Sluneční Symboly - SVASTIKA

SVASTIKA = PŘÍCHÁZEJÍCÍ Z NEBES

V pradávné historii žily na Zemi bytosti a národy, které žily Sluneční vědou. Jejich Sluneční znalostmi značně překračovaly ty dnešní. Nejposvátnější číslo Sluneční civilizace Mayů, doslova šokovalo současného vědce, kterému se díky záplavě dat ze Solárních družic a nejvýkonnějšímu počítači NASA, podařil rozkrýt algoritmus tzv. Slunečního počasí. Je to algoritmus menších cyklů vsazených do větších a ty jsou vsazeny do ještě větších, až na konci toho největšího cyklu trvajícího 3740 let, kdy se přetočí (přepóluje Sluneční jádro), se vše začíná opakovat znovu a znovu. Mayové tento cyklus znali. Mayové tento Sluneční cyklus oslavovali vyjádřený dokonce v přesném počtu dní, nikoliv jen roků. Proč to vše Sluneční civilizace, Sluneční kněží a Sluneční vládci dělali? Dělali to, protože věděli mnohem lépe, než my dnes, jak zcela zásadně Slunce determinuje a řídí procesy života zde na Zemi. Věděli, že Slunce je živoucí Kosmická entita. To je důvod, proč toho tolik o Slunci věděli. Oni tyto znalosti žili a využívali je ve prospěch života. Měli bychom se od nich hodně učit. KliknI níže na tlačítko prozkoumej, otevře se stránka s novými pohledy na vliv Slunce na vše živé.

Je dobré si zde připomenout, že Slunce vystřeluje (vyzařuje) kolem sebe nabité částice ve čtyřech kvadrantech (1 až 4) s tímto charakteristickým rozložením: mínus, plus, mínus, a neutrální. Neutrální kvadrant postupně rotačně cestuje přes všechny kvadranty 1 až 4. Toto důležité Sluneční vědění se plně odráží v konstrukci jednotlivých Svastických symbolů.


Moudré bytosti dávnověku reálně pracovaly s těmito zásadními Slunečními znalostmi. Jednou z forem bylo také využívání Kosmické symboliky pro práci s vědomím a s energiemi. Jednou z hlavních Kosmických symbolik Slunečního vyzařování, je tzv. SVASTIKA. Podle mnoha dochovaných záznamů přišli PraSlovanské Duše na Zemi z hvězd v předalekém dávnověku. Vědění, se kterým pracovaly, zcela přesahuje naše znalosti a kapacity. Stále ještě uchovávané texty a znalosti (jsou střežené strážci) nám mohou sloužit jako zdroj Poznání. Jejich záznamy jsou plné různých Slunečních symbolů. Dozvídáme se, že v dobách, kdy PraSlované používali původní dokonalý Runový písemný systém Ch' Árijských Run, tak s názvem SVASTIKA pracovali takto: SVASTIKA je složené slovo, a to ze tří částí. Ch' Árijské Runy vystihují na rozdíl od našeho chudého písma (pouze fonetický systém), hlavně nosnou obrazovou složku. Proto chtít překládat Ch' Árijské Runy do naší řeči, je něco, jako nevidět se zavázanýma očima většinu a nahmatat už jen pouze zbytečky. Přicházíme tím o zásadní sdělení na úrovni vibrací. Ale i tak se podívejme alespoň na fonetický význam názvu SVASTIKA. Název SVASTIKA PraSlované žili a vnímali jako: "PŘÍCHÁZEJÍCÍ Z NEBES"

SVASTIKA = SVA + S + TIKA

SVA = NEBESA             S = VYJÁDŘENÍ SMĚRU            TIKA = POHYB, PŘÍCHOD, TOK, PRŮTOK, TIKAT

Hlavní symbolika popisující charakter a vliv Slunečního vyzařování se tedy jmenovala SVASTIKA a znamenalo to doslovně PŘÍCHÁZEJÍCÍ Z NEBES. Je to dokonalé pojmenování. A to také proto, že Slunce je Hvězda a celý Vesmír je Hvězdným systémem. Prastaří Védičtí mudrci poukazovali na to, že dokonce také celá naše Galaxie má uspořádání Svastiky a že naše Sluneční soustava se nachází právě v jednom ze čtyř Galaktických ramen.

naše spirální Galaxie MLÉČNÁ DRÁHA

Svastický Nebeský symbol VELESOVIK

SVASTIKA se tedy ukazuje jako něco podstatného, něco, co bychom dnes měli zkoumat a učit se z ní. Jenže současný stav ve společnosti je takový, že mnozí lidé se Svastice z nevědomosti vyhýbají a vnímají ji pouze jako nacistickou symboliku a domnívají se, že tento prastarý symbol je díky Hitlerovi zdiskreditovaný. Když se podíváte na noční oblohu, tak můžete vlevo od souhvězdí Velké Medvědice vidět souhvězdí Svastika. Ve hvězdných mapách a atlasech ho však nenajdete. Toto souhvězdí z nich bylo vyškrtnuto a to navzdory tomu, že na obloze září dál. Tak daleko došla naše představa o diskreditaci Svastiky.

Slunce a jeho vyzařování a jeho životadárný vliv na vše živé na Zemi však nejde vygumovat. Co s tím tedy uděláme?

Může vůbec nějaký člověk zdiskreditovat Univerzum, nebo třeba Hvězdu, nebo Kosmický symbol? Jistěže nemůže. Může zdiskreditovat jedině sám sebe. A to je dobré mít na paměti u tak důležitého a životadárného symbolu. Díky své neznalosti a nevědomosti si A. H. vybral pro své destruktivní záměry a energie veskrze pozitivní Sluneční symbol - Svastiku. Nevěděl, že tento symbol má Kosmickou - Sluneční podstatu, tedy hvězdnou, světelnou a životadárnou, a že tudíž bude na mnoha úrovních působit proti jeho destruktivním snahám, které nejsou v souladu se životadárnými záměry Univerza.

Je to dobré vědět a je dobré si připomínat, jaká moudra naši předci - PraSlované, vkládali do nejrůznějších Slunečních symbolů. Právě nevědomost je zdrojem hloupého konání. Pojďme tedy získávat vědomosti a pojďme se učit. Čím více budeme vědomí, tím více budeme svobodnějšími tvůrci. Pojďme se učit, co vše PŘÍCHÁZÍ Z NEBES.


PraSLOVANSKÉ SLUNEČNÍ SYMBOLY

SVĚTLA DAR

Symbol se jmenuje SVĚTLA DAR. Prastaré texty uvádí, že vše je světlo, a že vše se do světla navrací. Říkáme VYSVĚTLIT někomu něco, nebo OSVĚTLIT něco. Říkáme to, protože si vědění a informace spojujeme se světlem. Dnes už tušíme, co kdysi dávno brali za samozřejmé, a to, že Univerzum obsahuje Kosmické vědomí, tedy vědění a informace. Takže pokud symbol nese název SVĚTLA DAR, je to dar nejvyšší. A Slunce neodráží světlo, ale přímo je vytváří. Jeho světlo je darem pro nás pozemšťany. Vyzařování Slunce je vyzařováním energií, informací, moudrosti, Prány, léčivých koordinátů, opravných matric, ... To vše je jeho Darem pro nás. Kdo si to uvědomuje, kdo to umí žít, ten žije v napojení na Duši Univerza.

Vidíte v symbolu hady? Lékárníci mají ve znaku jednoho nebo dva hady, kteří obtáčí poutnickou hůl. Poutnická hůl byla vždy symbolikou moudrosti, neboť poutníci přinášeli usedlíkům nové informace a neusilovali o statky hmotné, nýbrž duchovní. Ve starých Sumerských vyobrazeních jasně vidíme, že dva hadi jednoznačně připomínají dvě navzájem se obtáčející vlákna DNA. A ten, kdo zná DNA, ten zná i léčení těla. Had byl v dávnověku nejvyšším symbolem moudrosti a vědění.

Sluneční Symbol SVĚTLA DAR se spojuje s PraSlovanskou symbolikou původní severní pravlasti bílých národů. Tuto pravlast tyto původní národy dostaly DAREM. Tato oblast či území se jmenovala DAARIA, někdy také Hyperborea. Toto území později z důvodu potopy zaniklo a původní bílé národy musely migrovat do nižších oblastí. Vědoucí bytosti se tedy mohou na tento symbol napojovat jak principiálně, tak i v duchu kontextu symbolu naší PraSlovanské Pravlasti.


SOLOŇ a JAROVRAT

SOLOŇ. Hlavní linií symbolu je znalost a vědění a napojení na charakter Slunečního vyzařování. PraSlované věděli, že Slunce je živá Kosmická entita. Proto se na ni napojovali v úctě k životu jako takovému. Ramena čtyř kvadrantů symbolu Soloň se navrací zpět do středu vyzařování. Soloň tedy v sobě v principu nese nejen informace o tom, jak Slunce působí na život na Zemi, ale také vysokou moudrost, že vše se ve svém působení navrací zpět. Je to převysoká moudrost. VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM A VŠE JEDNO JEST. NIC NEJDE OD SEBE ODDĚLOVAT.

Slunce je silným symbolem SVĚTLA. Symbol Soloň PraSlované používali na ochranu člověka před temnými silami. Umísťovali symbol na své různé oděvy. Tímto symbolem také chránili svůj majetek, a proto symbol Soloň umísťovali také na některé předměty denní potřeby, zejména ty, které slouží k obživě, tedy hrnce, kastroly, nádobí.


JAROVRAT. Současně zalomená ramena Soloně připomínají jak květinu, tak i větrník. Symbol byl využíván i pro tyto hodnoty, avšak v zrcadlovém otočení. Zrcadlově otočený symbol Soloně se nazývá JAROVRAT (symbol je tedy stejný, jen se točí na opačnou stranu). Jarovrat byl využíván k podpoře jarního rašení a růstu plodin a také podpoře vhodného počasí. Proto se symbol Jarovrat umísťoval na zemědělské nářadí a předměty.


SVAROŽIČ

Další dokonalý geniální Sluneční symbol. Použitá barva Nebesky modrá a barva pozadí je nijaká - průhledná. Může být i bílá (technicky vzato bílá není barva, neboť obsahuje všechny barvy spektra)

SVAROŽIČ je symbolem Nebeské síly boha Svaroga. Symbol symbolizuje uchovávání v prvobytném stavu rozmanitosti všech obrazů forem života ve Vesmíru. Tomu plně odpovídá genialita symbolu, neboť je multi-fraktálního typu a lze jej šířit na všechny strany mnoha různými způsoby překrývánání a napojování. Úplně žasnu nad genialitou jeho tvůrců.

Symbol SVAROŽIČ ochraňuje všechny vědomé, moudré a rozumné formy života před Duševní a Duchovní degradací (možná proto se mi tak moc líbí). Také ochraňuje vědomé formy života před úplným vyhubením. Wow. Úplně mi naskakuje husí kůže.

Použitá propletenost tohoto symbolu je uhrančivá. Člověk si ji musí prohlížet a zkoumat. Je tam tolik náznaků různých geometrických struktur propojení, přitom tam není ani jeden uzavřený vnitřní sektor. VŠE JE TEDY JEDNÍM, A VŠE JE SOUČASNĚ I SVÝM OPAKEM. Zvolená barva je navíc velmi jemná, téměř až průhledně bleděmodrá. Je to symbolika VELEJEMNOSTI nastavení celého Univerza. Žádná okázalost, ale dokonalost detailu, dokonalost vědění, a nenápadná všeobjímající provázanost veškerenstva. Tento symbol je doslova manou pro zvídavé a zkoumající Duše.


SVATEBNÍK

V první řadě to je v principu Sluneční symbol. Pracuje tedy na úrovni Hvězdné síly a Hvězdné moci. Umíte si vůbec představit nějakou větší sílu? Je nepředstavitelná. Tento Sluneční symbol je další z řady "chytrých" symbolů, neboť v sobě nese mnoho rovin sdělení. Často je chápán jako Svatebník, tedy něco co spojuje muže a ženu dvou rodů. Ve své hlubší podstatě a ve svém principiálním působení však tento symbol zrcadlí PRINCIPY PROPOJENÍ ODLIŠNOSTÍ. Propojení odlišných rovin, a to tak odlišných, že jsou to přímo protiklady. Ano, celý Hmotný Vesmír je souhrou protikladů v jednotě. Podívejte se zde na silnou číselnou Kosmickou symboliku zrcadlící princip propojování odlišností.

Tou symbolikou je osmička, neboli dva dokonalé kruhy. Jeden nahoře, druhý dole. Neboli Jak nahoře, tak dole. Anebo také dokonalost najdeš jak v nehmotném duchovním světě, tak i ve hmotném světě (atom křemíku, ani elektron, nebo foton, nejdou lépe vymyslet). Osmička také zrcadlí principy propojení odlišných sfér, neboť se dva kruhy navzájem dotýkají a vytváří tím nekonečnou cyklickou cestu. V konečném důsledku je osmička symbolem věčné cesty a tím nám přináší zprávu, že CESTA JE CÍL. Že to na čem záleží, je to, jak kvalitně umíme prožívat cestu, na které se nacházíme právě teď a tady a ne někdy až se něco odehraje ... zřejmě proto je osmička na dálném východě symbolikou ŠTĚSTÍ, protože kdo plně chápe osmičkové principy a kdo je umí žít, ten žije svůj život v HARMONII. Toto vše obsahuje genialita použitého symbolu, neboť je fraktálního typu a vytváří nekonečnný vzor, jehož podstatu šíří všemi směry.

A symbol SVATEBNÍK? Jsou to přeci propojené osmičky, které jsou současně chytře i Slunečním grafem vyzařování Slunce. Jedna část je modrá - odkazuje na JIN síly, tedy ženský princip, princip klidu, intelektu a obejmutí, element VODA. Druhá část je červená, tedy opačná, odkazuje na opačné JANGové síly, mužský princip, princip síly, akce, element OHEŇ. Oba typy sil JIN a JANG jsou v dokonalém propojení. Modrá ramena u středu překrývají ramena červená a červená ramena dále zase překrývají ta modrá. Vytváří tak dokonalou souhru protikladů v jednotě a vytváří dokonalou harmonii. A jaká barva vzniká spojením modré vody a červeného ohně? Barva FIALOVÁ, což je barva veskrze Duchovní.
Já osobně považuji tento symbol za Univerzální a dokonalý.

Uvádí se, že tento symbol symbolizoval spojení dvou rodů, a také splývání odlišných systémů Těla, Duše, Ducha a Svědomí do jediného Životního systému, kde voda i oheň existují v propojení a splynutí. Síla symbolu je dána také propojením se záměry Tvůrce, proto tolik záleží, jaké záměry daná bytost má. Jsou-li v souladu se životem, se svobodou, s tvorbou, s Univerzem, potom může "symbol" konat zázraky, tedy to, co se děje "ZA ZRAKEM", zraku ukryté.


RYŽIK a NOVORODNIK

Oba symboly jsou shodné konstrukce, jen jsou navzájem opačně orientované. Jejich myšlenkovou linií je klasická Svastika, tedy graf čtyř kvadrantů vyzařování Slunečních částic, avšak je zde další přidaná důležitá informace. Tou přidanou informací je znalost struktury rozložení částic v jednotlivých kvadrantech. Jak je z úvodních obrázků patrné, kvadranty jsou nabity následovně: záporné částice, kladné částice, záporné částice a smíšené částice s neutrálním nábojem. Celkově jsou to tedy 4 kvadranty, avšak jen 3 mají zřetelný náboj. Neutrální kvadrant navíc není statický, ale postupně se přemisťuje (cestuje) po jednotlivých kvadrantech 1 až 4. Symboly Ryžik a Novorodnik tedy v sobě nesou jak čtverkovou informaci, tak i trojkovou, jak je patrné z dalšího přiloženého obrázku. A toto cestování trojkovosti je dokonale zobrazeno, není totiž zobrazeno pouze v jediném kvadrantu, ale ve všech, protože cestuje postupně po všech kvadrantech. Je to dokonalé. Další dokonalostí je, že tento symbol je fraktálního typu. Lze jej na sebe nekonečně napojovat a tím vytvářet pole, nesoucí všude stejné informace o charakteru Slunečního vyzařování. RYŽIK je PraSlovanský Sluneční symbol čistého Světla našeho Slunce. Je symbolem pozemské plodnosti a bohaté úrody. Umísťoval se na zemědělské nářadí, na stodoly, obilnice atd.

NOVORODNIK. Tentýž symbol, jen s obráceným směrem. Symbolizuje Nebeskou Ohňovou sílu. Oheň, to je transformace a proměna. Novorodnik symbolizoval proměnu - rozmnožení prastarých rodů. Jedná se o plodorodný symbol. Proto se často nosil na ženských oděvech, sukních, ženských košilích, ženských opascích. Při dnešním stavu zvýšené neplodnosti ... těm lidem, kterých se to týká, mohu jen doporučit se o tuto symboliku více a hlouběji zajímat.

Ryžik vytváří nekonečné vzory. Průnik obou symbolů Ryžiku a opačného Novorodniku vytváří dokonalou strukturu se 12 vnitřními sektory. Zde více o významu čísla 12

Obraz obsahuje cekem 12 vnitřních "prázdných" (nehmotných) sektorů 3 + 3 + 3 + 3 přitom rozdílné jsou jen 3 a ty se 4x opakují ve 4 kvadrantech. Zde více o tom, jak Slunce pravidelnou proměnlivostí svého vyzařování ovládá 12 různých základních charakteristických typů lidských povah (znamení). Zde je více o tom, jak silný a tvořivý je Kosmický Kód 12.


ZDROJ

Tento symbol není vytvořený ve zjednodušené pravoúhlé geometrii. Plně využívá křivek. Jde tedy více do konkrétní sdělovací roviny. Díky použití křivek je možné čtyři rozdílné kvadranty vyzařování částic více promíchat, neboť jednotlivá ramena se rotací v rámci jednoho kvadrantu již i překrývají. A to se díky rotaci Slunce skutečně děje. Má to vliv na výsledné radiační záření dopadající na Zemský povrch, tudíž na ovlivňování života na Zemi. Použité barvy jsou nebesky modrá a červená. Nebesky modrá hovoří o "NEBI" což je jednak pohled na svět z pozice pozemského člověka (jen ze Země je Vesmír vidět jako bleděmodré nebe) a také je to symbolika Nebeského království jako takového, tedy naší Duchovní Domoviny. Červená je barvou Srdce, Krve, Akce, Jangu, Ohně, Přeměny, Transformace ... Tedy Kosmické síly umožňující proměnu. Dohromady obě promíchané barvy pak dávají barvu fialovou/purpurovou, což je veskrze Duchovní barva.

Chytré a moudré symboly mívají často i další skryté informační roviny. Když tento symbol ZDROJ použijeme skutečně jako zdroj, tedy s vědomím, že obsahuje v sobě vše (i protiklady) tak ho propojíme s jeho opakem (otočeným symbolem) a získáváme magický obraz Slunečního vyzařování po jednotlivých sektorech. A kolik jich je uvnitř? OPĚT 12, stejně jako u mnoha dalších chytrých symbolů. Je to fantastické. Díky Slunečnímu vlivu se na Zemi skutečně utváří 12 základních charakteristických vnitřních struktur lidských povah, tedy vnitřních království, neboli zdrojů našich impulsů chování. A Impuls, to je akce, emoce, pudovost, to je síla typu Jang a proto tomu dokonale sedí červená barva. Prostě geniálně jednoduché, moudré, provázané, poučné.

PraSlované používali tento symbol také jako symboliku Pravlasti lidských Duší (dle prastarých textů je Sluneční úroveň shromaždištěm vyspělých Duší, které se již nemusí inkarnovat, ale pokud chtějí, tak mohou). Zde dle PraSlovanů přicházejí na svět nematerializované lidské Duše (Slunce je vnímáno tedy jako portál pro příchod Duší) Zde se dle PraSlovanů ustanovuje těmto Duším ZLATÁ POUŤ a následně mohou odejít na Zem.  Tak jako ZDROJ všeho je nekonečný, tak i vývoj Duše pokračuje dál a dál. Tomu plně odpovídá genialita symbolu Zdroj, neboť je fraktálního typu a lze jej rozšiřovat na všechny strany a stále si zachovává plnou informaci. Pozn. krásně je v něm vidět tzv. princip smyčkování (spletitost elektromagnetických drah), což je další základní Sluneční symbolika. (Keltské vzory atd.)


DUCHOVNÍ a DUŠEVNÍ SVASTIKA

DUCHOVNÍ SVASTIKA je PraSlovanským Slunečním symbolem odkazujícím na duchovní roviny bytí. Používala se na vyjádření harmonie života, harmonie bytí, harmonie a jednoty tří rovin lidské bytosti - Těla, Duše, Ducha. Vícekrát zalomená ramena symbolického grafu Slunečního vyzařování, jsou tak "chytře" zalomená, že když pozorujeme hlavní linie červené svastiky, tak si plně uvědomujeme i tu Svastiku vloženou, vytvářenou "prázdnotou", neboli vnitřní výplní. Je to vlastně vnitřní prostor "mezi" hmatatelným obsahem. Je to vnitřní obsah vnější formy. Vnitřní Svastika je stejně zřetelná a přitom existuje "pouze" v našem vnímání. Zalomení ramen symbolizuje svým tvarem spirály. Spirála je silným symbolem vývoje (spirála je kruhový pohyb se současným zdvíháním - tedy růstem). Taková je podstata života. Je duchovní a roste a vyvíjí se. Tato (duchovní) podstata je jasně vidět, avšak "pouze" ve vnímání. Tato podstata vyplňuje formu. Není fyzická. Je patrná díky tomu, co je kolem ní, tedy díky tomu, co vytváří (podle ovoce poznáš strom) Za mě: úžasná moudrost, chytrost a provázanost.

DUŠEVNÍ SVASTIKA je tímtéž symbolem, jen je zrcadlově otočený. Zrcadlové otáčení PraSlované velmi rádi a hojně využívali u Slunečních symbolů. To je samo o sobě též silnou symbolikou. Sluneční a Božské vlivy jsou skutečně všudypřítomné a zrcadlí se všude a ve všech směrech. A směr sám o sobě je v Univerzu otázka relativnosti. Záleží na pozorovateli, čemu chce říkat prvé nebo levé. Budete-li nad jednou polární Sluneční čepičkou, tak uvidíte rotaci Slunce nějak a pouhým přemístěním se nad opačnou Sluneční polární čepičku uvidíte totéž rotující Slunce, jak rotuje na opačnou stranu. Tak na kterou stranu vlastně Slunce rotuje? Na obě, záleží jen na pozici pozorovatele. A tak je to v Univerzu se vším. Duševní Svastika proto zrcadlí Svastiku Duchovní. Duševní Svastiku používali PraSlované na koncentraci na vyšší vědomí a vyšší síly léčení a uzdravování. Na svém oděvu směli tento symbol použít jen vůdci a morálně čistí lidé.

Práce s Kosmickou numerologií a symboly mě přivádí na jedno úžasné zjištění. Vždy existují další a hlubší roviny daných silných Kosmických symbolů. Tyto hlubší roviny se postupně otevírají svým žákům tím, jak postupně žáci rostou. Když Sluneční Duchovní symbol propojíme se Slunečním Duševním symbolem, tak získáme propojení, které vidíte na třetím obrázku.  Obsahuje 12 vnitřních sektroů. Zde více o významu čísla 12

Obraz obsahuje cekem 12 vnitřních "prázdných" (nehmotných) sektorů 3 + 3 + 3 + 3 přitom rozdílné jsou jen 3 a ty se 4x opakují ve 4 kvadrantech. Zde více o tom, jak Slunce pravidelnou proměnlivostí svého vyzařování ovládá 12 různých základních charakteristických typů lidských povah (znamení). Zde je více o tom, jak silný a tvořivý je Kosmický Kód 12.


RASIČ

Existují texty, které se uchovávají v utajení, neboť jejich obsah se v minulosti nehodil a stále ještě nehodí mnoha silám. Naštěstí dodnes existují ochránci a strážci těchto textů. Některé již byly uvolněny, některé strážci uvolňují postupně, podle stavu lidstva. Některé texty údajně existují vyryté do zlatých desek. Pokud by se však měly shrnout všechny dostupné střípky již známých nálezů historických nálezů, zmínek a artefaktů, tak to dohromady vydá velmi podobná a stejně silně závažná sdělení o původu PraSlovanů.

Podle těchto pramenů se před více jak 100 tisíci lety usadili na Zemi Duše 4 národů bílé rasy. Území, na kterém se fyzicky usadily, bylo tehdy na dnešním severním pólu. Toto území mělo tehdy teplejší klima a nebyl pokryt ledem.

Také geografie byla jiná, protože byla nižší hladina moří. Území dostaly tyto 4 národy bílé rasy Darem od vyšších Kosmických bytostí. Tyto 4 národy si říkali Ch Árijci, Da Árijci, Svatorusi, a Rasséni. Území na tehdejším severním pólu vytvářelo jakési 4 přirozené části.

Zhruba před 13 tisíci lety došlo k velkolepé (Biblické) potopě, která vznikla díky Kosmickým silám, a to způsobilo i změnu náklonu Zemské osy. To vše zcela zásadně přetvořilo hladiny oceánů a moří, geografii kontinentů a klimatické podmínky. Dle prastarých textů došlo k tak mohutnému vzedmutí moří, že přílivová vlna oběhla Zeměkouli 3x. Úplně stejný údaj udávají také nejstarší Sumerské texty, které hovoří o třech obězích vod oceánů kolem Zeměkoule. Když postupně po dlouhé době vše opadalo a usadilo se, tak vše bylo jinak. Na severním pólu se utvořil trvalý ledový příkrov. Kontinenty změnily tvary. Čtyři národy bílých ras musely migrovat níže do teplejších poloh. Tak se časem dostali PraSlované také do oblasti dnešní Indie. Tam místní rase darovali moudré písmo SANSKRT a také mnohá vědění (dnes známé pod názvem VÉDY).

Existují histrické mapy (1513, 1595, ...) které správně vykreslují geografii území pevniny severního pólu ještě před onou potopou. Pevninu pod ledovým příkrovem severního pólu se přitom moderním vědcům podařilo určit teprve díky Kosmickým satelitům a jejich radarům, které umí proniknout kilometrovou vrstvou věčného ledu. To, že existují prastaré přesné a správné mapy pevniny pod ledovým příkrovem je jasným důkazem dávných vědomostí a informací. Na obrázku je přiložená mapa od Gerarda Mercatora z roku 1595. Zachytil na ní severní pól před potopou. Toto území Mercator nazývá Hyperborea. To je často používaný název původního území. PraSlovanské zdroje však nazývají toto území DAARIA. Dostali ji darem, tak Daaria.

Sluneční symbol RASIČ obsahuje opět mnoho rovni sdělení. Hovoří o charakteru vyzařování Slunečního záření. Dále obsahuje osmicípou hvězdu tvořenou dvěma čtverci. To je velmi mocná symbolika. Zde význam 4 a zde význam 8. Barvy hvězdy jsou: Nebeská modrá a žlutá (zlatá). To je dokonalá symbolika. Jsou to barvy hodnot, které jsou "nad námi" (Nebe a Slunce). Samotný Sluneční symbol Svastiky je tvořený ze 4 barevných částí, Tyto barvy jsou barvami jednotlivých PraSlovanských národů. Tyto barvy odlišují barvu očí jednotlivých národů.

Zelená - Ch Árijci, Stříbrná - Da Árijci, Modrá - Svatorusi, Ohnivá - Rasséni. Symbol RASIČ je nejen úžasným symbolem, ale je i přímým dokonalým symbolickým OBRAZEM Daarie - původní domoviny PraSlovanů. Je to uhrančivě dokonalé.


NAVNIK

Symbol NAVNIK symbolizuje Duchovní pouť člověka. Duše lidí bílých národů (rodů Velké Rasy) po smrti těla na Fyzické Zemi (Midgard Zemi) putují Duchovními cestami. Pro každého člena Velké Rasy jsou vytvořeny čtyři Duchovní Poutě. Rodnou Domovinou lidských Duší Velké Rasy je Nebeský svět. Odtud přichází tyto Duše po materializaci na Zemi. A sem se po smrti těla i navrací.

Barvy symbolu jsou opět dokonalé. Žlutá (zlatá) je barvou Otce Slunce. Tato barva se nachází v samotném centru symbolu, ale také všude jinde. Hvězdný Kosmický vliv naší Domoviny je všudypřítomný. Vně i uvnitř. Jak nahoře, tak i dole.

Ramena Slunečního symbolu mají skutečný křivkovitý tvar. Současně jsou v symbolické rovině symbolu NAVNIK Duchovními cestami. Ty jsou vyznačeny modře. To je dokonalé. Modrá přísluší k JIN principu, tedy principu obejmutí, klidu, intelektu, vody... Je to výstižná barva Duchovní cesty. Symbol obsahuje také čtyři červená centra, rudé body. Číslo čtyři v Kosmické numerologii zrcadlí principy orientace v daném prostředí, ovládnutí daného tématu, ovládnutí ve hmotné rovině a Poznání v Duchoví rovině. Zde více o význau čísla 4.

Symbol NAVNIK (Navi - Duše) je dokonalý i v tom ohledu, že vytváří nekonečné vzory, stejně jako jsou nekonečně propletené cesty Duchovního rozvoje.

Neskonale dokonalé je, že abychom dosáhli nekonečného vzoru a modré Duchovní obloukové cesty na sebe navazovaly, tak se musí vždy překrýt dva ohnivé body. Ze 4 ohňových bodů se tedy po překrytí stanou jen 2 body, přičemž ze 4 samostatných Duchovních cest se stanou 4 propojené Duchovní cesty, které propojeností vytváří i nekonečnost a obousměrnost všech cest. To je moudrá a fascinující symbolika: POSTUPNÝM ROZPUŠTĚNÍM PUDOVÝCH IMPULZŮ DOCHÁZÍ K PŘEMĚNĚ V ROVINĚ DUCHOVNÍHO PROPOJOVÁNÍ. Wow. No není to opět dokonalé?


DUCHOVNÍ SÍLA

Symbol Duchovní Síla je tvořený dvěma barvami. Černou (vyskytuje se i tmavě modrá) a žlutou (zlatou). Zlatá je barvou Slunce, tedy našeho Kosmického vyživovatele. Zlatá "patří" Bohům, tak hovoří prastaré texty. Černá je barvou Kosmu.

Technicky vzato, není bílá ani černá barvou, neboť obsahují všechny frekvence spektra. Černá i bílá je tedy "barvou" bez rozlišení. Je to tedy ideální symbolika "všeho a nic" nebo také absolutna, nebo také Neomezeného Neprojeveného Veškerenstva. Bílá i černá je "barvou" potenciálu, možností. Je to tedy veskrze Duchovní "barva" napojující na možnosti.

U PraSlovanů symbolizoval symbol Duchovní Síla trvalou proměnu Ducha Člověka. Používali ho k zesilování koncentrace.

Stejně jako je největší moudrostí Poznání, že CESTA JE CÍL, tedy, že vývoj bytosti pokračuje neustále dál a dál, a že žádná konečná a definitivní meta neexistuje, a že nejvyšší kvalitou vývoje je harmonické prožívání cesty "tady a teď", tak i symbol Duchovní Síly je nekonečného typu a lze s ním zaplňovat prostor na všechny strany neustále dál a dál. Je to dokonalý symbol fraktálního typu.


VEDARA

Symbol VEDARA byl vyhrazený jen pro vůdce, nebo morálně čisté Duše.

Podívejme se tedy, co v principu obsahuje. Je to v podstatě klasický PraSlovanský Svastický Sluneční symbol se čtyřmi kvadranty Slunečního vyzařování. Tentokrát obsahuje navíc dva kruhy - vnější a vnitřní (vnější a vnitřní dokonalost a neomezený potenciál). A uvnitř je symbol blesku. Použité barvy: Temně fialová a Bílá. Vidíme zde opět dokonalý a chytrý symbol. Temně fialová je barvou Duchovních rovin. Bílá je barvou čistoty. Symbol blesku je Kosmickým symbolem, který symbolizuje obrovské Kosmické síly a přírodní síly.  Proto je tento tvar zalomené energetické dráhy i symbolem skutečného blesku. Vůdce s čistou  Duší je prostoupený silou této Kosmické Energie.


OBEREŽNIK

Symbol využívá nesmírně mocné a silné symboliky. Vypadá jako devíticípá hvězda. Kdo však ví, ten ví. Na hlubší úrovni to jsou tři rovnostranné trojúhelníky. Osobně velmi doporučuji: Kdo chce proniknout do významu Kosmicky silného sdělení "TŘI ROVNOSTRANNÉ TROJÚHELNÍKY" nechť se prosím podívá na následující odkazy:

Na základě uvedených odkazů lépe pochopíme, jakou roli v Kosmu mají rovnostranné trojúhelníky. OBEREŽNIK v sobě nese mnoho vrstev sdělení. Je Orámovaný v kruhu, TÍM JE POSÍLENÝ. Kruh zrcadlí principy možností, neohraničenosti, dokonalosti, duchovnosti ... zde více o kruhovém principu

Principem TROJICE obecně popisujeme komplexní systémy (Otec/Syn/Duch nebo Tělo/Mysl/Duch, nebo Infomace/Energie/Hmota, nebo Trojjedinost atd. Zde více o principech trojice jako takové. Tři trojúhelníky současně vytváří 9 cípů hvězdy. Devět je numerologicky nejvyšším číslem vůbec (protože pak už se všechna čísla jen a jen opakují). Devět proto odkazuje na nejvyšší hodnoty vývoje člověka. PraSlovani tuto symboliku propojili se symbolem Slunečního vyzařování. Otce Slunce vztahovali k nejvyšším tvůrčím principům v našich životech. OBEREŽNIK (dříve zvaný VESTNIK) přináší zdraví, štěstí, radost. Ochraňuje štěstí. Nebeská barva odkazuje na hodnoty, které jsou nad námi, zlatá odkazuje na Otce Slunce a bílá barva na čistotu a harmonii. Zkusme se na symbol dívat následovně: VIDÍME NAD HLAVOU NÁDHERNĚ MODRÉ NEBE, NA KTERÉM ZÁŘÍ ZLATÉ SLUNCE. SLUNCE VYZAŘUJE TVŮRČÍ TROJÚHELNÍKY - SLUNEČNÍ MERKABU. No není to dokonalá nádhera?


SVITOVIT

Další z řady dokonale propracovaných Slunečních symbolů. Nese v sobě opět několik rovin informací. Symbol je tvořený celkem dvěma velkými fialovými Svastikami a dvěma menšími, žlutými (zlatými) a opačně orientovanými Svastikami. Dvojakost se často využívá jakožto symbolika dvojakého charakteru existence - nehmotného Duchovního světa a Hmotného světa, přičemž obojí je součástí jediného. Symbol SVITOVIT u PraSlovanů symbolizuje věčnou vzájemnost a provázanost mezi Zemskými vodami a Nebeským Ohněm. Symbolizuje vznik nových čistých Duší, které se připravují k materializaci a které se rodí právě z této Zemsko-Nebeské vzájemnosti. Těhotné ženy si tento symbol vyšívali na sukně a šaty, aby podpořily zdravý vývoj plodu. Doporučuji tyto Kosmické vědomosti nenechat zapadnout. Pracují přece na Kosmické úrovni.SVARGA

Použitá symbolika je opět úžasná. Průhledné nebo bílé pozadí odkazuje na všudypřítomné "hmatatelné nic" či "nehmatatelné všechno." Samotný symbol má barvu Nebe, tedy odkazuje na hodnoty, které jsou nad námi. Sluneční kříž vytváří kromě čtyř kvadrantů Slunečního vyzařování také různé vnitřní prostory a odbočky. Poukazuje tím na rozličné a různě orientované reality, které jsou však navzájem provázané. Některé vnitřní prostory jsou však uzavřené a jiné jsou zase otevřeným systémem. Těmi otevřenými jsou ty, které jsou ve vertikálním směru, tedy v ose Země- Nebe. Symbol říká, že v tomto smyslu propojení není žádných hranic ani omezení. Cesta je otevřená. Úžasná symbolika.

U PraSlovanů byl symbol Svarga symbolem Nebeské Poutě a harmonického Duchovního růstu a zdokonalování přes prožívání mnohých a rozličných mnohovrstevnatých realit a světů, jež utváří cestu Zlaté Poutě, která Duši vede do kvalit, které se nazývají SVET PRAVI


KOLOCHORT

Konstrukce symbolu vychází ze vzájemně propojené dvojakosti, což je podstatou našeho hmotného Vesmíru. Tato dvojakost působí v dokonalé harmonii a souhře, tedy v jednotě. Proto zde vidíme dva Sluneční symboly (Sluneční kříže), jak jsou vzájemně opačně orientované a současně propojené do sebe, přičemž fialový překrývá červený. Duchovní podstata (fialová) je tedy vše překrývajícím principem. Zhmotnění skrze červenou sílu ohně (zhmotnění skrze hvězdy a hvězdné systémy), je plně překryto a zaštítěno nehmotným světem. Zajímavostí je samotný střed obou Slunečních křížů. Kříže vytváří svojí pozicí kruhový otvor v samotném středu obou křížů a celého symbolu. Kruh je symbolikou Neohraničeného a Neomezeného potenciálu. Zde o tom více 

Duchovní kříž (JIN) nese nejen barvu fialovou, ale i žlutou, přičemž žlutá (zlatá) je světlem Slunce. Hmotný Ohňový kříž (JANG) nese barvy červenou a opět žlutou (zlatou). Oba kříže tedy žlutou barvou (zlatou) odkazují na Slunce a jeho činnost. Symbol zdůrazňuje roli Slunce jako takového, roli hvězdy, a hvězdných systémů obecně. Je to zpráva, že Slunce působí i v Duchovní a Duševní rovině, stejně jako působí Vědomí Kosmu na vše, co jest. Brva pozadí symbolu je barvou Nebeskou. Odkazuje tím na hodnoty, které jsou nad námi.

PraSlované tímto symbolem symbolizovali dvojaký či podvojný systém pojímání světa a neustálé působení protikladů, světla a tmy, života a smrti, vyzrálosti a nevyzrálosti, pravdy a křivdy atd. Tento symbol PraSlované používali, když prosili vyšší síly o pomoc při řešení složité situace nebo o pomoc při řešení sporu.


VELESOVIK

Velesovik je Nebeskou symbolikou. Zvolené barvy jsou dokonalé. Temně fialová je barvou něco mezi Duchovní barvou a barvou Kosmu jako takového. Žlutá (zlatá) barva je barvou hvězd, tedy vyživovatelů života v Kosmu. Tvar a forma Velesoviku přesně odpovídá jak Slunečnímu vyzařování, tak i spirálním galaktickým ramenům hvězdných systémů Mléčné Dráhy a Kosmických galaxií obecně.

Symbol Velesovik se dle indicií používal k ochraně milovaného člověka před přírodními neštěstími a katastrofami a v případě, že se milovaný člověk nachází někde daleko, tak před neštěstími jako takovými.


BOHOVNÍK a RODOVIK

Je to opět dokonalý a chytrý symbol na tzv. věčné studování.

JEDEN A PŘITOM DVA. Oba symboly patří k sobě, jako černá a bílá nebo teplo a chlad. Jsou to opaky, Dejme tedy oba symboly k sobě a podívejme se, co nám odhalují ve svém celkovém nadhledu. Když spojíme BOHOVNÍK a RODOVIK, tak nám vzniká geometrická a číselná matrice, která v sobě nese mnoho úrovní sdělení.

KOSMICKÝ KÓD 144. Jasně a nepřehlédnutelně se zde skrze čísla zrcadlí ty nejpodstatnější Kosmické principy. Tento kód je použit v symbolu jakožto hlavní symbolika. Tento Kosmický kód zrcadlí principy TVOŘENÍ a ZHMOTŇOVÁNÍ. Přesně to v principu činí Slunce. Ovlivňuje vše živé na Zemi a tím zhmotňuje a tvoří.

Jeden červený propojující obrazec, který obsahuje celkem osm vnitřních nebarevných sektorů, přičemž jsou vždy čtyři sektory na jedné straně a čtyři na opačné straně (nahoře/dole, anebo vlevo/vpravo). V principu tedy 1 a 4 a opačné 4. To je symbolická "definice" kódu 1 4 4. Matrice je tvořená mřížkou 9 jednotek x 9 jednotek, takže od jedné centrální osy symbolu jsou vždy 4 jednotky na jednu stranu a 4 jednotky na opačnou druhou stranu. Samotná matrice tedy vytváří s centrálním Sluncem systém 4 + 1 + 4. Dále symbol obsahuje další symboliku 144 a to jeho zkrácenou formou - číslem 14. Všechna červená ramena kvadrantů jsou tvořena ze 14 jednotek. Fascinující dokonalost.

Zde více o Kosmickém Kódu 144

Matrice 9 x 9 je sama o sobě dokonalá. 9 x 9 = 81 = 8 + 1 = 9. Základní stranu symbolu tvoří 9 jednotek. Tyto strany jsou čtyři (4 sektory). Takže symbolicky vzato 9 x 4 = 36 = 3 + 6 = 9. Dokonalé. Mimochodem 36 je také kódem pro otáčení (360° kruhu).

Zde více o Kosmických principech, které zrcadlí číslo 9

Slunce vyzařuje ve čtyřech kvadrantech různě nabité částice. Mínusové, plusové a neutrální. Tyto částice pak konkrétně fyzicky ovlivňují biologické a životní procesy na Zemi. V symbolu najdeme v každém kvadrantu 6 vnitřních jednotek. Symbolicky kvadrant poukazuje šestkou na hmotné jevy, fyzické procesy, na hmotné procesy na Zem.

Zde více o Kosmických principech, které zrcadlí číslo 6

ČERVENÁ JANG BARVA. Symbol je jasně červený. To je jangová barva. Barva ohně, proměny, akce. Přesně to Slunce činí.

BOHOVNÍK U PRASLOVANŮ. Vyjadřuje věčnou sílu. Vyjadřuje ochranu člověka, který se vydal na cestu duchovního růstu, ochranu světlými Bohy a bytostmi světla. Symbol pomáhá uvědomění pronikání a prolínání základních čtyř elementů tohoto světa.

RODOVIK U PRASLOVANŮ. Symbolizuje světelnou sílu Boha Prarodiče, který pomáhá PraSlovanským národům. Pomáhá v propojení s prastarými mudrci prapředků, kteří stále pomáhají Slovanským národům v jejich tvořivosti.


! NA STRÁNCE SE PRACUJE, POSTUPNĚ SE ROZŠIŘUJE, PROSÍM O TRPĚLIVOST !


OSTINEC


SVAOR