Sluneční Symboly - SVASTIKA

SVASTIKA = PŘÍCHÁZEJÍCÍ Z NEBES

V pradávné historii žily na Zemi bytosti a národy, které žily Sluneční vědou. Jejich Sluneční znalosti značně převyšovaly ty naše dnešní. Nejposvátnější číslo Sluneční civilizace Mayů, doslova šokovalo současného vědce, zkoumajícího Slunce, kterému se podařilo rozkrýt charakteristiku vyzářování Slunečních částic, tedy tzv. Sluneční Počasí. Podařilo se mu to díky Solárním družicím a nejvýkonnějšímu počítači NASA. Objevil algoritmus Slunečního Počasí. Objevil, že Slunce vyzařuje různé částice v různých cyklech. Nejmenší cykly jsou vsazené do větších a ty jsou cyklickou součástí ještě větších. Zjistil, že na konci největšího cyklu trvajícího 3740 let, kdy se přetočí (přepóluje Sluneční jádro), se vše začíná opakovat znovu a znovu. Mayové tento cyklus znali ! Mayové tento Sluneční cyklus oslavovali vyjádřený dokonce v přesném počtu dní, nikoliv jen roků. Proč to vše Sluneční civilizace, Sluneční kněží a Sluneční vládci dělali? Dělali to, protože věděli mnohem lépe, než my dnes, jak zcela zásadně Slunce determinuje a řídí procesy života zde na Zemi. Věděli, že Slunce je živoucí Kosmická entita. To je důvod, proč toho tolik o Slunci věděli. Oni tyto znalosti žili a využívali je ve prospěch života. Měli bychom se od nich hodně učit. KliknI níže na tlačítko prozkoumej, otevře se stránka s novými pohledy na vliv Slunce na vše živé.

Graf emisí Slunečních částic

Rotací Slunce se ramena ohýbají

4 kvadranty s ohnutými rameny

Symbolika Slunečního vyzařování

Je dobré si zde připomenout, že Slunce vystřeluje (vyzařuje) kolem sebe nabité částice ve čtyřech kvadrantech (1 až 4) s tímto charakteristickým rozložením: mínus, plus, mínus, a neutrální. Neutrální kvadrant postupně rotačně cestuje přes všechny kvadranty 1 až 4. Toto důležité Sluneční vědění se plně odráží v konstrukci jednotlivých Svastických symbolů.


Moudré bytosti dávnověku reálně pracovaly s těmito zásadními Slunečními znalostmi. Jednou z forem bylo také využívání Kosmické symboliky pro práci s vědomím a s energiemi. Jednou z hlavních Kosmických symbolik Slunečního vyzařování, je tzv. SVASTIKA. Podle mnoha dochovaných záznamů přišli PraSlovanské Duše na Zemi z hvězd v předalekém dávnověku. Vědění, se kterým pracovaly, zcela přesahuje naše znalosti a kapacity. Stále ještě uchovávané texty a znalosti (jsou střežené strážci) nám mohou sloužit jako zdroj Poznání. Jejich záznamy jsou plné různých Slunečních symbolů. Dozvídáme se, že v dobách, kdy PraSlované používali původní dokonalý Runový písemný systém Ch' Árijských Run, tak s názvem SVASTIKA pracovali takto: SVASTIKA je složené slovo, a to ze tří částí. Ch' Árijské Runy vystihují na rozdíl od našeho chudého písma ( je to pouze fonetický systém), hlavně nosnou obrazovou složku. Proto chtít překládat Ch' Árijské Runy do naší řeči, je něco, jako nevidět se zavázanýma očima většinu a nahmatat už jen pouze zbytečky. Přicházíme tím o zásadní sdělení na úrovni vibrací. Ale i tak se podívejme alespoň na fonetický význam názvu SVASTIKA. Název SVASTIKA PraSlované žili a vnímali jako: "PŘÍCHÁZEJÍCÍ Z NEBES"

SVASTIKA = SVA + S + TIKA

SVA = NEBESA           S = VYJÁDŘENÍ SMĚRU            TIKA = POHYB, PŘÍCHOD, TOK, PRŮTOK, TIKAT

naše spirální Galaxie MLÉČNÁ DRÁHA

Hlavní symbolika popisující charakter a vliv Slunečního vyzařování se tedy jmenovala SVASTIKA a znamenalo to v překladu:

"PŘÍCHÁZEJÍCÍ Z NEBES"

Je to dokonalé pojmenování. A to také proto, že Slunce je Hvězda a celý Vesmír je Hvězdným systémem. Prastaří Védičtí mudrci poukazovali na to, že dokonce také celá naše Galaxie má uspořádání Svastiky a že naše Sluneční soustava se nachází právě v jednom ze 4 Galaktických ramen.

Svastický Nebeský symbol VELESOVIK

SVASTIKA se tedy ukazuje jako něco podstatného, něco, co bychom dnes měli zkoumat a učit se z ní. Jenže současný stav ve společnosti je takový, že mnozí lidé se Svastice z nevědomosti vyhýbají a vnímají ji pouze jako nacistickou symboliku a domnívají se, že tento prastarý symbol je díky Hitlerovi zdiskreditovaný. Když se podíváte na noční oblohu, tak můžete vlevo od souhvězdí Velké Medvědice vidět souhvězdí Svastika. Ve hvězdných mapách a atlasech ho však nenajdete. Toto souhvězdí z nich bylo vyškrtnuto a to navzdory tomu, že na obloze září dál. Tak daleko došla naše představa o diskreditaci Svastiky.

Slunce a jeho vyzařování a jeho životadárný vliv na vše živé na Zemi však nejde vygumovat. Co s tím tedy uděláme?

Může vůbec nějaký člověk zdiskreditovat Univerzum, nebo třeba Hvězdu, nebo Kosmický symbol? Jistěže nemůže. Může zdiskreditovat jedině sám sebe. A to je dobré mít na paměti u tak důležitého a životadárného symbolu. Díky své neznalosti a nevědomosti si A. H. vybral pro své destruktivní záměry a energie veskrze pozitivní Sluneční symbol - Svastiku. Nevěděl, že tento symbol má Kosmickou - Sluneční podstatu, tedy hvězdnou, světelnou a životadárnou, a že tudíž bude na mnoha úrovních působit proti jeho destruktivním snahám, které nejsou v souladu se životadárnými záměry Univerza. A podle toho také dopadl on sám i jeho snahy.

Je to dobré vědět a je dobré si připomínat, jaká moudra naši předci - PraSlované, vkládali do nejrůznějších Slunečních symbolů. Právě nevědomost je zdrojem hloupého konání. Pojďme tedy získávat vědomosti a pojďme se učit. Čím více budeme vědomí, tím více budeme svobodnějšími tvůrci. Pojďme se učit, co vše PŘÍCHÁZÍ Z NEBES.


praSLOVANSKÉ SLUNEČNÍ SYMBOLY

SVĚTLA DAR

symbol umí vytvářet nekonečný vzor

Symbol se jmenuje SVĚTLA DAR. Prastaré texty uvádí, že vše je světlo, a že vše se do světla navrací. Říkáme VYSVĚTLIT někomu něco, nebo OSVĚTLIT něco. Říkáme to, protože si vědění a informace spojujeme se světlem. Dnes už tušíme, co kdysi dávno brali za samozřejmé, a to, že Univerzum obsahuje Kosmické vědomí, tedy vědění a informace. Takže pokud symbol nese název SVĚTLA DAR, je to dar nejvyšší. A Slunce neodráží světlo, ale přímo je vytváří. Jeho světlo je darem pro nás pozemšťany. Vyzařování Slunce je vyzařováním energií, informací, moudrosti, Prány, léčivých koordinátů, opravných matric, ... To vše je jeho Darem pro nás. Kdo si to uvědomuje, kdo to umí žít, ten žije v napojení na Duši Univerza. Vidíte v symbolu 4 hady? Lékárníci mají ve znaku jednoho nebo dva hady, kteří obtáčí poutnickou hůl. Poutnická hůl byla vždy symbolikou moudrosti, neboť poutníci přinášeli usedlíkům nové informace a neusilovali o statky hmotné, nýbrž duchovní. Ve starých Sumerských vyobrazeních jasně vidíme, že dva hadi jednoznačně připomínají dvě navzájem se obtáčející vlákna DNA. A ten, kdo zná DNA, ten zná i léčení těla. Had byl v dávnověku nejvyšším symbolem moudrosti a vědění.

Sluneční Symbol SVĚTLA DAR se spojuje s PraSlovanskou symbolikou původní severní pravlasti bílých národů. Tuto pravlast tyto původní národy dostaly DAREM. Tato oblast či území se jmenovala DAARIA, někdy také Hyperborea. Toto území později z důvodu potopy zaniklo a původní bílé národy musely migrovat do nižších oblastí. Vědoucí bytosti se tedy mohou na tento symbol napojovat jak principiálně, tak i v duchu kontextu symbolu naší PraSlovanské Pravlasti.


SOLOŇ a JAROVRAT

SOLOŇ. Hlavní linií symbolu je znalost a vědění a napojení na charakter Slunečního vyzařování. PraSlované věděli, že Slunce je živá Kosmická entita. Proto se na ni napojovali v úctě k životu jako takovému. Ramena čtyř kvadrantů symbolu Soloň se navrací zpět do středu vyzařování. Soloň tedy v sobě v principu nese nejen informace o tom, jak Slunce působí na život na Zemi, ale také vysokou moudrost, že vše se ve svém působení navrací zpět. Je to převysoká moudrost. VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM A VŠE JEDNO JEST. NIC NEJDE OD SEBE ODDĚLOVAT.

Slunce je silným symbolem SVĚTLA. Symbol Soloň PraSlované používali na ochranu člověka před temnými silami. Umísťovali symbol na své různé oděvy. Tímto symbolem také chránili svůj majetek, a proto symbol Soloň umísťovali také na některé předměty denní potřeby, zejména ty, které slouží k obživě, tedy hrnce, kastroly, nádobí.


JAROVRAT. Současně zalomená ramena Soloně připomínají jak květinu, tak i větrník. Symbol byl využíván i pro tyto hodnoty, avšak v zrcadlovém otočení. Zrcadlově otočený symbol Soloně se nazývá JAROVRAT (symbol je tedy stejný, jen se točí na opačnou stranu). Jarovrat byl využíván k podpoře jarního rašení a růstu plodin a také podpoře vhodného počasí. Proto se symbol Jarovrat umísťoval na zemědělské nářadí a předměty.


SVAROŽIČ

Další dokonalý geniální Sluneční symbol. Použitá barva Nebesky modrá a barva pozadí je nijaká - průhledná. Může být i bílá (technicky vzato bílá není barva, neboť obsahuje všechny barvy spektra)

SVAROŽIČ je symbolem Nebeské síly boha Svaroga. Symbol symbolizuje uchovávání v prvobytném stavu rozmanitosti všech obrazů forem života ve Vesmíru. Tomu plně odpovídá genialita symbolu, neboť je multi-fraktálního typu a lze jej šířit na všechny strany mnoha různými způsoby překrývánání a napojování. Úplně žasnu nad genialitou jeho tvůrců.

Symbol SVAROŽIČ ochraňuje všechny vědomé, moudré a rozumné formy života před Duševní a Duchovní degradací (možná proto se mi tak moc líbí). Také ochraňuje vědomé formy života před úplným vyhubením. Wow. Úplně mi naskakuje husí kůže.

Použitá propletenost tohoto symbolu je uhrančivá. Člověk si ji musí prohlížet a zkoumat. Je tam tolik náznaků různých geometrických struktur propojení, přitom tam není ani jeden uzavřený vnitřní sektor. VŠE JE TEDY JEDNÍM, A VŠE JE SOUČASNĚ I SVÝM OPAKEM. Zvolená barva je navíc velmi jemná, téměř až průhledně bleděmodrá. Je to symbolika VELEJEMNOSTI nastavení celého Univerza. Žádná okázalost, ale dokonalost detailu, dokonalost vědění, a nenápadná všeobjímající provázanost veškerenstva.

Symbol SVAROŽIČ je doslova manou pro zvídavé a zkoumající Duše.


SVATEBNÍK

V první řadě to je v principu Sluneční symbol. Pracuje tedy na úrovni Hvězdné síly a Hvězdné moci. Umíte si vůbec představit nějakou větší sílu? Je nepředstavitelná. Tento Sluneční symbol je další z řady "chytrých" symbolů, neboť v sobě nese mnoho rovin sdělení. Často je chápán jako Svatebník, tedy něco co spojuje muže a ženu dvou rodů. Ve své hlubší podstatě a ve svém principiálním působení však tento symbol zrcadlí PRINCIPY PROPOJENÍ ODLIŠNOSTÍ. Propojení odlišných rovin, a to tak odlišných, že jsou to přímo protiklady. Ano, celý Hmotný Vesmír je souhrou protikladů v jednotě. Podívejte se zde na silnou číselnou Kosmickou symboliku zrcadlící princip propojování odlišností.

Tou symbolikou je osmička, neboli dva dokonalé kruhy. Jeden nahoře, druhý dole. Neboli Jak nahoře, tak dole. Anebo také dokonalost najdeš jak v nehmotném duchovním světě, tak i ve hmotném světě (atom křemíku, ani elektron, nebo foton, nejdou lépe vymyslet). Osmička také zrcadlí principy propojení odlišných sfér, neboť se dva kruhy navzájem dotýkají a vytváří tím nekonečnou cyklickou cestu. V konečném důsledku je osmička symbolem věčné cesty a tím nám přináší zprávu, že CESTA JE CÍL. Že to na čem záleží, je to, jak kvalitně umíme prožívat cestu, na které se nacházíme právě teď a tady a ne někdy až se něco odehraje ... zřejmě proto je osmička na dálném východě symbolikou ŠTĚSTÍ, protože kdo plně chápe osmičkové principy a kdo je umí žít, ten žije svůj život v HARMONII. Toto vše obsahuje genialita použitého symbolu, neboť je fraktálního typu a vytváří nekonečnný vzor, jehož podstatu šíří všemi směry.

A symbol SVATEBNÍK? Jsou to přeci propojené osmičky, které jsou současně chytře i Slunečním grafem vyzařování Slunce. Jedna část je modrá - odkazuje na JIN síly, tedy ženský princip, princip klidu, intelektu a obejmutí, element VODA. Druhá část je červená, tedy opačná, odkazuje na opačné JANGové síly, mužský princip, princip síly, akce, element OHEŇ. Oba typy sil JIN a JANG jsou v dokonalém propojení. Modrá ramena u středu překrývají ramena červená a červená ramena dále zase překrývají ta modrá. Vytváří tak dokonalou souhru protikladů v jednotě a vytváří dokonalou harmonii. A jaká barva vzniká spojením modré vody a červeného ohně? Barva FIALOVÁ, což je barva veskrze Duchovní.
Já osobně považuji tento symbol za Univerzální a dokonalý.

Uvádí se, že tento symbol symbolizoval spojení dvou rodů, a také splývání odlišných systémů Těla, Duše, Ducha a Svědomí do jediného Životního systému, kde voda i oheň existují v propojení a splynutí. Síla symbolu je dána také propojením se záměry Tvůrce, proto tolik záleží, jaké záměry daná bytost má. Jsou-li v souladu se životem, se svobodou, s tvorbou, s Univerzem, potom může "symbol" konat zázraky, tedy to, co se děje "ZA ZRAKEM", zraku ukryté.


RYŽIK a NOVORODNIK

Oba symboly jsou shodné konstrukce, jen jsou navzájem opačně orientované. Jejich myšlenkovou linií je klasická Svastika, tedy graf čtyř kvadrantů vyzařování Slunečních částic, avšak je zde další přidaná důležitá informace. Tou přidanou informací je znalost struktury rozložení částic v jednotlivých kvadrantech. Jak je z úvodních obrázků patrné, kvadranty jsou nabity následovně: záporné částice, kladné částice, záporné částice a smíšené částice s neutrálním nábojem. Celkově jsou to tedy 4 kvadranty, avšak jen 3 mají zřetelný náboj. Neutrální kvadrant navíc není statický, ale postupně se přemisťuje (cestuje) po jednotlivých kvadrantech 1 až 4. Symboly Ryžik a Novorodnik tedy v sobě nesou jak čtverkovou informaci, tak i trojkovou, jak je patrné z dalšího přiloženého obrázku. A toto cestování trojkovosti je dokonale zobrazeno, není totiž zobrazeno pouze v jediném kvadrantu, ale ve všech, protože cestuje postupně po všech kvadrantech. Je to dokonalé. Další dokonalostí je, že tento symbol je fraktálního typu. Lze jej na sebe nekonečně napojovat a tím vytvářet pole, nesoucí všude stejné informace o charakteru Slunečního vyzařování. RYŽIK je PraSlovanský Sluneční symbol čistého Světla našeho Slunce. Je symbolem pozemské plodnosti a bohaté úrody. Umísťoval se na zemědělské nářadí, na stodoly, obilnice atd.

NOVORODNIK. Tentýž symbol, jen s obráceným směrem. Symbolizuje Nebeskou Ohňovou sílu. Oheň, to je transformace a proměna. Novorodnik symbolizoval proměnu - rozmnožení prastarých rodů. Jedná se o plodorodný symbol. Proto se často nosil na ženských oděvech, sukních, ženských košilích, ženských opascích. Při dnešním stavu zvýšené neplodnosti ... těm lidem, kterých se to týká, mohu jen doporučit se o tuto symboliku více a hlouběji zajímat.

Ryžik vytváří nekonečné vzory. Průnik obou symbolů Ryžiku a opačného Novorodniku vytváří dokonalou strukturu se 12 vnitřními sektory.

Zde více o významu čísla 12

Obraz obsahuje cekem 12 vnitřních "prázdných" (nehmotných) sektorů 3 + 3 + 3 + 3 přitom rozdílné jsou jen 3 a ty se 4x opakují ve 4 kvadrantech.

Zde více o tom, jak Slunce pravidelnou proměnlivostí svého vyzařování ovládá 12 různých základních charakteristických typů lidských povah (znamení).           Zde více o tom, jak silný a tvořivý je Kosmický Kód 12.


ZDROJ

Tento symbol není vytvořený ve zjednodušené pravoúhlé geometrii. Plně využívá křivek. Jde tedy více do konkrétní sdělovací roviny. Díky použití křivek je možné čtyři rozdílné kvadranty vyzařování částic více promíchat, neboť jednotlivá ramena se rotací v rámci jednoho kvadrantu již i překrývají. A to se díky rotaci Slunce skutečně děje. Má to vliv na výsledné radiační záření dopadající na Zemský povrch, tudíž na ovlivňování života na Zemi. Použité barvy jsou nebesky modrá a červená. Nebesky modrá hovoří o "NEBI" což je jednak pohled na svět z pozice pozemského člověka (jen ze Země je Vesmír vidět jako bleděmodré nebe) a také je to symbolika Nebeského království jako takového, tedy naší Duchovní Domoviny. Červená je barvou Srdce, Krve, Akce, Jangu, Ohně, Přeměny, Transformace ... Tedy Kosmické síly umožňující proměnu. Dohromady obě promíchané barvy pak dávají barvu fialovou/purpurovou, což je veskrze Duchovní barva.

Chytré a moudré symboly mívají často i další skryté informační roviny. Když tento symbol ZDROJ použijeme skutečně jako zdroj, tedy s vědomím, že obsahuje v sobě vše (i protiklady) tak ho propojíme s jeho opakem (otočeným symbolem) a získáváme magický obraz Slunečního vyzařování po jednotlivých sektorech. A kolik jich je uvnitř? OPĚT 12, stejně jako u mnoha dalších chytrých symbolů. Je to fantastické. Díky Slunečnímu vlivu se na Zemi skutečně utváří 12 základních charakteristických vnitřních struktur lidských povah, tedy vnitřních království, neboli zdrojů našich impulsů chování. A Impuls, to je akce, emoce, pudovost, to je síla typu Jang a proto tomu dokonale sedí červená barva. Prostě geniálně jednoduché, moudré, provázané, poučné.

PraSlované používali tento symbol také jako symboliku Pravlasti lidských Duší (dle prastarých textů je Sluneční úroveň shromaždištěm vyspělých Duší, které se již nemusí inkarnovat, ale pokud chtějí, tak mohou). Zde dle PraSlovanů přicházejí na svět nematerializované lidské Duše (Slunce je vnímáno tedy jako portál pro příchod Duší) Zde se dle PraSlovanů ustanovuje těmto Duším ZLATÁ POUŤ a následně mohou odejít na Zem. 

Tak jako ZDROJ všeho je nekonečný, tak i vývoj Duše pokračuje dál a dál. Tomu plně odpovídá genialita symbolu Zdroj, neboť je fraktálního typu a lze jej rozšiřovat na všechny strany a stále si zachovává plnou informaci. Pozn. krásně je v něm vidět tzv. princip smyčkování (spletitost elektromagnetických drah), což je další základní Sluneční symbolika. (Keltské vzory atd.)


DUCHOVNÍ a DUŠEVNÍ SVASTIKA

DUCHOVNÍ SVASTIKA je PraSlovanským Slunečním symbolem odkazujícím na duchovní roviny bytí. Používala se na vyjádření harmonie života, harmonie bytí, harmonie a jednoty tří rovin lidské bytosti - Těla, Duše, Ducha. Vícekrát zalomená ramena symbolického grafu Slunečního vyzařování, jsou tak "chytře" zalomená, že když pozorujeme hlavní linie červené svastiky, tak si plně uvědomujeme i tu Svastiku vloženou, vytvářenou "prázdnotou", neboli vnitřní výplní. Je to vlastně vnitřní prostor "mezi" hmatatelným obsahem. Je to vnitřní obsah vnější formy. Vnitřní Svastika je stejně zřetelná a přitom existuje "pouze" v našem vnímání. Zalomení ramen symbolizuje svým tvarem spirály. Spirála je silným symbolem vývoje (spirála je kruhový pohyb se současným zdvíháním - tedy růstem). Taková je podstata života. Je duchovní a roste a vyvíjí se. Tato (duchovní) podstata je jasně vidět, avšak "pouze" ve vnímání. Tato podstata vyplňuje formu. Není fyzická. Je patrná díky tomu, co je kolem ní, tedy díky tomu, co vytváří (podle ovoce poznáš strom) Za mě: úžasná moudrost, chytrost a provázanost.

DUŠEVNÍ SVASTIKA je tímtéž symbolem, jen je zrcadlově otočený. Zrcadlové otáčení PraSlované velmi rádi a hojně využívali u Slunečních symbolů. To je samo o sobě též silnou symbolikou. Sluneční a Božské vlivy jsou skutečně všudypřítomné a zrcadlí se všude a ve všech směrech. A směr sám o sobě je v Univerzu otázka relativnosti. Záleží na pozorovateli, čemu chce říkat prvé nebo levé. Budete-li nad jednou polární Sluneční čepičkou, tak uvidíte rotaci Slunce nějak a pouhým přemístěním se nad opačnou Sluneční polární čepičku uvidíte totéž rotující Slunce, jak rotuje na opačnou stranu. Tak na kterou stranu vlastně Slunce rotuje? Na obě, záleží jen na pozici pozorovatele. A tak je to v Univerzu se vším. Duševní Svastika proto zrcadlí Svastiku Duchovní. Duševní Svastiku používali PraSlované na koncentraci na vyšší vědomí a vyšší síly léčení a uzdravování. Na svém oděvu směli tento symbol použít jen vůdci a morálně čistí lidé.

Práce s Kosmickou numerologií a symboly mě přivádí na jedno úžasné zjištění. Vždy existují další a hlubší roviny daných silných Kosmických symbolů. Tyto hlubší roviny se postupně otevírají svým žákům tím, jak postupně žáci rostou.

Když Sluneční Duchovní symbol propojíme se Slunečním Duševním symbolem, tak získáme propojení, které vidíte na třetím obrázku.  Obsahuje 12 vnitřních sektroů. Zde více o významu čísla 12

Obraz obsahuje cekem 12 vnitřních "prázdných" (nehmotných) sektorů 3 + 3 + 3 + 3 přitom rozdílné jsou jen 3 a ty se 4x opakují ve 4 kvadrantech. Zde více o tom, jak Slunce pravidelnou proměnlivostí svého vyzařování ovládá 12 různých základních charakteristických typů lidských povah (znamení). Zde je více o tom, jak silný a tvořivý je Kosmický Kód 12.


RASIČ

Existují texty, které se uchovávají v utajení, neboť jejich obsah se v minulosti nehodil a stále ještě nehodí mnoha silám. Naštěstí dodnes existují ochránci a strážci těchto textů. Některé již byly uvolněny, některé strážci uvolňují postupně, podle stavu lidstva. Některé texty údajně existují vyryté do zlatých desek. Pokud by se však měly shrnout všechny dostupné střípky již známých historických nálezů, zmínek a artefaktů, tak to dohromady vydá velmi podobná a stejně silně závažná sdělení o původu PraSlovanů.

Podle těchto pramenů se před více jak 100 tisíci lety usadily na Zemi Duše 4 národů bílé rasy. Území, na kterém se fyzicky usadily, bylo tehdy na dnešním severním pólu. Toto území mělo tehdy teplejší klima a nebylo pokryto ledem.

Také geografie byla jiná, protože byla nižší hladina moří. Území dostaly tyto 4 národy bílé rasy Darem od vyšších Kosmických bytostí. Tyto 4 národy si říkaly: Ch Árijci, Da Árijci, Svatorusi, a Rasséni. Území na tehdejším severním pólu vytvářelo jakési čtyři přirozené části.

Zhruba před 13 tisíci lety došlo k velkolepé (Biblické) potopě, která vznikla díky Kosmickým silám, a to způsobilo i změnu náklonu Zemské osy. To vše zcela zásadně přetvořilo hladiny oceánů a moří, geografii kontinentů a klimatické podmínky. Dle prastarých textů došlo k tak mohutnému vzedmutí moří, že přílivová vlna oběhla Zeměkouli 3x. Úplně stejný údaj udávají také nejstarší Sumerské texty, které hovoří o třech obězích vod oceánů kolem Zeměkoule. Když postupně po dlouhé době vše opadalo a usadilo se, tak vše bylo jinak. Na severním pólu se utvořil trvalý ledový příkrov. Kontinenty změnily tvary. Čtyři národy bílých ras musely migrovat níže do teplejších poloh. Tak se časem dostali PraSlované také do oblasti dnešní Indie. Tam místní rase darovali moudré písmo SANSKRT a také mnohá vědění (dnes známé pod názvem VÉDY).

Existují historické mapy (1513, 1595, ...) které správně vykreslují geografii území pevniny severního pólu ještě před onou potopou. Pevninu pod ledovým příkrovem severního pólu se přitom moderním vědcům podařilo určit teprve díky Kosmickým satelitům a jejich radarům, které umí proniknout kilometrovou vrstvou věčného ledu. To, že existují prastaré přesné a správné mapy pevniny pod ledovým příkrovem je jasným důkazem dávných vědomostí a informací. Na obrázku je přiložená mapa od Gerarda Mercatora z roku 1595. Zachytil na ní severní pól před potopou. Toto území Mercator nazývá Hyperborea. To je často používaný název původního území. PraSlovanské zdroje však nazývají toto území DAARIA. Dostali ji darem, tak Daaria.

Sluneční symbol RASIČ obsahuje opět mnoho rovni sdělení. Hovoří o charakteru vyzařování Slunečního záření. Dále obsahuje osmicípou hvězdu tvořenou dvěma čtverci. To je velmi mocná symbolika. Zde význam 4 a zde význam 8. Barvy hvězdy jsou: Nebeská modrá a žlutá (zlatá). To je dokonalá symbolika. Jsou to barvy hodnot, které jsou "nad námi" (Nebe a Slunce). Samotný Sluneční symbol Svastiky je tvořený ze 4 barevných částí, Tyto barvy jsou barvami jednotlivých PraSlovanských národů. Tyto barvy odlišují barvu očí jednotlivých národů.

Zelená - Ch Árijci, Stříbrná - Da Árijci, Modrá - Svatorusi, Ohnivá - Rasséni. Symbol RASIČ je nejen úžasným symbolem, ale je i přímým dokonalým symbolickým OBRAZEM Daarie - původní domoviny PraSlovanů. Je to uhrančivě dokonalé.


NAVNIK

Symbol NAVNIK symbolizuje Duchovní pouť člověka. Duše lidí bílých národů (rodů Velké Rasy) po smrti těla na Fyzické Zemi (Midgard Zemi) putují Duchovními cestami. Pro každého člena Velké Rasy jsou vytvořeny čtyři Duchovní Poutě. Rodnou Domovinou lidských Duší Velké Rasy je Nebeský svět. Odtud přichází tyto Duše po materializaci na Zemi. A sem se po smrti těla i navrací.

Barvy symbolu jsou opět dokonalé. Žlutá (zlatá) je barvou Otce Slunce. Tato barva se nachází v samotném centru symbolu, ale také všude jinde. Hvězdný Kosmický vliv naší Domoviny je všudypřítomný. Vně i uvnitř. Jak nahoře, tak i dole.

Ramena Slunečního symbolu mají skutečný křivkovitý tvar. Současně jsou v symbolické rovině symbolu NAVNIK Duchovními cestami. Ty jsou vyznačeny modře. To je dokonalé. Modrá přísluší k JIN principu, tedy principu obejmutí, klidu, intelektu, vody... Je to výstižná barva Duchovní cesty. Symbol obsahuje také čtyři červená centra, rudé body. Číslo čtyři v Kosmické numerologii zrcadlí principy orientace v daném prostředí, ovládnutí daného tématu, ovládnutí ve hmotné rovině a Poznání v Duchoví rovině. Zde více o význau čísla 4.

Symbol NAVNIK (Navi - Duše) je dokonalý i v tom ohledu, že vytváří nekonečné vzory, stejně jako jsou nekonečně propletené cesty Duchovního rozvoje.

Neskonale dokonalé je, že abychom dosáhli nekonečného vzoru a modré Duchovní obloukové cesty na sebe navazovaly, tak se musí vždy překrýt dva ohnivé body. Ze 4 ohňových bodů se tedy po překrytí stanou jen 2 body, přičemž ze 4 samostatných Duchovních cest se stanou 4 propojené Duchovní cesty, které propojeností vytváří i nekonečnost a obousměrnost všech cest. To je moudrá a fascinující symbolika: POSTUPNÝM ROZPUŠTĚNÍM PUDOVÝCH IMPULZŮ DOCHÁZÍ K PŘEMĚNĚ V ROVINĚ DUCHOVNÍHO PROPOJOVÁNÍ. Wow. No není to opět dokonalé?


DUCHOVNÍ SÍLA

Symbol Duchovní Síla je tvořený dvěma barvami. Černou (vyskytuje se i tmavě modrá) a žlutou (zlatou). Zlatá je barvou Slunce, tedy našeho Kosmického vyživovatele. Zlatá "patří" Bohům, tak hovoří prastaré texty. Černá je barvou Kosmu.

Technicky vzato, není bílá ani černá barvou, neboť obsahují všechny frekvence spektra. Černá i bílá je tedy "barvou" bez rozlišení. Je to tedy ideální symbolika "všeho a nic" nebo také absolutna, nebo také Neomezeného Neprojeveného Veškerenstva. Bílá i černá je "barvou" potenciálu, možností. Je to tedy veskrze Duchovní "barva" napojující na možnosti.

U PraSlovanů symbolizoval symbol Duchovní Síla trvalou proměnu Ducha Člověka. Používali ho k zesilování koncentrace.

Stejně jako je největší moudrostí Poznání, že CESTA JE CÍL, tedy, že vývoj bytosti pokračuje neustále dál a dál, a že žádná konečná a definitivní meta neexistuje, a že nejvyšší kvalitou vývoje je harmonické prožívání cesty "tady a teď", tak i symbol Duchovní Síly je nekonečného typu a lze s ním zaplňovat prostor na všechny strany neustále dál a dál. Je to dokonalý symbol fraktálního typu.


VEDARA a VEDAMAN

VEDARA

VEDAMAN

Symbol VEDARA byl vyhrazený jen pro vůdce, nebo morálně čisté Duše.

Podívejme se tedy, co v principu obsahuje. Je to v podstatě klasický PraSlovanský Svastický Sluneční symbol se čtyřmi kvadranty Slunečního vyzařování. Tentokrát obsahuje navíc dva kruhy - vnější a vnitřní (vnější a vnitřní dokonalost a neomezený potenciál). A uvnitř je symbol blesku. Použité barvy: Temně fialová a Bílá. Vidíme zde opět dokonalý a chytrý symbol. Temně fialová je barvou Duchovních rovin. Bílá je barvou čistoty. Symbol blesku je Kosmickým symbolem, který symbolizuje obrovské Kosmické síly a přírodní síly.  Proto je tento tvar zalomené energetické dráhy i symbolem skutečného blesku. Vůdce s čistou  Duší je prostoupený silou této Kosmické Energie.

VEDAMAN. PraSlované tento symbol vnímali jako ochranný symbol. Používali jej převážně duchovní vůdci a lidé s vysokým morálním kreditem. Symbol se používal k uchovávání a k ochraně Moudrosti Rodu Velké Rasy, ve které se uchovávají tradice rodů, Kultura vzájemných vztahů, Pamětí předků o Bozích, a Ochráncích Rodu. VÉDY jsou spisy obsahující Vědění a Moudrost PraSlovanů. RA je Božská Sluneční síla a Moudrost a Láska. VEDA RA tedy odkazuje na Slunce a jeho Moudré energie. Symbol má proto v samotném středu symboliku mohutného energetického výboje. VEDA MAN odkazuje na člověka a jeho rod. Je velmi zajímavé, že MAN dnes znamená člověk a že v samotném středu nacházíme symboliku, která připomíná Strom Života, a také člověka s roztaženýma rukama a co je zajímavé, připomíná také dnes známý Hippies symbol Míru a Protinuklearity.

Hnědá barva často odkazuje na úrodnou půdu, tedy něco, co kultivací "živí" rod. Pokud je tato symbolika hnědé barvy skutečně symbolikou VEDAMANU, potom je to dokonalé, neboť právě o tom VEDAMAN hovoří.


OBEREŽNIK

Symbol využívá nesmírně mocné a silné symboliky. Vypadá jako devíticípá hvězda. Kdo však ví, ten ví. Na hlubší úrovni to jsou tři rovnostranné trojúhelníky. Osobně velmi doporučuji: Kdo chce proniknout do významu Kosmicky silného sdělení "TŘI ROVNOSTRANNÉ TROJÚHELNÍKY" nechť se prosím podívá na následující odkazy:

Na základě uvedených odkazů lépe pochopíme, jakou roli v Kosmu mají rovnostranné trojúhelníky. OBEREŽNIK v sobě nese mnoho vrstev sdělení. Je Orámovaný v kruhu, TÍM JE POSÍLENÝ. Kruh zrcadlí principy možností, neohraničenosti, dokonalosti, duchovnosti ... zde více o kruhovém principu

Principem TROJICE obecně popisujeme komplexní systémy (Otec/Syn/Duch nebo Tělo/Mysl/Duch, nebo Infomace/Energie/Hmota, nebo Trojjedinost atd. Zde více o principech trojice jako takové. Tři trojúhelníky současně vytváří 9 cípů hvězdy. Devět je numerologicky nejvyšším číslem vůbec (protože pak už se všechna čísla jen a jen opakují). Devět proto odkazuje na nejvyšší hodnoty vývoje člověka. PraSlovani tuto symboliku propojili se symbolem Slunečního vyzařování. Otce Slunce vztahovali k nejvyšším tvůrčím principům v našich životech. OBEREŽNIK (dříve zvaný VESTNIK) přináší zdraví, štěstí, radost. Ochraňuje štěstí. Nebeská barva odkazuje na hodnoty, které jsou nad námi, zlatá odkazuje na Otce Slunce a bílá barva na čistotu a harmonii. Zkusme se na symbol dívat následovně: VIDÍME NAD HLAVOU NÁDHERNĚ MODRÉ NEBE, NA KTERÉM ZÁŘÍ ZLATÉ SLUNCE. SLUNCE VYZAŘUJE TVŮRČÍ TROJÚHELNÍKY - SLUNEČNÍ MERKABU. No není to dokonalá nádhera?


SVITOVIT

Oboustranný symbol s obrovskou silou a mocí. SVTOVIT vznikl spojením dvou JARGICKÝCH symbolů: GROMOVIK a KOLADNÍK. Symbol SVITOVIT tak spojuje více symbolických rovin současně.

GROMOVIK - mocný PraSlovanský symbol, který symbolizuje nevyčerpatelnou božskou moudrost a nekonečnou energii vesmíru. GROMOVIK ztělesňuje nekonečný cyklus událostí a pohyb směrem ke Stromu života. GROMOVIK působí ohromnou silou a je schopen propojovat neviditelné prostory minulosti a budoucnosti.

KOLADNIK - je oboustranným symbolem. Z jednoho směru je považovaný za ženský symbol. Tento symbol je spojován s bohyní Ladou, kterou naši předkové považovali za patronku všeho ženského. Počet paprsků symbolizuje nekonečno(nekonečné zdokonalování). Z druhé strany je KOLADNK považovaný za mužský symbol, zejména ve své Jangové energii. Hojně jej užívali muži ochránci a obránci vlasti.

SVITOVT v sobě zrcadlí odkazy na všechny výše uvedené roviny a dokonce ještě mnohem více. PraSlovani vnímali vloženou vnitřní dualitu tak, že synergicky a mnohonásobně navyšuje sílu a moc veškerého vloženého působení. SVITOVIT je přesně takovým symbolem. Význam SVITOVITu není jen ve vztahu Nebeského a Pozemského světa. PraSlovani jej vnímali tak, že nepřerušované spojení Nebe-Země přineslo našemu světu mnoho skvělých Duší (duchovní fialová barva symbolu). Všechny duše se rodí v Nebi a potom je síly SVITOVITu pomáhají přivádět na Zemi, kde z nich později vyrostou skvělí lidé. Takoví lidé jsou pak čistší v duši a v myšlenkách. Takoví lidé pak dokáží měnit svět a lidi k lepšímu. Tak vnímali PraSlovani SVITOVIT, a tak s ním i pracovali. Symbolem SVITOVIT se například výšivkami zdobilo denní oblečení těhotné ženy a látky, do kterých zavinulo novorozené dítě. To poskytovalo matce a dítěti určitou ochranu před nežádoucím vývojem.

Díky Univerzálnosti a Dualitě v symbolu SVITOVIT, jej hojně využívali i muži. Zejména ti, kteří čelili obtížné volbě, nebo je čekalo mnoho obtížných osudových zkoušek, nebo když prosili o podporu vyššího světa. Symbol SVITOVIT vnímali tak, že podporuje bezpečí života.


SVĚTOČ

SVĚTOČ je sourozencem SVITOVITu. Symbol SVĚTOČ byl hojně užívaný a uctívaný, neboť byl vytvořený na počest Božských sil, jejichž hlavním účelem je přinášet lidem SVĚTLO a OSVÍCENÍ a pomáhat rozptylovat temnotu, včetně temnoty v Duši člověka.

SVĚTOČ sděluje, že prostřednictvím Světla může člověk poznávat pravdu a volit si správnou cestu pro sebe. Mnohosměrnost paprsků symbolizuje mocnou fúzi různorodých energií. Touto mocnou fúzí a kombinací sil vzniká UNIVERZÁLNÍ VÍR (= akční červená barva symbolu)

SVĚTOČ je stejně jako SVITOVIT Univerzálním symbolem. Napojení na něj pomáhá člověku pochopit, co je jeho smyslem života, a také hlouběji studovat zákonitosti života. Jedním z hlubokých význam SVĚTOČe je pomoc při hledání harmonie se sebou samým, s vyšším světem a okolním světem.

Moudří PraSlovani žili budováním vztahů s přírodou. Věřili, že pouze harmonie s prostředím přináší podporu od vyšších světů a zachovává život na Zemi. Do harmonie s přírodou a Vesmírem spadá i živý vztah k Duším našich předků. SVĚTOČ pomáhá navazovat s nimi spojení a vztah a čerpat od nich jejich Moudrost. A to se týká stejně tak i nás současníků. Původní PraSlovani, kteří byli hvězdně moudří, jsou přeci i našimi předky.


SVARGA

Použitá symbolika je opět úžasná. Průhledné nebo bílé pozadí odkazuje na všudypřítomné "hmatatelné nic" či "nehmatatelné všechno." Samotný symbol má barvu Nebe, tedy odkazuje na hodnoty, které jsou nad námi.

Sluneční kříž vytváří kromě čtyř kvadrantů Slunečního vyzařování také různé vnitřní prostory a odbočky. Poukazuje tím na rozličné a různě orientované reality, které jsou však navzájem provázané. Některé vnitřní prostory jsou však uzavřené a jiné jsou zase otevřeným systémem. Těmi otevřenými jsou ty, které jsou ve vertikálním směru, tedy v ose Země- Nebe. Symbol říká, že v tomto smyslu propojení není žádných hranic ani omezení. Cesta je otevřená. Úžasná symbolika.


U PraSlovanů byl symbol Svarga symbolem Nebeské Poutě a harmonického Duchovního růstu a zdokonalování přes prožívání mnohých a rozličných mnohovrstevnatých realit a světů, jež utváří cestu Zlaté Poutě, která Duši vede do kvalit, které se nazývají SVET PRAVI

Tyto principy Zlaté poutě jsou nekonečnou cestou. Onou Cestou, která je v podstatě Cílem. Vše je jedním, vše na sebe navazuje a vše je nekonečné podstaty. Tomu plně odpovídá genialita symbolu, který vytváří fascinující nekonečný vzor.


KOLOCHORT

Konstrukce symbolu vychází ze vzájemně propojené dvojakosti, což je podstatou našeho hmotného Vesmíru. Tato dvojakost působí v dokonalé harmonii a souhře, tedy v jednotě. Proto zde vidíme dva Sluneční symboly (Sluneční kříže), jak jsou vzájemně opačně orientované a současně propojené do sebe, přičemž fialový překrývá červený. Duchovní podstata (fialová) je tedy vše překrývajícím principem. Zhmotnění skrze červenou sílu ohně (zhmotnění skrze hvězdy a hvězdné systémy), je plně překryto a zaštítěno nehmotným světem. Zajímavostí je samotný střed obou Slunečních křížů. Kříže vytváří svojí pozicí kruhový otvor v samotném středu obou křížů a celého symbolu. Kruh je symbolikou Neohraničeného a Neomezeného potenciálu. Zde o tom více

Duchovní kříž (JIN) nese nejen barvu fialovou, ale i žlutou, přičemž žlutá (zlatá) je světlem Slunce. Hmotný Ohňový kříž (JANG) nese barvy červenou a opět žlutou (zlatou). Oba kříže tedy žlutou barvou (zlatou) odkazují na Slunce a jeho činnost. Symbol zdůrazňuje roli Slunce jako takového, roli hvězdy, a hvězdných systémů obecně. Je to zpráva, že Slunce působí i v Duchovní a Duševní rovině, stejně jako působí Vědomí Kosmu na vše, co jest. Barva pozadí symbolu je barvou Nebeskou. Odkazuje tím na hodnoty, které jsou nad námi. PraSlované tímto symbolem symbolizovali dvojaký či podvojný systém pojímání světa a neustálé působení protikladů, světla a tmy, života a smrti, vyzrálosti a nevyzrálosti, pravdy a křivdy atd. Tento symbol PraSlované používali, když prosili vyšší síly o pomoc při řešení složité situace nebo o pomoc při řešení sporu.


VELESOVIK

Velesovik je Nebeskou symbolikou. Zvolené barvy jsou dokonalé. Temně fialová je barvou něco mezi Duchovní barvou a barvou Kosmu jako takového. Žlutá (zlatá) barva je barvou hvězd, tedy vyživovatelů života v Kosmu. Tvar a forma Velesoviku přesně odpovídá jak Slunečnímu vyzařování, tak i spirálním galaktickým ramenům hvězdných systémů Mléčné Dráhy a Kosmických galaxií obecně.

Symbol Velesovik se dle indicií používal k ochraně milovaného člověka před přírodními neštěstími a katastrofami a v případě, že se milovaný člověk nachází někde daleko, tak před neštěstími jako takovými.


BOHOVNÍK a RODOVIK

Je to opět dokonalý a chytrý symbol na tzv. věčné studování.

JEDEN A PŘITOM DVA. Oba symboly patří k sobě, jako černá a bílá nebo teplo a chlad. Jsou to opaky, Dejme tedy oba symboly k sobě a podívejme se, co nám odhalují ve svém celkovém nadhledu. Když spojíme BOHOVNÍK a RODOVIK, tak nám vzniká geometrická a číselná matrice, která v sobě nese mnoho úrovní sdělení.

KOSMICKÝ KÓD 144. Jasně a nepřehlédnutelně se zde skrze čísla zrcadlí ty nejpodstatnější Kosmické principy. Tento kód je použit v symbolu jakožto hlavní symbolika. Tento Kosmický kód zrcadlí principy TVOŘENÍ a ZHMOTŇOVÁNÍ. Přesně to v principu činí Slunce. Ovlivňuje vše živé na Zemi a tím zhmotňuje a tvoří.

Jeden červený propojující obrazec, který obsahuje celkem osm vnitřních nebarevných sektorů, přičemž jsou vždy čtyři sektory na jedné straně a čtyři na opačné straně (nahoře/dole, anebo vlevo/vpravo). V principu tedy 1 a 4 a opačné 4. To je symbolická "definice" kódu 1 4 4. Matrice je tvořená mřížkou 9 jednotek x 9 jednotek, takže od jedné centrální osy symbolu jsou vždy 4 jednotky na jednu stranu a 4 jednotky na opačnou druhou stranu. Samotná matrice tedy vytváří s centrálním Sluncem systém 4 + 1 + 4. Dále symbol obsahuje další symboliku 144 a to jeho zkrácenou formou - číslem 14. Všechna červená ramena kvadrantů jsou tvořena ze 14 jednotek. Fascinující dokonalost.

Zde více o Kosmickém Kódu 144

Matrice 9 x 9 je sama o sobě dokonalá. 9 x 9 = 81 = 8 + 1 = 9. Základní stranu symbolu tvoří 9 jednotek. Tyto strany jsou čtyři (4 sektory). Takže symbolicky vzato 9 x 4 = 36 = 3 + 6 = 9. Dokonalé. Mimochodem 36 je také kódem pro otáčení (360° kruhu).

Zde více o Kosmických principech, které zrcadlí číslo 9

Slunce vyzařuje ve čtyřech kvadrantech různě nabité částice. Mínusové, plusové a neutrální. Tyto částice pak konkrétně fyzicky ovlivňují biologické a životní procesy na Zemi. V symbolu najdeme v každém kvadrantu 6 vnitřních jednotek. Symbolicky kvadrant poukazuje šestkou na hmotné jevy, fyzické procesy, na hmotné procesy na Zem.

Zde více o Kosmických principech, které zrcadlí číslo 6

ČERVENÁ JANG BARVA. Symbol je jasně červený. To je jangová barva. Barva ohně, proměny, akce. Přesně to Slunce činí.

BOHOVNÍK U PRASLOVANŮ. Vyjadřuje věčnou sílu. Vyjadřuje ochranu člověka, který se vydal na cestu duchovního růstu, ochranu světlými Bohy a bytostmi světla. Symbol pomáhá uvědomění pronikání a prolínání základních čtyř elementů tohoto světa.

RODOVIK U PRASLOVANŮ. Symbolizuje světelnou sílu Boha Prarodiče, který pomáhá PraSlovanským národům. Pomáhá v propojení s prastarými mudrci prapředků, kteří stále pomáhají Slovanským národům v jejich tvořivosti.


DCHATA

4 kvadrantový Sluneční symbol. Barvy: červená (oheň, přeměna, proměna, akce, tvoření, Jang) a zlatá (Slunce, Božské úrovně). Zlatý Svastický Kříž obsahuje ohňový vnitřní Svastický Kříž. Čtyři specifická zalomení zlatých ramen velkého kříže vytváří dojem čtyř šipek směřujících do levé rotace, zatímco ramena velkého i malého kříže poukazují na opačnou rotaci. V symbolické rovině tedy symbol obsahuje vnější i vnitřní vlivy, Božskou podstatu, proměnu, souběžné vlivy protisměrných (protichůdných) sil, Sluneční působení.

Ve své podstatě se tedy jedná opět o nekonečné principy a nekonečnou Zlatou Pouť každé rozvíjející se bytosti. Tomu pak plně v symbolické rovině odpovídá schopnost symbolu vytvářet nekonečný vzor (druhý obrázek).

U našich předků PraSlovanů je DCHATA ohnivým Božím znakem, který charakterizuje provázanost a vnitřní strukturu člověka. Symbol popisuje čtyři základní elementy, které nám Tvořivé Božské Síly darovaly a ze kterých je utvářený každý člověk naší Velké Bílé Rasy, tedy naši Předkové PraSlovani. Těmito čtyřmi elementy jsou: TĚLO, DUŠE, DUCH, SVĚDOMÍ.

Pro mě osobně je velmi zajímavé, jak naši velemoudří prapředkové PraSlovani pracovali s chápáním duchovních rovin. Velmi často kladou důraz na svědomí, jakožto samostatnou rovinu Duchovního rozvoje. Tedy kvality NEZPRONEVĚŘIT SE SÁM SOBĚ, SVÉ DUŠI.


NARAJANA

Klasický křížový (čtyř-kvadrantový) Sluneční symbol. Použité barvy tmavě fialová. Tento symbol nevyužívá zjednodušenou geometrickou formu, ale využívá sílu křivek. Ve světě symboliky kruhové křivky (a křivky obecně) poukazují na duchovní roviny a hodnoty.  Zde se můžete dozvědět více o kruhu a nule. Nula to je potenciál, je to VŠE A NIC, je to ABSOLUTNO, Je to NEPROJEVENÉ VŠE. Nula je tedy veskrze duchovní pojem. A právě kruh je symbolikou nuly. Svastický Sluneční symbol NARAJANA plně využívá křivek. Obsahuje však i čtyři ostré bodce. Je to v symbolické rovině přesný opak křivek. Tyto bodce hovoří o prudkých energiích, o výstřelech energií (podobně jako je symbolika blesku). Současně každé rameno symbolu připomíná lidskou nohu. A lidská noha je symbolem lidské cesty a životní lidské pouti. Dvě lidské nohy jsou také symbolikou toho, jak si člověk stojí. Myšleno jednou nohou v materiálním světě a druhou nohou v duchovním světě.

Naši velemoudří prapředci PraSlované rádi používali dělení světa na 4 roviny. Vždyť se přeci na Zemi z Kosmu usídlili jakožto 4 národy Velké Bílé rasy a také Slunce vyzařuje své nabité částice do 4 kvadrantů, tak se pojímání světa ze 4 úhlů pohledů přímo nabízí. V symbolu NARAJANA tak nacházíme 4 lidské nohy. Je zde tedy symbolika lidské vývojové pouti ve čtyřech oblastech. Tělesné, Duševní, Duchovní a ve Svědomí. Ve všech těchto oblastech musí lidská Duše ve svém vývoji ujít velký kus cesty. Barva fialová je barvou duchovní. Kdo měl někdy přímá nefyzická vidění vyspělých duchovních entit, ten ví, proč právě fialová a purpurová je barvou duchovní. Osobně jsem měl tu čest to zažít a mohu říci, že je to tak nádherná barva, že fyzicky snad ani není reprodukovatelná.

NARAJANA. PraSlované tento symbol používali jako Nebeskou symboliku, označující světelnou Nebeskou Pouť lidí Rodu Velké Bílé Rasy.

Narajana u PraSlovanů symbolizovala nejen duchovní vývoj člověka, ale také specifický způsob jeho chování. Je jasné, že naše zdokonalování a obecně, že lidská duchovní pouť je nekonečná, proto se podívejme, jestli je symbol natolik chytrý, že také vytváří navazující nekonečné vzory. Výsledek je jako vždy úchvatný. Lze získat rovnou několik typů nekonečných vzorů. A největší krása vzniká, když se dva vůči sobě otočené symboly Narajana v ose otáčejí. Vzniká tím přímo uhrančivě magické video.


SYMBOLY MOHUTNOSTI PLODNOSTI MATKY

V symbolické rovině je odpradávna čtverec symbolem něčeho pevného, něčeho co se jen tak nikam neodkutálí. Na Dálném východě je symbolem hmotné planety Země a často byli čtvercem označovaní charakterní lidé, na které je spolehnutí.

Oba Symboly Mohutnosti Plodnosti Matky obsahují jak dva čtverce, tak i dva kruhy. V jednom případě dva propojené čtverce a ve druhém dva propletené kruhy či elipsy. Kruhy či elipsy jsou opakem čtverce, jsou opakem hmoty, jsou tedy symbolikou duchovních hodnot.

Oba symboly obsahují zelenou barvu (barva života), dále barvu zlatou (Božské úrovně), červenou barvu (ohňová barva, transformace). Oba symboly propojují symboliku vyzařování Slunce (Slunečního kříže) a života na Zemi.

Zajímavá je forma kříže tvořeného zkříženými kruhy či elipsami ve zlatém poli. Tento symbol je celkově velmi propracovaný. Překrývající elipsy a čtverec se překrývají harmonickým proplétáním. Jednou je daná barva nad a podruhé je pod.

SOLARD. Použitý ústřední červený kříž existuje u PraSlovanů také jako samostatný Svastický symbol. Jmenuje se SOLARD. Také sám o sobě je symbolem Mohutnosti Plodnosti Matky. Vyjadřuje prvopočáteční Zemi, která dostává Světlo, Teplo a Lásku od Slunce. Je také symbolem Rozkvétání Země.


SVADCHA

Klasický křížový (čtyř-kvadrantový) Sluneční symbol. PraSlované tento symbol vnímali a používali jako Nebeský Symbol, který propojuje Nebeské síly s lidskými bytostmi na Zemi. Často jej umísťovali do blízkosti věčného oltářního ohně, aby pomáhal zprostředkovávat Lidské Dary Nebeským Bohům a Nebeským silám.

Použité barvy jsou Kosmicky Nebeské. Zlatá symbolizuje Božské roviny a Nebesky modrá náleží Nebeským rovinám. Symbol je opět fraktálního typu, má schopnost vytvářet nekonečné vzory.

Na přiložené fotografii je nefritová žabí SVASTIKA nalezená na neolitickém nalezišti v Bulharsku, která je stará minimálně 8.000 let. Přidání "žabí" symboliky do Slunečního symbolu je doslova geniální, protože žába v symbolické rovině tzv. "sedí na prameni", tedy na Zdroji. A to je úžasná symbolika Slunečního záření, Slunečního vlivu, Nebeských sil. To vše je skutečně pramenem a Zdrojem pro vše živé na Zemi. Zelená barva Nefritu je také výstižně symbolická. Jaká barva vznikne smícháním modré a žluté? Zelená. Artefakt obsahuje také uprostřed otvor. Tento centrální otvor obsahuje mnoho PraSlovanských Slunečních symbolů. Odkazuje přímo na centrální Zdroj všeho - Slunce.


VALKIRIE

Klasický křížový (čtyř-kvadrantový) Sluneční symbol.

PraSlované tento symbol vnímali jako ochranný symbol. Používali jej převážně duchovní vůdci, moudří lidé a lidé s vysokým morálním kreditem. Symbol se používal k uchovávání a k ochraně Moudrosti, Spravedlnosti, Šlechetnosti, Čestnosti, a často jej užívali ti, kteří ochraňovali svůj rod, svůj národ a zemi. Mudrci a vůdci jej používali k ochraně svatých moudrých Véd.

Použité barvy: Zlatá barva (Božské úrovně), Červená barva (ohňová barva, transformace, přeměna), Fialová barva ( Duchovní roviny), Bílá barva (čistota)


OLTÁŘNÍK

Klasický čtyř-kvadrantový Sluneční symbol. OLTÁŘNÍK.

Symbol s obrovskou silou. Uvádí se, že symbol OLTÁŘNÍK vytvořil samotný Bůh Jarila, aby ochraňoval celou Slovanskou rodinu. Tento symbol kombinuje vliv a sílu Bohů a prapředků všech čtyř PraSlovanských rodů. OLTÁŘNÍK je bratrem symbolu RASIČ, který je popsán výše. OLTÁŘNÍK symbolizuje VELKOU JEDNOTU všech čtyř světlých (i světelných) rodů, které tvořily první PraSlovanské národy zde na Zemi. Čtyři barvy symbolu OLTÁŘNÍK (a také RASIČE) symbolizují jednotlivé klany/rody/národy.

 • Zelená - Ch Árijci (zelenoocí)
 • Stříbrná - D Árijci (šedoocí)
 • Modrá - Svatorusi (modroocí)
 • Ohnivá - Rasséni (hnědoocí)

Symbol OLTÁŘNÍK se používal v blízkosti Oltáře, při rituálech pro silnější spojení s vyššími světy. OLTÁŘNÍK současně symbolizuje projevy ŽIVATMY (nesmrtelné podstaty života) ve čtyřech královstvích (minerálním, rostlinném, zvířecím a lidském). OLTÁŘNÍK sděluje, že Velká jednota všech Slovanských rodů má dar obývat "paláce světů odhalení, slávy a vlády.". OLÁŘNÍK je vnímám jako průvodce mezi světy. Takto ho používali PraSlovanští mudrci a duchovní vůdci. Z uvedeného je cítit, o jak významný a silný symbol se jedná.


SADCHANA

Čtyř-kvadrantový Sluneční symbol. Sluneční symboly jsou v podstatě grafy vyjadřující podstatu Slunečního vyzařování a tedy i zásadního působení na vše živé na Zemi.

Na obrázku je vidět, jak se rotací Slunce křivkovitě a spirálovitě stáčí hranice jednotlivých sektorů vyzařovaných nabitých částic.

Tyto grafy Slunečního vyzařování zvané Svastické symboly mohou být buď graficky zjednodušené (přímé, pravoúhlé či geometrické) nebo mohou být přesnější křivkovité. SADCHANA. je další z řady chytrých křivkovitých Slunečních symbolů. Křivka svojí symbolikou odkazuje na Duchovní principy a hodnoty.

PraSlované tento symbol používali jako Sluneční kultovní symbol, kterým si pomáhali k dosahování vytyčeného cíle. Symbolem Sadchana symbolizovali tvořivou snahu o úspěch, a současně i dokonalost. Tímto symbolem se označovaly systémy prastarých obřadů, za jejichž pomocí se dosahovalo spojení s vyšším Božským světem. Já osobně v těchto křivkovitých tvarech a formách vždy hledám další skryté roviny sdělení, určené však již jen pro zasvěcené. Proto mě nesmírně baví je zkoumat stále dokola a z různých úhlů pohledu. Struktury, které umí SADCHANA vytvářet jsou fascinující. Nejedná se pouze o hezké obrázky. Asi každý zná Boží oko v trojúhelníku. Trojúhelník - to je tvořící struktura. Zde najdete téma Kosmického kódu 144 a tam se dozvíte o tvořícím trojúhelníku to podstatné.

A jak to souvisí se Sadchanou? Prolnutí Sadchany s opačnou Sadchanou (prostřední obrázek), vytváří celkem 33 vnitřních prostor. Tedy 3 a 3. Neboli jeden trojúhleník a opačný druhý trojúhelník. A to je geniální sdělení. Přesně takto totiž TVOŘÍ "Harameinův bod", neboli Květ života, neboli kód 1 4 4 atd. Sadchana pomáhá TVOŘIT. Má červenou barvu ohně, tvorby a transformace. A uvnitř? Zelený kroužek. Zelená, to je Život a kruh, to je Božský neomezený potenciál. Fascinující.  Další sdělení Sadchany: elektomagnetické siločáry vyzařované Sluncem probíhají tak, že elektrické siločáry běží v jedné rovině a magnetické v rovině KOLMÉ. A přesně to v symbolické formě vidíme na obrázku nekonečného vzoru Sadchany.Je podle mě dobré tento symbol studovat dále a dále. Moudrost jeho tvůrců je přímo Hvězdná.


SVATI

SVATI je úžasný a mocný symbol. Naši prapředkové nazývali naši Galaxii jménem SVATI (SVA = NEBE, KOSMOS) a naše Slunce, které si razí cestu galaxií, nazývali JARILO.

 • SVATI Je Slunečním symbolem a současně i Kosmickým symbolem a to ve smyslu pohybu a cest Kosmického vývoje.
 • SVATI symbolizuje Naši galaxii, Mléčnou dráhu. Malá červená tečka v jednom rameni symbolu, je naše Země ve Sluneční soustavě v rámci jednoho ramene Mléčné dráhy.
 • SVATI je současně také symbolem čtyř řek, které utvářely prvotní domovinu PraSlovanů a dělily ji geograficky na čtyři části, území pro prvotní čtyři PraSlovanské národy.
 • SVATI symbolizuje současně také vývoj a pohyb života na Zemi.

Slované vnímali tento Kosmický symbol tak mocně, že věděli, že pokud člověk nejde proti záměrům Univerza, tak je tento symbol schopen přimět pragmatika zvednout hlavu k nebi a otevřít mu tím celý svět Galaxie a hvězd. Osoba pohlcená každodenními záležitostmi si najednou uvědomí, že kolem něj je celý obrovský svět s vlastními zákony a řády, svět obývaný různými tvory.

SVATI pomáhá člověku objevovat nové cíle a vede ho novou cestou, od hmotného až po duchovní chápání vesmíru.

Vesmír je fraktálního typu. A SVATI je křivkovitým symbolem (Božské a duchovní roviny), a proto je dobré prostudovat, jaká nová sdělení a jaké nové vzory umí dále vytvářet. Já dnes přikládám jedno vysoké sdělení symbolu SVATI. Vesmír je souhrou protikladů v jednotě. Duchovní podstata Vesmíru není duální, neboť je jednotou. Když vezmeme jeden symbol SVATI a překryjeme ho obráceným symbolem SVATI (abychom dosáhli "souhry protikladů" neboli Kosmické neduality, tak získáme fascinující vzor. Tento vzor odkazuje na ZDROJ, který vyzařuje Tvoření. A podívejte se prosím vedle na přiložený obrázek ŠRI JANTRY, což je hinduistické a buddhistické symbolické vyjádření neduálního Vesmíru jakožto celku, jehož podstatou je TVOŘENÍ.

Proto ty všudypřítomné trojúhelníky zde o tom více . ŠRÍ JANTRA zahrnuje symbolicky také Zemi (celá konfigurace je orámována částečnými čarami zemského čtverce, představujícího chrám se čtyřmi dveřmi otevřenými do oblastí vesmíru. Podívejme se hned vedle na obrázek dvojitého symbolu SVATI (dva navzájem obrácené). V symbolické rovině sdělení se jedná o tytéž informační konfigurace. Úžasná shoda.

Tibetští mniši a duchovní si trénují svoji trpělivost a neulpívání na pochvale tím, že takovéto obrazy celé dny a týdny tvoří jemným sypáním barevných písků. A v tu samou chvíli, kdy obraz konečně a pracně dokončí, tak v tu samou chvíli jej rozmažou a zničí. Pro našince nepředstavitelná věc.

Už také cítíte, že SVATI je mimořádně mocný a široce pojatý symbol? No nejsou ty naše PraSlovanské Svastické symboly doslova Boží? Pojďme je využívat v praxi. Pojďme se na ně vědomě napojovat.


ZNIČ

Čtyř-kvadrantový Sluneční symbol.  ZNIČ je další z řady chytrých křivkovitých Slunečních symbolů (křivka svojí symbolikou odkazuje na Duchovní principy a hodnoty). PraSlované byli Kosmicky moudří. Tuto moudrost žili. Sluneční symboly pro ně nebyly jen nějaké hezké obrázky. Pracovali s nimi reálně, jako s funkčními Kosmickými kódy a klíči, které otevírají proudy Kosmických působení. Každý symbol sloužil k nějakému konkrétnímu zaměření.

Symbol ZNIČ PraSlované často kombinovali s jinými symboly. Důvodem bylo posílení záměru. Symbol ZNIČ, totiž symbolizuje Svatý Neuhasitelný Kosmický Oheň a Nevyčerpatelný Zdroj Života.

Symbol ZNIČ, se často používal k ochraně před nemocemi nebo k uzdravení člověka. ZNIČ vnímali tak, že je v člověku schopný probudit energii a sílu, aby dosáhl něčeho nového. Vnímali ZNIČ tak, že nejenže dává sílu, ale také tlačí člověka ke správnému rozhodnutí, které může radikálně změnit osud.

No není to obrovské a úžasné? Proč si máme nechat kvůli nacistické hlouposti pošlapávat a zatracovat tak úžasné a moudré PraSlovanské Svastické Kosmické klíče?Symbol ZNIČ, je opět fraktálního typu a vytváří úžasné druhy Nekonečných Vzorů.

Opět dokonale znázorňují podstatu Kosmického záření - ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ (jeho charakteristikou je, že elektrická složka je kolmá na složku magnetickou, přičemž tato energie vytváří výry. A nekonečný vzor nám přesně tohle sděluje.

Prohlédněme si nekonečné vzory. Kdo PraSlovanské Sluneční symboly pozorně sleduje, ten již ví, co si může na nich vypozorovat.


GARUDA

Čtyř-kvadrantový Sluneční symbol. GARUDA je další z řady geniálních křivkovitých Slunečních symbolů.

Dle prastarých záznamů, přinesli PraSlované při velké migraci po potopě, svoji moudrost také hnědokožcům, Indům, a ti mnohá VEDění zaznamenali do textů zvaných VÉDy. Podle prastarých VÉD, létal Bůh Višnua na různých létajících strojích - VIMÁNÁCH a také létal na Nebeském "ptáku" GARUDOVI. Pro PraSlovany byl GARUDA Nebeský symbol, který symbolizoval Nebeské "Kolo", na kterém a ve kterém umí létat Bůh Višnu. PraSlované Garudu skutečně někdy nazývali obrazně "ptákem." Tento "pták", nebo také létající Višnuovo město, PraSlované také vnímali jako vzdálené město Árijců.

Symbol Garuda je spirálovým zobrazením Svastiky - tedy toho "CO PŘICHÁZÍ Z NEBE" a byl často zobrazován na létajících strojích VIMÁNÁCH. Byly to létající objekty určené pro meziplanetární a mezigalaktické cestování. GARUDA symbol je nesmírně silný a mocný také proto, že byl tak hojně mezigalakticky používán. Genialita symbolu spočívá v mnohém.

 • Centrální kruh - neomezený Božský potenciál, dokonalost
 • Křivky - Duchovní roviny
 • Zalomené bleskovité linie - prudké toky energií
 • Zlatá - Božské úrovně
 • Modrá - Kosmos, Nebeské roviny

Stejně jako je fraktální Vesmír, je fraktálního typu i Symbol Garuda, který vytváří různé druhy Nekonečných Vzorů. Dokonale znázorňují podstatu Kosmického záření - ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ. Jeho charakteristikou je, že elektrická složka je kolmá na složku magnetickou, přičemž tato energie vytváří výry. A nekonečný vzor nám přesně tohle sděluje. Další typ nekonečného vzoru vytváří také Sluneční Kříže a kvantově rozprostřená centra energií.

Dalším úžasným sdělením je spojení dvou opačných symbolů GARUDA. Je dobré si to pozorně prohlédnout. Vidíme dokonale zobrazený prostorový kulovitý Zdroj záření, protkaný siločárami. Celkem 44 polí na horní polokouli a 44 polí na dolní polokouli. Dohromady tedy 88 polí. Kosmické principy, které zrcadlí osmička, přesně sedí na symboliku tohoto Kosmického Zdroje. Zde více o osmičkových principech https://www.centrumserafin.cz/svetlo-cisel-8-jv/ A máme tu ještě vloženou nejhlubší symboliku Kosmického Kódu 1 4 4. Je to Kosmický Kód TVOŘENÍ. Vidíme 44 vyzářených sektorů a jednu centrální kruhovou osu. V principu tedy vidíme symboliku: 1 (propojující osa) a 4 a 4 (sektory). A přesně taková je charakteristika kódu všech kódů 1 4 4. Zde o něm více.  No není to všechno dokonalé a nádherné?


SOLARD a KOLARD

SOLARD

KOLARD

SOLARD je klasický čtyř-kvadrantový Sluneční symbol. Symbolizuje Velikost Plodnosti Matky Prapůvodní Země, která dostává Světlo, Teplo a Lásku od Podstaty Slunce JARILA. Je to symbolika rozkvétání, Rozkvétání Země a Předků, symbolika ohně a proměny. Podstata symbolu Solard je založena na tzv. "Soli" Země - tedy kreativním, životodárném principu. Solard tak naplňuje život novým významem, novou podstatou a mimo jiné také plní stodoly zásobami potravin. Používal se proto také jako symbol pomáhající k hojnosti a prosperitě.

SOLARD se také používal a vnímal jako zdroj poznávání hmotného světa, podstaty věcí a podstaty všeho, co se ve světě projevuje.

SOLARD a KOLARD se nejčastěji dávají společně, zejména novomanželům, aby moc Slunečních symbolů mohla přispět k odchodu starého, dřívějšího řádu života v co nejkratším čase a získat novou sílu pro nový osud. V dávných dobách dal ženich mladé ženě, druhý den po svatbě letní šaty nebo šál atd. zdobený symbolem SOLARD, a manželka dala mladému manželovi košili se symbolem prosperity a blahobytu vyšívaným vlastní rukou. Výměna takových darů měla přinést prosperitu rodině a rodu vyznávajícímu PraSlovanské tradice a také zdravé děti, které budou následovat cestu moudrosti předků.

KOLARD je sesterským (otočeným) symbolem Solardu. Je vnímán jako symbolika ohnivé obnovy a transformace. Nese v sobě také informace o Transformaci v rámci Božských zákonitostí a pravidel. K tomu pomáhá síla KOLARDU. Používali jej často ti, kteří si našli rodinu nebo životního partnera, a kteří chtěli mít potomky a žít s nimi v harmonii, obcházet problémy a stavět a budovat a TVOŘIT NOVÉ.


RADINEC a SLAVEC

RADINEC
RADINEC
SLAVEC
SLAVEC

RADINEC je PraSlovanský Nebeský Sluneční Symbol se specifickou a krásnou mocí a účinkem. Naši hvězdně moudří prapředkové PraSlovani tento symbol používali k ochraně Novorozenců. Symbol RADINEC byl na jejich kolébkách určených pro kojence. Byl na výšivkách na oděvech a na předmětech obklopujících dítě.
Tento symbol PraSlovanI vnímali tak, že chrání děti před zlými duchy, poškozením a negativními a destruktivními energiemi a záměry. Vnímali ho tak, že pomáhá dětem přinášet radostný život, štěstí a mír. Symbol RADINEC se používal k ochraně malých dětí v prvních letech života, přibližně do dvanácti let.
Symbol RADINEC se nacházel na dětských hračkách. Tím pomáhal "přinášet radost". Název či jméno Symbolu RADINEC, pochází od jména Boha Slunce RA, který zahřívá své malé dědice a potomky.
PraSlovani vnímali RADINEC tak, že nejsilnější ze všech ochranných RADINCOVÝCH amuletů jsou ty, které vyrobily vlastníma rukama maminky svých dětí. A to tak, že práce na RADINCOVÉM amuletu, ať už výšivce, nebo dřevěném, či kovovém výrobku, by měly být prováděny pouze za hezkého slunečného dne, nebo při východu měsíce. Takovýto Symbol, vyrobený v takovéto krásné chvíli a energii, pak přinese dítěti další sílu a ochranu.

Většina Svastických Slunečních Symbolů má červenou barvu a tím odkazuje na silnou a ohnivou energetickou povahu, ale energetická struktura malého dítěte je stále příliš jemná a v blízkosti ochranného ohně by mohla shořet. Proto se v PraSlovanských ochranných Slunečních Symbolech ochraňujících nejmenší děti, používala barva symbolizující ochrannou a konzervační sílu Nebes - zlatá a modrá.

Je zajímavé, že PraSlovani obvykle šili dětské oblečení ze starých oděvů svých rodičů. Nebylo to proto, že takové látky byly mnohokrát vyprány, a že tudíž byly měkké a nepoškozovaly pokožku dítěte, ale hlavně proto, že takové oblečení absorbovalo rodičovskou energii a sílu, a tím mohlo chránit, či zachránit dítě před destruktivními energiemi a událostmi.
Dívčí šaty byly šité z matčiných oděvů a chlapecké z oděvů otce, což také pomáhalo správnému vývoji i v závislosti na pohlaví. Velmi zajímavé, že?

SLAVEC poskytuje zdraví všem dívkám a ženám a pomáhá vdaným ženám porodit silné a zdravé děti. Ženy a zejména dívky, velmi často používali Slavec ve výšivce na svém oděvu. Symbol SLAVEC používaly ženy trpící neplodností, či vážnými ženskými chorobami. V takovém případě je dobré umístit symbol SLAVEC např. na spodní prádlo.PraSlovani vnímali SLAVEC tak, že každá žena, obklopující se čistými a silnými Slunečními Symboly, tím očišťuje svůj energetický systém a léčí své energetické pole, a tím se mění k lepšímu duchovně i fyzicky. Zvolené barvy jsou Nebeské - modrá a zlatá. Jsou to barvy Nebes, Slunce, Ochrany, Klidu, Konzervace, Léčení, Bohů ... tedy přesně ty barvy, které jsou vhodné k pokorné prosbě o pomoc s léčením a nápravou.


VŠESLAVEC a OHŇOVEC

VŠESLAVEC je klasickým Slunečním symbolem. PraSlované používali různé varianty těchto nejmocnějších symbolů pro různé účely a napojování. VŠESLAVEC pro PraSlovany plnil roli ohnivého OCHRÁNCE. Chránil PraSlovany před hádkami a před spory. Tak působil v rovině vědomí. V rovině hmoty pak působil jako OCHRÁNCE před fyzickým požárem. Umísťoval se proto do blízkostí zdrojů ohně, krbů atd., aby nedošlo k požáru. Používal se jakožto symbol zachování míru. V rodinách i mezi klany. Název VŠESLAVEC je odvozen od dvou velkých Slovanských Matek. Lady a Slavunye (Slavjany). Bohyně Lada chránila vše živé, Slavjana chránila rody. Obě Matky pak společně vedly (a stále vedou) člověka po cestě harmonie a moudrosti ve všech sférách života. VŠESLAVEC také pomáhá lépe odlišovat přátele od nepřátel.

VŠESLAVEC se doporučuje zejména těm lidem, kteří se dostali do nějaké nové životní situace (nová funkce, nové zaměstnání, vstoupí do manželství). Pomáhá jim nastolit harmoničtější a mírumilovnější prostředí.

OHŇOVEC je také spojený s PraSlovanskými velkými Božími Matkami - ochránkyněmi, které zde poskytují účinnou pomoc VDANÝM ŽENÁM.

Ochraňují vdané ženy od temných sil a nízkých vibrací, například pomluv, kleteb, před zlým pohledem, temnou magií atd. Speciálně symbol OHŇOVEC se často doplňoval o další Sluneční symboly, podle toho, na co bylo potřeba se zaměřit. Vdaným ženám poskytuje OHŇOVEC velmi silnou, až spalující (agresivní) ochranu před temnými silami, A PROTO JEJ NESMÍ POUŽÍVAT MLADÉ DÍVKY NEBO SVOBODNÉ ŽENY. Blokoval by totiž u nich toky energií, které nutně potřebují pro svůj rozvoj, anebo které budou potřebovat v budoucnu.


BOHODAR

BOHO DAR neboli BOŽÍ DAR. Může být něco víc? Ve své podstatě můžeme BOHA vnímat jako LÁSKU. Cítíme, že všechny dary LÁSKY jsou nejvyšším projevem bytí. Takže už asi také cítíme, proč je symbol BOHODAR mimořádně mocným symbolem. V podstatě je tak mocným, jak široce dokážeme otevírat svoje srdce.

Symbol BOHODAR je symbolem rodičovského opatrovnictví a stálé podpory světelných nebeských sil nad lidskou rodinou ("dar bohů"). Tento symbol je vnímán jako nejvyšší symbol moudrosti a spravedlnosti. Symbol BOHODARU často užívali nejvyšší duchovní a mudrci a lidé s vysokým morálním kreditem, zkrátka lidé - strážci Moudrosti Lidské Rodiny a Nebeské Moudrosti. Užívat tento symbol bylo velikou ctí, a symbol samotný byl užíván s velikou úctou. Hvězdně moudří PraSlované vnímali symbol BOHODAR tak, že pomáhá lidem sebevědoměji se pohybovat životem a že podporuje jejich duchovní růst.

Děti bohů - SLOVANÉ, kteří mají dar cítit tuto BOŽÍ PODPORU, mohou žít pokojně v míru s matkou přírodou. Symbol BOHODAR navíc také posiluje PraSlovanské runové znaky a symboly. Existuje tu prastará a mocná víra, že BOHODAR nás pomáhá naplňovat Univerzální Pravdou a pomáhá nám s duchovními vhledy. Co dodat? Asi nic. Je to taková síla, že mohu jen tiše mlčet a obdivovat svět.

Barevné provedení BOHODARU existuje převážně v kombinacích Božských tvůrčích sil to je: 1) Nebesky modrá se zlatou, anebo 2) transformační červená s všeobjímající bílou.

Ukazuje se, že je velmi poučné zkoumat silné symboly a obrazy tak, že se s nimi dále pracuje, například vzájemným skládáním, otáčením, nebo překrýváním sebe sama. Vznikají tím zcela nové struktury, které v sobě nesou zakódované nové informace o dalších principech a nové další symboliky. Je to způsobeno tím, že silný symbol zrcadlí principy Kosmu a je tudíž také kompletně fraktálního typu, stejně jako je fraktální povahy celý Vesmír.

Zkusme si tedy takto skládat k sobě BOHODAR (BOŽÍ DAR). Zjišťujeme, že vytváří další a další varianty NEKONEČNÝCH VZORŮ, a že je úžasné fraktální povahy, byť to při prvním pohledu na BOHODAR hned tak nevypadá. Vidíme zde 9 různých nekonečných vzorů BOŽÍHO DARU. Je to nádhera a současně také BOHAtý materiál k dalšímu zkoumání dalších vnořených a skrytých geometrických vztahů a symbolik.

Příklad: Podíváme-li se např. blíže na charakteristiku nekonečného vzoru BOHODARU, tak ihned vidíme symbolické informace o Kosmickém Kódu všech Kódů, čísle  144. Je to nejutajovanější číslo (kód) všech dob a všech kultur.

Zde se o Kódu všech kódů 1 4 4 dozvíte více

Tento kód v sobě nese princip: "Jeden centrální zdroj propojuje čtyři elementy a opačné čtyři elementy." Vidíme, že centrální zdroj je natočený pod úhlem 14,4° a kolem něj jsou 4 elementy svislé a 4 elementy vodorovné, tedy opačné (anebo 4 ústí doleva a 4 opačně doprava, anebo 4 ústí nahoru a 4 opačně dolů atd.) Je to dokonalá symbolika.


SLUNEČNÍ KŘÍŽ a NEBESKÝ KŘÍŽ

Sluneční Kříž

Nebeský Kříž

Obsahují symboliku dvou sil - Nebeské Duchovní a Rodové (proto se někdy nazývají "Předek", protože napojuje na ochranné síly a snahy Duší našich předků). Nosily se často přímo na těle, nebo v jeho blízkosti.

Změníme-li směr rotace symbolu SLUNEČNÍ KŘÍŽ, získáváme jeho sesterský symbol NBESKÝ KŘÍŽ. Všichni vnímáme, že Slunce a Nebesa patří k sobě jako den a noc. Jsou jedním, přitom jsou opakem. Oba symboly tak v sobě zahrnují veškerou Moudrost Stvoření - SOUHRU PROTIKLADŮ V JEDNOTĚ. Symbol NEBESKÝ KŘÍŽ v Kosmické Moudrosti propojuje Boha s Člověkem. A také s jeho Předky. Je dobré uvědomit si, že za vše co umíme, vděčíme našim předkům, a že jim obrazně i doslovně stojíme na ramenou.

My sami, také jednou budeme těmi bájnými "předky" pro následující generace. A určitě také budeme chtít duchovně pomáhat žijícím, jak jen budeme umět. Kdo si to dnes, v technické a vykořeněné době uvědomuje, ten se může s pokorou obracet na Duše našich předků, které nám chtějí pomáhat a může tak mít ve svém podvědomí a ve svém srdci mocné pomocníky a rádce. Symbol NEBESKÉHO KŘÍŽE, byl vytvořen právě s tímto záměrem.

Pokud prožíváte obtížnou situaci, pokud se bojíte, že nebudete mít dostatek síly, potom si můžete vědomě zvolit symbol Nebeského kříže. Ten vám bude svými Moudrými Kosmickými cestami a silami pomáhat překonávat obtíže.

Symbol Nebeský kříž je kombinací dvou slovanských run. Runy "Az" (znamená vědomí spojení s rodinou) a runy "Ha" (což znamená nutný pohyb vpřed). Mimochodem Runa "Az", napsaná dvakrát, je symbolem Boha a symbolem Božského principu jako takového.

Nebeský kříž je mocným a univerzálním symbolem. Může ho užívat či nosit každý, kdo chce cítit spojení se svými předky a Božským principem. Pokud se nosí NEBESKÝ KŘÍŽ třeba na krku, lze doslova cítit podporu a napojení Vyššího Světa. NEBESKÝ KŘÍŽ je proto vhodný i pro období, kdy nám docházejí fyzické nebo morální síly, kdy jsme vyčerpaní, kdy ztrácíme víru v sebe a své silné stránky. Takto vnímali a užívali symbol NEBESKÉHO KŘÍŽE naši moudří předci PraSlovani.


DUCHOBOR

DUCHOBOR - nekonečný vzor

DUCHOBOR je symbol s velmi silným a specifickým působením, který když se používá správně, může člověku velmi pomáhat. Pokud se však k němu nepřistupuje správně, může člověka i blokovat. Takto vnímali DUCHOBOR moudří PraSlovani.

Už na první pohled je DUCHOBOR klasický čtyř-kvadrantový Sluneční symbol, avšak na konci ramen je složitě rozvětvený do tří směrů. Podle našich prapředků, proudí v lidském těle tři hlavní energetické toky, či druhy vitálních šťáv, které jsou propojeny s tělesnými hmotami. Tyto toky jsou neustále v pohybu, ale zároveň usilují o rovnováhu. Např. jedna z těchto šťáv "Borea" se projevuje v krevním řečišti, v nervových impulsech, v jídle, ve vzduchu, v myšlenkách - ve všem, co člověka obklopuje a prochází jím. Pokud není člověk v těchto oblastech v rovnováze a je podrážděný a má potíže, může mu DUCHOBOR velmi významně pomoci. DUCHOBOR stabilizuje proudy Éteru a Prány v lidském těle, a rozdmýchává jeho počáteční oheň, naplňuje tělo energií života a posiluje ducha.

DUCHOBOR také umí pomáhat v oblastech čistě duchovních. Užívání DUCHBORU má však háček. DUCHOBOR může pomáhat těm lidem, kteří poznali jeho duchovní podstatu, a kteří se sami vydali na cestu spravedlivosti, a kteří se věnují čistotě těla a Duše, kteří chrání slabé a pracují na sobě. Pokud tomu tak není, a použije se bezmyšlenkovitě, může DUCHOBOR naopak energie a vývoj člověka blokovat.

DUCHO - BOR znamená POZVEDNOUT DUCHA "BOJEM", a v tomto ohledu je zřejmé, že DUCHOBOR pomůže těm, kteří se již na cestu očištění vydali, a navzdory různým překážkám ji následují.

ČERNÉ SLUNCE

2 x 12 x 3 = 72 x 2 = 144

Podívejme se napřed na symbol jen tak, s odstupem. Je symetrický, je magický, je černý, obsahuje kruhy a zalomené paprsky a symbolizuje Slunce. Dokonce ČERNÉ SLUNCE a to je velice zajímavé. Všechny dosavadní Sluneční ohňové symboly jsou rudé a červené, jako oheň se svojí jangovou energií. A najednou tu máme místo červené, černou. V symbolu vidíme 2 kruhy, 12 paprsků, 3 různé cesty v rámci každého jednoho paprsku. ČÍSELNĚ tedy vidíme symboliku 2 x 12 x 3 = 72. Číslo 72 se tedy týká Černého Slunce.

Když si prostudujete nejutajovanější kód v historii lidstva, číslo 1 4 4, zde o něm více , tak uvidíte, že tento kód popisující TVOŘIVÉ ROZHRANÍ (BRÁNU) MEZI NEHMOTNÝM A HMOTNÝM SVĚTEM, se skládá ze 72 + 72 entit, přičemž jsou navzájem protikladné. Tato Brána mezi hmotou a nehmotou tedy obsahuje 72 "něčeho" + opačné 72 "něčeho". Tato Brána je dvojí povahy, jak duchovní, tak i hmotné.

Podíváme-li se tedy na symbol ČERNÉ SLUNCE komplexně, s vědomím, že je propojené i se Sluncem hmotným (tj. "opačným"), potom můžeme přičíst k oněm 72 i těch "opačných" 72 a máte tu kód všech kódů - číslo 1 4 4. Tento kód získáváme díky vědomému a komplexnímu nazírání na Slunce, Svět, Kosmos. A současně platí, že: 12 x 12 = 144 (12 sektorů Duchovních v rámci 12 sektorů Hmotných). Je to dokonalá symbolika. 

Černé Slunce je v nejstarších textech mudrců, duchovním pojmem. Tyto texty říkají, že Slunce je shromaždištěm Duší, které se již nemusí inkarnovat. Slunce samo je Bránou pro Duše z Hvězd, je přestupní stanicí atd. Duchovní povaha této nehmotné stránky našeho Slunce není vystihována ohnivou červenou barvou, ale barvou černou. Ohnivá symbolizuje převážně hmotné Slunce a černá Duchovní nehmotné. Symbol Černého Slunce často používali Duchovní vůdci a morální autority. Symbol byl vnímán tak, že může doslova spálit duši toho, kdo ho nosí, pokud jeho nositel nemá čisté svědomí. Symbol ČERNÉ SLUNCE, podle našich prapředků, nás napojuje na vysoké Kosmické síly a tudíž i na odpovědnost za všechny činy bez výjimky, kterých se člověk dopustí. Protože naši předci PraSlované věděli své, používali symboliku ČERNÉHO SLUNCE i jako symboliku sil stmelujících čtyři Rody Velké Rasy.

Kdo již ví, že Slunce není jen mrtvou hroudou hořícího plynu, ale že obsahuje Kosmické vědomí a že je na něj přímo napojené, ten vnímá Slunce jako OTCE SLUNCE, jako živou entitu. A s touto živou entitou lze v rámci vyššího vědomí i komunikovat. A pak se může stát i to, že když budete hledět přímo do Slunce (varování: musí se to dělat pouze určitým způsobem, aby nedošlo k poškození zraku, nedělejte to sami bez lektora), tak když budete vědět jak se dívat do Slunce bez poškození zraku, tak se vám může stát, že se vám Slunce ukáže jako ČERNÉ SLUNCE a že v něm UZŘÍTE URČITÉ KOMUNIKUJÍCÍ ZNAKY. Vím, o čem mluvím, mám to z vlastní zkušenosti.

Symbol ČERNÉ SLUNCE je symbolem Duchovního, vědomého a komunikujícího Slunce a nese v sobě napojení na tvořivou bránu, kód 144, nebo také Květ Života atd. !!! Toto vědění, toto vědomí, tato síla, tato brána mezi nehmotou a hmotou, toto ČERNÉ SLUNCE dokáže být Kosmicky mocné. A to znamená, že ten, kdo se na něj napojuje s láskou a s čistou Duší, s čistým záměrem, který nejde proti záměrům Univerza, ten nebude touto Kosmickou silou spálen, ale podpořen. A ten kdo má jiné záměry, osobní, sobecké, hloupé atd., ten bude formou spalující energie veden k poučení. Toto je hlavní zpráva, kterou si přeji sdělit k tomuto Kosmicky silnému symbolu.

Nacističtí pohlaváři, kteří si pohrávali se symbolem ČERNÉ SLUNCE, nedokázali žít světlem a láskou a tyto tvořivé roviny vůbec nevnímali, nemohli tak ani přičuchnout ke skutečnému významu ČERNÉHO SLUNCE. Honili se za něčím, co jde proti Lásce a proti Univerzu, ničily životy, ... proto je všechny do jednoho, síly DUCHOVNÍHO ČERNÉHO SLUNCE doslova spálily na uhel. Ve své nevědomosti si Nacisti na zámku Wewelsburg, přímo v důstojnické síni, vytvořili na zemi obrovský symbol Černého Slunce. Nechápali, že si přímo do svého důstojnického doupěte umístily spalující Kosmickou anténu, či Bránu, která bude spalovat vše na nižších destruktivních vibracích. Byli prostě nevědomí a zaslepení a podle toho tak i dopadli.

Kdo se na to cítí, nechť k tomuto symbolu přistupuje s láskou, otevřeným srdcem, nesobeckostí a tvořivými životadárnými záměry. Takového člověka napojení na Duchovní ČERNÉ SLUNCE nespálí. Naopak ho podpoří nezměrnou Kosmickou mocí.


ALATYR

Symbol ALATYR, používaný jakožto AMULET, je možná nejznámějším Slovanským amuletem vůbec. Byl našimi prapředky vnímán tak, že se díky němu může lidský život dramaticky změnit k lepšímu v jediném okamžiku.

ALATYR je možná nejznámějším amuletem, avšak velmi často bývá špatně chápán. ALATYR je převážně MYSTICKÝ symbol. Je to jeden ze symbolů, který je ve vykopávkách nacházen u našich prapředků s největší frekvencí. Byl velice rozšířený a velmi často užívaný.

Podle legend připutoval "hořící ALATYR" z nebe a vyrůstá z něj světový strom, který je skrytý lidským zrakům. Podle legend v sobě ALATYR nese souhrn základních zákonů Univerza. Co je myslím velmi zajímavé, je skutečnost, že slovo OLTÁŘ vzniklo ze slova ALATYR.

ALATYR v sobě nese symboliku Hvězdy, čtyř směrů, osmi elementů, jednoho Středového Centra, Kosmického Kódu 1 4 4, Duchovní devítky, a také Ohně a Transformace. V PraSlovanské symbolice ALATYRU, se střed symbolu vnímá jako středové Centrum, které je jednak Centrem Univerza a současně je také OKEM RODA (hlavní PraSlovanský Bůh).

PraSlované vnímali ALATYR tak, že v sobě kumuluje Sluneční energii. Také proto je v něm naakumulovaná tak obrovská síla a Mágové a Mystici se tak často obraceli k ALATYRU o pomoc s uzdravováním, nalezení pravdy, spravedlnosti, rovnováhy. Vnímali ALATYR jako symbol Harmonie, Neomezeného Univerza, Kosmické Moudrosti.

Je to jeden z nejsilnějších PraSlovanských amuletů, jaký může člověk nosit na středu hrudníku v oblasti mystické čakry VADŽRADHARA - zde o této fascinující čakře více

Pomocí ALATYRU je možné sebe-uzdravování nejen fyzického těla, ale také emocionálního těla a psyché. ALATYR má ještě jedno úžasné působení. Působí jako ŠTÍT, který chrání před negativitou a destruktivními vibracemi.

Co je úžasné, je skutečnost, že ALATYR může nosit kdokoliv a to bez ohledu na věk či pohlaví.


SYMBOL RODA

Tento symbol je vnímán tak, že je pod záštitou hlavního PraSlovanského boha RODA, který je považován za předka všech PraSlovanských Bohů. Symbol RODA je proto symbolem RODINY.

SYMBOL RODA - SYMBOL RODINY je jedním z nejstarších Slunečních symbolů vůbec. Je v něm napojení na samotného RODA (ochránce následovníků rodiny), Symbol přináší propojení mezi Vesmírem a člověkem, propojení mezi budoucností a minulostí, propojení mezi Nebem a Zemí, a propojení, bez něhož je rovnováha, která existuje v přírodě, nemožná. Symbol RODA je současně zosobněním Slunce, které poskytuje všem živým bytostem teplo a světlo, Bez něj je život v zásadě nemožný. Tento symbol je v historických nálezech mnohem častější, než ostatní (na starověkých chrámech, domácích předmětech, oděvech). PraSlované jej používali úplně všude.

SYMBOL RODA pomáhá jemnými Kosmickými silami chránit před škodlivými magickými vlivy, před zlými lidmi, před nemocemi, včetně těch, které přenáší rodina. Pokud člověk ve svém životě plní zásady PraSlovanských Bohů (čistota ve svém svědomí, bytí v souladu s přírodou, spravedlivé a čestné jednání, ...) potom mu SYMBOL RODA může pomáhat svými Posvátnými Kosmickými silami. SYMBOL RODA (RODU) je prvotním otiskem RODA, je jakoby jeho energetickou fotografií, jeho energetickou podstatou. Je dokonalou symbolikou naší mateřské galaxie Mléčné dráhy.

SYMBOL RODA může nosit každý, kdo žije Védskou moudrostí. SYMBOL RODA život dává, neodebírá ho. Proto je zásadně nemožné, jej používat na Zbraních.


OSTINEC - VĚSTNIK

OSTINEC - VĚSTNIK je ochranný symbol. PraSlované jej spojovali se vším, co jim bylo drahé. Chtěli, aby symbol pomáhal chránit rodinu, blízké lidi, domácí zvířata, vztahy. Vnímali jej tak, že také dokáže přinášet důležité zprávy a předpovídá pozitivní změny vedoucí k lepšímu životu (věstnik).

OSTINEC - VĚSTNIK pomáhá překonávat strachy a nejistotou, pomáhá rozvíjet vitalitu a vnitřní sílu a umožňuje lidem stát pevně na nohou. Pomáhá najít správnou cestu a činit důležitá životní rozhodnutí. Posiluje osobní kouzlo, pomáhá rozvíjet výmluvnost. Pomáhá získávat pomoc od důležitých lidí. Takto vnímali naši Prapředci PraSlovani symbol OSTINEC - VĚSTNIK.