THE NUMERICAL CODE 144 (144 000)

This page is still in preparationZde uvedené souvislosti ohledně kosmického kódu 144, jsou pro naši dobu natolik revoluční a natolik mocné, že je dobré k uvedenému přistupovat s maximální obezřetností a pokorou.

Níže uvádím konkrétní tajné znalosti kódu 144 respektive 144 000 tak, jak s nimi tajně pracovali historičtí Sluneční vládci dávnověku, jako byl například egyptský vládce Tutanchamon, mayský vládce Pacal a další. Sami sebe napojovali na tento kód všech kódů (včetně kódu protisměrných rovnostranných čtyřstěnů). Vše předem přepečlivě vyprojektovali, vytvořili, aby to následně co nejlépe ukryli před zraky budoucích generací. Myslím však, že pro jejich vlastní Duše jsou všechny tyto jimi zaznamenané vědomosti, odkazy a energeticko-informační kanály nadále přístupné. Je také možné domnívat se, že z hlediska vyššího vědomí a vědomí lidstva, může jít o jakousi časovou schránu, která lidstvu poskytne a vydá svá tajemství teprve tehdy, až úroveň vědomí lidstva dosáhne určité hraniční hodnoty.Jsem v úžasu a v převeliké úctě ke znalostem, jimiž vládli tito velikáni. Jednejme tak, abychom si tyto vysoké vědomosti o rozhraní mezi hmotným a nehmotným světem zasloužili a abychom je rozvíjeli pouze ku prospěchu života.

Za chvíli se zamyslíme nad senzačním objevem badatele Nassima Harameina a dáme si jej do souvislosti s tajným věděním Slunečních vládců dávnověku, Následně se budeme věnovat branám mezi časoprostorem a nehmotným světem.

Staří mudrci přesně věděli, o čem hovořili svojí tajnou řečí čísel, když používali číselnou symboliku 144 respektive 144 000 případně 14,4. A jak ukazují nové geniální objevy Nassima Harameina, tak číselný kód 144 jde přímo k podstatě vzniku základních entit (bodů časoprostoru), ze kterých se utváří náš hmotný Vesmír.

1 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0 = 9

Toto je veliké, převeliké symbolické Poznání. Vše nasvědčuje tomu, že při tomto nejvyšším pozemském stupni Poznání (devítkovém) se už nemusíme znovu inkarnovat na planetu Zemi. Duše získává volbu (desítkovou), kam chce jít dál. Čtrnáctý (!) Dalajláma Tändzin Gjamccho prohlásil, že ví, že po své fyzické smrti se už příště nemusí inkarnovat do pozemské bytosti, ale že ještě neví, jaké budou jeho další cesty. Pokud tomu tak je, potom je 14. Dalajláma žijící "devítkou", která již rozpustila svazující karmická lana a jeho další cesty budou již desítkové. A to znamená, že jeho další cesty budu v duchu nového záměru a plánu (1) s neomezeným novým potenciálem (0). Čtrnáctý Dalajláma jako poslední Dalajláma? Jinými slovy: po 14. Dalajlámovi to už bude jinak? Pokud ano, tak to numerologicky sedí dokonale, až to vyráží dech. Čtěte dále o principech kódu 144 a pochopíte sami.

Číselných variací na téma čísla 144 000 najdeme v historii světa neuvěřitelné a nepřeberné množství, doslova záplavu. Od Bible až po nejstarší nálezy a artefakty vůbec. Například když byla objevena nevykradená hrobka "Slunečního vládce", faraona Tutanchamóna, tak jeho tělo bylo uloženo ve vícevrstvém sarkofágu (9 vrstev celkem, přesněji 6 + 3). Tělo bylo omotané obinadly, ve kterých byly pečlivě uloženy důležité symbolické předměty. V součtu to bylo celkem 143 položek. A samotné tělo Tutanchamónovo bylo nejdůležitější 144. položkou. Dokonalá symbolika. Číslo 144 od nepaměti hovoří o nejvyšším Poznání tajemství duchovních cest života, o cestě Duše z hmoty zpět do světla, hovoří o neproniknutelném mystériu bytí. Číselný kód 144 spoluvytváří brány mezi nehmotnými a hmotnými světy.

Když Bible hovoří o svrchovaně duchovní záležitosti - "O vytvoření dobrých správců Božího lidu", tak říká: "Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek".

A dále: "Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele"

V Bibli však tato podmínka k nalezení správců Božího lidu zdaleka nestačí. Bible přidává ještě další nutnou podmínku: Schopnost naučit se zpívat ,,Novou píseň" a tak se v další části Bible říká: "Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni"

A když stáli na hoře Sión, Bible pokračuje slovy: ,,Stáli na hoře Sión." "A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce."

Jak výmluvné a jak krásně podané. Schopnost "naučit se zpívat novou píseň." Tato schopnost zajišťuje duchovní status, zajišťuje vykoupení. Dozvídáme se, že hodnoty zastoupené symbolikou 144 000 zajišťují a splňují něco tak velikého, jako je vykoupení (Poznání). Jak přesné, jak trefné, jak poetické.

Toto poznání symboliky čísel 1 4 4 a čísla 9 je všudypřítomné napříč celou Zeměkoulí a všemi dobami a kulturami. Učení východních národů jsou na tom přímo postavena. Symboliky staveb a artefaktů záhadně moudrých jihoamerických kultur jsou tím doslova přeplněné. Egyptská poselství hovoří zeširoka o tomtéž. To samé najdeme také v Keltské moudrosti.

Samozřejmostí jsou pak i nejrůznější variace na symboliku 1 4 4. Například k vrcholům úchvatných Mayských staveb, vedou často schodiště s 72 schody. To je nádherná symbolika, protože při obřadu je potřeba za uvědoměním a za světlem vystoupat 72 schodů a 72 schodů sestoupit. Celkem tedy symbolických 144 schodů tam a zpět.

nádherná devítistupňová Mayská pyramida

hieroglyfické schodiště v Copánu se 72 stupni

Tibetští mistři hovoří o tom, že každé sousto potravy je potřeba 72 x pokousat a požvýkat, než má být spolknuto. To je samozřejmě nejen zdravé, ale také hlavně navýsost symbolické. Hmotná potrava je krásným symbolem naší závislosti na hmotě. Hmotu je tedy podle mistrů potřeba 72 x zpracovat, než ji "pošleme dál".

Žijeme v dualitě. Když uděláme totéž protipólně i v nehmotné duchovní sféře, tak tím obsáhneme vše z toho co je dole i vše z toho co je nahoře (72 + 72). Početně a symbolicky tím získáme opět 144. Příkladů je skutečně nespočet. Je to celé jeden holistický propletenec. 72 x přežvýkat hmotné sousto. Tedy devítkově (7 + 2 = 9) zpracovat hmotu, no to je symbolická nádhera. Získáváme tím informaci o vstupu do Světla 72 + 72 = 1 4 4

Velmi zajímavá je i další holistická souvislost. Říká se, že Duše pozemské lidské bytosti se vrací po smrti hmotného těla domů, do Světla a že nejvyšší tělo člověka je světelné tělo. Světlo nám pozemšťanům tedy symbolizuje duchovní domovinu, duchovní kvality a nehmotné úrovně bytí.

Lidé žijí na povrchu Zeměkoule. Pokud se podíváme na světlo fyzikálně a z pohledu pozemských podmínek, tak zjistíme něco úžasného. Obecně jsme otrocky navyklí vyjadřovat rychlost světla v km/s, tedy v jednotkách vzdálenost/čas. Jenže všechno ve vesmíru rotuje a světlo je vlnění. Lepší a přesnější je tedy vyjadřovat kvality a pohyb světla v rotačních, úhlových jednotkách. Získáme tím lepší přehled o celkových souvislostech. Pokud máme vztáhnout pohyb světla přímo k našemu každodennímu životnímu prostředí - tedy k povrchu Zeměkoule, potom jsou rotační jednotky mnohem výhodnější a přesnější, protože Zeměkoule je kulatá a rovná dráha světla se tak musí výpočtově neustále a s nepřesnostmi lomit po zakřiveném povrchu Zeměkoule.

Pokud tedy použijeme to, co je v kosmu a v přírodě tím nejpřirozenějším projevem - rotaci a tudíž i rotační jednotky a rotační náhled na svět, tak s úžasem zjistíme, že světlo se kolem Zeměkoule pohybuje tak, že za jednu sekundu oběhne Zeměkouli 6,66 krát. Děje se tak v určité vzdálenosti nad povrchem Země. Je možné, že je to právě ona duchovní planina, na níž se shromažďují Duše lidských bytostí, v rámci inkarnačního systému.

Není to úžasné? Z pohledu Světla je život a pohyb "tam dole v okovech hmoty" na Zeměkouli charakterizován "Zemským" číslem a symbolem 6 6 6

"Peklo" (přesněji: "svět tam dole v okovech hmoty") je často symbolizováno čísly 666. Třemi šestkami?

6 + 6 + 6 = 18. Numerologicky to je 1 + 8, tedy 9. A to je převeliké sdělení. Pokud prožijeme a pochopíme pobyty v "okovech" hmoty zde na Zemi z principu trojjedinosti (číslo 6 je hned třikrát), potom se naše duchovní kvalita Poznání přetaví opět na číslo 9 a my budeme moci směřovat k opuštění neustálého zacyklování se ve hmotě.

A aby toho nebylo málo, tak velmi zajímavé je podívat se jak světlo obíhá Zeměkouli v rotačním úhlovém vyjádření vůči 6,66 cyklickým světelným oběhům Země za sekundu - a objevíme nádherných 144 000 úhlových minut za sekundu.

Svět je provázaný Duchem a smysluplnou myšlenkou v každičkém jeho projevu. Neprojeveném, nehmotném, projeveném i hmotném. Je to prostě nádhera. A samozřejmě je to Boží vodítko na cestách Poznání.


144 SPHERICAL FACES OF A POINT

144 GATES OF ENTITIES OF THE ETHER? VACUUM?....SPACE-TIME? BEING?

144 GATES of the unlimited potential in three axes = 144 000?

The amazingly creative and free minded, interdisciplinary Swiss researcher Nassim Haramein, together with the physicist Elizabeth Rauscher, formed an impressive theory of the unified field, called the 'Holofractographic Universe Theory'.

Haramein draws on beautifully simple logic, i.e. if we consider the point as the starting, primary structure, then the circle's circumference is needlessly too big. Because there's a smaller, symmetrical and stable base - the equilateral triangle. If we include the omnipresent principle of polarity (positive/negative terminal, positive/negative charge, man/woman,...) into this primary structure, we well get the desired vector equilibrium. The result is the circle encircling the six-pointed 'Star of David'.

Haramein draws on beautifully simple logic, i.e. if we consider the point as the starting, primary structure, then the circle's circumference is needlessly too big. Because there's a smaller, symmetrical and stable base - the equilateral triangle. If we include the omnipresent principle of polarity (positive/negative terminal, positive/negative charge, man/woman,...) into this primary structure, we well get the desired vector equilibrium. The result is the circle encircling the six-pointed 'Star of David'.

We've obtained a structure that contains features which can be truly observed in the real world. We can form this structure over and over again (make fractals) and acquire through this process new information (energy).

Each newly created, marked-out structure has its own perspective, through which it observes the surrounding structures. I think that one picture is worth a thousand words.

TRANSFORMING THE 'STAR OF DAVID' PRINCIPLE INTO SPACE

If we convert this primary structure into a 3 D model, instead of two opposite equilateral triangles within a circle, we get two opposite regular tetrahedrons, each consisting of equilateral triangles, within a sphere casing.

If we convert this primary structure into a 3 D model, instead of two opposite equilateral triangles within a circle, we get two opposite regular tetrahedrons, each consisting of equilateral triangles, within a sphere casing. Amazing! What we see here is actually an ancient image of the MERKABA.

MER - means Light, which was the creator of everything. This Light carries information and forms a structure.

KA - means Soul/Spirit, something 'intangible' that makes each of us unique, something that carries all the information about us.

BA - means ambient, changeable reality, the body and its surroundings, Life. Translated from the Hebrew language, it means a 'carriage'. In translated Egyptian texts of the 18th dynasty, it means a Soul.

MERKABA therefore symbolises the very own ancient essence of being and existence, despite all the differences in historical descriptions, which vary more or less in detail.

It is stated, for example, that one of the functions of Mer-Ka-Ba is to serve as a vehicle for soul and body which transfers them into other worlds. But this function (and most of the others) can only be used after a sufficient transformation of your inner self. Another often cited fact about Mer-Ka-Ba is that it surrounds a body of human like a 3D, geometric web and waits for the right moment. If the human spirit, which dwells inside the body, realises living inside such a web, it can spontaneously start changing itself, and by doing so, to trigger unbelievable self-transformation.

It is also stated that Mer-Ka-Ba means the spirit / body surrounded by counter-rotating fields of light. The stationary (non-rotating) intersections of the tetrahedron pairs are often seen as the representation of the physical body, whereas the pairs of the light tetrahedrons rotating in one direction symbolise the emotional body and the pairs rotating in the opposite direction represent the mental body and so on, and so forth.

Pay attention now! It's coming! The fact is that a perfect vector-balanced and stable system made up of regular tetrahedrons is (as shown above) a structure of the total 8 pairs of mutually intersected regular tetrahedrons (an intersection of two tetrahedrons forms an entity consisting of 8 tetrahedrons in total).

This perfectly stable system is made up of a total of 64 regular tetrahedrons - 32 'positive' and 32 'negative'. And this constitutes a perfect fractal structure at the same time. And what's infinitely amazing.... this force, vector and fractal-balanced perfect primary structure, influences (in other words forms) its surroundings through the total number 144 faces of equilateral triangles.


video 3 - dimensional 64-tetrahydral structure

The primary structure (the point) forms the world with its 144 faces, through which it manifests itself and connects to its environment. In other words, 144 unique and irreplaceable representatives (gates/characteristics) of the primary structure (the point) form perfect harmony and equilibrium of the world. According to the theory of the Holofractographic Universe, these point structures form our world through their unique 144 'vibration gates'.


Ancient historical records and the devilishly simple logic of the Holofractographic Theory of the Universe are therefore in perfect harmony. Everything seems to point to the fact that we are dealing with the Grail of the space-time structure, the Grail of the essence of being, the Grail of the unified field theory, the Grail of originating and creating, the Grail of the utmost legitimacy, the tool of the God's will, the boundary between the insubstantial consciousness and the physical world....

144 gates which, through their holofractographic influence, blossom and penetrate into various fractal structures of all levels of the world.

Let's not be surprised then that the principles of the number and code 144 have a subliminal effect on our subconscious minds.
  • A very good and interesting example of this is that people have precisely chosen as a favourite and frequent scale ratio for their models the proportion 1:144. Isn't this amazing? The favourite symbol of miniatures is the number 144. That speaks for itself.
  • In Israel, 144 local councils were established.
  • Another beautiful thing is that the Divine element of gold was given a covalent radius of 144 picometres.
  • And it is no doubt amazingly interesting that one square human footprint contains exactly 144 square (human) inches.
  • Or another thing, one day consists of exactly 1 440 minutes.
  • And our Solar System? 1 star and a neat row of 4 small, rocky planets and 4 giant, gaseous planets.

1 STAR + 4 PLANETS + 4 PLANETS

our very Cosmic home itself is a most beautiful materialisation which mirrors the number 144 principles

One central Sun that pulls 4 and 4 planets to it. The first four planets in a row are small and rocky (solid and concentrated) and the next four in a row are the 'opposite', giant and gaseous (in other words 'spread-out' and thin). I'm speechless.


1 AXIS + 4 RAYS + 4 RAYS

VAJRA (DORJE) IS ONE OF THE MOST SIGNIFICANT SYMBOLS OF TIBET

In Tantric Buddhism, the Vajra represents cosmic forces and compassion and, what's above all interesting, it destroys all kinds of ignorance.

Vajradhara

Vajra=dorje in Tibetan,.....perfection, dhara=to hold, to uphold, the supreme essence. Vajradhara=the holder of supreme Divinity, the holder of the vajra sceptre, the Foundation of Perfection

In the system of 9 chakras, VAJRADHARA is the sixth. What a beautiful link to the holistic, symbolic connections through the meaning of the numbers 9 and 6. Because VAJRADHARA is the chakra of magicians and healers. It portrays the symbol of Vajra in its centre, with 9 rays in total (1 central one, 4 and 4 at the opposing ends). This tells us, through the symbolism of the number 1 4 4, that he who wants to be a magician and 'light' (enlightened) healer, must firstly achieve, from the position of Unity, the Cognition, both in the matter and spiritual spheres.

And at the same time it seems to guide us to the knowledge of the deepest laws of the essence of the Universe, energies, information fields...1 4 4


COSMIC WAVE 144 x 3 = 432 Hz

THE FREQUENCY OF 432 HZ RESONATES IN PERFECT HARMONY WITH THE UNIVERSE

The entire energetic Universe consists of vibrations, including the vibrations of audible tones. It's often stated that today's music, based on the standard A4 = 440 Hz, is the cause of unhealthy features (antisocial behaviour, disharmony of the organism, etc.).

But it was not always like this. Musical instruments older than 63 years were tuned to the 'natural' frequency, i.e. to 432 Hz. It seems that the frequency of 432 Hz vibrates on the principles of natural harmonic waves and connects features of light, time, space, matter, gravity and magnetism to all living creatures. It seems to have a positive effect on DNA and consciousness too. The Fibonacci music sequence, with the basic frequency of 432 Hz, is in perfect harmony with the Universe. It seems that music based on the frequency of 432 Hz fills space within us, whereas music tuned to today's frequency of 440 Hz seems to be lacking any connection to our conscious mind.

Here you can access more examples of the superb musical composition in Divine frequency of 432 Hz created by Brian T Collins.

But why was such a change in frequency ever introduced? It was initiated by the Nazi propaganda minister J. Goebbels who suggested changing the frequency in all musical instruments from 432 Hz to 440 Hz. This change was finally introduced despite a petition against it, signed by more than 20,000 musicians.

The great mystic Rudolf Steiner warned humankind against using the negative tones which might trigger greed and other negative features.

And is there any link between the 'natural' frequency of 432 Hz and the meaning and power of the number 144?

As we have already demonstrated with the impressive Haramein's theory, the primary structure (the point) forms the world (the Universe) with its 144 triangular faces, through which it manifests itself and connects to its environment (other points of the Universe). Again, 144 faces, each of them having 3 different sides (edges). This interaction can be expressed by the number code 144 x 3. It seems to be perfect, since 144 x 3 = 432.

But it was not always like this. Musical instruments older than 63 years were tuned to the 'natural' frequency, i.e. to 432 Hz. It seems that the frequency of 432 Hz vibrates on the principles of natural harmonic waves and connects features of light, time, space, matter, gravity and magnetism to all living creatures. It seems to have a positive effect on DNA and consciousness too. The Fibonacci music sequence, with the basic frequency of 432 Hz, is in perfect harmony with the Universe. It seems that music based on the frequency of 432 Hz fills space within us, whereas music tuned to today's frequency of 440 Hz seems to be lacking any connection to our conscious mind.

In the energetic (space-time) Universe, this interaction of primary structures (points) could be expressed by the numerical symbol 432. In other words, by some harmonic, Universal wave OM....

And this gets us back to our basic, harmonic frequency of 432 Hz. Or it could also be the other way round, the observed harmonic frequency of 432 Hz leads us back to the number 144. Beautiful connection here again. There are many widespread assertions that the crystalline planetary grid is composed of exactly 144 triangles...


AN ANCIENT SYMBOL

OF THE EYE OF PROVIDENCE

THE BOUNDARY ...    THE DIVINE GATE ...    THE EYE OF PROVIDENCE ...

The radiating triangular entity as a boundary between the substantial and insubstantial worlds?

Equilateral triangular entity as a gate connecting the Divine consciousness with matter?

The radiating triangular entity as a boundary between the substantial and insubstantial worlds?

Equilateral triangular entity as a gate connecting the Divine consciousness with matter?

  • If this is the case then the triangle could really symbolise the Eye of God.
  • Historical symbols of the Eye of God are often surrounded by 36 rays of light!!!
  • The insubstantial Divine Spirit and the Intention enter into the sphere of matter through radiating triangles.

The Universe is a perfect Creation. Its primary structures (points) are therefore also perfect Creation. In that case we can view the radiating primary entities of a point (the edges of the triangular spherical faces of a point) as perfect radiating entities. If we then view these radiating entities as perfect and if this perfection represents the perfection of the Universe then the number that most typically mirrors these perfect Cosmic principles is the 12 !!! (here you will find more about the principles mirrored by the number 12)

Analogically then, one perfect triangular face with three perfect radiating entities carries the number 3 x 12 = 36 within itself. And if we admit that the perfect primary spatial entity is represented by a regular tetrahedron then this tetrahedron contains the following number: 3 x 12 x 4 = 1 4 4

Perfect and fascinating! What a perfect holistic interconnection on all levels of Creation!


TUTANKHAMEN'S KNOWLEDGE OF THE 144 CODE

ANDHIS PRACTICAL CONNECTION TO THE PRINCIPLES OF THE HOLOFRACTOGRAPHIC UNIVERSE

As always, I don't insist on being right. It's just that sometimes I watch in awe how the mosaic of various contexts can create one, coherent, perfect meaning. Let us have a closer look at one of such holofractographic mosaics from Ancient Egypt.

The mysterious Egyptian Pharaoh Tutankhamen, also known as the 'Sun God', was the 12th Pharaoh of the 18th dynasty in Ancient Egypt. He ascended the throne when he was 9 and his rule lasted for 9 years. He is believed to have died at the age of 18.

Quite extraordinary numbers, wouldn't you say? Even though Tutankhamen died so young he had made meticulous preparations so that after his death he would be surrounded by a large number of symbolical messages about the paths of souls after physical death, the radiated solar energy and its influence on life on earth, the reincarnation of souls, the number codes, the principles of tetrahedron mutual interactions and their effect....It is believed that more than 6,000 of such artefacts were laid in his tomb.

Have you ever asked yourselves a question what were these magnificent and mysterious rulers of history doing all of this for? Why did they so consciously made sure that these magnificent pieces of work were kept out of sight? The brilliant researcher Maurice Cotterell has come up with a superbly logical answer. They were doing it just for themselves. Maybe they knew only too well that during the next incarnation their souls would make good use of all the information they had so carefully created and preserved. It seems that thanks to their own legacies their souls can, during the next incarnation, quicker and easier comprehend the essence of how the world works, its physical laws and principles of reincarnation. Tutankhamen knew very well that 'the first will be last and the last will be first'. He was pointing it out himself during his life. Beautiful art artefacts in his tomb are evidence of this. And it surely makes a huge difference on the quality of life whether we acquire this knowledge already at a young age or whether we finally reach it at the end of our days.

Maurice Cotterell in his magnificently revealing book the 'Tutankhamen Prophecies' (which has been a great source of inspiration for me) beautifully and simply claims, that the Tutankhamen's tomb was not just some depot of physical artefacts. His tomb contained a mental conception - a plan. The aim of this plan was to express the deepest and most secret connections lodged within the essence of the world. Although the artefacts themselves were significant, it was also the position they acquired in relation to other artefacts which played an important role. The links to number codes and parallels in meanings can be literally found everywhere.

For example, by the entrance to the innermost part of the tomb, whose highlight are the links to the number 144, there are two life-size statues of Tutankhamen in gilded wood (ebony), standing upright and acting as guardians. Tutankhamen therefore keeps guard over himself.

Two Tutankhamens - the twins - 'the man who was a twin' (the same feature can be found with other Sun Rulers. Both statues are exactly the same with their headwear being the only difference. One should symbolise the physical Tutankhamen and the other one his KA, in other words, his spirit. The Body and Spirit....Substantial and Insubstantial, Up and Down, Light and Darkness, the principle of opposites...


Both guardian statues are clad in bizarre skirts.

They are also called the skirts of fertility and have the shape of a regular tetrahedron with a triangular base.

Tutankhamen's skirts are not Egyptian pyramids, as presented by many archaeologists. They don't have a square-shaped base. They are regular tetrahedrons. And these are not just any tetrahedrons. They also contain deeply coded messages.

The skirts are embellished with sun rays. The apex of the tetrahedron reaches into the MANIPURA chakra which is located in the navel area. The MANIPURA is associated with strength and power. It is vibrated by the RAM (mantra) sound. It is portrayed as a lotus flower with 8 petals (its yantra) (=numerical symbolism here; the 8 arms of energy represent the end points of this chakra).

As it's well known, the umbilicus is the place of connection to nourishing SOURCE, both in matter (the umbilical cord) and the spiritual sphere (Spirit Silver Cord connecting your spiritual self).

Tutankhamen managed to connect himself to the principles of these numbers: 144, 9 (more here), 8 (more here). His body was laid into a multilayer sarcophagus (9 layers in total, three of them were sarcophagi). His body was wrapped in linen bandages in which various symbolic artefacts were carefully stored. The total number of them was 143. Tutankhamen's body itself therefore constituted the 144th item. Tutankhamen knew very well the secret behind the spiritual paths of life and the paths of the Soul from the matter back to the Light.

It wasn't until the fascinating discovery of the holofractographic principle of the primary structure (point) by Nassim Haramein that I realised that Tutankhamen, as a big expert in the meaning and significance of the number 144 and energies in general, used the symbolism of two opposing, regular tetrahedrons (the symbolism of oppositeness) for himself. These tetrahedrons, imaginatively set in the opposite directions, speak of fruitfulness, creativity, energy, centre of energy and power. The engraving on the skirts therefore refers to the meaning of the numbers 1 4 4, 9, 8, ...

And it's exactly these regular tetrahedrons which are in perfect equilibrium and harmony (they are identical but opposing each other) that give rise to a powerful energy which then manifests itself in endless creativity. This triangular principle of creation is symbolised by the number 144. Tutankhamen used literally superb symbolism. Two Tutankhamens opposing each other (two opposing regular tetrahedrons) guard Tutankhamen (in other words themselves), who himself represents the highest manifestation of the number 144. How perfect.

144 triangular entities that are, as parts of regular tetrahedrons, in perfect harmony. They give rise to the principles of birth and death and bring creative energies.....Tutankhamen was aware of these principles and played an active role within this knowledge. He made himself a direct part of it by connecting to the number 9 and 8 principles. The highlights of the symbolism of these principles he then placed in his energetic centre, in the centre of the connection to the SOURCE, in the MANIPURA chakra. He created his own, identical record of these mental and energetic concepts and contexts, connected himself to it and had it carefully hidden out of sight of others.

What else can the mysterious rulers of ancient times enlighten us upon?


THE MAYA -PACAL'S KNOWLEDGE OF THE 144 CODE

HIS PRACTICAL CONNECTION TO THE PRINCIPLES OF THE HOLOFRACTOGRAPHIC UNIVERSE

So, what else then can the mysterious rulers of ancient times enlighten us upon?

Many things. For example, they can enlighten us upon how much advanced was their technological knowledge. The Mayan ruler Pacal left behind so unbelievably fascinating technology that, I reckon, we'll possibly never be able to achieve.

Pacal was a Sun Ruler, same as Tutankhamen. Pacal too taught his people the science of the sun. He was aware of the regularities in solar activity and knew about the influence of the solar energy on all life on Earth. And as it was the case with Tutankhamen's tomb, Pacal's tomb too was discovered only in the modern age, undamaged and not burgled, whole 1 250 years after it had been so thoroughly designed and constructed. Pacal's tomb was hidden deep inside a nine-stepped pyramid, atop which the Temple of the Inscriptions is placed.

As with the Tutankhamen's tomb, Pacal's tomb also constitutes literally a well of symbols and links to the deepest and most secret connections between the paths of the Souls in the afterlife, incarnations, influences of the Sun, power of the numbers 9,8 and the numerical code 144 which is itself connected to the opposing tetrahedrons and triangular entities. And same as Tutankhamen, the Mayan ruler Pacal too identified himself with the 144 000 number code and connected it with the symbolism of the opposing tetrahedrons. By doing so, he managed to connect, both psycho-energetically and information-wise, to this secret mental concept. And like Tutankhamen, Pacal too most meticulously planned and created everything, only to hide it all out of sight of future generations. Despite this, I think that all of this knowledge and links are still accessible for one, single Soul. For his own Soul. We can quite rightfully assume that, from the point of view of the higher consciousness and human consciousness, we are dealing with some kind of a time box, which will reveal its secrets to people only when consciousness of humankind reaches a particular level. It all makes beautiful sense, since it's exactly this 144 000 code that in historical texts points to the level needed for achieving the enlightenment.

Pacal lets us know that he himself is the reincarnation of the ancient Olmec who practised the Solar science and that his (Pacal's) later incarnation is the Sun ruler of Sipán (the Lord of Sipán) that lived 500 years before Pacal.

We haven't got enough space for a detailed description of the brilliant technology, the technology of transformers, so called, which Pacal left for us. If it weren't for the brilliant scientist and researcher Maurice Cotterell I don't think we'd know about this technology today. You can learn most about transformers directly from the discoverer himself in his amazing book The Lost Tomb of Viracocha.

Just for the basic understanding I'll focus on the following few things. The lid of Pacal's sarcophagus is a huge, stone slab, measuring 3.8 x 2.2 metres and weighing over 5 tons. The fascinating, bewitching bas-relief carvings embellish the whole slab. It is not called the 'Amazing Lid of Palenque' for nothing. It's as if the whole relief would prod the 'enlightened' observer saying: Come on - explore me and acquire secret Knowledge. Cotterell, after many years of scratching his head, realised that if the slab contains coded messages then it should also contain the key to crack them. The key only for those for whom the coded messages had been intended, in other words, the key for the 'enlightened'. He realised that the key might be hidden in 'something' missing on the slab, since the enlightened person is more likely to discover 'something' missing rather than 'something' redundant. Because he knows what principles to look for. And indeed, there is something missing on the beautiful Palenque Slab. Two of its corners are gone. Although the corners are strikingly symmetrical and beautifully worked, some archaeologists still believe that the corners on the slab are missing because they were chipped of by some unlucky accident, most probably during handling the slab. I think it's the same nonsense as when some archaeologists view the two Tutankhamen's skirts as pyramids. They don't care that the skirts have a triangular instead of square base. The bevelled edges are smoothed, symmetrical and mainly.... they make absolute sense in the entire context. If you know what to look for.

What meaning might then be hidden behind the two missing, opposing corners (two triangles) that are located in the same direction in which the depicted mysterious being is looking? Is it observing them? Is it pursuing them? Is it working with them? Some of the images seem to be incomplete and the missing triangular corners might be the key. Are they not completed? But why aren't they? Should they be completed? Is this the path to finding the key? Cotterell realised what needed to be done to complete the missing parts of the engraved symbols. And he really found the key to solving the mystery!!! He had to create a TRANSPARENT COPY of the relief of the PHYSICAL SLAB and apply this TRANSPARENT COPY to the slab in such a way to meaningfully fill the missing images. Through this process he acquired a universal key to what principles to apply when deciphering secret messages hidden in the lid's relief. It's simply brilliant. The physical slab (MATTER) cannot itself reveal its secrecy. One has to be the 'enlightened' (a conscious observer) and be aware that only through the transparent imprint of the physical slab (in other words, through the opposite of matter - the INSUBSTANTIAL) it is possible to reach the desired Cognition of the ESSENCE.

This imprint of matter that unlocks and makes the physical slab 'talk' to the 'enlightened' is a TRANSPARENT imprint of matter. And this leads us to the principle of interconnectedness, 'UP and DOWN are both the same'. When Cotterell realised how to work with the relief, he discovered something new and amazing. If we lay a layer of reliefs (the transparent copy) over the original reliefs then by turning the copy against the original slab we get various groups of interconnected lines. And the unbelievable and brilliant thing is that this new, rich crossing of lines doesn't at all produce some chaotic, meaningless clusters. It forms new, fascinating images that reveal exactly those secrets they are supposed to reveal. The transparent sheet can be placed and turned in a number of ways. Cotterell called the newly created images 'transformers'. As far as I know, to this date there have been some 200 of them discovered and deciphered!!

For example, turning the transparent sheet by 14° against the slab creates a beautiful front portrait of the ruler Pacal with all the symbols and attributes of his rule, power and depth of knowledge. The mythical, sacred bird Quetzalcoatl is depicted on the top of his head, carrying 4 ribbons in its beak, looking exactly the same as those depicted by Tutankhamen in his testimony. They symbolise the control of 4 cardinal directions, 4 parts of a being and their understanding both in substantial and insubstantial spheres. The bird at the top of the head symbolises the Soul leaving the dying physical body. Pacal is wearing the sign of the bat across his mouth, the symbol of physical death. The number 144,000 is demonstratively appearing on Pacal's forehead, written in the Arabic numerals as we know them today! One of the zeros is Arabic and the other two are Mayan. Moreover, this number appears both normally - from the left to the right and reversed from the right to the left.


A mysterious man wearing a hat is depicted in the lower part of Pacal's portrait. It is a portrayal of the last Pacal's incarnation - The Lord of Sipán. Notice that the Lord of Sipán's mouth and the ruler Pacal's mouth are in the same position and are literally merged. There is probably no more powerful symbolism.

And what's amazing, this man with a hat has a heart depicted in the middle of his chest which is, however, slightly blurred. To sharpen the heart completely, the transparent sheet needs to be turned against the slab by a bit, that is exactly by 14,4°!

As soon as the transparent sheet reaches the desirable value of 1 4 4, then: 1) the heart of the man with a hat sharpens 2) the genitals of the man with a hat are crossed out! What superb symbolism!


Pacal has the 144 000 symbol inscribed on his FOREHEAD then

Do you still remember the Bible speaking of the chosen leaders of God's People?

'Choose capable men from all the people, men who fear God, men you can trust, men who hate corruption'.

'And then I heard the number of the sealed: a hundred and forty-four thousand, sealed from every tribe of the sons of Israel'.

'Then I looked and saw the Lamb standing on Mount Zion, and with Him one hundred forty-four thousand who had His name and His Father's name written ON their FOREHEADS'.

We see that the Bible uses the number 144 000 symbolism as a symbol of the values needed for redemption, as a symbol of a threshold amount needed for achieving these values and also as a symbol of the Essence, Father's name and God's name.

In ancient cultures it was often inappropriate to use the name of impeccable God arbitrarily and directly. A lot less concrete mystical links and signs were rather used instead. And I think that it's exactly this that we can spot also in the messages of the Sun Rulers.

With the 'Amazing Lid of Palenque' it's not just about some brilliant sets of images created by crossing the lines of the original image with its own copy. The resulting images directly form stories. And not just any stories. To reach the desirable purity of the heart, symbolised by its sharpening, we need to expand the value 14 to its utmost value of 1 4 4. Only in this way we acquire the connection to the other side. We acquire the entry into light, enlightenment, redemption....And at the same time, we lose sexual instincts and the need for physical reproduction. Fascinating!

Coded in the transformers there are significant stories, secret messages, profound context and also testimonies of the origin of the world and humankind. For example, in transformers of the created images on the walls in the Temple of the Inscriptions in Palenque, Pacal refers to a man - the 'ruler and teacher' who was a 'twin man' (a 'double star' - both the morning and evening star) and, at the same time, the 'horned god'. Tutankhamen too was a 'man who was a twin'. The Celtic Druidic artefacts then refer to a 'ruler and teacher' who was, at the same time, the 'horned god' and who reached the developmental value of 14 (144).

All these messages fully correspond with the ancient sagas, myths and legends of the Mayan and pre-Mayan cultures.

Cotterell believes that everything seems to point to the fact that the Amazing Lid of Palenque is the 'long lost book of the origins of the world and mankind', the mythical POPOL VUH.

In his book 'The Tutankhamen Prophecies' Cotterell claims that he does not know why Tutankhamen's skirts actually have triangular bases instead of square ones. Obviously, pyramids don't have triangular bases. And in his book, 'The Lost Tomb of Viracocha', he doesn't consider what might mean that the two missing, opposing corners of the slab are triangular in shape either. I believe that the missing corners in Pacal's tomb represent the same meaning as the opposing triangles and tetrahedrons of Tutankhamen's skirts. Because they are the same link to the number 1 4 4 code, creating the same mental concept, which refers to 144 triangular faces ('Haramein's gates') of Holofractographic Universe.

Tutankhamen's skirts symbolise opposing tetrahedrons. The missing opposing corners symbolise opposing triangles. Just 'some' triangles. But let us not forget that these are codes and therefore symbols. If we found, anywhere in the tomb, a connection in the meaning between these missing, opposing triangles and the numerical meaning of the number 4, then we'd gain the desirable mental concept of tetrahedrons, since a tetrahedron consists of 4 triangles.

And indeed. There cannot be deeper connection in meaning, since Pacal's resting place (sarcophagus) itself has purposely missing and rounded one corner.

And where is the fourth one?

Think for yourself: the fourth triangle is the very entry into the deepest part of Pacal's tomb.

It is neither rectangular nor arched, it is just triangular.

So, when we sum up: there is the largest triangle (= the entry into Pacal's tomb) - it embraces everything inside the tomb.

Then there is the middle-sized triangle (= Pacal's coffin) - it embraces Pacal himself and contains the mysterious 'Amazing Lid of Palenque'.

And finally, there are two smallest triangles (= Pacal's blanket, = the direction of Pacal's focus) - that top off amazing Pacal's work and contain the key to deciphering this secret messages and legacy.

This is how Pacal, in ingenious and beautiful way, dedicated to the earthly world his own energy-information legacy of the mental concept of two opposing tetrahedrons, connected to the 1 4 4 code. He proclaimed himself the bearer of the values symbolised by the 1 4 4 code and took great care to preserve everything for future generations.

Brilliant. Brilliant. Brilliant.

In different millennia, on different continents and in different cultures, both Tutankhamen and Pacal recorded, in various secret codes, exactly the same most secret knowledge for future generations. Tutankhamen left behind most beautiful artefacts and links that we can keep studying for ever and they will always surprise us with something new. Pacal left behind so fascinating, bewitching and top-class technology which we probably never will be able to achieve. I also think that even with the use of the state-of-the-art computer technology we will never be able to create such an image that would, through its own copy, create, in a perfect and determined way, hundreds of variously goal-directed and meaningful transformers.


THE CELTIC KNOWLEDGE OF THE 144 CODE

PERFECT ENCRYPTION CREATED ONLY FOR THE ENLIGHTENED

It is stated that the Druids, Celtic priests (or in other words Celtic religious leaders, mystics, physicists, healers, astronomers, herbalists, prophets, scholars, chemists, scientists...) commonly acquired their 'priestly' knowledge for more than 20 years. The Druids were enjoying huge and exceptional respect across all Celtic tribes and not just among them but also across other cultures. They were very wise and possessed great knowledge and skills. For example, they did not keep any written record of the spiritual matters, on principle. They said that what was once written could turn into dogma, which could then be later used or abused by the ruling class. Instead of writing they promoted unbounded, ever-searching and living approach to the essence of the world.

Where did actually the Celts and wise Druids with their mysterious skills come from? Where did they emerge from? Nobody knows for sure. Around 1000 B. C. they were inhabiting most of Europe. All evidence suggests that before that they lived in parts of Asia (around 2000 B. C.) and then they set out in a westerly direction through Eurasia all the way to Europe.

The Druids lived for the Solar science. The same Solar science that was practised and worshipped by the Egyptian ruler Tutankhamen, Mayan ruler Pacal and many other Sun Rulers in ancient times. The Druids were aware of the fundamental influence of the cyclical changes of the variable solar activity (charged particles and electromagnetic fields) on all living beings on the planet Earth. They knew that the Sun has a major effect on fertility (through its influence on the hormonal activity) and that it also affects people's behaviour. Like other Sun Rulers, the Druids too ran the society in harmony with the variable solar cycles, the solstices and equinoxes.

And like the Sun Rulers, the Druids too recorded their most secret and deepest knowledge of the essence of this world in the form of coded messages. Only knowledgeable and enlightened people can identify such information, read it and understand it.

We will now have a closer look at one of such coded Celtic Druidic Sun messages.

It is the same story over and over again. The Egyptian Pharaoh Tutankhamen literally encased himself (his dead body) into the number 144 principles and brilliantly connected everything to the opposing tetrahedrons. The Mayan ruler Pacal did exactly the same thing in the same brilliant way. The cover and casing of his dead body is a sarcophagus with a stone slab, containing coded message about the number 144 principles, again connected to the symbolism of triangles and tetrahedrons.

Celtic priests brought this symbolism into perfection. They were actually using it in an encrypted mode in their everyday lives. In what way? What is used as an everyday cover or dress of a live body? It is a cloak. The Celts were using their Celtic brooches or buckles to fasten their cloaks. The Celtic brooch is, from the symbolic point of view, perfect item for encrypting secret messages of the number 144 principles. Why? Because every human being is literally surrounded by these '144' principles of the Universe, as is the physical body clad (surrounded) in a cloak. And when the time comes for the body to shed the cloak (escape from its grasp) it is exactly this knowledge of handling the Celtic brooch that enables such change (transformation).

Let us explore one of such brooches - the mysterious Celtic Tara Brooch. It's not known who exactly its owner was. It was found in 1850 in Ireland, in the muddy sediments by the mouth of the River Boyne.

The Celtic TARA Brooch

At first glance, it looks like a beautifully worked piece of jewellery intended for fastening a cloak.

But if you are one of the 'enlightened' and know what to look for, you soon discover that there is not a single feature created purely for decoration purposes on the TARA Brooch. Every inch of the TARA Brooch carries a deep message, either on its own or in connection with other parts of the brooch. It is literally a bottomless well of coded symbolic messages about the greatest, deepest and most mysterious knowledge of this world. For the enlightened of course. Literally every inch of the TARA Brooch is worth detailed exploration. Its creator must have been more than brilliant.

We will now look at just one part of the greater message symbolised by the TARA Brooch - the number 144 symbolism interconnected with the opposing triangles and tetrahedrons.

We will examine other amazing messages and knowledge at some other time if you don't mind. For example, the knowledge of the Sun's magnetic loops or the knowledge of the 'double star', also called the evening and morning star (Venus is the brightest planet in the sky at dusk = as the evening star and at dawn = as the morning star). Or the fascinating awareness that during the regular, cyclic solar pole reversal, the planet Venus is, due to its proximity to the Sun, turned upside down (Venus has an iron core). To certain degree, this catastrophic, magnetic shock even affects our planet Earth. Or very interesting information about a man who was a 'twin' (on a symbolic level, he was both the morning and evening star) which was the symbol of both the Sun Ruler and the teacher of the nations that repeatedly incarnated on the planet Earth in order to edify the humankind.

The main feature of the Brooch is its pin. The movement of the pin is limited by two terminals. These terminals are formed by the front part of a bat silhouette. The bat is an ancient symbol of the physical body death, symbol of transformation, symbol of transition into a different world (the marked bat silhouette is shown on the picture below). It's smart because it's this symbol of transformation (the bat) that sets and limits the movement of the pin (the Essence) in the brooch, where the set angle is exactly 144°, in other words, the number 144. What's more, this angle comes directly from the centre = from the centre circular stone which symbolises the Sun. And the Sun is an ancient symbol of the world. Ancient scholars teach us that everything that exists is the Light. The number 144 principles are therefore identical with the principles of the Universe.

It is simply perfect, brilliant symbolism. It's as if the TARA Brooch was saying: That what forms the Essence is guided and formed by transformation principles which themselves originate on the other bank of being and work within the boundaries of the number 1 4 4 code.

The pin head itself symbolises by its shape (form) two equal angles: 14,4° at one side of the neutral axis and again the same angle 14,4° at the other side of the neutral axis. These two congruent angles, but opposite to each other, meet and cross how else.....again in the centre = in the centre of a large, circular stone which symbolises the Sun.

We can see then that the shape of the pin refers to the firmly set principles of the 1 4 4 code, in both directions of its movement. In other words: the basis of the Essence is formed by the same universal principles of the 1 4 4 code which exist both 'UP and DOWN' (both in matter and spiritual spheres).

The brooch contains 6 identical square shaped stones, then 6 identical circle shaped stones and finally 6 identical oval stones = 6 6 6

The square stones are placed in such a way that they form two opposing equilateral triangles, where one triangle is on the movable part and the other one on the 'opposite', fixed part. One is pointing up with its apex and the other one into the opposite direction - down. The apex of the lower, golden triangle is formed by a stone that symbolises the planet Earth.

The symbolic opposite of the square is the circle. And the next two equilateral triangles are just formed by the distribution of circular stones. The triangles are again placed in an opposite direction, where they are separated and at the same time connected (!) by the symbol of the planet Earth, which is also a part of the yellow triangle. If you look carefully at the picture you'll notice that all triangles are, thanks to this, symbolically interconnected. The two top yellow triangles meet at their vertices, where the yellow triangle touches both of the blue triangles below it. This symbolically refers to the principles of the opposing equilateral triangles and the principles of tetrahedrons as the main symbol of the interconnectedness to the principles of the 1 4 4 code. It's faultless. If you don't know what to look for you won't be able to see this message contained in the Brooch in a thousand years. But if you are familiar with the principles of 'Haramein's primary structures' then you will spot it immediately and you will come to the realisation that the TARA brooch is in essence an information book that we can all learn from.

The Tara Brooch refers to the same knowledge as Tutankhamen and Pacal do. It carries the same numbers, codes and principles. The circular body of the TARA Brooch is divided into 9 segments. It contains interconnected 6s - 3 x 6, many links to the 144 code and its variations (14,4). It also contains the important, interconnecting 8 (there are 8 Sun Spirals depicted in the face area of the ruler and teacher of mankind, the 'horned god') and so on, and so forth.

The Mayan ruler Pacal was referring (in the form of brilliant transformers), in The Temple of the Inscriptions in Palenque, to a ruler and teacher who was a twin (a 'double star' - both the morning and evening star) and the 'horned god' at the same time. And the Celts praised the 'horned god' as their ruler and God. There are a couple of reasons for the deer to be a symbol of a 'mature and pure' leader of mankind. Deer is a noble, magnificent being, whose main features are its antlers. They symbolise cyclical restoration. Every year the deer sheds its main feature (the antlers) only to grow a completely new set again, larger and stronger. It is a beautiful and wise symbol of cyclical restoration and growth. Antlers are solid, spiky and dangerous. They therefore symbolise, truly and honestly, the growth and development in life. The Celtic 'horned god' (the leader of mankind) is depicted with antlers that have exactly 14 points. The Celtic leader of mankind therefore achieved the level of development symbolised by the number 14 (in other words by the 144 code). And this symbolically highest value emerges, not surprisingly, from the top of his head.

And it's exactly this 'horned god' (the leader of humankind) that the TARA Brooch contains. If we look carefully whom is this leader of humankind looking into face (whom is he approaching) then we'll spot a perfect idea. He treads towards the bat, in the centre of which is the symbol of the planet Earth. He therefore approaches the symbol of physical death, the symbol of transformation, the symbol of entry into a different world.

The Brooch speaks of the teacher of humankind that repeatedly incarnated on the planet Earth in order to edify it. The planet Earth is at the centre of his spiritual interest.

Fascinating, enlightening, perfect. I'm sure that the TARA Brooch will be the object of my study until the end of my life and I will still be discovering something new and fascinating. Thank you, great teachers and masters of ancient times.

We can see, quite clearly, that the knowledge of the mysterious 1 4 4 code is found in a coded form across all ages, cultures and continents....

Let us try then to better understand it.

The ruler and teacher - the 'horned god'

The Celtic depiction of the 'horned god' with a 14-point antlers. In one hand he carries a necklace with two beads on its end (a symbol of Venus's orbit; Venus is a 'double star', a twin - both the morning and evening star). In the other hand he holds a snake (the symbol of wisdom and knowledge, knowledge of nature and treatment - pharmacies commonly use a snake or two snakes winding around a staff as their symbol. In France even today there are pharmacies still using a deer as their logo). Very interesting is the (sitting) position the 'horned god' adopts. It seems that the god's legs are in the Buddhist 'lotus position' (the Celts were once inhabiting Asia). The garment with narrow stripes also captures our attention. The number of stripes carries a symbolic message. For example, the number of vertical stripes is, not surprisingly, exactly 9. The same form of symbolism was used by Tutankhamen (visible on the skirts and golden mask).


How can we then summarise the symbolism of the number 144 (144 000) principles ?

The meaning of the number 144 000 (144) according to the already mentioned Numerical Cosmic Story of Creation:

144 000 - THE HIGHEST SECRET KNOWLEDGE OF THE ESSENCE OF THE COSMOS AND PRINCIPLES OF ORIGINATION, CREATION AND PATHS OF SOULS. IT IS THE KNOWLEDGE OF THE PATHS OF LIGHT IN EARTHLY CONDITIONS. HERE ON EARTH, THE EARTHLY FORCES MULTIPLY THE EFFECT OF FORCES INVOLVED IN THE PROCESSES OF SOULS DEVELOPMENT. THE MYSTERY OF THE EVERLASTING APPROACH TO THE ESSENCE OF SELF AND THE HIGHEST TRUTH IS REFINED HERE ON EARTH. THE AIM OF LIFE IS TO TRY TO ORIENT ONESELF IN THE SECRETS OF THE WHOLE SPHERE OF BEING. THE OUTCOME IS THE HIGHEST COGNITION. EXPLORING THE PATHS OF THE SOULS AND SELF WITHIN THE UNLIMITED DIVINE POTENTIAL.

The significance of the number 144 000 (144) according to the fascinating and revealing Haramein's 'Holofractographic Universe Theory' which is in a breathtaking harmony with the secret, coded messages of the ancient Sun Rulers:

THE 144 000 (144) - SYMBOLISES - MIRRORS - EMITS - CONNECTS TO THE PRINCIPLES OF THE UNIFIED FIELD FORMATION. THE 1 4 4 SYMBOL IS A CODE WHICH IS CONNECTED TO THE FRAMEWORK OF PRIMARY STRUCTURES (PRIMARY POINTS OF SPACE-TIME). IT IS THE CODE OF THE BOUNDARY BETWEEN THE INSUBSTANTIAL AND SUBSTANTIAL SPHERES. IT IS THE CODE OF THE PROCESSES OF TRANSFORMATION - BIRTH AND DECLINE. THE 1 4 4 PRINCIPLES (IN OTHER WORDS THROUGH THE PRIMARY STRUCTURE OF SPACE-TIME) GIVE RISE TO THE SPHERE OF MATTER WITH ITS OWN LAWS. THROUGH THE 1 4 4 PRINCIPLES (IN OTHER WORDS THROUGH THE PRIMARY STRUCTURE OF SPACE-TIME) IT IS POSSIBLE TO PERFORM (MATERIALISE) THE ENERGY OF THE INTENTION (CONSCIOUSNESS) WITHIN THE SPHERE OF MATTER.

THE NUMERICAL STORY OF CREATION


0 - AT THE BEGINNING OF EVERYTHING THERE WAS UNMANIFESTED POTENTIAL OF THE ABSOLUTE

1 - A SPECIFIC AND UNIFORM PURPOSE HAS EMERGED FROM THE UNMANIFESTED POTENTIAL OF THE ABSOLUTE.

2 - THE PURPOSE GAVE RISE TO THE 'PLAYING FIELD' WHERE THE 'GAME' WILL 'TAKE PLACE'. IT BROUGHT FORTH THE PRINCIPLES OF DUALITY.

3 - EVER-LASTING DEVELOPMENT. ACTION PERFECT CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CONSCIOUS BEINGS WERE CREATED. THE OUTCOME IS SPIRITUAL COGNITION.

4 - CONSCIOUS BEINGS TRY TO BECOME ACCUSTOMED TO TWO DIFFERENT SPHERES OF EXISTENCE IN A CYCLICAL PATTERN.

5 - CREATIVE INDIVIDUALITY AND EVER-LASTING OPENNESS TO EXPLORING THE PHYSICAL AND SPIRITUAL SPHERE. ASPECTS RELATED TO HUMAN BEING, HUMANITY AND DIVINITY WITHIN IT.

6 - RESIDING IN MATTER. RESIDING ON THE PLANET EARTH. MATTER, THE PRINCIPLES OF MATTER AND ASPECTS OF RESIDING IN MATTER FROM THE POINT OF VIEW OF HUMAN SOUL. INCARNATION OF SOULS INTO PHYSICAL BODIES ON THE PLANET EARTH IN A CYCLICAL PATTERN. EXPERIENCING THE KARMIC CONSEQUENCES.

7 - PROCESSES OF PRECISE AND CONSCIOUS GOAL SETTING. DESCENDING INTO DIFFERENT LEVELS IN ORDER TO PURSUE THE DEFINED TARGETS. ENTRY INTO AN UNFAMILIAR ENVIRONMENT.

8 - EVER-LASTING CYCLICAL RESTORATION DEATH AND REBIRTH ARE THE EQUIVALENT OF EACH OTHER. EXPLORING TRANSFORMATIONS. CONNECTING TWO DIFFERENT WORLDS INTO UNITY. REALISING THE PATHS OF DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION. REALISING THE PERFECTION OF BOTH SPHERES.

9 - RESIDING IN THE INTANGIBLE, SPIRITUAL SPHERE. SPIRITUAL PRINCIPLES AND SPIRITUAL ASPECTS OF EXISTENCE FROM THE POINT OF VIEW OF THE HUMAN SOUL. THE HIGHEST STAGE OF HUMAN SPIRITUAL COGNITION ON PLANET EARTH SPIRITUAL GROWTH THROUGH EXPLORING KARMIC LAWS. BY REACHING THE HIGHEST LEVEL OF COGNITION WITHIN THE NUMBER 9 SPHERE, THE SOUL GAINS THE OPPORTUNITY TO DECIDE ON THE NEXT DIRECTION OF ITS DEVELOPMENT.

10 - IT REFERS TO THE COMPLETENESS OF THE PRECEDING DEVELOPMENT, OFFERS THE OPTION OF CHOICE AND ALLOWS REALISATION OF NEW INTENTIONS IN THE NEW DIMENSIONS OF LIFE. THE NUMBER 10 IS A NEW AND MORE EXPERIENCED IMPULSE WITHIN THE UNLIMITED POTENTIAL

11 - HIGHER CREATIVE PRINCIPLES. THE PRINCIPLES OF GOAL SETTING MERGE WITH THE PRINCIPLES OF FORMING THE LIVING ENVIRONMENT - THE PROCESS OF PERCEPTION DIRECTLY AFFECTS THE FORMATION OF THE LIVING ENVIRONMENT.

12 - THE COMPLETENESS OF THE CYCLICAL UNIVERSAL INFLUENCES.

13 - CHANGE. THE PRINCIPLES OF THE UNEXPECTED. ENTIRELY NEW SITUATION. ORIENTATION IN AN ENTIRELY NEW SITUATION.

14 - THE MYSTERY OF SELF. THE EVERLASTING APPROACH TO THE ESSENCE OF SELF AND THE HIGHEST TRUTH.

144 (144 000) - THE HIGHEST SECRET KNOWLEDGE OF THE ESSENCE OF THE COSMOS AND PRINCIPLES OF ORIGINATION, CREATION AND PATHS OF SOULS. IT IS THE KNOWLEDGE OF THE PATHS OF LIGHT IN EARTHLY CONDITIONS. HERE ON EARTH, THE EARTHLY FORCES MULTIPLY THE EFFECT OF FORCES INVOLVED IN THE PROCESSES OF SOULS DEVELOPMENT. THE MYSTERY OF THE EVERLASTING APPROACH TO THE ESSENCE OF SELF AND THE HIGHEST TRUTH IS REFINED HERE ON EARTH. THE AIM OF LIFE IS TO TRY TO ORIENT ONESELF IN THE SECRETS OF THE WHOLE SPHERE OF BEING. THE OUTCOME IS THE HIGHEST COGNITION. EXPLORING THE PATHS OF THE SOULS AND SELF WITHIN THE UNLIMITED DIVINE POTENTIAL.

THE 144 (144 000) - SYMBOLISES - MIRRORS - EMITS - CONNECTS TO THE PRINCIPLES OF THE UNIFIED FIELD FORMATION. THE 1 4 4 SYMBOL IS A CODE WHICH IS CONNECTED TO THE FRAMEWORK OF PRIMARY STRUCTURES (PRIMARY POINTS OF SPACE-TIME). IT IS THE CODE OF THE BOUNDARY BETWEEN THE INSUBSTANTIAL AND SUBSTANTIAL SPHERES. IT IS THE CODE OF THE PROCESSES OF TRANSFORMATION - BIRTH AND DECLINE. THE 1 4 4 PRINCIPLES (IN OTHER WORDS THROUGH THE PRIMARY STRUCTURE OF SPACE-TIME) GIVE RISE TO THE SPHERE OF MATTER WITH ITS OWN LAWS. THROUGH THE 1 4 4 PRINCIPLES (IN OTHER WORDS THROUGH THE PRIMARY STRUCTURE OF SPACE-TIME) IT IS POSSIBLE TO PERFORM (MATERIALISE) THE ENERGY OF THE INTENTION (CONSCIOUSNESS) WITHIN THE SPHERE OF MATTER.