bohatě rozvětvený a mnohovrstevnatý systém růst, zvětšovat se a košatět, potom jeho nejzákladnějšími vlastnostmi musí být taková základní pravidla, která tento systém udrží při životě ve všech situacích a zajistí, že nezkolabuje a také, že bude naplněný kvalitami růstu a rozvoje. Logickou úvahou, se dá dojít ke zjištění, že existují tři podstatné funkcionality či principy, které toto vše dokonale zajistí.

  • nezištné sdílení
  • práce na sobě
  • pocit naplnění

Dobře se podívejme na tyto tři principy a zkusme je nahradit jediným pojmem. LÁSKA ? Nechť si odpoví každý sám. Pro mě osobně to Láska je. Láska je tím nejpodstatnějším stavem, který dokonale zajišťuje přetrvání a kvalitní rozvoj systému života. Pokud tomu tak skutečně je, potom je to ten nejzákladnější a tím pádem i nejuniverzálnější Kosmický zákon, či princip, jaký existuje. Jakýsi zákon nad zákony. Láska je mízou a principem života a existence. Vše co se děje v duchu lásky, je Vesmírem podporováno jeho základními Kosmickými prostředky (například Kosmickými zrcadly) a vše co jde proti duchu Lásky, je Vesmírem učeno a hněteno k tomuto základnímu Poznání Lásky.


PYRAMIDOVÉ TVOŘENÍ VE STARÉM EGYPTĚ

Kliknutím na ikonu, se můžete podívat, co všechno neuvěřitelného je v této pyramidě zakódováno v jejich rozměrech a proporcích. Projektant Pyramidy tak hovoří řečí Univerza a jeho Tvořivých Kosmických Principů. Díky zákonům fraktality dochází při zachování proporcí a informačních matric k rezonancím se Zdrojem Tvořivých Sil.


Mám osobní zkušenosti s úžasnými zpívajícími křišťálovými pyramidami. Provádím s nimi hloubkové zvukové harmonizace. Vitalizuji s nimi kde co. Jejich zvuk, energie a účinek, se snad ani nedají popsat. Vymyká se to běžným zkušenostem. Je potřeba to zažít. Ukazuje se mi, že tyto křišťálové pyramidy fungují jako živoucí entity. Reagují na energie přítomných lidí a energie prostoru. Každou práci s nimi si doslova užívám.

Zde najedete jejich zvukové ukázky. Doporučuji nepustit si to rovnou z PC, ale z nějakých lepších sluchátek.Co říci závěrem? Že ohledně pyramid žádný závěr neexistuje. Práce s nimi je stejně neohraničená, jako je neohraničená vnitřní struktura Harameinova bodu a jako je neohraničené dílo Stvoření. Otevírá se nám tak všem a každému z nás nekonečné pole možností působení pyramid. Různé materiály, jedna pyramida, nebo spolupráce více pyramid, orientace jejich hroty ven nebo proti sobě, statické nebo rotující, čtyřstěnné nebo pětistěnné, rozumový důvod jejich použití versus skutečný podprahový důvod jejich použití ... ZÁMĚR ... to vše spolupůsobí a Tvoří různé cesty.


Výše je krásná ukázka hloubkového vědění v dávnověku. Nahoře vlevo vidíte graf vyznačující průběh počtu nádí (tzv. okvětních lístků, neboli hlavních energetických pramenů čaker). Je to křivka počtu nádí v závislosti na umístění čakry. Graf vytváří svým tvarem písmeno R. Název 3. čakry je MANIPURA. Mantra 3. čakry je RAM. Třetí čaka je centrem napojení na Kosmické sily. Nahoře vpravo je symbolické vyobrazení 3. čakry. Jako centrální sdělení obsahuje zmíněný graf průběhu sil, přičemž na pozadí je trojúhelník či pyramida, která vytváří kuloplochu. Nad trojúhelníkem bdí oko Boha. Horní tlustá vodorovná čára může symbolizovat nejvyšší a neohraničené energie Kosmu. Graf ji obsahuje také. A právě z této čáry (z této neomezené úrovně) sestupuje pyramidální struktura, která přináší energie Kosmu do hmotné roviny světa.

Nejedná se o žádné vzdálené Sci-Fi, někde tam daleko v Kosmu. Máme to všichni ve třetí čakře, sami v sobě, v pupeční pleteni. Vnější Vesmír máme přímo v sobě. Zde více o 3. čakře a systému 9 čaker.  Zde více o 3.

Přeji krásné a naplňující pyramidální cestování, jak vnitřním, tak i vnějším Kosmem.


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________