SYNCHRONICITA - KOSMICKÝ KÓD 1 3 7

PAULIHO SYNCHRONICITA  aneb Kosmický kód 1 3 7

Anebo by také nadpis mohl znít takto: Hlubší porozumění fraktalitě Vesmíru a jeho rezonančním schopnostem na úrovni pole, nebo také: Působení pyramidálních struktur.

To co zde uvádím níže, je publikační premiéra. Je to nové a čerstvé. Zvažoval jsem, jestli to mám zveřejňovat, a kolik toho mám zveřejňovat. Proč? Protože vše lze uchopit tak nebo onak. A v tomto případě jde o hodně silnou kávu. Rozhodl jsem se pro zveřejnění základních informací.  Dodám však k tomu něco podstatného: Mějme na paměti, že hybatelem dějů je Záměr. To co se bude z hlediska Vesmíru dít dál při našem Tvoření, je z největší části závislé na tom, v jakém nastavení je naše srdce. Naše Záměry a to Proč Tvoříme je určující. Vesmíru nelze nic nakukat. Nelze ho nijak obelstít. Co vyzáříme uvnitř, to zažijeme venku. Dost mentorování. Pojďme na to.


Jedno číslo se line Vesmírem jako záhadná všudypřítomná nit a protože vědcům zcela uniká jeho podstata, tak je dráždí téměř až k nepříčetnosti. Je to zcela klíčové číslo, které má vliv na základní vlastnosti Vesmíru a vědci stále netuší proč je právě takové a ne jiné.

Wolfgang Pauli - vědec s českými kořeny, nositel Nobelovy ceny, který zcela propadl záhadě zkoumání podstaty tohoto čísla, je jedním z největších a nejslavnějších vědců vůbec.

Když se Wolfgangu Paulimu přitížilo a odvezli ho do nemocnice a on se probral, první věc, na kterou se zeptal, bylo číslo pokoje. Když mu sestra řekla, že leží na pokoji číslo 137, odpověděl: "Odsud se už živý nedostanu." A skutečně, zemřel v tomto pokoji 15. 12. 1958.

Někteří říkají, že se W. Pauli při hledání podstaty tohoto čísla obracel až k pseudovědě. A to proto, že začal studovat numerologii, Kabalu a začal si dopisovat s C. G. Jungem. Hledal totiž odpovědi na podstatu čísla 137 i zde. Fascinovalo ho, že samotný název Kabala lze numerologicky dle Kabaly vyložit jako číslo 137. Přičemž právě Kabala popisuje Strom života tak neuvěřitelně fantasticky a přesně, že to bere dech. "čtyři Stromy navzájem propojené v kořenech, které současně mají zrcadlovou funkci" To je naprosto přesný popis "Harameinova" bodu Vznikání.

Jakožto zdroj informací, je tedy Kabala úžasná a je hodná poctivého studia. A numerologie? Úžasná Kosmická numerologie nám ukazuje, že funguje na úrovni Kosmických principů a že si to lze dokonce velmi dobře ověřovat v praxi.

W. Pauli tedy šel dobrým směrem. Díky tomu přinesl Pauli s Jungem světu nový pojem, který se používá stále častěji a častěji. Je to pojem SYNCHRONICITA. Vyjadřuje vzájemně provázané funkční i časové souvztažnosti ve zdánlivě odlišných systémech. Jakoby náhodou vykazují různé systémy stejné změny, principy, shody, podobnosti. Jakoby zde fungovala neviditelná ruka Fraktality, která působí stejnými vzorci na různé struktury Vesmíru. My dnes už víme, že tomu tak skutečně je. Vesmír se projevuje Fraktálními principy. Nassim Haramein to formuloval jakožto Holofraktografický Vesmír.

a čím je číslo 137 tak zvláštní ?

Ve svých niterních reakcích funguje Vesmír s určitou definovanou jemností. Jakoby to byla samotná míra rozlišení, na které pracuje hrubohmotný Vesmír. Tedy něco zcela zásadního a určujícího. Je to bezrozměrná (poměrová) veličina. Je to základní fyzikální konstanta, která charakterizuje sílu elektromagnetické interakce. V kvantové elektrodynamice hraje roli vazbové konstanty. Jmenuje se "Konstanta jemné struktury" a označuje se řeckým písmenem α , protože je základní fyzikální konstantou. Jakoby toto číslo určovalo jemnost vzájemných interakcí. Tím číslem je 1/137,035... tedy téměř celočíselné číslo 1/137 (číslo je zjištěno fyzikálním měřením.


Ve svých niterních reakcích funguje Vesmír s určitou definovanou jemností. Jakoby to byla samotná míra rozlišení, na které pracuje hrubohmotný Vesmír. Tedy něco zcela zásadního a určujícího.

Mohli bychom si to představit jako amplitudu, jakou může reálný elektron emitovat, nebo absorbovat reálný foton.

Jinými slovy: "Ruka, která to vše napsala" měla jistě nějaký důvod, proč použít právě tuto velikost "rastru", anebo míru rozlišení u hrubohmotné roviny Stvoření.

Pokud je toto číslo zásadním určujícím číslem pro hrubohmotný svět, potom toto číslo vyvěrá odněkud z hlubin Vznikání hmoty. A my už začínáme nahlížet na strukturu Vznikání hmotného spektra Vesmíru, tak jak ho geniálně rozkrývá Nassim Haramein.

Víte k jakému stáří (či velikosti) našeho Vesmíru došli vědci? Vesmír je podle pozorování vědců starý 13,7 miliard let (13,7 miliard světelných let)

Je to jen náhoda? Může to být jen náhoda?

Pro nezasvěcené se mnohé jeví jako náhoda. Vědoucí však vědí, protože znají souvislosti. Pojďme se i my podívat na souvislosti Kosmických měřítek.

  • NEJMENŠÍ 1 / 137 - KOSMICKÉ číslo jemnosti struktury je vyjádřeno jakožto zlomek 1 / 137, neboli 1 3 7 chápáno směrem dovnitř.
  • NEJVĚTŠÍ  13,7  - KOSMICKÉ číslo velikosti prostoru a délky času pozorovaného Vesmíru, neboli 1 3 7 chápáno směrem ven.

Pokud je Vesmír dokonale fraktální, potom by vše sedělo. N. Haramein rozkrývá strukturu bodu Vznikání právě jakožto strukturu, jež je dokonale fraktální všemi směry.

Nemůže tedy být číslo 137 (či spíše Kosmický kód 1 3 7) někde uložený v samotné struktuře bodu Vznikání?

Zde právě vidím největší brzdu všech hledačů původu čísla 137. Myslím, že to není jen číslo. Fascinující Kosmická numerologie mě učí, že čísla jsou ve své hlubší rovině symboly a zrcadlí a vyzařují Kosmické principy. Jsou to tedy kódy. Jsou to kódy a symboly.

Nejde tedy ani tak o číslo 137 jako hlavně o kód: 1  3  7.  A to je veliký rozdíl.

Je to rozdíl v chápání světa, chápání čísel a jejich významu, chápání Boží ruky a Kosmické Fraktality. Je to všudypřítomné chápání principu "JAK NAHOŘE, TAK DOLE"

Pamatujete? V Kabale se říká, že Stromy Života mají zrcadlovou funkci. A co znamená "JAK NAHOŘE, TAK DOLE" ? Vždyť to je přece vyjádřením zrcadlové funkce. Zkusme tedy hledat zrcadlovou funkci kódu 1 3 7 (nikoliv čísla 137) v Harameinově bodu Vznikání.

Shrňme si nyní základní podstatu struktury Harameinova bodu, jež vytváří principy Vznikání hrubohmotné reality.

Jeden čtyřstěn orientovaný "nahoru" a druhý čtyřstěn orientovaný "dolů" a jsou v rámci jedné osy navzájem prolnuté. Základní entitou je tedy čtyřstěn. A čtyřstěn, to jsou trojúhelníky ve čtyřech směrech, neboli v principu: 3 strany plochy vtisknuté do 4 směrů ploch.

Jedna věc je zjevná na první pohled. A to, že 1 3 7 jsou prvočísla. Sekvence 1 3 7 přímo nabádá, že se tam dá dosadit jediné možné chybějící prvočíslo, a tím je číslo 5. Souvislá řada prvočísel 1 3 5 7 je dokonalá. Jsou to všechno lichá čísla, tak jak jdou v řadě za sebou, protože další liché číslo 9 už není prvočíslem.

Co znamená prvočíslo? Znamená to, že není dělitelné (tedy harmonické), s žádnými dalšími čísly. (kromě samo se sebou) Je tedy JEN A JEN SVÉ a tudíž přináší světu něco ZCELA ORIGINÁLNÍHO, NOVÉHO. Je to změna, či narušení stávajícího stavu. Tomuto principu říkají mudrci "narušení Harmonie." A nemusí to být myšleno jen v negativním smyslu. Prostě změna, něco jiného. Ať už tak, nebo tak. V prastarých textech mudrci označují jedno číslo stejným pojmem: jakožto "narušení harmonie" a tím narušitelským číslem je číslo 11. Zde více o čísle 11. A ejhle 1 + 3 + 7 = 11

V řadě 1 3 7 chybí číslo 5. Pro skalní hledače to však je veledůležitá zpráva a vodítko: "Hledej, kde a jak můžeš smysluplně dosadit pětku, a získáš tím odpověď a klíč". Pojďme tedy zkusit dosadit pětku. Současně zkusme použít principy základních entit Harameinnova bodu. Vezměme něčeho tři a použijme to čtverkově, vzájemně obráceně a zkusme to navzájem prolnout. Čísla 1 3 7 jsou cekem tři, avšak jedno zdánlivě chybí, takže ty tři odkazují na čtvrtou položku. Zkusme to provést graficky.

WOW !


Čím je tento útvar?

Je formou, je principem, je strukturou vnitřní části základní struktury Harameinova bodu Vznikání. Je to forma vnitřní struktury Merkaby. Dva prolnuté, vzájemně orientované čtyřstěny, tvoří základní formu či entitu, Harameinova bodu. A uvnitř této struktury, v jejím srdci, či jádře, najdeme uvedené dvě navzájem opačně orientované pyramidy.

Geniální věci bývají často těmi nejjednoduššími. Stačilo jen vyjádřit čísla 1 3 7 graficky a použít stejné principy na jakých je založena vnitřní struktura entit Harameinova bodu - Merkaby. Výsledným stavem jsou pyramidy, navzájem opačně orientované.

kód 1 3 7 v zákl. vnitřní struktuře Harameinova bodu Vznikání - v Merkabě

Pokud je Vesmír Fraktální, potom dává absolutní smysl to, že tato struktura je formou, která energeticky a informačně působí v celém spektru Vesmíru. Od nejmenšího rozměru až po ten největší.

Ani zdaleka nerozumíme tomu, jaké všechny funkcionality to přináší a jak toho v technické praxi využít. Já říkám: naštěstí to nevíme, protože bychom se jinak nejspíš asi navzájem vyhubili. Vědomé bytosti s tím však již mohou v rámci psychoenergetického "čarování" působit.

Úmyslně zde neuvádím další souvislosti, které se mi u kódu 1 3 7 ukazují. Z jasného důvodu. Tento kód jde příliš hluboko v systému tvoření. A nemoudré užívání by nemile překvapilo dychtivé tvůrce.

Spokojím se nyní s tím, že jsem poukázal na přímou souvislost kódu 1 3 7 se strukturou Vznikání hrubohmotných realit.

Hledali jste si někdy vysvětlení, proč jsou pyramidy v Gíze tak funkčně a energeticky účinné? No, jaký mají tvar? Nyní už tušíme více o formě ve tvaru pyramid. Pokud je Vesmír Fraktální, potom v rámci této fraktality pracuje právě tento tvar (forma) jakožto mimořádně silný tvarový zářič, který je ve vzájemné rezonanci ... s čím? No přece s VNITŘNÍ STRUKTUROU VZNIKÁNÍ.

 1 3 7 a PYRAMIDY v GÍZE

Tajemná Velká Pyramida v Gíze je proporčně postavena podle nejhlubších Kosmických Kódů a principů. Délka základy je 440 staroegyptských loktů a výška 280 loktů. Tyto dva základní rozměry pak definují vše ostatní. Ihned v ní můžeme spatřit nezákladnější tvůrčí kódy Univerza a to s neuvěřitelnou přesností, na miliontinu přesně! Např. Planckovu konstantu, dále Tvůrčí Kosmický Kód  1 4 4 a současně také konstantu jemnosti struktury 1 3 7 (s přesností na stotisícinu) a dále třeba také Ludolfovo číslo ∏ 3,14. Více se dozvíte kliknutím na ikonu níže.


kód 1 3 7 ve struktuře Kosmu

kód 1 3 7 v Jižní Americe

kód 1 3 7 ve starém Egyptě


Silná káva, že?

Wolfgang Pauli vlastně správně poznal, že číslo 137 funguje v rámci synchronicity. Není to však jen číslo, je to hlavně Kosmický kód 1 3 7, který tuto synchronicitu přímo vytváří. 1 3 7 není jen číslo, je to "mřížkový" Kosmický kód.

Objevujme v pokoře a moudrosti, krůček po krůčku, co všechno toto Kosmické mřížkové pole umí.

Myslím, že už lépe chápu, proč jsou ve svém účinku tak mimořádně silné a léčivé zpívající křišťálové pyramidy, které používám v našem Centru Serafín pro hloubkovou Harmonizaci. Zde více.

Ony tři výše vyobrazené velké tajemné Pyramidy v Gíze jsou snad nejdetailněji popsány v prastarých Sumerských textech. Je to nejstarší psané písmo, jaké vůbec známe. V textech se uvádí, že tyto tři pyramidy nepostavili lidé. Nejvíce se o nich dozvíte, když si přečtete dílo geniálního překladatele ze Sumerštiny Zecharia Sitchina. Když si to načtete a pak si uvědomíte, že tyto tři pyramidy mají pod svojí zkladnou matku Zemi, která tvoří těmto pyramidám "protikus", můžete začít odvozovat, co vše tato konstelace produkuje. A pokud mají v Kosmu na své domovské planetě takové pyramidy i jejich stavitelé, potom jsou tyto pyramidy vůči sobě v opačném nastavení. Jsou orientovány vůči sobě svými hroty. Opět můžete začít odvozovat, jaké procesy to ve Fraktálním Kosmu podporuje.  

P. S. Vše uvedené prosím berte jako pouze moje aktuální bádání a vidění světa. Nedělám si nároky na Pravdu. Nejsem žádný nositel Nobelovy ceny. Mnohé budu za 10 let říkat jinak. Nechte se inspirovat pouze tím, s čím budete rezonovat. D9kuji.


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________